Uluslararası Çalışma Örgütü (Ilo) Anayasası

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 25 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. ILO anayasası, ILO anayasa maddeleri

  Anayasanın 1919 yılında kabul edilen orijinal metni,


  4 Haziran 1934 tarihinde yürürlüğe giren 1922 tarihli Değişiklik Belgesi;
  26 Eylül 1946 tarihinde yürürlüğe giren 1945 tarihli Değişiklik Belgesi;
  20 Nisan 1948 tarihinde yürürlüğe giren 1946 tarihli Değişiklik Belgesi;
  20 Mayıs 1954 tarihinde yürürlüğe giren 1953 tarihli Değişiklik Belgesi;
  22 Mayıs 1963 tarihinde yürürlüğe giren 1962 tarihli Değişiklik Belgesi ve
  1 Kasım 1974 tarihinde yürürlüğe giren 1972 tarihli Değişiklik Belgesi ile tadil edilmiştir.

  BAŞLANGIÇ

  Evrensel ve kalıcı barışın ancak sosyal adalet temeline dayalı olması nedeniyle;

  Çok sayıda insan için, adaletsizliğin, sefaletin ve yoksulluğun bulunduğu çalışma koşullarının varlığı ve bunun dünya barışı ve ahengini tehlikeye düşürecek bir hoşnutsuzluğa yol açtığı ve bu koşulların örneğin günlük ve haftalık maksimum saatlerinin düzenlenmesi, işçilerin işe alınması, işsizliğe karşı mücadele, yeterli yaşam koşullarını sağlayacak bir ücretin güvence altına alınması, işçilerin genel ve mesleki hastalıklara ve iş sırasında meydana gelen kazalara karşı korunması, çocukların, gençlerin ve kadınların korunması, yaşlılık ve maluliyet aylıklarının bağlanması, "eşit işe eşit ücret" ilkesinin tanınması, sendikal özgürlük ilkesinin sağlanması, teknik ve mesleki eğitimin düzenlenmesi ve benzer diğer önlemler bakımından bu koşulları iyileştirmenin acilen gerekliliği nedeniyle;

  Gerçekten insancıl koşullara sahip bir çalışma düzeninin herhangi bir ulus tarafından kabul edilmemesi kendi ülkelerinde çalışanların durumlarını iyileştirmeyi arzu eden diğer ulusların çabalarına engel oluşturması nedeniyle; Adalet ve insaniyet duygularından hareketle, aynı zamanda sürekli bir dünya barışını sağlamak arzusu ve bu belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla hareket eden Yüksek Akit Taraflar, Uluslararası Çalışma Örgütünün işbu Anayasasını onaylarlar.

  BÖLÜM I- ÖRGÜT

  Madde 1

  1. Bu Anayasanın Başlangıç bölümünde ve Uluslararası Çalışma Örgütünün hedef ve amaçları ile ilgili 10 Mayıs 1994 tarihinde Filedelfiya'da kabul edilip, metni bu Anayasaya ek olan Bildirgede açıklanan programın gerçekleşmesine çalışmakla görevli bir örgüt kurulmuştur.

  2. Uluslararası Çalışma Örgütünün üyeleri, 1 Kasım 1945 tarihinde Örgüt üyesi bulunan Devletler ile bu maddenin 3. ve 4. fıkra hükümleri gereğince üye niteliğini alacak Devletler olacaktır.

  1. Birleşmiş Milletlerin her asıl üyesi ve Şart hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararı ile Birleşmiş Milletler üyeliğine kabul edilen her devlet, uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasından doğan yükümlülükleri resmen kabul ettiğini Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne bildirmek suretiyle Uluslararası Çalışma Örgütü'ne üye olabilir.

  2. Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, hükümet temsilcilerinin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunduğu ve oylamaya katıldığı oturumda temsilcilerin üçte ikisinin kabul oyuyla örgüte üye kabul edebilir. Böyle bir kabul yeni üye hükümetinin, örgüt Anayasasının getirdiği yükümlülükleri resmen kabul ettiğini Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirmesi durumunda yürürlük kazanır.

  5. Uluslararası Çalışma Örgütünün herbir üyesi Uluslararası Çalışma bürosu Genel Müdürüne çekilme niyetine dair ön bildirimde bulunmadan Örgütten çekilemez. Bu bildirim Genel Müdür tarafından alındığı tarihten itibaren iki yıl sonra ve bu tarihte üyenin üyelik sıfatından doğan bütün mali yükümlülükleri yerine getirmiş olması kaydıyla yürürlüğe girecektir. Bir üye ülke, bir uluslararası çalışma sözleşmesini onaylamış ise, bu çekilme sözleşmeden doğan veya onunla ilgili olan yükümlülüklerin sözleşmede öngörülen süre zarfında geçerliliğini etkilemez.

  6. Bir Devletin Örgüte üyeliğinin sona ermiş olması durumunda, onun üyeliğe kabul edilmesi bu maddenin 3 ve 4 üncü fıkraları hükümlerine göre düzenlenir.

  Madde 2

  Daimi Örgüt:

  (a) Üye ülke delegelerinden oluşan bir Genel Konferans

  (b) 7. maddede tanımlandığı şekilde oluşturulan bir Yönetim Kurulu ve

  (c) Yönetim Kurulunun denetimi altında bir Uluslararası Çalışma Bürosundan oluşmaktadır.

  Madde 3

  1. Üye ülke delegelerinden oluşan Genel Konferans gerekli görüldükçe zaman zaman ve en az yılda bir kez olmak üzere toplanacaktır. Konferans, ikisi hükümet delegesi, diğer ikisi ise her üye ülkenin çalışanlarının ve işverenlerinin her birini temsilen katılan delegelerden olmak üzere üye ülkelerin her birinin 4 delegesinden oluşur.

  2. Her delegeye, toplantının gündeminde yer alan konulardan her biri için ikiyi geçemeyen teknik müşavir eşlik edebilecektir. Özellikle kadınları ilgilendiren konular Konferansta görüşüleceği zaman, teknik müşavir olarak belirlenen kişilerden en az birisi kadın olacaktır.

  3. Anavatan dışındaki toprakların Uluslararası ilişkilerinden sorumlu olan her üye ülkesi, delegelerinin herbiri için;

  a) Anılan toprakların kendi yönetim alanı içerisine giren sorunlar konusunda bu toprakların delegeleri tarafından seçilen kişileri, ve

  b) Kendi kendilerini yönetemeyen topraklarla ilgili sorunlar konusunda delegelerine danışmanlık yapmak üzere seçilen kişileri ek teknik müşavir olarak tayin edebilecektir.

  4. İki veya daha fazla üye ülkenin ortak yönetimi altında bulunan topraklar söz konusu olduğunda bu üye ülkeler, delegelerine danışmanlık yapacak kişileri teknik müşavir olarak belirleyebilecektir.

  5. Üye ülkeler, hükümet dışı delegeleri ve teknik müşavirleri o ülkede mevcut olan çalışanların ve işverenlerin en fazla temsil yetkisine sahip meslek kuruluşlarıyla anlaşarak belirlemeyi taahhüt ederler.

  6. Teknik müşavirler, eşlik ettikleri delege tarafından yapılan talep üzerine ve Konferans başkanının özel izni dışında söz olamaz ve oylamaya katılamazlar.

  7. Bir delege, Başkana vereceği yazılı bildirim ile teknik müşavirlerden birisini vekil tayin edebilecek ve adı geçen vekile bu sıfatla söz almaya ve oylamaya katılmasına izin verebilecektir.

  8. Delegelerin ve teknik müşavirlerin adları, üye ülkelerin hükümetleri tarafından Uluslararası Çalışma Bürosuna bildirilecektir.

  9. Delegelerin ve teknik müşavirlerin yetki belgeleri Konferansın incelemesine tabi tutulacak ve Konferans, hazır bulunan delegelerin oylarının üçte iki çoğunluğu ile bu maddeye uygun olarak aday gösterilmemiş olan delege ve teknik müşavirlerin kabulünün reddedebilecektir.

  Madde 4

  1. Her delege Konferans tarafından görüşülen bütün sorunlar hakkında bireysel olarak oy verme hakkına sahip olacaktır.

  2. Üye ülkelerden biri, belirleme hakkı olduğu halde hükümet dışı delegelerden birini belirlememişse, diğer hükümet dışı delegelerin Konferansa katılım ve konuşma hakkı olacak ancak oy verme hakkı olmayacaktır.

  3. Konferans, üçüncü madde gereğince üye ülkelerden birinin delegesini kabul etmeyi reddettiği takdirde bu madde hükümleri söz konusu delege belirlenmemiş gibi uygulanacaktır.

  Madde 5

  Konferans toplantıları, Konferans tarafından bir önceki toplantıda alınan Kararlara uymak koşuluyla, Yönetim Kurulunca kararlaştırılan yerde yapılacaktır.

  Madde 6

  Uluslararası çalışma Bürosunun sandalye sayısında yapılacak herhangi bir değişiklik, mevcut delegelerin oylarının üçte iki çoğunluğu ile konferans tarafından kararlaştırılacaktır.

  Madde 7

  1. Yönetim Kurulu;

  Yirmi sekizi hükümetleri temsilen

  Ondördü işverenleri temsilen,

  Ondördü işçileri temsilen olmak üzere ellialtı kişiden oluşacaktır.

  2. Hükümetleri temsil eden yirmi sekiz üyeden on'u büyük sınai önemi olan üye ülkeler tarafından atanacak, onsekizi ise yukarıda sözü edilen on üye ülkenin delegeleri dışında Konferansa katılan Hükümet delegeleri tarafından bu amaç için seçilen üye ülkelerce atanacaktır.

  3. Yönetim Kurulu, gerektiği her defada, büyük sınai önemi olan Örgüt üyesi ülkelerin hangileri olduğunu belirleyecek ve Yönetim Kurulu bu hususta bir karar vermeden önce büyük sınai önemi olan ülkelerin seçimi ile ilgili tüm sorunların bağımsız bir komite tarafından incelenmesini sağlamak üzere kurallar koyacaktır. Büyük sanayi önemi olan üye ülkelerin hangileri olduğu konusunda Yönetim Kurulunun beyanına karşı bir üye ülke tarafından yapılan herhangi bir başvuru, Konferans tarafından karara bağlanacak, ancak Konferansa çıkarılan başvuru, Konferans başvuru ile ilgili karar verinceye kadar anılan beyanın uygulanmasını askıya almayacaktır.

  4. İşverenleri temsil eden kişiler ile işçileri temsil eden kişiler karşılıklı olarak, Konferansa katılan işveren delegeleri ile işçi delegeleri tarafından seçileceklerdir.

  5. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Eğer herhangi bir nedenle, Yönetim Kurulu seçimleri, bu sürenin sonuna kadar yapılmadığı takdirde, Kurul bu seçimler yapılıncaya kadar görevi başında kalacaktır.

  6. Açık görevlerin doldurulması ve vekillerin atanması şekli ile diğer benzeri konular hakkında Konferansın onayı ile Yönetim Kurulu Karar verebilir.

  7. Yönetim Kurulu, zaman zaman kendi arasından bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçer, bunlardan birisi hükümeti, birisi işverenleri birisi de işçileri temsil eden kişiler olacaktır.

  8. Yönetim Kurulu kendi çalışma yöntemini kendisi düzenleyecek ve toplanma zamanlarını kendisi belirleyecektir. Özel toplantı, Yönetim Kurulundaki en az Onaltı temsilcinin bu amaca yönelik yazılı talebi üzerine yapılacaktır.

  Madde 8

  1. Uluslararası Çalışma Bürosunun bir Genel Müdürü olacak ve bu kimse Yönetim Kurulu tarafından atanacak, Kurulun talimatlarına uyacak, Uluslararası Çalışma Bürosunun iyi bir şekilde çalışmasından ve kendisine verilecek görevlerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

  2. Genel Müdür veya onun yardımcısı Yönetim Kurulunun bütün toplantılarına katılacaktır.

  Madde 9

  1. Uluslararası Çalışma Bürosu Personeli, Yönetim Kurulunca uygun görülen düzenlemeler çerçevesinde Genel Müdür tarafından atanacaktır.

  2. Büronun verimli bir şekilde çalışması amacıyla mümkün olduğunca Genel Müdürün farklı milliyetlerden kişileri seçmesi gerekecektir.

  3. Bu kişilerden belirli sayıdaki kısmı kadın olacaktır.

  4. Genel Müdür ve personelin görevleri sadece uluslararası nitelikte olacaktır. Görevlerin yerine getirilmesinde, Genel Müdür ve personeli, hiçbir Hükümetten ve örgüt dışındaki hiçbir makamdan talimat istemeyecek ve kabul etmeyecektir. Bunlar sadece örgüte karşı sorumlu uluslararası görevliler olmaları nedeniyle bu durumlarıyla bağdaşmayan herhangi bir hareketten kaçınacaklardır.

  5. Örgüt üyesi her ülke, Genel Müdürün ve personelin görevlerinin sadece uluslararası niteliğine saygı göstermeyi ve görevlerinin yapılması sırasında onları etkilemeye çalışmamayı taahhüt eder.

  Madde 10

  1. Uluslararası Çalışma Bürosunun görevleri, endüstriyel yaşam ve çalışma koşullarına ilişkin uluslararası Sözleşmeler akdetmek amacıyla konferansta görüşülmesi önerilen konuların incelenmesi ve Konferans veya Yönetim Kurulunca istenilen özel araştırmaların yürütülmesi ile ilgili konularda bilgilerin toplanıp dağıtılmasını içerir.

  2. Yönetim Kurulunun kendisine verebileceği direktifler saklı kalmak kaydıyla, Büro;

  a) Konferans toplantılarının gündemi yer alan çeşitli maddeler konusunda dokümanlar hazırlayacak;

  b) İstekleri üzerine, Konferans kararları esas alınarak mevzuat hazırlanması, idari uygulamaların ve denetim sistemlerinin geliştirilmesi için uygun her türlü yardımı, gücü nispetinde hükümetlere sağlayacaktır.

  c) Sözleşmelere etkin bir yürürlük kazandırılması bağlamında bu Anayasa Hükümlerince istenen görevleri yerine getirecek

  d) Yönetim Kurulunun uygun göreceği dillerde, uluslararası önem arz eden sanayi ve istihdam sorunları ile ilgili yayınları basacak ve yayınlayacak

  3. Genel olarak, konferans ve yönetim kurulu tarafından kendisine verilecek diğer görev ve yetkilere de sahip olacaktır.

  Madde 11

  Üye ülkelerin sanayi ve istihdam sorunlarıyla ilgilenen bakanlıklar, uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulundaki kendi hükümet temsilcisi aracılığı ile ya da böyle bir temsilcisi bulunmadığı takdirde hükümet tarafından bu amaç için belirlenmiş diğer yetkili memuru vasıtasıyla Genel Müdür ile doğrudan iletişim kurabilirler.

  Madde 12

  1. Uluslararası Çalışma Örgütü, işbu anayasa çerçevesinde, özel görevleri bulunan uluslararası hukuku örgütlerinin faaliyetlerini koordine etmekle görevli genel uluslararası örgüt ile ilgili alanlarda özel görevleri olan uluslararası kamu hukuku örgütleriyle işbirliği yapacaktır.

  2. Uluslararası Çalışma Örgütü, uluslararası kamu hukuku örgütleri temsilcilerinin oy hakkı olmaksızın kendi görüşmelerine katılabilmeleri için uygun düzenlemeler yapabilir.

  3. Uluslararası Çalışma Örgütü, istediği takdirde, uluslararası işverenler, işçiler, tarımcılar ve kooperatifçilerin örgütleri dahil hükümet dışı tanınmış uluslararası kuruluşlara danışmak için uygun düzenlemeler yapabilir.

  Madde 13

  1. Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler ile uygun görülecek mali ve bütçe ile ilgili düzenlemeler yapabilir.

  2. Bu tür düzenlemeler yapılıncaya kadar veya herhangi bir tarihte bu tür düzenlemeler yürürlüğe girmemişse;

  a) Üye ülkelerden her biri Konferans ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılan delegelerin ve bunların teknik müşavirleri ile temsilcilerinin yol ve konaklama giderlerini ödeyecek, gerektiği durumda;

  b) Uluslararası Çalışma Bürosunun diğer bütün giderleri ile Konferans ve Yönetim Kurulu Toplantılarının giderleri Uluslararası Çalışma Bürosu genel Müdürü tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü genel bütçesinden ödenecektir.

  c) Uluslararası Çalışma Örgütü bütçesinin onaylanması, toplanması ve tahsisine ilişkin düzenlemeler Konferans tarafından hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile belirlenecek ve Hükümet temsilcilerinin oluşturduğu bir komite tarafından harcamaların örgüt üyesi ülkeler arasında tahsisine ilişkin düzenlemeler ile bütçenin onaylanması sağlanacaktır.

  3. Uluslararası Çalışma Örgütünün giderleri bu maddenin 1 veya 2 (c) fıkraları gereğince yürürlüğe giren düzenlemelere uygun olarak üye ülkeler tarafından karşılanacaktır.
    2. Cevap: Uluslararası Çalışma Örgütü (Ilo) Anayasası

  BÖLÜM II- İŞLEYİŞ

  Madde 14

  1. Yönetim kurulu, üye ülkelerden birinin hükümeti veya 3. maddede belirtilen herhangi bir temsili örgüt veya uluslararası kamu hukuku örgütü tarafından gündeme konulacak maddeler konusunda yapılan öneriyi dikkate alarak konferans toplantılarının tümünün gündemini belirleyecektir.

  2. Yönetim Kurulu, konferans tarafından bir sözleşme ya da tavsiye kararının kabulünden önce, Konferans hazırlık araçlarıyla öncelikle ilgili üye ülkelerin yeterli danışma ve teknik hazırlık yapmalarını sağlamak için kuralları saptayacaktır.

  Madde 15

  1. Genel Müdür, Konferansın Genel Sekreterlik görevini yapacak ve konferans toplanmadan 4 ay önce gündemi üye ülkelere ulaştıracak ve onlar aracılığı ile belirlenmiş olmaları durumunda hükümet dışı delegelere de iletecektir.

  2. Gündemin her maddesi ile ilgili raporlar, Konferans toplanmadan önce üzerinde yeterli inceleme olanağı verecek şekilde zamanında üye ülkelere gönderilecektir. Yönetim kurulu, bu hükmün uygulanmasına yönelik usulleri belirleyecektir.

  Madde 16

  1. Üye ülke hükümetlerinin her biri gündem maddelerinin tümünün ya da herhangi birinin gündeme konulmasına resmen itiraz edebilirler. Bu itirazın gerekçeleri genel müdüre gönderilecek bildiride açıklanacak, genel müdür örgüt üyesi ülkelerin tümüne bunu iletecektir.

  2. Ancak; itiraz edilen maddeler konferansta hazır bulunan delegelerin üçte iki oy çoğunluğu ile söz konusu maddeler lehinde karar vermesi durumunda gündemden çıkarılamaz.

  1. Konferans (bir önceki maddeden farklı olarak) hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla herhangi bir konunun Konferansta görüşülmesine karar vermesi durumunda, o konu, sonraki toplantının gündemine konulacaktır.

  Madde 17

  1. Konferans bir başkan ve üç başkan yardımcısı seçecektir. Başkan yardımcılarından birisi hükümet delegesi, birisi işveren delegesi, biriside işçi delegesi olacaktır. Konferans kendi işleyiş biçimini düzenleyecek ve herhangi bir konuda inceleme yapmak ve rapor hazırlamak üzere komiteler belirleyebilecektir.

  2. İş bu anayasanın aksine hüküm bulunmaması veya Konferansa yetkiler veren herhangi bir Sözleşme veya belgede yer alan koşullar ya da 13. madde gereğince kabul edilen bütçe ve mali düzenlemelere ilişkin haller dışında, tüm konularda hazır bulunan delegelerin oylarının salt çoğunluğuyla karar verecektir.

  3. Eğer kullanılan oyların toplam sayısı Konferansa katılan delegelerin sayısının yarısına eşit değilse oylama geçersiz sayılır.

  Madde 18

  Konferans, komitelere atamak suretiyle oy hakkı olmayan teknik uzmanlar belirleyebilecektir.

  Madde 19

  1. Eğer Konferans gündemindeki bir madde imle ilgili önerilerin kabul edilmesi konusunda karar verirse, (a) bir uluslararası sözleşme şeklinde mi yoksa (b) Sözleşme kabulü için zamanın uygun ve elverişli olmadığı konu ve durumda ortaya çıkan koşulları karşılamak üzere bir tavsiye kararı şeklinde mi olacağını belirleyecektir.

  2. Her iki durumda, bir sözleşme veya tavsiye kararının konferans tarafından kabulü için son oylamada hazır bulunan delegelerin oylarının üçte iki çoğunluğu gereklidir.

  3. Konferans, genel uygulamaya yönelik bir sözleşme veya tavsiye kararı hazırlarken, iklim koşulları, sınai örgütün yetersiz gelişimi ya da diğer özel durumların sanayi koşullarını esaslı şekilde farklılaştırdığı ülkeleri dikkate alacak ve bu ülkelere özgü duruma cevap verebilecek değişiklikleri önerecektir.

  4. Sözleşme veya Tavsiye Kararının iki nüshası Konferans Başkanı ve Genel Müdür tarafından imzalanacaktır. Bu nüshalardan birisi Uluslararası Çalışma Bürosu arşivine konulacak, diğeri Birleşmiş Milletler Genel sekreterine gönderilecektir. Genel Müdür Sözleşme veya tavsiye kararının onaylı bir nüshasını üye ülkelerin her birine gönderilecektir.

  5- Sözleşme söz konusu olduğunda

  a) Sözleşme tüm üye ülkelere onaylanmak üzere gönderilecektir.

  b) Üye ülkelerden her biri, Konferans oturumunun kapanışından itibaren bir yıllık süre içerisinde veya istisnai koşullar nedeniyle bir yıllık süre ve konferans oturumunun kapanışından itibaren 18 ayı geçmeyecek şekilde sözleşmeyi mevzuat haline getirecek makam veya makamlara sunmayı üstlenir;

  c) Üye ülkeler, Sözleşmenin söz edilen yetkili makam veya makamlara sunulması için bu madde gereğince alınan önlemler ile yetkili sayılan bu makam veya makamlarla ilgili ayrıntılı bilgiler ve bu makamlar tarafından alınan uygulama kararları hakkında Uluslararası Çalışma Bürosu genel müdürüne bilgi verecektir.

  d) Üye ülke, yetkili makam veya makamların olurunu almış ise Sözleşmenin resmi onayını genel müdüre iletecek ve sözleşme hükümlerine yürürlük kazandırmak üzere gerekli önlemleri alacaktır.

  e) Üye ülke, yetkili makam veya makamların olurunu alamamış ise, üye ülkeye, yönetim kurulu tarafından istenilen uygun dönemlerde sözleşmeyi ilgilendiren konulara ilişkin mevzuat ve uygulama hakkında sözleşme hükümlerinden herhangi birinin mevzuat, idari önlemler, toplu sözleşme ve diğer şekillerle ne dereceye kadar yürürlüğe konulduğunu ya da konulmasının önerildiğini göstermek ve bu tür sözleşmenin onaylanmasını engelleyen ya da geciktiren güçlükleri belirlemek suretiyle Uluslararası Çalışma Bürosu Genel müdürüne rapor göndermek dışında herhangi bir zorunluluk yüklenmeyecektir.

  6-Tavsiye kararı söz konusu olduğunda;

  (a) Tavsiye kararı ulusal mevzuat ya da başka şekillerde yürürlüğe konulmak amacıyla incelenmek üzere tüm üye ülkelere gönderilecektir.

  (b) Üye ülkelerden her biri konferans oturumunun kapanışından itibaren en fazla bir yıllık süre içerisinde veya istisnai koşullar nedeniyle bir yıllık süre içerisinde yapma olanağı olmadığı takdirde, mümkün olan en yakın sürede ve konferans oturumunun kapanışından itibaren 18 ayı geçmeyecek şekilde Tavsiye kararını mevzuat haline getirmek veya başka türlü önlem almak üzere bu husustaki yetkili makam veya makamlara sunmayı üstlenir;

  (c) Üye ülkeler, Tavsiye kararının söz edilen yetkili makam veya makamlara sunulması için bu madde gereğince alınan önlemler ile yetkili sayılan bu makam veya makamlarla ilgili ayrıntılı bilgiler ve bu makamlar tarafından alınan uygulama kararları hakkında Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne bilgi verecektir.

  (d) Tavsiye kararının söz edilen yetkili makam veya makamlara sunulmasından dolayı üye ülkelere, Yönetim Kurulu tarafından istenilen uygun dönemlerde Tavsiye Kararını ilgilendiren konulara ilişkin o ülkelerdeki mevzuat ve uygulama hakkında Tavsiye Kararı hükümlerinin ne dereceye kadar yürürlüğe konulduğunu ya da konulmasının önerildiğini göstermek ve bu hükümlerin kabul edilmesi ve uygulanması için gerekli görülen veya görülebilecek olan değişiklikleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne rapor göndermek dışında herhangi bir zorunluluk yüklenmeyecektir.

  7. Federal devlet söz konusu olduğu takdirde aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

  (a) Sözleşmeler ve Tavsiye Kararları açısından federal hükümet, kendi anayasal sistemine göre federal bir uygulama kararı alınmasını uygun görmüşse, Federal devletin yükümlülükleri federal devlet olmayan üye ülkeninki ile aynı olacaktır.

  (b) Sözleşmeler ve Tavsiye kararları açısından federal hükümet kendi anayasal sistemine göre tamamen veya kısmi olarak, federal bir uygulama kararından ziyade kurucu devletler, eyaletler ya da kantonlar tarafından uygulama kararı alınmasını uygun görmüşse, Federal hükümet;

  1. Kendi anayasasına ve ilgili kantonlar, eyaletler veya kurucu devletlerin anayasalarına göre yasal mevzuat veya diğer uygulama kararları için Konferans oturumunun kapanışından itibaren 18 ayı geçmeyecek şekilde uygun federal devlet, eyalet veya kantonların makamlarına bu Sözleşme ve Tavsiye kararlarının sunulması için fiili düzenlemeler yapacak;

  2. Federal devlet içinde bu Sözleşme ve Tavsiye kararlarının hükümlerine yürürlük kazandırmak üzere eşgüdümlü bir uygulama kararının geliştirilmesi amacıyla federal makamları arasında düzenli görüşmeler yapılması için ilgili kurucu devletler, eyaletler ve kantonların hükümetlerinin uygun görüşü ile önlemler alacak;

  3. Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının uygun federal makamlara, kurucu devletlerin, eyaletlerin veya kantonların yetkili makamlarına sunulması için bu madde gereğince alınan önlemler ile uygun sayılan bu makamlarla ilgili ayrıntılı bilgiler ve bu makamlarca alınan uygulama kararları hakkında Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bilgi verecek;

  4. Onaylanmamış olduğu her bir Sözleşme için, Yönetim Kurulu tarafından istenilen uygun dönemlerde Sözleşmeyi dikkate alarak federasyon ve onun kurucu devletlerinde, eyaletler ya da kantonlarındaki mevzuat ve uygulama kurucu devletlerinde, eyaletler ya da kantonlardaki mevzuat ve uygulama konusunda Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin mevzuat, idari önlemler, toplu sözleşme veya diğer şekillerle ne dereceye kadar yürürlüğe konulduğunu ya da konulmasının önerildiğini göstermek üzere Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne rapor gönderecek;

  5. Her bir tavsiye kararı için, Yönetim Kurulu tarafından istenilen uygun dönemlerde Tavsiye Kararını dikkate alarak federasyon ve onun kurucu devletlerinde, eyalet ya da kantonlardaki mevzuat ve uygulama konusunda Tavsiye Kararı hükümlerinin ne dereceye kadar yürürlüğe konulduğunu ya da konulmasının önerildiğini göstermek ve bu hükümlerin kabul edilmesi ve uygulanması için gerekli görülen veya görülebilecek olan değişiklikleri belirtmek üzere Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne rapor gönderecektir.

  8- Konferans tarafından herhangi bir Sözleşme veya tavsiye Kararının kabulü veya bir üye tarafından herhangi bir Sözleşmenin onaylanması, ilgili işçilere Sözleşme ve Tavsiye Kararında öngörülenlerden daha uygun koşullar sağlayan yasa, karar, teamül veya anlaşmayı hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

  Madde 20

  Bu suretle onaylanmış olan her sözleşme, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşmasının 102 maddesi hükümleri gereğince tescil edilmek üzere Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecek ancak, sadece sözleşmeyi onaylamış üyeleri bağlayacaktır.

  Madde 21

  1. Bütünü üzerindeki son oylamada hazır bulunan üyelerin kullandıkları oyların üçte iki çoğunluğunu alamayan her tasarı, örgüt üyelerinden isteyenler arasında özel bir sözleşme oluşturabilir.

  2. Bu suretle onaylanan her sözleşme, ilgili üye ülkeler tarafından Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102. maddesi hükümlerine uygun olarak tescil edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir.

  Madde 22

  Üye ülkelerden her biri katılmış olduğu sözleşmeleri yürürlüğe koymak için aldığı önlemler hakkında Uluslararası Çalışma Bürosuna yıllık bir rapor sunmayı taahhüt eder. Bu raporlar, Yönetim Kurulu tarafından belirtilen şekilde yazılacak ve onun istediği açık bilgileri içerecektir.

  Madde 23

  1. Genel Müdür, 19. ve 22. maddelerdeki uygulama gereği üye ülkeler tarafından kendisine gönderilecek bilgi ve raporların bir özetini yapılacak en yakın konferans toplantısına sunacaktır.

  2. Her üye ülke, 19. ve 22. maddelerdeki uygulama gereği, Genel müdüre iletilen bilgi ve raporların kopyasını 3. maddede belirtildiği üzere temsili kuruluş olarak tanınmış örgütlere gönderecektir.

  Madde 24

  Üye ülkelerden herhangi birinin, katılmış olduğu bir sözleşmenin memnuniyet verici bir şekilde uygulanmasını sağlamadığına dair mesleki bir işçi işveren örgütü tarafından Uluslararası Çalışma Bürosuna yapılan her şikayet, Yönetim Kurulu tarafından, söz konusu hükümete iletilebilecek ve bu hükümet konu hakkında, Yönetim Kurulunun uygun göreceği bir açıklama yapmaya davet edebilecektir.

  Madde 25

  Söz konusu hükümetten makul bir süre içerisinde hiçbir açıklama alınmadığı veya alınan açıklamanın Yönetim Kurulunca yeterli görülmediği takdirde, bu Kurul alınan şikayeti ve gerekirse verilen kamuoyuna duyurma hakkına sahip olacaktır.

  Madde 26

  1. Üyelerden her biri önceki maddeler gereğince kendisiyle beraber onaylamış olduğu sözleşmenin uygulanmış olmasını, kendi fikrince memnuniyet verici bir şekilde sağlamayan diğer bir üye ülke hakkında uluslararası Çalışma Bürosuna şikayette bulunabilir.

  2. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde ve aşağıda belirtilen prosedür gereği bir Soruşturma Komisyonu oluşturmadan önce, 24. maddede belirtilen şekilde söz konusu hükümetle temaslara başlayabilir.

  3. Şayet yönetim kurulu söz konusu hükümete şikayeti iletmeyi gerekli görmez ise veya şikayet iletildikten sonra, makul bir süre içerisinde, Yönetim Kurulunu tatmin edici bir cevap alınmamışsa, Kurul, ortaya konan sorunu incelemek ve bu konuda bir rapor vermekle görevli bir soruşturma komisyonu oluşturabilecektir.

  4. Aynı prosedür gerek doğrudan doğruya, gerekse Konferanstaki bir delegenin şikayeti üzerine kurul tarafından uygulanabilecektir.

  5. 25. veya 26. maddelerin uygulanmasıyla ilgili bir sorun Yönetim Kuruluna geldiğinde, söz konusu Hükümet yönetim Kurulunda bir temsilcisi yoksa Kurulun bu sorun hakkındaki görüşmelere katılmak üzere bir delege ataması hakkına sahip olacaktır. Bu tartışmaların yapılacağı tarih, söz konusu hükümete zamanında bildirilecektir.

  Madde 27

  Bir şikayet, 26. madde gereğince, Soruşturma komisyonuna gönderildiği takdirde, şikayetle doğrudan ilgili olsun veya olmasın, üyelerden her biri, şikayet konusu hakkında elinde bulunan her türlü bilgiyi kullanılmak üzere Komisyonun emrine hazır bulundurmayı taahhüt eder.

  Madde 28

  Soruşturma Komisyonu, şikayetin derinlemesine incelenmesinden sonra bir rapor kaleme alacak ve bu raporda itirazın kapsamını belirlemeye imkan tanıyan bütün hususlar hakkındaki tespitlerini belirtecek ve şikayetçi hükümeti bilgilendirmek için alınması gereken önlemler ve bu önlemlerin alınması için verilmesi gereken süreler hakkındaki tavsiyelerini bildirecektir.

  Madde 29

  1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Soruşturma Komisyonunun raporunu Yönetim Kuruluna ve anlaşmazlıkla ilgili hükümetlerin her birine gönderecek ve raporun yayınlanmasını sağlayacaktır.

  2. İlgili hükümetlerden her biri, Komisyon raporundaki tavsiyeleri kabul edip etmediğini ve kabul etmediği takdirde, anlaşmazlığı Uluslararası Adalet Divanına götürmek isteyip istemediğini, üç aylık bir süre içinde Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirecektir.

  Madde 30

  Üye ülkelerden her biri bir sözleşme veya tavsiye ile ilgili olarak 19. maddenin (5b), (6b) veya (7b) (i) fıkralarında yazılı önlemleri almadığı takdirde, diğer her üyenin bu konuda Yönetim Kuruluna başvuru hakkı olacaktır. Yönetim Kurulu, söz konusu üyenin saptanan önlemleri almadığı görüşüne vardığı takdirde Genel Kurula bunu rapor edecektir.

  Madde 31

  Uluslararası Adalet Divanının 29. maddeye uygun olarak kendisine sunulan bir şikayet veya bir sorun hakkındaki kararı geri çevrilemez.

  Madde 32

  Soruşturma Komisyonunun olası görüşlerinin sonuçları veya tavsiyeleri Uluslararası Adalet Divanınca doğrulanabilecek, değiştirilebilecek veya iptal edilebilecektir.

  Madde 33

  Şayet herhangi bir üye gerek Soruşturma Komisyonu raporunda gerekse Adalet Divanı kararında yer alan olası tavsiyelere, öngörülen süre içerisinde uymaz ise Yönetim Kurulu duruma göre bu tavsiyelerin yerine getirilmesini sağlamak için uygun göreceği kimi önlemleri Genel Kurula tavsiye edebilecektir.

  Madde 34

  Kusurlu bulunan Hükümet gerek Soruşturma Komisyonu Tavsiyelerine gerekse Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymak için gerekli önlemleri aldığı konusunda Yönetim Kuruluna her zaman bilgi verebilir ve bildirimin doğruluğunu ispatlamak için Yönetim Kurulundan aldığı önlemleri incelemekle görevlendirilebilecek bir Soruşturma komisyonu oluşturmasını talep edebilir. Bu durumda 27,28,29,31 ve 32 inci maddelerin özel hükümleri uygulanacak ve şayet soruşturma Komisyonu veya Uluslararası Adalet Divanı Kararı, kusurlu bulunan hükümet lehinde ise, Yönetim kurulu, derhal 33 üncü maddeye uygun olarak alınan önlemlerin geri alınmasını tavsiye etmek zorunda olacaktır.
    3. Cevap: Uluslararası Çalışma Örgütü (Ilo) Anayasası

  BÖLÜM III- GENEL HÜKÜMLER

  Madde 35

  1. Üye ülkeler, işbu Anayasa hükümlerine uygun olarak onaylayacakları sözleşmeleri vesayet altındaki bütün toprakları dahil, uluslararası ilişkilerini kendileri sağlayıp yönetimlerini üzerine aldıkları anavatan dışındaki ülkelerde de sözleşmeye konu olan sorunlar, o ülke makamına verilen yetki dahilinde olmamak veya sözleşme, bölgesel şartlar nedeniyle uygulanamaz olmadıkça veya sözleşmeleri bölgesel koşullara uyarlamak için gerekli değişikliklerin yapılmasını saklı tutmak kaydıyla uygulamayı taahhüt ederler.

  2. Bir sözleşmeyi onaylayan her üye ülke, sözleşmenin onayından sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde aşağıdaki 4 ve 5 inci fıkralarda söz konusu olanlar dışında kalan ülkeler hakkında, sözleşme hükümlerini uygulamayı ne ölçüde üstlendiğini bildiren ve adı geçen sözleşmede istenilen bütün bilgileri veren bir bildirgeyi Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderecektir.

  3. Bir önceki fıkra gereğince bildirge gönderen her üye ülke, sözleşme hükümlerine uygun olarak, daha önceki her bildirgenin hükümlerini değiştiren ve yukarıdaki fıkradan öngörülen ülkelerle ilgili durumu bildiren yeni bir bildirgeyi, belirli süreler içinde gönderebilecektir.

  4. Sözleşmede ele alınan sorunlar, anavatan dışı ülkede bulunan makamların kendi yetki alanına girdiğinde, bu ülkenin uluslararası ilişkilerinden sorumlu olan üye ülke hükümetinin bir kanun yayınlaması veya diğer önlemleri alabilmesi için, söz konusu ülke hükümetine mümkün olan en kısa süre içerisinde sözleşmeyi gönderecektir. Daha sonra, bu üye ülke hükümeti ile anlaşarak yine o ülke adına sözleşme yükümlülüklerini kabul ettiğine dair bir bildirgeyi Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderebilecektir.

  5. Bir sözleşme hükümlerinin kabul edildiğine dair bir bildirge;

  (a) Ortak yetkileri içindeki bir ülke için iki veya daha fazla Örgüt üyesi tarafından,

  (b) Birleşmiş Milletler Şartı hükümleri veya bu ülke bakımından yürürlükte olan diğer bütün hükümler gereği, bir ülkenin yönetiminden sorumlu uluslararası her makam tarafından, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderebilir.

  6. Bir sözleşmedeki yükümlülükleri 4 ve 5inci fıkralar gereğince kabulünün, örgüt Anayasası uyarınca onaylanmamış sözleşmelerde uygulanan yükümlülüklerin ve sözleşme hükümlerinden doğan yükümlülüklerin ilgili ülke adına kabul edilmesini de kapsaması gerekecektir. Her kabul bildirgesi, sözleşmenin bölgesel koşullara adapte edilmesi için sözleşmede yapılması gereken değişiklikleri açıklığa kavuşturulabilir.

  7. İşbu maddenin 4 ve 5 inci fıkraları gereğince bir bildirge gönderecek her üye ülke veya uluslararası makam sözleşme hükümlerine değiştiren veya ilgili ülke adına sözleşme yükümlülüklerini kabulünün geçersizliğini bildiren yeni bir bildirgeyi belirli süreler içinde gönderebileceklerdir.

  8. Eğer bir sözleşmedeki yükümlülükler, işbu maddenin 4 ve 5 inci fıkralarında öngörülen ülke adına kabul edilmemiş ise, üye ülke veya üye ülkeler veyahut da uluslararası makam, sözleşmede ele alınan sorunlar bakımından bu ülkenin mevzuat ve uygulamalarına dair Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne rapor verecekler ve bu raporda, mevzuat idari önlemler, toplu sözleşmeler veya diğer bütün önlemlerle sözleşmenin her hükmüne raporun ne ölçüde etki yapacağı gösterilecek ve raporda ayrıca, bu sözleşmenin kabulünü engelleyen veya geciktiren güçlükler açıklanacaktır.

  Madde 36

  Mevcut delegelerce kullanılan oyların üçte iki çoğunluğuyla Konferansça bu Anayasada yapılması kabul edilen değişiklikler işbu Anayasanın 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümlerine uygun olarak sanayide gelişmiş olan ülkeler sıfatıyla Yönetim Kurulunda temsil edilen, on üyenin beşi dahil bulunmak üzere, Örgüt üyelerinin üçte ikisi tarafından onaylandığı veya kabul edildiğinde yürürlüğe girecektir.

  Madde 37

  1. Bu Anayasanın ve bu Anayasa gereğince üyelerce daha sonra onaylanan sözleşmelerin yorumlanmasına ait her türlü sorun veya güçlükler Uluslararası Adalet Divanının değerlendirmesine sunulacaktır.

  2. Bu maddenin 1 inci fıkrasındaki hükümler dikkate alınmaksızın, Yönetim Kurulu bir sözleşmenin yorumlanmasına ait olup, Kurul tarafından veya anılan sözleşme gereğince mahkemeye gönderilecek her sorun veya güçlüğün çabuk çözümlenmesi amacıyla bir mahkeme oluşturulması hakkında birtakım usuller saptar ve bunu konferansın onayına sunabilir. Uluslararası Adalet Divanının bütün kararları veya danışmaya dayalı görüşleri bu fıkra gereğince oluşturulan her mahkemeyi bağlayacaktır. Böyle bir mahkeme tarafından verilen her hüküm, Örgüt üyelerine gönderilecek ve onların görüşleri Konferansa sunulacaktır.

  Madde 38

  1. Uluslararası Çalışma Örgütü, Bölgesel Konferanslar düzenleyebilecek ve Örgütün hedef ve amaçlarına ulaşması için yararlı göreceği bölgesel kuruluşları oluşturabilecektir.

  2. Bölgesel konferansların, yetkileri, görevleri ve izleyecekleri prosedürler, Yönetim Kurulu tarafından formüle edilecek kurallarla düzenlenecek ve yine Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula onay için sunulacaktır.

  BÖLÜM IV- DİĞER TEDBİRLER

  Madde 39

  Uluslararası Çalışma Örgütü tüzel kişiliğe sahip olacak ve özellikle aşağıdaki hususlarda yetkili bulunacaktır:

  a) Sözleşmeler akdetme,

  b) Menkul ve gayri menkul satın alma ve bunları mülkiyetinde bulundurma,

  c) Dava açmak

  Madde 40

  1. Uluslararası Çalışma Örgütü, üyelerden her birinin toprakları üzerinde, amaçlarına ulaşmak için kendisine gerekli olan ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan yararlanır.

  2. Konferanstaki delegeler, Yönetim Kurulu üyeleri, Büro Genel Müdürü ve Memurları da örgüte ait görevlerini tam bir bağımsızlıkla yapmak için kendisine gerekli olan ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan yararlanırlar.

  3. Bu ayrıcalık ve dokunulmazlıklar, üye devletler tarafından kabul edilmek üzere Örgüt tarafından hazırlanacak ayrı bir anlaşma içerisinde belirtilecektir.