VUK tarh çeşitleri nelerdir

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Tarh çeşitleri,
  VUK tarh çeşitleri

  1- Beyannameye dayanan tarh
  Madde 25 - Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler "Tahakkuk fişi" ile tarh ve tahakkuk ettirilir
  Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer
  Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir Kanunen belli hallerde tebliğ tekalif cetvelinin ilaniyle yapılır
  2-İkmalen Vergi Tarhı
  Madde 29 - İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir
  Özel kanunlarında ikmalen tarhiyata ilişkin olarak yer alan hükümler saklıdır
  3-Re'sen Vergi Tarhı
  Madde 30 - "Re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır İnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya matrah farkı re'sen takdir olunmuş sayılır"
  4-Verginin İdarece Tarhı
  Mükerrer Madde 30 - Verginin idarece tarhı; 29'uncu ve 30'uncu maddeler dışında kalan hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine tahmil edilen (yüklenen) mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemiyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir
  Bu takdirde vergi, 131'inci madde mucibince tanzim edilen yoklama fişine müsteniden tarh olunur
  Bu şekilde tarh olunan vergilerle cezalarına ilişkin ihbarnameler bir taraftan, mükellefin bilinen adresine posta ile yollanır; diğer taraftan mükellefin adını, soyadını, hesap numarasını, işini, adresini tarh edilen verginin ve kesilen cezanın miktar ve cinsini gösterir bir ilan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır
  İlanın asılması keyfiyeti ve tarihi tutanakla tesbit olunur
  Verginin tahakkuku ve cezanın kesinleşmesi için geçmesi gereken vergi mahkemesinde dava açma süresi; mükellefin bilinen adresinde tebligat yapıldığı hallerde tebliğ tarihinden, aksi halde tutanakla tespit olunan ilan tarihinden başlar
  5-Tahrire Göre Vergi TarhıMadde 36 - Tahrire göre vergi tarhı, verginin tahrir usulü ile tespit edilen matrahlar üzerinden hesaplanmasıdır
   


Similar Threads: tarh çeşitleri
Forum Başlık Tarih
Sosyal Konular Kimyasal bağ çeşitleri hakkında bilgi 3 Eylül 2016
Sosyal Konular Erkek Mont Çeşitleri 2013 10 Mart 2013
Sosyal Konular Lastik Çeşitleri 15 Aralık 2012
Sosyal Konular Kış Lastiği Çeşitleri 24 Kasım 2012
Sosyal Konular Mahkeme Çeşitleri Ve Görevleri 4 Nisan 2012