Yunan medeniyeti nedir?

'Tarih Bölümü' forumunda ZeuS tarafından 3 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu


 1. YUNAN(GREK) MEDENİYETİ


  - MÖ 1200'lerde Yunanistan'a gelen Dorlar, şehir devletleri kurarak bu uygarlığı meydana getirdiler.
  - Kurulan şehir devletleri içerisinde en önemlileri Isparta, Atina, Korint, Teba vs gibi şehirlerdir.
  - Şehir devletlerinin başında krallar, bunların etrafında da aristokratlar sınıfı meydana geldi.
  - MÖ 7 ve 6 yy. Aristokratlar (asiller), kralı devirerek idareyi ele geçirdiler(Asiller yönetimi).
  - Yönetimden memnun olmayan orta sınıflar ilk halde birleşerek Aristokratları iktidardan uzaklaştırdı. Böylece Tiranlıklar oluştu. Yeni kanunlar yapıldı. Halk bir takım haklar elde etti.
  - Halk ve asiller birleşerek diktatörleşen Tiranlığı yıktılar.
  - Bunun sonunda halkın katıldığı demokratik meclisler kuruldu.
  - Tiranlıklar ilk defa İyonya'da görülmüştür.
  - Ortasınıf (tüccar, sanayici, gemici, sanatkarlar)àticari hayatın canlanması ile meydana geldi.
  - Yunanistan da şehir devleti (polisinin) amacı halkın (yurttaşın) mutluluğunu sağlamaktır.
  - İlk çağın en demokratik devletleri eski Yunanistan şehir devletleridir.
  - Isparta da 3 sınıf :Ispartalılar, Periyekler (dağlardaki Akalar), İlotlar (boyunduruk altındaki halk)
  - Atina: üç sınıf- Soylular-küçük toprak sahipleri (köylüler), köleler vardı
  - Isparta'yı yaşlılar meclisi, Atina'yı ise Arhonlar (9 kişiden oluşur) yönetiyordu.
  - MÖ önce 490 yılında Pers-Yunan savaşlarında maratonda Yunanlılar Persleri bozguna uğrattı.
  - Atina Isparta rekabeti 27 yıl devam eden Peloponnes savaşlarına neden oldu. Isparta üstün geldi.
  - İskender'in Yunanistan'ı ele geçirmesiyle İskender medeniyeti başladı.


  Yunanistan Da Felsefe
  - Sokrat, Eflatun ve Aristo, en ünlü filozoflarıdır.
  - Sokrat àinsanları doğru yola getirmek için mücadele etmiş, çok düşman kazanmıştır. Yargılanmıştır.
  Eflatun; ideal devlet fikrini savunmuştur. Akedemia adlı ilk üniversitenin kurucusudur.
  Aristoàilimleri ilk defa tasnif etmiştir. Devlet yönetimiyle ilgili Politika adlı eserini yazmıştır.

  Tarihçilik
  - Herodot: Tarihçilerin babası kabul edilir. Ünlü Historia adlı eserinde Yunan tarihini yazmıştır. (MÖ 450 yıllarında yaşamıştır).
  - Tukudides: Peloponnes(Atina ile Isparta arasındaki) savaşlarını anlatmıştır.
  - Ksenofon: Hellenika ve Onbinlerin Ricatı adlı eserlerin sahibidir.

  Tip
  - Hipokrat: Her hastalığın bir sebebi olduğunu ileri sürmüştür. Günümüzde doktorlar Hipokrat yemini ile göreve başlarlar.

  Yazi, Dil Ve Edebiyat
  - Fenike alfabesini kullanmışlardır (MÖ 8. Yy).
  - Homeros: İlk destan yazarıdır (MÖ 8. Yy) Eserleri: İlyada: Truva savaşlarını anlatır; Odessa: Truva savaşlarına katılan İthake Kralının esaretten kaçışını konu edinir).
  - Trajedi ve Komedi alanında ünlü isimler yetişti.

  Yunan Kolonileri
  - Yunanlılar MÖ 750-550 yıllarında uzak ülkelerde koloniler kurmuşlardır.
  - Kolonileri yerleşmek amacıyla kurmuşlardır.
  - Kadıköy ve İstanbul Yunan kolonisidir.

  Din
  - Çok tanrılı dinleri vardır. Dini inanışlarının kaynağı Anadolu, Mezopotamya ve Girit'tir.
  - Tanrılarını ölümsüz, insanlar gibi düşünmüşlerdir.
  - Tanrılar evlenirler, savaşırlar, yerler ve içerlerdi. Yunan mitolojisi bu konuları işler.
  - Tanrılar, Olimpus'da, tanrı Zeus'un çevresinde toplanmışlardır.
  - Yunanlıların dini inanışları fikri gelişmeyi engellemez. Hayatta fedakârlık gerektirmez.
  - Yunanlılar, Tanrıların gazabından korunmak için müzik, eğlence, spor ve şiir yarışları düzenlerler. (Günümüzdeki olimpiyatlar bu şekilde doğmuştur)
  - Rahipler: Dini hizmetleri yerine getirmekle görevli memurlar sayılırlardı.

  Sosyal Ve İktisadi Hayat
  - Halk: Soylular (aristokratlar: büyük toprak sahipleri), tüccar ve sanayiciler, küçük toprak sahipleri (köylüler) ve köleler olmak üzere 4 sosyal sınıfa ayrılırdı.
  - Köylüler: Gelirlerinin bir kısmını aristokratlara verirlerdi. Geçinemeyince borçlanırlar, borçlarını ödeyemeyince de topraklarını ve özgürlüklerini kaybederlerdi.
  - Tüccar ve sanayiciler: Koloniler sayesinde zenginleştiler (orta sınıf)
  - Köleler: Hiçbir hakkı yoktu.
  Ordu
  - Kölelerin ayaklanmasından çekinen şehir devletleri, güçlü birer ordu bulundurmuşlardır.
  - IspartaàEn güçlü kara ordusuna sahipti. Krallığı devam ettiren tek şehirdir.
  - Atina; Güçlü deniz ordusuna sahipti. Arhonlar yönetiminde demokrasiye geçmiştir.

  Hukuk
  - Yunan kanunları ağır cezalar ihtiva etmekteydi.
  - Sınıf mücadelesi sırasında aristokratların haklarını korumak için yapmışlardır.
  - Drakon: Soyluların haklarını korumak için şiddete dayalı kanunlar yapmıştır.
  - Solon: Yaptığı kanunlarla köylülerin borçlarını sildi. Halkı gelirine göre 4 sosyal sınıfa ayırdı. Köleliği kaldırdı.
  - Psistratos: Yaptığı kanunlarla orta sınıfı güçlendirdi. Tarım, ticaret ve sanayi gelişti.
  - Klistenes: Yaptığı kanunlarla Atina'ya demokrasiyi getirdi. Sınıf farkını kaldırdı. Demokrasiyi uyguladı. (seçim sistemi, meclis)
  - Demokrasiye karşı olanları tehlikeli insanlar ilan etti.

  Ekonomi
  - Tarıma elverişli toprakların azlığından halk geçimini zeytin, balıkçılık, hayvancılık ve ticaret ile sağlıyordu.
  İlkçağ : Yazı ile başlar(MÖ.4000, 3500).
  Ortaçağ : Kavimler göçü ile başlar.
  Yeniçağ : İstanbul'un Fethi(1453).
  Yakınçağ : Fransız İhtilali(1789).
  [​IMG]

  [​IMG]