Türemiş fiillere örnekler

'Biyografi' forumunda HazaN tarafından 10 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Türemiş fiillere örnekler verebilir misiniz?

  İsim veya fiil kökleriyle yansımalardan yapım ekleriyle türetilmiş fiillerdir.
  Bunlara fiil gövdesi (tabanı) denir.

  Ben-imse-mek
  açık-la-mak
  mor-ar-mak
  av-la-mak
  ince-l-mek
  çat-la-mak
  pat-la-mak
  gür-le-mek
  şırıl-da-mak
  hav-la-mak
  me-le-mek
  fısıl-da-mak
  kov-ala-mak
  baş-la-t-mak
  uç-ur-mak
  yat-ı-ş-mak
  ak-ı-t-mak
  düş-ü-r-mek
  sev-in-mek

  Türemiş fiilller ikiye ayrılır:

  a)İsim soyu kelimelerden türetilen fiiller
  b)Fiil kök ve gövdelerinden türetilen fiiller

  a)İsim Soyu Köklerden Fiil Türeten Eklerin Başlıcaları Şunlardır:

  e-i-a(l):
  az-al-mak
  düz-el-mek
  kör-el-mek
  doğru-l-mak
  sivri-l-mek
  eğri-l-mek
  dar-al-ma

  Not: Bu ek "k" ile biten kelimelere gelince "k" düşer:
  küçü(k)-l-mek
  alça(k)-l-mak
  yükse(k)-l-mek

  -la/-le:
  ot-la-mak
  yem-le-mek
  baş-la-mak
  yavru-la-mak
  tek-rar-la-mak
  bayat-la-mak
  tuz-la-mak
  zayıf-la-mak
  bağış-la-mak

  Not: Bu ekle ünlemlerden
  üf-le-mek
  of-la-mak
  gür-le-mek
  şar-la-mak
  zır-la-mak
  hav-la-mak
  hor-la-mak

  -laş/-leş:
  haber-leş-me
  mektup-laş-mak
  güzel-leş-mek
  iyi-leş-mek
  ağır-laş-mak

  -ar/-er/-r:
  baş-ar-mak
  mor-ar-mak
  kara-r-mak
  eş(yaş)-er-mek
  gö(gök)er-mek
  boz-ar-mak

  -a/-e:
  yaş-a-mak
  kan-a-mak
  tün-e-mek
  uz-a-mak
  oyn-a-mak

  -sa/-se:
  benim-se-mek
  su-sa-mak
  garip-se-mek

  -da/-de: Ses taklidi için kullanılan kelimelerden:
  gümbür-de-mek
  takır-da-mak
  hırıl-da-mak
  inil-de-mek
  şırıl-da-mak
  uğul-da-mak

  -kir (-kır/-kur/-kür): Yansımalardan fiil türetir:
  püs-kür-mek
  hay-kır-mak
  fış-kır-mak
  hıç-kır-mak

  b) Fiilden Fiil Türeten Eklerin Başlıcaları:

  -(a)la/-(e)le:
  eş-ele-mek
  kov-ala-mak

  -(i):
  sür-ü-mek
  kaz-ı-mak

  -(i)l:
  dik-il-mek
  yak-ıl-mak
  üz-ül-mak

  -(i)n:
  sil-in-mek
  kaç-ın-mak
  gör-ün-mek

  -(i)ş:
  gir-iş-mek
  kız-ış-mak
  böl-üş-mek

  -(i)t:
  eri-t-mek
  oyna-t-mak
  yürü-t-mek

  -d(i)r:
  çiz-dir-mek
  yaz-dır-mak
  ör-dür-mek
  aç-tır-mak
  kes-tir-mek


  Türemiş (Gövde) Fiiller:

  Yapım eki almış fiillerdir. Türkçede fiil türetmenin iki yolu vardır:

  1) İsim kök ya da gövdelerinden fiil türetme:
  güzel-leş-mek
  sarı-ar-mak
  ışıl-da-mak
  göz-le-mek
  az-al-mak
  ben-imse-mek
  ince-l-mek
  düz-el-mek
  su-sa-mak
  sivri-l-mek
  yaş-a-mak
  kan-a-mak  2) Fiilden fiil türetme:
  sev-in-mek
  çık-ar-mak
  kız-ış-mak
  bak-ış-mak
  öl-dür-mek
  taşı-t-mak
  at-ıl-mak
  kan-dır-mak
  koş-tur-mak