Vahiy ne demek hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 1 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. Vahiy ne demek hakkında bilgi


  Sözlükte vahiy “süratlice ve gizlice bildirmek”tir. Bu kelimenin, “üstü kapalı sözle,
  söz sayılmayan seslerle, organların işaretleriyle, yaratılışta belli bir bilgi ve beceriyi varlığın
  özelliği kılmakla, yazıyla ve şeytan, cin gibi maddî olmayan şuurlu varlıkların zihinlere
  soktukları hayal ve fikirlerle (vesvese) bildirme” gibi anlamlarda kullanımları da vardır.
  Terim olarak vahiy, “Allah’ın peygamberlerine ulaştırdığı sözü, kelimesi, kelâmıdır.
  Yine Allah’ın kendisine yakın kullarına (velî) ya doğrudan veya melekler aracılığı ile
  ulaştırdığı bilgiler ve sözler için de –aşağıda örneği görüleceği gibi– vahiy kelimesinin
  kullanıldığı olmuştur. Ancak bunlar için yaygın olarak ilham terimi kullanılır. İlhamın
  değeri sübjektiftir; Peygamber’e gelen vahye aykırı olmamak şartıyla kime gelmişse onun
  için geçerli ve dayanak olabilir (Sadrüşşerîa, et-Tavdîh, II, 15).
  Kur’ân’da vahiy ve aynı kökten fiiller, “vahyetmek, ilâhî sözü, bilgiyi ulaştırmak”
  mânasında çok sayıdaki âyette kullanılmaktadır. Vahyin birden fazla şekli vardır:
  a) Vahiy meleği Cebrâil belli bir şekle –meselâ bir insan şekline– girerek gelir,
  başkalarının da duyup anlayacağı tarzda ilâhî sözü peygambere ulaştırır ya da kendine
  mahsus şekliyle yalnızca peygambere görünür ve sözü onun işitmesine uygun olarak
  kendisine ulaştırır. Hadis kitaplarının vahyi anlatan bölümlerinde bu vahiy tarzının
  örneklerinden bahsedilmiştir.
  b) Hz. Mûsâ’ya Tûrisînâ’da ve mukaddes vadide gelen vahiyde olduğu gibi,
  ulaştıran görünür bir aracı olmaksızın ilâhî söz işitilir (Meryem, 19/52; Kasas, 28/46; Tâhâ, 20/12).
  Bu tarz bir vahye mi‘racda Hz. Peygamber de muhatap olmuştur.
  c) Söz kalbe ve zihne doğrudan veya Cebrâil (Rûhulkudüs) aracılığıyla iletilir,
  gönderilir. Hz. Peygamber böyle bir iletişimi şu hadisinde dile getirmiştir:
  “Rûhulkudüs kalbime şu bilgiyi getirdi: Hiçbir kimse rızkını tüketmeden
  ölmeyecektir. Şu halde Allah’tan korkunuz ve rızkınızı güzel, meşrû yollardan talep ediniz.
  Rızkın gecikmesi sizi Allah’ın emirlerini çiğneyerek onu elde etmeye itmesin. Çünkü
  Allah’ın katında bulunanlar ancak O’na itaatle elde edilebilir” (Heysemî, Mecma‘u’z-zevâ’id, II,
  71,72).
  d) “Mûsâ’nın annesine, ‘Başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre
  bırak...’ diye vahyettik” (Kasas, 28/7) meâlindeki âyette olduğu gibi Allah’ın iradesi ilham
  yoluyla bildirilir. Burada vahiy ilham mânasında kullanılmıştır.
  e) “Ve rabbin bal arısına şöyle ilham etti...” (Nahl, 16/68) âyetinde bildirildiği gibi
  Allah, bazı yaratıklarını belli bir bilgi ve beceriye programlamış, bu bilgi ve eylem biçimini
  onların tabiatlarının bir parçası, temel özelliği kılmıştır.
  f) Rüya yoluyla bildirilir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Vahiy kesildi, sona
  erdi, geriye yalnızca mübeşşirât kaldı. Bu da doğru bilgi getiren rüyalardır, bunu mümin
  görür veya ona gösterilir” (Buhârî, “Ta‘bîr”, 20; Müslim, “Salât”, 207-208). Bu maddede geçen
  vahiy de ilham mânasındaki vahiydir. Hz. Peygamber’e vahiy sâdık (doğru çıkan) rüyalarla
  başlamıştır. Ancak onun gördüğü rüyaları diğer müminlerin gördükleri rüyalarla

  karıştırmamak gerekir. Çünkü Hz. Peygamber’in vahiy mahiyetindeki rüyasının sabah
  aydınlığı gibi açıkça doğru çıktığı hadiste bildirilmiştir (Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 3; ayrıca bk. İbn
  Kayyim, Zâdü’l-me’âd, I, 78-80).
  Şûrâ sûresinin 51. âyeti, vahyin yukarıda geçen bütün şekillerini ihtiva etmektedir:
  “Herhangi bir insanla Allah’ın konuşması ancak vahiy ile veya perde arkasından ya da bir
  elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir.” İlham ve rüya yoluyla olanlar
  “vahiy ile” kısmına girer. Programlama insana değil diğer bazı varlıklara ait olmakla
  beraber bunun için “Rabbin bal arısına ilham etti” (evhâ) ifadesi kullanıldığından (Nahl,
  16/68), o da bu kategoriye dâhildir. Getireni görmeden sözü işitme şekli “perde arkasından”
  kısmına, Cebrâil’in belli bir şekle girerek ilâhî sözü ulaştırması “bir elçi gönderip...”
  kısmına aittir (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “vhy” md.).
  Kur’ân-ı Kerîm’de vahiy hem sözlük anlamında hem de terim olarak kullanılmıştır.
  Allah’ın vahyinin bütün çeşitlerini içine alan bir tanım vermek gerekirse “Vahiy, yüce
  yaratıcının genel olarak varlıkları, dilediği özelliklere ve hareket tarzlarına göre
  programlaması, özel olarak da insanlara ulaştırmak istediği ilâhî emir, yasak ve haberlerin
  tamamını vasıtalı veya vasıtasız bir tarzda, gizli ve süratli bir yolla peygamberlerine
  iletmesidir” demek mümkündür (ayrıca bk. Muhsin Demirci, Vahiy Gerçeği, s.26-27).
  Vahiyde “gizlilik” ve “sürat” özellikleri vardır. Vahiydeki sürati, bilgisayarın bir
  tuşuna basarak kısa bir zaman parçası içinde ciltler dolusu bilgiyi yükleme, nakletme,
  kopyalama örneğine bakarak tasavvur edip anlamak mümkündür.
  “Bilinmezlik” vasfı vahyin mahiyeti, ne ve nasıl olduğu konusuyla ilgilidir. Vahyin
  özel bir bilgi iletişim aracı olduğu bilinmekle beraber mahiyet ve keyfiyeti, neden ibaret
  olduğu, ilâhî sözün insana vahiy yoluyla nasıl intikal ettiği; konuşmak için dile, harfe,
  kelimeye ve sese ihtiyacı bulunmayan, konuşması insanın konuşmasına benzemeyen
  Allah’ın, kendi kelâmını peygamberlerine nasıl ilettiği ve bu kelâmın belli bir dile ait harf,
  kelime, cümle ve seslere nasıl dönüştüğü meçhuldür, gizlidir, sırdır; bu sırrın bilgisi sıradan
  insanlara verilmemiştir. Vahiy mahiyeti bakımından bilinemez olduğu gibi bu iletişimin
  oluşu, gerçekleşme keyfiyeti de gizlidir, üçüncü bir şahıs buna muttali olamaz.