Toplumsal Tabakalaşma Nedir?

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda ZeuS tarafından 11 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Toplumsal Tabakalaşma,
  Toplumsal Tabakalaşma Nedir,
  toplumsal tabakalaşma türleri,
  toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik

  Toplumsal Tabakalaşma Nedir Tanımı

  Bir toplumda tabakalaşma sınıflar arası farklılaşmadan doğar tabakalar arasındaki bireyler arasında farklılaşma görülebileceği gibi aynı toplumsal tabaka( katman )içindeki bireyler arasında da farklar bulunabilir aynı tabaka içindeki farklar sosyal sınıfları oluşturur.

  Genellikle bir toplumda yönetici pozisyonunda olanlar üst memurlar esnaflar orta işçiler ve yaşam koşulları iyi olamayanlar da alt tabakayı oluştururlar

  Toplumsal yapı kendi içerisinde bir hareketliliği olan bir bütündür bu hareketlilik iki şekilde ifade edilebilir yatay hareketlilik ve dikey hareketlilik

  Yatay hareketlilikte
  A ) Sosyal yapıda yatay hareketlilik
  Ör : Bakkalın manav olması öğretmenin Müdür yardımcısı olması vb
  B ) Sosyal Hayat alanında yatay hareketlilik
  Ör : Bir lise öğretmeninin tayininin Bolu'dan Ankara'ya çıkması gibi ....

  3 Tür Tabakalaşmadan söz edilebilir

  1 - Kapalı sınıf tabakalaşması
  Ör : Hindistan'daki kast sistemi ki doğumla kazanılr değişmez katı kurallara sahiptir tabakalar arasında geçiş yoktur.
  2 - Yarı kapalı sınıf tabakalaşması
  Ör : Ortaçağ avrupasındaki lonca sistemi gibi Yarı kapalı sınıf tabakalaşmalarında sadece yatay hareketlilik olasıdır.
  3 - Açık sınıf tabakalaşması
  Ör : Günümüz çağdaş toplumlarında eğitimin getirdiği olanaklar sonucunda toplumsal tabakalar arasında yatay ve dikey hareketlilik olasıdır.

  Tabakalaşma Görüşleri

  1. Davıs ve Moore'a Göre Tabakalaşma
  Bu sosyologlar, toplumsal tabakalaşmanın evrensel olduğunu belirtmektedirler.
  Çünkü bütün toplumlarda farklı durumlara bağlı
  eşit olmayan bir ödüllendirmenin varlığı görülmektedir. Tabakalaşmanın
  karmaşıklığı ve kullanılan ölçütler bakımından toplumlar arasında
  bütyük farklılıklar görülmektedir. Aynı yazarlar, tabakalaşma
  sisteminin işlevsel olduğunu, toplumların belirli mevkileri doldurmak
  ve belirli görevleri yerine getirecek bireyleri motive etmekte olduklarını
  belirtmektedirler.3 Davis ve Moore, toplumların bireylere bahşettiği
  üç farklı çeşitte ödülden sözederler. Bunlar; a) Servet (insanların
  geçimini, rahatını, eğlencesini sağlayan mal ve hizmetleri elde etmeye
  yarayan gelir miktarı), b) iktidar (Başkalarına hükmetme), c) Statü
  (Bireyin toplumdaki yeri, saygınlık ve itibarı).
  Yazarlara göre bütün toplumlarda tabakalaşma sisteminde en
  yüksek derecede ödüllendirilenler (Servet, iktidar ve statü bakımından)
  genellikle toplum için işlevsel bakımdan çok önemli olan konumları
  dolduran en yetenekli ya da en ehliyetli kimselerdir.4 Bu yönden yazarlar
  tabakalaşmayı işlevsel görürler. Toplumsal tabakalaşma, toplumsal
  sistemin uyarlanmasını desteklediği için işlevsel ve evrenseldir.
  Yazarlara göre toplumsal tabakalaşmanın işlevsel olmayan durumları
  da olabilir. Örneğin konumların kalıtımla kazanılması, ödül eşitsizliğinin
  daha az ayrıcalıklı kişilerce tamamen kabullenilmesi durumlarında
  olduğu gibi. O halde adı geçen yazarlarca ileri sürülen işlevsel
  tabakalaşma teorisini şöyle özetleyebiliriz: beşerî toplumlarda eşitsizlik,
  doğuştan gelen bir gerekliliktir. Yüksek sorumluluk taşıyan ya
  da ender bir yeteneği gerektiren konumlar sadece bu yetenekleri haiz
  olanlarca doldurulur. Yazarlara göre, saygınlık, gelir v.s. gibi bakımlardan
  toplumsal olarak ödüllendirilmiş olan bu kimselerin ödüllendirilmesi,
  esas olarak doldurdukları konumların güçlüğüne (Eğitim
  düzeyi, bazı özel yetenekler gerektirmesi gibi) ve işlevsel önemine
  dayanmaktadır. Teori, pek çok bakımlardan eleştirilmiştir. Bottomore,
  eleştirileri şu noktalarda topluyor.
  1. Teori, tabakalaşmanın evrensel olduğunu kabul eder. Bu ise,
  her toplumda bir belirli kademelenme sisteminin varlığını içine aldığı
  ölçüde yanlıştır.
  2. Teori, en önemli konumlar ve en yetenekli kişilerin bütün
  toplumlarda menfaat gruplarının etkisinden bağımsız olarak muayyen
  olduklarını, kesin olarak tayin edilmiş olmalarını kabul eder.
  120
  3. Teori, tabakalaşma sistemlerinin kurulma ve korunmasında
  gücün (Kuvvet, zor) rolünü tamamen ihmal eder ve böylece toplumsal
  tabakalaşma ve siyasal çatışma arasındaki ilişki hakkında birşey söyleyemez.
  Tumin'in eleştirisi ise şöyle:: Belli statüler için gerekli yeteneklerin
  toplumda ancak pek az kişide bulunduğu görüşü tartışmalı bir
  konudur. Eğer toplum katı bir tabakalaşma içinde ise ozaman, yeteneklerin
  ortaya çıkarılması şansı azalır. Özellikle eğitim imkânlarının
  ana babamn servetine bağlı olduğu ve servetin de eşit olarak dağıtılmadığı
  bir toplumda nüfusun birçok kesitleri, kendi yeteneklerini anlama
  şansını bulamayacaklardır. Eğitim ve yetişme açısından tam bir eşitlik
  sağlanmadıkça farklı bir ödüllendirme sisteminin haklı gösterilmesi
  mümkün değildir.5"

  2. Gerhard Lenski'ye Göre Tabakalaşma
  Bir başka Amerikalı sosyolog Lenski de, toplumsal tabakalaşmanın
  işlevselliğini kabul etmekle birlikte, bir noktada, Davis ve Moore'-
  dan ayrılmaktadır.
  Gerhard Lenski, bu eşitsizliği, başlangıçta işlevsel olduğu için kabul
  eder. Çünkü ilkin özel konumlara uygun nitelikteki yetenekli kimselerin
  buralara gelmesi gerekir. Fakat Lenski, başlangıçtaki bu işlevselliğin
  uzun bir süre sonra ortadan kalkacağını ve toplumsal bir norm
  olarak devam etmeye eğilim göstereceğini belirtir.6 Çünkü, yazara
  göre, o kimse başlangıçtaki işlevi artık yerine getirmediği zaman bile
  süreklilikte direnir.
  Ayrıca Lenski, ilerici tarımsal toplumların aksine, sanayi toplumunda
  birçok toplumsal eşitsizliklerin giderek azalacağına, çünkü
  sanayileşmenin karmaşık bir iş bölümüne ve ender becerileri gerektiren
  sayısız mesleklerin ortaya çıkmasına yol açtığına işaret eder.7

  3. Vilfrede Pareto'ya Göre Tabakalaşma
  Tabakalar arasında geçişi ifade eden Vilfrede Pareto, "Seçkinler
  dolaşımı" teorisini ileri sürmüştür. Ona göre bireyler alt tabakalardan
  üst tabakalara ve üst tabakalardan alt tabakalara sürekli olarak
  hareket eder. Pareto, seçkinleri, olağanüstü nitelikleri bulunan ve hangi
  alanda, hangi faaliyet dalında olursa olsun, büyük yetenekleri olduğunu
  ortaya koyan insanların tümü olarak tanımlıyor.7" Pareto, hükümet
  seçkinleri ile hükümet dışı seçkinler ayrımını yapar. Hükümette
  dolaysız yoldan önemli rol oynayanlar hükümet seçkinleridir. İkinci
  tabaka ise seçkinlerin dışında kalan alt tabakadır. Hükümet seçkinleri
  kavramı iktidara katılan herkesi içine alır. Hükümet seçkinleri
  Paretoya göre en yetenekli kişiler midir? Parelo'nun "seçkin" tanımına
  göre böyle bir izlenim elde edilmektedir. Seçkinler grubuna katılma,
  bireysel niteliklere bağlı olduğundan soydan geçimli değildir. Bu sebeple
  eski seçkinlerin yerini halkın alt tabakalarından gelen en uygun
  kişiler (Yeni seçkinler) doldurur. îşte her toplumda bu seçkinlerle halkın
  geri kalanları arasındaki sürekli geçiş durumuna Pareto, "Seçkinler
  dolaşımı" der.
  Pareto'nun bu teorisi eleştirilmiştir. Çünkü uygulamada aşağı tabakalardan
  gelenler, çok yüksek basamaklara pek erişememektedirler.
  Tepeye tırmanma ancak birkaç kuşakta gerçekleşmekte ve olağan dışı
  bir olay olmaktadır.7b Aynı biçimde yukarı tabakalarda bulunanların
  aşağılara düşmeleri de çok enderdir.