Tefsire Duyulan İhtiyaç hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 30 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Tefsire Duyulan İhtiyaç hakkında bilgi


  Birçok âyette Kur’ân-ı Kerîm’in, anlattığını apaçık anlatan bir kitap olduğu
  bildirilmiştir. Apaçık olan bir sözü neden açıklamaya, tefsir ve te’vil etmeye ihtiyaç hâsıl
  olmuştur?
  Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı anlamada bir zorluğu olmamıştır. Sahâbîler de –kendi
  dillerinde ve ifade üslûplarına uygun olarak gelmiş bulunan– Kur’ân’ın mantûkunu (sözün
  içeriği, sözün karşılığı olan mâna) anlamakta genellikle güçlük çekmemişlerdir.
  Dili bilmekle anlaşılması mümkün olmayan, Allah tarafından açıklanmadıkça tam
  olarak anlaşılamayan bazı âyetlerle (müteşâbihat) ne kastedildiği konusunda açıklamaya
  girişmek, Kur’ân’da geçen ilâhî sıfatların mahiyetlerini araştırmak, haklarında az- çok bilgi
  verilmekle birlikte tasrih edilmeyen isimleri belirlemeye çalışmak, Kur’ân’da özetle verilen
  kıssaların tafsilâtına girişmek, bu gibi konularda sorular sormak sahâbîler tarafından
  Allah’ın muradına aykırı telakki edilmiş, bu konularda nâdiren sorular sorulmuştur. Ne var
  ki zamanın ilerlemesiyle sahâbe nesli tükenmiş, farklı kavimler İslâm’a girmeye başlamış,
  başlangıçtaki dil ve üslûp saflığı giderek kaybolmuş, öncekilerin sormadıklarını sonra
  gelenler gittikçe artan bir tempo ile sorup araştırmaya koyulmuşlar; sahâbenin “uygulama
  sayesinde anlama, âyetin geliş sebebini bilme” gibi görerek ve duyarak elde ettikleri
  bilgilerden, sonra gelenler mahrum kalmışlar ve bütün bu gelişmeler, bu yeni durumlar
  karşısında müslümanlar, Kur’ân’ı anlamak için yeni bilgilere ve açıklamalara ihtiyaç
  duymuşlardır. Ayrıca düşünce, inanç, kültür gibi konularda anlamak isteyeni çevreleyen
  yeni şartlar –bu şartlardaki farklılaşmalara paralel olarak– insanları sağlıklı veya sağlıksız
  yeniden okuma ve anlama çabalarına yöneltmiş, tefsir faaliyetleri de bu gelişmelere paralel
  olarak hem nicelik hem de içerik ve mahiyet bakımından zenginleşmiştir.