Sınıf Değiştirme Hadleri 2011

'Güncel Bilgiler' forumunda Violet tarafından 3 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


 1. Sınıf Değiştirme Hadleri 2011,
  2011 Sınıf Değiştirme Hadleri,
  Sınıf Değiştirme Hadleri,


  2011 YILI SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ (2011 YILI DEFTER TASDİK HADLERİ)

  2010 yılı ve önceki yıllarda vergi mükellefiyeti bulunan ve 2011 yılında mükellefiyeti devam edecek olan işletmeler ertesi yıl tutacakları defterleri bulunduğu yılın aralık ayında tasdik ettirmek zorundalar. Mükellefler tasdik ettirecekleri defterleri belirlerken bulundukları yılda elde etmiş oldukları iş hasılatlarını, alış ve gider toplamlarını dikkate alırlar. İş hasılatı, alış ve giderleri her yıl açıklanan hadlerin üzerinde olan mükellefler eğer işletme defterine tabii iseler, yeni yılda bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadırlar. Yine Satışları, alış ve giderleri belli tutarların altında kalan mükellefler eğer bulundukları yılda bilanço usulüne göre defter tutuyorlar ise, yeni yılda işletme defterine tabii olarak hesaplarını takip edebilirler. İşletme defterine tabii mükellefler isteğe bağlı olarak bilanço defteri tutabilirler.

  Vergi usul kanunu sınıf değiştirme hadlerini aşağıda yer alan maddelerde açıklamaktadır.

  VUK Md. 177 – I Sınıf (bilanço) Tüccarlar

  VUK Md .178- II Sınıf (işletme) Tücarlar

  VUK Md. 179- Sınıf değiştirme, I sınıftan II sınıfa geçiş şartları

  VUK Md. 180 - Sınıf değiştirme, II sınıftan I sınıfa geçiş şartları

  VUK Md. 181 – İhtiyari sınıf değiştirme

  Her yıl yukarıda yer alan maddelerden faydalanarak sınıf değiştirme şartlarını tekrar hatırlayabilir ve yeni yılda tutulacak defterleri belirleyebilirsiniz.

  2010 yılı yeniden değerleme oranı % 7,7 olarak belirlenmiştir. Bizler de bu orana göre 2010 yılı verilerimizi güncelleyeceğiz.

  VUK’nda 2010 yılı için belirlenen hadlere yeniden değerleme oranlarını uygulamak sureti ile 2011 yılında dikkate alınacak hadleri belirleyelim.

  II sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş ( Bilanço usulüne tabii olacaklar)

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 129.240,00 ( %20 artırılarak güncellenmiş tutar : 155.000,00 TL’yi aşanlar)veya satışları tutarı 183.090,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar : 219.700,00 TL’yi aşanlar) lirayı aşanlar
  2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 73.236,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar : 88.000 TL’yi) aşanlar
  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 129.240,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar : 155.000,00 TL’yi) lirayı aşanlar

  veya

  Arka arkaya iki dönemin iş hacmi yukarıda açıklanan tutarlara göre % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse defterlerini Bilanço esasına göre tasdik ettirirler.

  Ayrıca, ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutulabilmektedir.

  Not : Yukarıdaki rakamlar yeniden değerleme oranına göre hesapladığımız rakamlardır. Maliye bakanlığı rakamları açıklarken yuvarlayarak açıklamaktadır.

  (I)’inciden (II)’nciye geçiş (İşletme defterine geçiş yapacaklar)

  İş hacmi bakımından I’inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak, II’nci sınıfa geçebilirler:

  2010 yılı iş hacimleri :

  1. Bir hesap döneminin iş hacmi ,yukarıda yer alan yazılı hadlerden % 20’yi aşan bir nispette düşük olursa, veya;
  2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi yukarıda açıklanan tutarlara nazaran % 20’ye kadar bir düşüklük gösterirse. İşletme defterine tabii olarak defterlerini tasdik edebilirler.

  Bilanço usulüne göre defter tutan şahıs işletmeleri ile adi ortaklıklar dilerlerse yine bilanço usulüne göre defter tutmaya devam edebilirler.

  Bilanço usulünden işletme defterine geçiş yapacak olan mükellefler hesaplamalarında;

  * Alışlar toplamı : 129.240,00 TL
  * Satışlar toplamı: 219,700,00 TL
  * Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar dışında kalanlar için 73.236,00 TL
  * Alım – satım, üretim, hizmet işlerini birlikte yapanların satış hasılatı 129.240,00 TL

  olarak dikkate alacaklardır.

  Bilanço Esasında Tutulacak Defterler

  Bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur:

  1. Yevmiye defteri;

  2. Defterikebir;

  3. Envanter defteri (Mevcudat ve muvazene defteri);

  İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler

  İşletme hesabı esasında aşağıdaki defterler tutulur:

  1. İşletme hesabı defteri (İşletme hesabını ihtiva eden);

  Yeni makalelerde görüşmek dileğiyle,

  Hazırlayan :

  Kamil ÖZYANIZ

  SMMM Staja Başlama Sınavı hazırlık Kitabı Yazarı

  1. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 401)
  2. VUK

  -Diğer makaleleri

  -Yurt dışında ev kadını olarak bulunan Türk vatandaşlarına emeklilik hakkı

  -Personele nakit olarak verilen yemek bedelleri gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmalı mıdır?

  -Kar Zarar Ortaklığı Muhasebe Kayıtları

  -Cari hesaba mahsuben kredi kartı ile yapılan tahsilatlar KDV beyannamesi ile beyan edilmeli

  -Elektronik ortamda verilmeyen beyannamelere ilişkin özel usulsüzlük cezalarında önemli indirim

  -İstirahatli olan işçilerinizi 5 gün içinde SGK’na elektronik ortamda bildirmeniz gerekiyor