Umrenin Hükmü Nedir

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 1 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. Umrenin Hükmü Nedir
  Umrenin Hükmü Nedir Sünnet midir


  İmam Şafii'nin açık kavline göre umre de hac gibi farzdır. Umre'nin farz olduğuna dair İmam Şafii Kur'an ve Sünnet'ten delil getirmiştir. Kur'an'dan delili şu ayettir:
  Hac ve umre'yi Allah için tamamlayın (Bakara/196)

  Sünnet'ten delili ise Hz Aişe'den rivayet edilen şu hadîstir: Hz Peygamber'e 'Ey Allah'ın Rasûlü! Kadınlara cihad var mıdır?' diye sordum. Hz Peygamber şöyle buyurdu:
  Evet vardır. Ama içinde savaş olmayan bir cihaddı. Bu cihad hac ve umre'dir.

  Bazı Mülâhazalar

  1.Hac ve umre'nin farz olan adedi

  Âlimler, hac ve umre'nin, gücü yeten bir kimseye hayatı boyunca bir defadan fazla farz olmadığında ittifak etmişlerdir Ancak Allah için hac yapmayı adayan bundan müstesnadır Onun adağım yerine getirmesi va-cibdir
  Bunun delili, Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği şu hadîstir: Hz Peygam-ber bir hutbe esnasında 'Ey insanlar! Size, hac farz kılınmıştır, hac yapınız' buyurdu Bir kişi 'Ey Allah'ın Rasûlü! Her sene mi?' diye sordu Fakat Hz Peygamber sustu Kişi bunu üç defa tekrar edince, Hz Peygamber şöyle buyurdu:
  Ben sizi terkettiğim zaman benim yakamı bırakın Eğer 'evet' desey-dim, her sene hac yapmanız vacib olurdu, sizin de buna gücünüz yetmezdi Sizden önceki ümmetler peygamberlerine sual sorup da ihtilafa düştükleri için helak olmuşlardır, Size birşey emrettiğimde gü-cünüz yettiği kadar onu yerine getirin; size birşeyi yasakladığımda ise ondan kaçının!
  Bir de Cabir b Süraka'nın rivayet ettiği şu hadîstir: Cabir b Süraka 'Ey Allah'ın Rasûlü! Bu umre bu sene için mi, yoksa ebediyyen geçerli mi?' diye sordu Hz Peygamber şöyle dedi:
  Umre haccın içine girmiştir, umre haccın içine girmiştir Umre ebecİiyyen geçerlidir, umre ebediyyen geçerlidir.

  2.Hac ve umre'nin vacib olduğu kişi, onları tehir edebilir mi?

  İmam Şafii'nin mezhebine göre, hac ve umre'nin vacib olduğu kim-senin onları hemen yapması vacib değildir İsterse onları tehir edebilir Çünkü hac ve umre'nin zamanı, tüm hayat boyudur Ancak kişi gele-cekte hac ve umre'yi eda etmeye kararlı olmalıdır Bu, beraat-i zimme kaidesine ve ibadeti hemen eda etmenin sünnet olmasına ters düşmez
  Artık hayırlarda yarışın Hepinizin dönüşü Allah'adır Hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri(n hakikatini) O size haber verecektir (Mâide/48)

  3.Hz Peygamber'in yaptığı hac ve umre'Ierin sayısı

  Katade şöyle anlatır: Enes'e 'Hz Peygamber kaç hac yaptı?' diye sor-dum Enes şöyle dedi: 'Hz Peygamber, bir hac, dört umre yapmıştır Umre'nin birini Zilkade, birini Hudeybiye'yi takip eden senede, birini yaptığı hac ile beraber, dördüncü umre'yi de Cirane denilen yerde ihrama girerek yapmıştır Çünkü Huneyn Gazvesi'nde elde edilen ganimetleri orada taksim etmişti.
  Nevevî Şerh-i Müslim'de şöyle demektedir: Hz Peygamber'in yaptığı umre'Ierin biri Hudeybiye senesinin Zilkade ayında idi Fakat o sene Mekke'ye girmeleri engellendiği için kurbanlarını orada keserek ihramdan çıktılar Fakat bu umre sayıldı İkinci umre hicretin yedinci senesinde Zilkade ayında yaptığı urnre'dir Bu 'Gelecek sene umre yapacaksınız' diye va'd edilen umre'dir Üçüncü umre hicretin sekizinci senesinde Zilkade ayında yaptığı umre'dir Bu da fetih senesinde yapılan umre'dir Dördüncü umre ise Hz Peygamber'in farz olan hac ile beraber yaptığı umre'dir'
  Hz Peygamber'in, hicretten önce yaptığı hac ve umreler bu sayıya dahil edilmemiştir Çünkü esas olan hac ve umre'nin farz kılınmasından sonra yaptığı hac ve umrelerdir.
  alıntı