Yüksek Lisans için gerekli şartlar nelerdir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Aysell tarafından 29 Haziran 2010 tarihinde açılan konu


 1. Yüksek Lisans için gereken şartlar
  Yüksek Lisans için gerekli şartlar nelerdir?  Yüksek Lisans için gerekli şartları aşağıdaki soruları inceleyerek öğrenebilirsiniz.;)

  1- Yüksek Lisans için gerekli şartlar nelerdir?  ALES ≥ 55 puan ve

  KÜYADİM (Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Dil Öğretim Merkezi) sınav notu ≥ 50 puan ya da

  KPDS, ÜDS, TOEFL sınav notu ≥ 50 puan  2- Yüksek Lisansa kabul edilebilmek için puanım en az kaç olmalıdır?  ALES puanının %50si + Lisans mezuniyet notunun%20si + Mülakat sonucunun %30u ≥ 55 puan ve

  Mülakat sonucu ≥ 50 puan  3- Mülakat sınavında alınan puan toplam puanı nasıl etkiler?  Yüksek Lisansa girerken mülakat sınavından en az 50 puan almak şarttır. 50 puanın altında not alan öğrenci başarısız sayılır.  4-Yüksek Lisans sınavını kazanamadım. Özel Öğrenci olabilir miyim?  Yüksek Lisans sınavını kazanamayan öğrenciler, Enstitü tarafından ilan edilen süre içinde Anabilim dallarına müracaat ederek Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.  5- Özel öğrenci olmak için sınava girmek gerekli midir?  Özel öğrencilerin kabulünde giriş sınavı yapılmaz ve asgari bir not aranmaz.  6- Özel öğrenci olunca öğrencilik haklarından yararlanabilir miyim?  Özel öğrenci olarak ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. (Öğrenci kimliği, Kütüphaneden kitap almak gibi). Ancak asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin koşullarına uymak zorundadırlar.  7- Özel öğrenci iken aldığım dersler asıl öğrenci olunca sayılır mı?  Özel öğrenci iken alınan derslerden başarılan dersler alındıktan sonra (dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla), devam etmekte olduğu programda alınması gereken asgari kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile danışmanı ile Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile geçerli sayılabilir.  8-Doktoraya başvuruda gerekli şartlar nelerdir?  ALES ≥ 55 puan ve

  KÜYADİM (Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Dil Öğretim Merkezi) sınav notu ≥ 50 puan ya da

  KPDS, ÜDS, TOEFL ≥ 50 puan  9- Doktoraya kabul edilebilmek için puanım en az kaç olmalıdır?  ALES puanının %60ı+Y.lisans not ortalamasının%10u+Mülakat sonucunun %30u ≥ 60 puan

  ve

  Mülakat sonucu ≥ 50 puan  10- Mülakat sınavında alınan puan toplam puanı nasıl etkiler?  Doktoraya girerken mülakat sınavından en az 50 puan almak şarttır. 50 puan altında not alan öğrenci başarısız sayılır.  11- KPDS, ÜDS, TOEFL ve KÜYADİM puanları kaç yıl süre ile geçerlidir?  KPDS, ÜDS ve TOEFLdan alınan puanlar süresiz geçerlidir.

  KÜYADİM tarafından yapılan sınav 2 yıl geçerlidir.  12- Lisansüstü programı sınavına başvuru sırasında hangi belgeler gereklidir?  Adaylar lisansüstü programı sınavına başvuru sırasında; (belirtilen başvuru süresi içerisinde)  Yüksek Lisansa başvuranlar Lisans diploması, ALES (SAY) sonuç belgesi, yabancı dil belgesi ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri getirirler.  Doktoraya başvuranlar Yüksek Lisans diploması, ALES sonuç belgesi, yabancı dil belgesi, not çizelgesi ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri getirirler.  13- Lisansüstü eğitimde ALESten nasıl muaf olunur?  Uluslararası geçerliliği olan Graduate Record Examination (GRE) sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) bölümlerinden toplam en az 950 puan ve analitik yazım (analytical writing) bölümünden en az 3.5 puan alan adaylar ile Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 550 puan alan adaylar ALESten muaf olabilirler. Söz konusu puanların ALES karşılığı Kırıkkale Üniversitesi Enstitülerinin ortak önerisi ve Üniversite Senatosunun kararı ile belirlenir.  14- Lisansüstü programlara başvuru sırasında yabancı dil sınavından nasıl muaf olunur?  Lisans ve/veya Yüksek Lisans öğrenimini tamamını yabancı dille öğretim yapan bir kurumdan almış olanlar,  Son iki yıl içerisinde KÜYADİM (Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Dil Öğretim Merkezi) tarafından yapılan sınavda en az 50 puan alanlar,  KPDS, ÜDS ve benzeri uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınan ve Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu ile eşdeğer sayılan puanları alanlar,  yabancı dil sınavından muaf sayılırlar.  15- Lisansüstü programı ders döneminde iken bazı nedenlerden dolayı kaydımı bir yarıyıl yenilemedim. Bu durum beni nasıl etkiler?  Senato tarafından haklı ve geçerli nedeni olmadan kaydını bir yarıyıl yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Bu durumda geçen süre azami eğitim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.  16- Lisansüstü programı tez döneminde iken bazı nedenlerden dolayı kaydımı bir yarıyıl yenilemedim. Bu durum beni nasıl etkiler?  Senato tarafından haklı ve geçerli nedeni olmadan kaydını tez döneminde bir yarıyıl yenilemeyen öğrenciler danışman/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumda geçen süre azami eğitim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.  17- Lisansüstü programı kayıtlı iken bazı nedenlerden dolayı kaydımı iki yarıyıl yenilemedim. Bu durumda ne olur?  İki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı silinir.  18- Lisansüstü programlara devam şartı var mıdır?  Öğrencilerin sınava girebilmeleri için teorik derslerin %70ine, uygulamaların %80ine devam etmeleri gerekir.  19- Yüksek Lisans ve Doktorada bir dersten aldığım not nasıl hasaplanır?  Yüksek Lisans ve Doktorada bir dersten alınan not hesaplanırken ara sınavın %40ı ve dönem sonu sınavının %60ı toplanır.  20- Yüksek Lisans ve Doktorada ders geçme notu nedir?  Lisansüstü programlarda geçme notu 100 üzerinden; Yüksek Lisansta en az 70 ve Doktorada en az 75 puandır.
    2. Cevap: Yüksek Lisans için gerekli şartlar nelerdir?

  21- Yüksek Lisans ve Doktorada bütünleme hakkı var mıdır?  Yüksek Lisans ve Doktorada bütünleme hakkı yoktur.  22- Yüksek Lisans veya Doktorada aldığım dersten başarısız olursam ne olur?  Yüksek Lisans veya Doktorada alınan dersten başarısız olunduğu zaman;  -Başarısız olunan ders azami ders alma süresi içinde (dört yarıyıl) tekrar alınabilir,

  -Anabilim Dalı Başkanlığınca zorunlu ders olarak belirtilmemiş olmak şartıyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir ders alınabilir.  23- Yüksek Lisans ya da Doktorada not ortalamamı yükseltmek için ne yapabilirim?  Yüksek Lisans veya Doktorada not ortalamasını yükseltmek için öğrenci başarılı olduğu dersleri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tekrar alabilir.  24- Yüksek Lisansta devam ettiğim derslerden aldığım notlar 80, 75 ve 83tür. Bu derslerin harf sisteminde değerlendirmesi nasıl olur?  Yüksek Lisans ve Doktorada alınan notların harf sistemindeki değerleri aşağıdaki şekilde ifade edilir:  Alınan Not Harf Sistemindeki Değeri Kredisi  90-100 AA 4.0

  85-89 BA 3.5

  80-84 BB 3.0

  75-79 CB 2.5

  70-74 CC 2.0

  65-69 DC 1.5

  60-64 DD 1.0

  50-59 FD 0.5

  49 ve aşağısı FF 0  25- Yüksek Lisansta bir öğrencinin kaydı hangi nedenlerle silinir?  Yüksek Lisansta bir öğrencinin kaydı aşağıdaki nedenlerle silinir;  - İlk yarıyıl sonunda dönem notu ortalamasının 1.50den az olması,

  - İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalamasının 2.00dan az olması,

  - Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenen en az ders yükünün dört yarıyılda tamamlanamaması,

  - Tez çalışmasını ifade eden Özel Uzmanlık Konuları dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız notunun alınması,

  - Jüri tarafından tezin reddedilmesi,

  - Düzeltilmiş tezin jüri tarafından kabul edilmemesi,

  - Programı 4 yarıyıl içinde tamamlamadığında öğrenciye ek süre verilmemesi,

  - Programı 4 yarıyıl içinde tamamlamadığı durumlarda öğrencinin verilen ek süre içinde de programı tamamlamaması (ek süre azami 2 yarı yıldır)

  - Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli nedeni olmadan aynı programa kaydın iki defa yenilenmemesi  26- Doktorada bir öğrencinin kaydı hangi nedenlerle silinir?  Doktorada bir öğrencinin kaydı aşağıdaki nedenlerle silinir;  - İlk yarıyıl sonunda dönem notu ortalamasının 1.50den az olması,

  - İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalamasının 2.00dan az olması,

  - Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenen en az ders yükünün dört yarıyılda tamamlanmaması,

  - KPDS, ÜDS veya ilgili yabancı dil yeterlik sınavında yönetmelikte belirtilen sürede (yeterlik sınavına en geç 5. yarıyılın sonuna kadar girmek gerektiğinden 5.yarıyıla kadar) başarısız olunması,

  - Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olunması,

  - Tez önerisinin ikinci kez reddedilmesi,

  - Tez çalışmasını ifade eden Özel Uzmanlık Konuları dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız notunun alınması,

  - Jüri tarafından tezin reddedilmesi,

  - Düzeltilmiş tezin jüri tarafından kabul edilmemesi,

  - Programın süresi içinde tamamlanmaması,

  - Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli nedeni olmadan aynı programa kaydını yenileme işleminin iki defa yapılmaması.  27- Yüksek Lisans programında en az kaç kredilik ders ve seminer almalıyım?  Yüksek Lisans programında en az 21 kredi 7 (yedi) ders ve 1 seminer alınmalıdır.  28- Yüksek Lisans Programının gerektirdiği dersleri ve semineri başarıyla tamamlamadan tez çalışmasına başlayabilir miyim?  Hayır.  29- Yüksek Lisans programında başka bir üniversiteden ders alabilir miyim?  Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir üniversiteden ders alınabilir.  30- Yüksek Lisans programını ne kadar sürede bitirebilirim?  Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en az 4 yarıyıldır. Ancak tez çalışmalarına ikinci yarıyılda başlayan öğrenci programı daha önce de tamamlayabilir.  31-Yüksek Lisans programını normal sürede bitiremezsem ek süre alabilir miyim?  Yüksek Lisans programı normal sürede bitmezse Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile iki yarıyıl ek süre verilebilir.  32- Yüksek Lisans tez sınavı süresi ne kadardır?  Tez sınav süresi 45-90 dakikadır.  33- Yüksek Lisans tez sınavını başarıyla geçtim. Tezlerimi Enstitüye kaç adet olarak ve ne zaman teslim etmeliyim?  Yüksek Lisans tezlerinin ciltlenmiş 7 adet (3 Adet Tez Jürisi için; 2 adet Enstitü için; 1 adet öğrencinin kendi için) olmak üzere tez sınavı giriş tarihinden 1 ay içerisinde Enstitüye teslim edilir.

  Ayrıca tezler ile birlikte 2 adet Onay sayfası, 2 adet Tez Veri Giriş Formu, tezin YÖK tarafından yayımlanması için izin belgesi, 2 adet pdf formatında tez dosyasını içeren CD verilmelidir.  34-Doktora programını oluşturan çalışmalar nelerdir?  Doktora programında öğrenciler; toplam 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, 1 seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlamak zorundadırlar.  35- Doktora programını ne kadar sürede tamamlayabilirim?  Doktora programını tamamlama süresi en az 8 yarıyıldır.  36- Doktora programını normal sürede bitiremezsem ek süre alabilir miyim?  Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Doktora programı normal sürede bitmezse dört yarıyıl ek süre verilebilir.  37- Doktora Yeterlik sınavları ne zaman yapılır?  Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve Anabilim Dalının bildirdiği tarih, saat ve yerde yapılır.  38- Doktora Yeterlik sınavına ne zaman girmeliyim?  Yeterlik sınavına en geç 5. yarıyılın sonuna kadar girilmelidir.  39- Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için hangi şartları sağlamalıyım?  En az 7 ders (21 kredi), 1 Seminer ve Yabancı dilde (ÜDS veya KPDS sınavında 100 üzerinden 50 puan) başarılı olmak gereklidir.  40- Yeterlik Sınavına girebilme şartlarımdan yabancı dil sınavını 5. yarıyılın sonuna kadar sağlayamazsam ne yapmalıyım?  ÜDS veya KPDS sınavının hangisinde başarısız olunduysa o belge ile Enstitü Müdürlüğüne başvurulduğunda 1 takvim yılı yabancı dil sınavı için ek süre verilir.  41- Yabancı Dil sınavı için verilen 1 takvim yılı ek süre öğrenim süresinden sayılır mı?  Hayır  42-Yabancı Dil sınavı için verilen 1 takvim yılı ek süre içerisinde başarısız olursam ne olur?  Kaydınız silinir.  43- Doktora Yeterlik sınavına kaç kez girebilirim?  İki kez  44- Doktora Yeterlik sınavı kaç bölümde yapılır ve en az kaç puan alınmalıdır?  Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Her iki bölümden de en az 100 üzerinden 75 puan alınmalıdır.  45- Yeterlik sınavında başarısız olan veya koşullarını yerine getirdiği halde sınava giremeyen öğrenci ne yapmalıdır?  Bir sonraki dönemde yeterlik sınavına girer, bu sınavda da başarısız olunursa kaydı silinir.

  46-Yeterlik sınavını başarılı şekilde geçtim. Tez öneri sınavına (TÖS) ne zaman girmem gerekir?  Yeterlik sınavını başarılı şekilde tamamlayan öğrenci (Yeterlik sınav tarihinden itibaren 1 ay içerisinde TİK=Tez İzleme Komitesi atanması şartıyla) en geç altı ay içinde tez önerisini tez izleme komitesi önünde savunmalıdır.  47-Tez izleme komitesi (TİK) yılın hangi zamanlarında ve kaç kere toplanır?  Tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık arasında birer kez olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.  48-Doktora tez savunma sınavı ne kadar sürer?  Tez savunma sınav süresi 60-120 dakikadır.  49- Doktora tez sınavını başarıyla geçtim. Tezlerimi Enstitüye kaç adet olarak ve ne zaman teslim etmeliyim?  Doktora tezlerinin ciltlenmiş 8 adet (5 adet Tez Jürisi için; 2 adet Enstitü için; 1 adet Öğrencinin kendi için) olmak üzere tez sınavı giriş tarihinden 1 ay içerisinde Enstitüye teslim edilir.

  Ayrıca tezler ile birlikte 2 adet Onay sayfası, 2 adet Tez Veri Giriş Formu, tezin yayımlanması için izin belgesi, 2 adet pdf formatında tez dosyasını içeren CD verilmelidir.  50-Hangi durumlarda Anabilim Dallarının Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı almaları gerekir?

  Aşağıda listelenen formlar Enstitüye verilirken Anabilim Dallarının Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı almaları gerekir.  Danışman Öneri Formu

  Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu

  Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu

  Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu

  Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu

  Doktora TİK Öneri Formu

  TİK Üyesi Atama-Değişikliği Formu

  Doktora Tez Jürisi Öneri Formu

  Özel Öğrenci kabulü

  Ek Süre İstek Formu