Topoğrafya ve Kayaçlar Hakkinda Bilgiler

'Eğitim Merkezi' forumunda YAREN tarafından 11 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. topoğrafya ve kayaçlar konu anlatımı,
  topoğrafya ve kayaçlar ders notları,
  topoğrafya ve kayaçlar hakkında bilgi

  Yerkabuğunun Malzemesi
  Bir nehir kenarında gezerken kumlar arasındaki çakılların renk ve şekil bakımından
  çok farklı olduğunu görürüz

  Bu durum bize kayaların farklı ortamlarda oluştuğunu
  gösterir
  Örneğin bazı kayalar göl ve deniz içerisinde çökelip oluşurken, bazıları da
  magmanın hızlı bir şekilde soğuması ile oluşmaktadır

  İnsanlar ilkçağlardan beri bu kayaları, kesici av aletleri, süs eşyaları, kap kacak ya da
  mesken yapımı gibi çok farklı alanlarda kullanmışlardır
  Bugünde kayaçlar
  hayatımızda çok farklı alanlarda kullanılmaktadır

  Yer kürenin en dışında bulunan yer kabuğu çeşitli mineraller ve kayaçlardan
  oluşmaktadır
  Coğrafyacılar katı yer kabuğunu incelemektedirler Çünkü yeryüzünde
  yaşam yer kabuğu üzerinde gerçekleşmektedir Akarsular, yeraltı suları, rüzgârlar ve
  buzullar aşındırma ve biriktirme yoluyla yeryüzünü şekillendirmektedir

  Kayaların Yer Şekillerine Etkileri
  Kaya ne kadar sert olursa aşınmaya karşı o kadar dirençli olur
  Örneğin bazalt ya da
  granit gibi dirençli kayalar üzerinde daha dik yer şekilleri gelişirken, kum taşı ve marn
  gibi yumuşak kayaçların bulunduğu sahalarda daha düz ya da basık şekiller
  oluşmaktadır

  Vadi kenarlarında dirençli kayaların bulundukları yerlerde daha dik yamaçlar
  bulunurken, yumuşak kayaçların bulundukları yerlerde daha eğimli yamaçlar yer alır

  Geçirimli kayaçlar içinden suyun geçmesine olanak sağlar
  Geçirimsiz kayaçlar ise
  suyun sızmasını engelledikleri için buralarda yüzeysel akış oldukça fazladır
  Kireç
  taşı, dolomit, jips ve anhidrit gibi eriyebilen kayaçların bulundukları saha da yeraltı
  sularının etkisiyle karstik şekiller gelişmektedir
  Yerkabuğunun Bileşimi
  Dünya’nın en dışında yer alan ve tabaka yer kabuğudur
  Yer kabuğu, kıtalarda ve
  okyanus tabanlarında yer almaktadır
  Yeryüzünü kaplayan toprağın, denizlerdeki su
  ve atmosferdeki gazların kaynağı yer kabuğudur
  2

  MİNERAL MİKTARI (%)
  Oksijen 47
  Silisyum 28
  Alüminyum 81
  Demir 5
  Kalsiyum 36
  Sodyum 28
  Potasyum 26
  Magnezyum 21
  Diğerleri 08
  Yerkabuğunda yer alan elementlerin
  ağırlıklarının % olarak oranları

  Aşağıdaki tabloda yer kabuğunun bileşimini
  oluşturan elementlerin ağırlıklarının yüzde olarak
  oranları verilmiştir
  Yerkabuğunun ağırlığının
  dörtte üçü oksijen ve silisyumdan oluşmaktadır
  Alüminyum ve demir metaller sanayi ve
  medeniyetin gelişmesinde önemli bir role sahiptir
  Yer kabuğu içinde daha az oranda bulunan
  kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum bitki
  besini olarak, bitki ve hayvan yaşamı üzerinde
  önemli bir etkiye sahiptir

  Kayalar ve Mineraller
  Yer kabuğu içerisinde yer alan elementler bir araya gelerek mineralleri
  oluşturmaktadır

  Minerallerin katı halde bir araya gelmesiyle kayaçlar oluşmaktadır
  Kayaçlar genellikle iki ya da daha fazla mineralin bir araya gelmesinden oluşur

  Örneğin: granit; kuvars, mika ve feldspattan oluşan bir kayaçtır Bununla birlikte
  yalnız bir mineralden oluşan kayaçlar da vardır Kalker sadece kalsiyum karbonat
  (CaCO3) mineralinden oluşmaktadır

  Yer kabuğundaki kayaçlardan birçoğu
  milyonlarca yıl süren bir süreçle oluşmuştur

  Ancak volkanik sahalarda püskürerek
  yeryüzüne çıkan lavlar atmosfer ile temas ederek kısa bir zamanda katılaşıp volkanik
  kayaçları oluşturur

  Yer kabuğunu oluşturan kayaçlar, üç büyük sınıfa ayrılarak incelenebilir Katılaşım
  kayaçları, tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçlar

  KAYAÇLAR
  Katılaşım (Magmatik) Kayaçları
  a İç Püskürükler
  b Dış Püskürükler
  Tortul (Sedimenter) Kayaçlar
  a Kimyasal Tortul Kayaçlar
  b Kırıntılı Tortul Kayaçlar
  c Organik Tortul Kayaçlar
  Başkalaşım (Metamorfik) Kayaçlar
  3
  1 KATILAŞIM KAYAÇLARI (Magmatik – Püskürük Kayaçlar)
  Katılaşım kayaçlar mantodan gelen yüksek sıcaklıkta, eriyik haldeki magmanın,
  yerkabuğu içerisinde ya da yeryüzüne çıkarak soğuması ile oluşur
  Magma soğurken
  genellikle çeşitli kristaller meydana getirir

  Katılaşım kayaçları oluştuğu yere göre İç

  Püskürükler ve Dış Püskürükler diye ikiye ayrılır

  a İç Püskürük Kayaçlar (Plütonik Kayaçlar)
  İç püskürük kayaçlar magmanın yer kabuğunun derinliklerinde soğumasıyla
  oluşmaktadır Granit, diyorit ve gabro başlıcalarıdır Granit, bunlar içinde en yaygın
  olanıdır
  Yerkabuğu içinde yavaş yavaş soğuyan magma iri kristaller geliştirir Elinize bir granit
  aldığınızda kendisini oluşturan kuvars, feldspat ve mikaları çıplak gözle ayırt
  edebilirsiniz

  İç püskürükler yer kabuğunun 2 km den daha derinde oluşmaktadır
  Bugün
  üzerindeki kalın örtülerin aşınarak ortadan kalkması ile iç püskürükler yeryüzünde
  görülmektedir

  Asit bileşimli bir iç püskürük kaya olan granitler üzerinde de ilginç yer şekilleri
  gelişmektedir
  Nemli iklim bölgelerinde dirençli bir kaya olan granitler, nemli iklim
  4
  bölgelerinde ise zayıf bir kayaca dönüşür
  Bu kayaçlar içerisinde yer alan feldspatlar
  su ile temas edince kolayca çözünmeye uğrar
  Bu kayalar üzerinde nemli iklim
  bölgelerinde tor topografyası adı verilen yer şekilleri gelişir

  Tor topografyasına
  İskoçya’nın kuzeyinde yaygın olarak rastlanılır Türkiye’de Uludağ üzerinde de tor
  topografyasına rastlanmaktadır

  b Dış Püskürük Kayaçlar
  Dış püskürükler, yüzeye kadar ulaşan magmanın yeryüzünde soğuması ile
  oluşmaktadır

  Bazalt, andezit ve riyolit başlıca dış püskürük kayaçlarıdır Ayrıca
  volkan camı (obsidiyen), sünger taşı ve tüfler de yeryüzünde magmanın soğuması ile
  oluşur

  Dış püskürük kayaçlar yeryüzünde hızlı bir şekilde soğuduğu için ince kristallidir

  Örneğin: bir bazaltı elinize aldığınızda onu oluşturan kristalleri gözle ayırt etmeniz
  zordur
  Ya da obsidiyen çok hızlı soğuduğu için kristal yapısı geliştiremez ve camsı
  doku kazanır

  En yaygın rastlanan örneği bazalttır

  Bazaltlar soğurken bazen altıgen sütunlar
  oluşturmaktadır
  Bazalt sütunlarına Zigana geçidinin Trabzon tarafına çıkışında da
  rastlanılmaktadır

  Bazalt içerisinde silisyum oranı az olan bazik magma akıcı
  olduğundan yassı topografyalar oluşturur Hindistan’daki Dekan Platosu ve Doğu
  Anadolu’da ki platolar genellikle bazalt lavları üzerinde oluşmuş platolardır

  Andezit veya riyolit gibi içerisinde silisyum oranı yüksek olan asit magma yapışkan
  özellikte olduğu için daha eğimli ve yalçın topografyalar oluşturur

  Örneğin dik
  yamaçlı volkan konileri genellikle asit magmadan oluşur

  Volkanik faaliyetler sırasında çıkan tüfler aşınmaya karşı dirençli değildir
  Bu kayaçlar
  içerinde volkanik faaliyet sırasında gelip düşen bazalt ya da ignimbirit gibi kayaçlar
  aşınmaya karşı dirençlidir
  Bu malzemelerin kalın tabakalar oluşturduğu sahalarda
  karasular ve sel sularının aşındırması sonucunda peribacaları oluşmaktadır
  Peribacalarının en gelişmiş örneklerine Türkiye’de İç Anadolu’da Ürgüp, Göreme,
  Avanos ve Uçhisar çevresinde yaygın olarak bulunur Burada yer alan Erciyes ve
  Hasandağı’ndan çıkan kül ve tüfler üzerinde peribacaları oluşmuştur
  5
  Katılaşım Kayaçlarının Kullanımı
  Birçok katılaşım kayacı sert, yoğun ve dayanıklı olduğu için tarihi devirlerde insanlar
  tarafından yaygın olarak kullanılmıştır

  Önceleri volkan camı parçaları ok ve mızrak
  ucu olarak kullanılmış, daha sonra ise heykel yapımında ve konut yapımında
  katılaşım kayaçları kullanılmıştır

  Bugün de özellikle iç püskürük kayaçları işlendikten
  sonra zemin kaplaması olarak tercih edilmektedir Ayrıca sünger taşı hafif olduğu için,
  perlit ise ısı yalıtımına uygun olduğu için inşaatlarda yaygın olarak kullanılmaktadır

  2 TORTUL KAYALAR (Sedimanter Kayaçlar)
  Yeryüzünde bulunan kayaçların tümü dış kuvvetler tarafından ayrıştırılarak tahrip
  edilmektedir Erozyon, akarsular ve rüzgârlar yardımıyla parçalanarak ayrışmış olan
  bu kaya parçalarının taşınmasıdır

  Kaya parçacıklarını taşıyan akarsu ya da rüzgâr gücünün tükendiği yerde bu tortulları
  biriktirmeye başlamaktadır
  Şayet taşıyıcı güç su ise tortulları ve kaya parçalarını göl
  ya da denizlere ulaştırmaktadır

  Tortular taşınıp biriktirildikten sonra çimentolaşma
  süreçleri ile tortul kayaçlar meydana gelmektedir
  Tortulanmada kaya parçalarının yanında canlı kabukları, bitki artıkları ve diğer canlı
  artıktan da birikmektedir
  Zamanla bu canlı artıkları tortul kayalar içindeki fosilleri
  oluşturmaktadır

  Gevşek olan tortul tabakalar, milyonlarca yıllık dönemde üzerlerine gelen diğer
  tabakaların ağırlığı altında kalarak sıkışmaktadır

  Üst üste biriken tortullar yeni
  tabakalar oluşturmakta ve bu tabakalar, alttakileri sıkıştırarak yoğunluğunu
  artırmaktadır

  Tortulanma alanlarında yoğunlaşma ile birlikte su içerisinde eriyik halde bulunan
  mineraller tortulların arasına sızmaktadır

  Çimentolaşma suda çözünmüş olan
  minerallerin tortulların arasında kristalleşerek onları birbirine bağlaması işlemidir

  Tortul kayaçlar, kayacı oluşturan tortul tipine göre sınıflandırmaktadır Kırıntılı
  (mekanik), organik ve kimyasal olmak üzere üç büyük grup tortul kayaç vardır

  Bu
  tortul kayaç gruplarının her biri farklı süreçlerden geçerek oluşmuştur
  6
  a Kırıntılı Tortul Kayaçlar

  Dış kuvvetlerin etkisiyle parçalanan diğer kayaçların oluşan kırıntıların bir araya
  gelerek çimentolaşması sonucunda kırıntılı tortul kayaçlar oluşmaktadır
  Tortullar
  arasına giren çimento ise kil ya da kalkerdir
  Kil parçacıklarının taşlaşmasıyla kil taşı, kum taneciklerinin taşlaşmasıyla kum taşı,
  çakılların taşlaşması ile de konglomera oluşmaktadır
  b Organik Tortul Kayaçlar
  Organik tortul kayaçlar, bitki ve hayvan kalıntılarının tabakalar halinde birikmesiyle
  oluşmaktadır
  Bunların en bilinen örnekleri taş kömürü, linyit, tebeşir ve mercanlardır
  Bitki artıkları bir araya gelerek kömürleri oluşturmaktadır
  Kömürlerden antrasit en
  eski olanıdır

  Paleozoyik sonlarında taş kömürü, Tersiyerde linyit, Kuvaternerde ise
  turba oluşmuştur
  Mercanlar su sıcaklığının 20°C nin üzerinde olan sığ ve berrak denizlerde yaşayan
  canlıların iskeletlerinin birikmesiyle oluşmaktadır

  Tebeşir ise mikroskobik deniz
  hayvanlarının kalker kabuk ve iskeletlerinden meydana gelmiş dayanıksız, bir
  kayaçtır
  Gerek kimyasal gerekse mekanik aşınım sonucu kolaylıkla parçalanır

  Üzerinde karstik yer şekilleri gelişebilir
  c Kimyasal Tortul Kayaçlar
  Suyun içinde erimiş halde bulunan maddelerin çökelmesiyle oluşmaktadır
  Kireç taşı,
  göllerde, denizlerde ve yeraltı sularında yaygın olarak bulunan kirecin çökelmesiyle
  oluşmaktadır
  Kimyasal kayaçlardan, jips, anhidrit ve kaya tuzu evaporit havzalarında
  kurak iklim şartları altında uzun yıllar suların buharlaşmasıyla oluşmaktadır

  Kimyasal tortul kayaçlar su ile temasa geçince kolayca çözünmektedir
  Bundan
  dolayı nemli ve sıcak iklim koşulları altında kimyasal tortul kayaçların bulunduğu
  sahalarda lapya, dolin, uvala, obruk ve polye gibi karstik şekiller oluşmaktadır
  Karstik
  şekiller özellikle saf ve kalın kireç taşları üzerinde daha iyi gelişme göstermektedir

  Jips, anhidrit ve kaya tuzları üzerinde oluşan karstik şekiller ise kolayca tahrip
  olmaktadır

  Tortul Kayaçların Kullanımı

  Kumtaşı ve kireç taşını yüzyıllardır inşaat malzemesi olarak kullanılmaktadır

  Gerçekten de birçok tarihi yapıda yaygın olarak bu kayaçlara rastlanılmaktadır

  Ayrıca kireç taşı ve kil taşı çimento, jips ise alçı yapımı için sanayide kullanılmaktadır
  Kömür ise ısınma amaçlı kullanılmaktadır

  3 BAŞKALAŞIM KAYAÇLARI
  Yerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşulları altında kayaların değişime
  uğramasına metamorfizma denir Meta "değişim" morfo "şekil" anlamına gelir

  Bir
  kaya metamorfizmaya uğrayınca görünümü, bileşimi, kristal yapısı ve mineral içeriği
  değişir

  Başkalaşım kayaları tortul ya da volkanik kayaların metamorfizma geçirmesi
  sonucunda oluşur
  Yer kabuğundaki hareketler sonucunda bir kaya derinlere doğru
  iner
  Burada mantodan gelen sıcaklık ve üzerindeki büyük basınç kayaların
  başkalaşmasına neden olur

  Yüksek sıcaklık ve basınç altında kalan kayaların mineralleri ince tabakalar halinde
  dizilerek yapraklı bir yapı kazanır
  Kırıldıklarında ince katmanlara ayrılır Şist, gnays
  ve arduaz yapraklı bir yapı kazanmıştır

  Metamorfizma sonucunda kireçtaşı (kalker) mermere, kil taşı şiste, granit gnaysa,
  kumtaşı kuvarsite ve taş kömürü ise elmasa dönüşmektedir

  Başkalaşım Kayaçlarının Kullanımı
  Mermer ve arduaz en çok kullanılan iki başkalaşım kayacıdır Mermer birçok mimar
  ve heykeltıraşın eserlerinde yaygın olarak kullanmaktadır
  Hindistan'ın Agra
  kentindeki sanat şaheserlerinden biri olan Taç Mahal bunlardan biridir

  Yapraklı bir yapıda olması sebebiyle arduaz zemin, çatı ve kaldırım kaplaması olarak
  kullanılmaktadır
  Ayrıca gri, siyah, kırmızı ve mor gibi renklere sahip olan arduaz
  binalarda dekor malzemesi olarak da kullanılmaktadır

  KAYA DÖNGÜSÜ
  Jeolojik zamanlarda milyonlarca yıl içerisinde bu üç sınıf kayaç birbirlerine
  dönüşmektedir
  Kayaç döngüsü de denilen bu olayda mevcut kayaçlar derinlere
  doğru inerek eriyip magma haline gelir
  Sonra bu magma yerkabuğu içinde veya
  yeryüzüne çıkıp soğuyarak katılaşım kayaçlarını oluşturur

  Çözülme ve erozyonla
  yeryüzündeki kayaçlar parçalanıp, taşınıp tabakalar halinde biriktirilerek tortul
  kayaçları oluşturur

  Tortul ya da katılaşım kayaçları yüksek basınç ve sıcaklığın
  etkisiyle başkalaşım kayaçlara dönüşmektedir