Tasavvufî-işârî tefsirler hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Blue tarafından 30 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. Tasavvufî-işârî tefsirler hakkında bilgi

  Tasavvuf literatüründe işâret terimi, “maksadı, söz aracılığı olmadan başkasına
  bildirme; ibareyle anlatılamayan, yalnızca ilham, keşf gibi yollarla elde edilmiş bilgi ve
  sezgi sayesinde anlaşılabilecek kadar gizli olan mâna” vb. şekillerde tanımlanmış; sûfînin
  kalbine doğduğu kabul edilen ilham ve işaretlere dayanarak âyetlerin yorumlamasına da
  işârî veya tasavvufî tefsir denilmiştir. Söz konusu gizli anlamları kavramanın yolu olarak
  görüldüğü için tasavvuf da işaret ilmi olarak kabul edilmiştir (Serrâc, el-Lüma‘, s. 294, 296, 414).
  Sûfîlere göre Kur’ân’daki kelime ve cümlelerin ilk bakışta akla gelen dış (zâhir)
  anlamlarından başka bir de bunların derûnunda bulunan iç (bâtın) mânaları vardır. Bu
  mânaya ulaşmak, bilgi birikimi ve tefekkür kabiliyetinin yanında ahlâkî olgunluğu da
  gerektirir. Kur’ân’ın dış anlamını Arapça bilenler, iç anlamını yakîn ehli olan ârifler bilirler
  (Ebû Tâlib el-Mekkî, Kutu’l-kulûb, I, 108; Gazzâlî, İhyâ’, I, 105, 296). Sûfîler, işaret yoluyla çıkarılan
  mânanın geçerli sayılması için bunun zâhirî mânaya aykırı düşmemesini gerekli görürler.
  Ancak bu temel kurala aykırı işârî yorumlar da yapılmıştır. Meselâ Muhyiddîn İbnü’l-Arabî,
  Bakara sûresinin 6. âyetinde geçen “Allah’ı inkâr edenler” ifadesini, “Allah sevgisiyle dolup
  taşan gönüllerini dış dünyaya kapatanlar” şeklinde açıklamakta ve söz konusu âyetin
  bütününü zâhirî anlamın tam tersi bir anlayışla yorumlamaktadır (el-Fütûhâtu’l-Mekkiyye, I, 49,
  161, 179).
  Öte yandan İbnü’l-Arabî’den itibaren işârî tefsirlerde varlık ve bilgi teorisi gibi
  soyut felsefî konulara da yer verilmiştir. Özellikle geç dönemlerde yazılan işârî tefsirlerde
  ulûm-i garîbe (occult arts) denilen esrarengiz bilgilere dair literatürün de etkisi görülür.
  Taşköprizâde, havâss-ı Kur’ân, havâss-ı hurûf, cefr gibi konulardan bahsederken esrarlı
  ilimlerle Kur’ân arasındaki ilişkiye de temas eder (Mevzûâtü’l-ulûm, I, 396, 427-428; II,220, 244-
  246).
  Mutasavvıfların bazı bâtınî ve işârî yorumları, Kur’ân’ın lafzına ve mânasına uygun
  düşmediği, Arap dili ve edebiyatı kurallarına uymadığı gibi gerekçelerle hem ulemâ hem de
  ılımlı sûfîler tarafından eleştirilmiştir. Hâris el-Muhâsibî’nin, Ebû Zür‘a ed-Dımaşkî’nin
  nefisle ilgili işârî mahiyetteki açıklamalarını bid‘at ve dalâlet saydığı söylenir (İbnü’lCevzî,
  Telbîsü İblîs, s. 161). Serrâc, hatalı, lâubalice ve tahrif niteliğinde işârî yorumlar
  bulunduğunu belirtir ve bu yorumları Allah’a iftira olarak değerlendirir (el-Lüma‘, s. 126).
  Hadis âlimi İbnü’s-Salâh, Zerkeşî, Zehebî gibi âlimler de işârî tefsire eleştiride
  bulunmuşlardır. Zehebî, genel olarak takdir ettiği Sülemî’nin yorumlarında asla câiz
  olmayan unsurlar da bulunduğunu, bazı âlimlerin zındıklık işareti saydıkları bu tür
  yorumların Karmatîler’in tahriflerinden ibaret olduğunu savunur (A‘lâmü’n-nübelâ’, XVII,
  252). İbn Teymiyye genel olarak işârî tefsirleri sakıncalı bulmamakla birlikte bazı tasavvufî
  yorumların Bâtınîler’in te’villerine benzediğine dikkat çeker (Mecmû‘u fetâvâ, I, 243-245;
  V, 551; XIII, 362; XVII,113).
  İbnü’l-Arabî ve izleyicilerinin bâtınî ve işârî yorumlarına yöneltilen itiraz ve
  tenkitler ise çok daha ağırdır. Hatta Ali el-Kårî, Alâeddin el- Buhârî, Bikåî gibi âlimler,
  İbnü’l-Arabî’nin yaptığı yorumların küfür ve ilhad olduğunu ileri süren eserler yazmışlardır.
  Buna karşılık Abdurrezzâk Kâşânî, Kıvâmüddin Abdurrahman Câmî, Dâvûd-i Kayserî,
  Abdullah Bosnevî ve Bâlî Efendi gibi Fusûsü’l-hikem şârihleri ise İbnü’l-Arabî’yi ve
  izleyicilerini savunmuşlardır.

  Tasavvufî mahiyette tefsir yazan ilk kişinin İbn Atâ (ö. 309/922) olduğu kabul edilir.
  Ancak onun eseri günümüze kadar ulaşmamıştır. Ebû Abdurrahman es-Sülemî ve Ebû Nasr
  es-Serrâc’ın bu eserden yaptıkları alıntılar Paul Nawy tarafından bir araya getirilerek
  yayımlanmıştır (bk. Nusûs sûfîyye gayru menşûre, Beyrut 1986).
  Sehl b. Abdullah et-Tüsterî’ye nisbet edilen Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm her sûreden bir
  veya birkaç âyetin tefsirini içerir. Ebû Abdurrahman es-Sülemî’nin Hakåiku’t-tefsîr’i,
  sûfîlerin çeşitli âyetler hakkındaki yorumlarını bir araya getirmesi bakımından büyük önem
  taşır. Abdülkerîm el-Kuşeyrî, Sülemî’nin Hakåiku’t-tefsîr’i başta olmak üzere önceki işârî
  tefsirlerden de yararlanarak Letâifü’l- işârât’ı telif etmiştir. Kâşânî’nin Te’vilâtü’l-Kur’ân,
  Sadreddin Konevî’nin İ‘câzü’l-beyân fî te’vîli Ümmi’l-Kur’ân, Ebü’l-Berekât Cemâleddin
  es- Safedî’nin Keşfü’l-esrâr ve hetkü’l-estâr, Nizâmeddin Hasan b. Muhammed enNîsâbûrî’nin
  Garâibü’l-Kur’ân fî regåibi’l-Furkån ve Abdurrahman-ı Câmî’nin Tefsîrü’lCâmî
  adlı eserleri kayda değer tasavvufî tefsirlerdendir.
  Osmanlı döneminde yaşayan mutasavvıflar da selefleri gibi Kur’ân’ın tamamına
  veya bir kısmına çok sayıda işârî tefsir yazmışlardır. Bunların en kapsamlısı ve en çok ilgi
  göreni, İsmâil Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-beyân isimli eseridir (işârî tefsir hakkında daha geniş
  bilgi için bk. Süleyman Ateş, İşârî Tefsîr Okulu, Ankara 1974; Süleyman Uludağ, “İşârî Tefsir”, DİA, XXIII,
  424-428).