silah ruhsatı için gerekli evraklar

'Sosyal Konular' forumunda Ezlem tarafından 18 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. SİLAH RUHSATI İŞLEMLERİ
  Silahruhsatları (tabanca ve yivli av tüfeği) 1953 tarihli 6136 sayılı AteşliSilahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve bu kanunun uygulamasına yönelik olarakçıkarılan 1991 tarih ve 91/1779 karar sayılı Ateşli Silah Yönetmeliğine göreverilmektedir. Buna göre 21 yaşını doldurmuş ve mani hali bulunmayan herkessilah ruhsatı alabilir.

  Silah Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller
  Silah (Bulundurma) Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
  Silah (Taşıma) Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
  Av Teskeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
  Av Tüfeği Sahiplik Belgesi İçin Gerekli Belgeler
  Yivli Tüfek Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

  SİLAH RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER
  a- Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlübulunanlar,

  b- Ruhsatlısilahıyla suç işleyenler veya muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesibaşkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihar teşebbüsedilmesine neden olmaktan mahkum olanlar,

  c- HaklarındaTürk Ceza Kanununun 119. maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamışolsa bile,zorunlu olmadığı halde Meskun mahalde veya civarında ya da umumamahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birindenmahkum olanlar,

  d- Taksirlisuçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ilezimmet, ihtilas, irtikap suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

  e- Taksirleişlenen suçlar hariç değişik zamanlarda aynı ve farklı türden ikiden fazlasuçtan dolayı hapis ve ağır hapis cezasına mahkum olanlar.

  f- Uyuşturucuve piskotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarakimal eden, tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkumolanlar,

  g- Ruhsatlısilahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,

  h- Kanunun 12,13, 14 ve 15. maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazlahürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.

  i- Kanunun 4.maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve busuçtan dolayı hapis ve/veya ağır hapis cezasına mahkum olanlar,

  j- Ruhsatlarınveriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ayiçinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

  k- Gençlik veSpor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullanmak,

  l- Mahkemekararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı gereğince emekliedilenler,

  m- Kısıtlıolanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

  n- Akıl hastasıveya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

  o- 21 yaşınıdoldurmuş olanlar.

  Yedi çeşitsilah ruhsatı düzenlenmektedir:
  01- Bulundurma Ruhsatı
  02- Meslek Mensubu Taşıma Ruhsatı (Kaymakamlığızca Verilmemektedir)
  03- Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
  04- Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
  05- Av Teskeresi
  06- Av Tüfeği Sahiplik Belgesi
  07- Yivli Tüfek Ruhsatı

  SİLAH(BULUNDURMA) RUHSATI Almak ve Yenilemek İçin Gerekli Belgeler
  6136 sayılıKanunun 16. maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen (silah ruhsatıverilmesini engelleyen haller) ve 21 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşıbulundurmak maksadı ile silah satın alabilir. İlk defa silah satın/devir alarakadlarına bulundurma ruhsatı alanlar için;

  01- Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe,
  02- Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı,
  03- Arşivli sabıka kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından)
  04- Sağlık raporu (tam teşekküllü hastaneden kurul raporu),
  05- 4 adet renkli vesikalık fotoğraf,
  06- Müdürlüğümüzden alacakları Ek-1 formu
  07- Yarımkapak Karton Dosya ile şahsen müracaat gerekmektedir.
  Yapılacaktahkikat neticesinde engel hali bulunmayanlara satın almak istedikleri silahiçin silah satın alma belgesi, devir almak istedikleri silahlar için de noteristek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir. Satın (MKE. den)alınan silah fatura tarihi itibari ile faturası yedi (7) gün içerisinde yolbelgesi olarak geçerli olduğundan Müdürlüğümüze getirilerek tespit yaptırılırve tespiti yapılan silahın en geç altmış (60) gün içerisinde de ruhsatınınçıkartılması gerekmektedir. Bulundurma ruhsatı harç, eğitime katkı payı ve kartücretini ödeyen vatandaşlarımıza en geç 15 gün içinde ruhsatları teslim edilir.Daha önce ruhsatı olup da 5 yıllık süresini dolduran silah sahipleri iseyukarıda yazılı belgelerle birlikte silahını da getirerek tespitini yaptırır,yapılacak tahkikatta ruhsatlarını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere harç,eğitime katkı payı ve kart ücretini yatırmaları halinde 5 yıl süreli yeniruhsat verilir. Vatandaşlarımızdan silahını iş yerinde bulundurmak isteyenlerayrıca işyerinin vergi levhasının örneğini de ibraz etmeleri gerekmektedir.

  SİLAH (TAŞIMA)RUHSATI Almak İçin Gerekli Belgeler
  01- Kamu görevlilerinden (çalıştığı birimden) görev belgesi,
  02- Emekli kamu görevlilerinden emeklilik onayı,
  03- Belediye Başkanı ve İl Genel Meclis Üyelerinden bu görevi yaptıklarına dair ilgili kurumdan alacakları yazı,
  04- Sarı Basın Kartı sahiplerinden sarı basın kartı sahibi olduklarına dair Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınacak resmi yazı,
  05- Sarraf ve kuyumculardan Kuyumcular Odasına kayıtlı olanlardan Kuyumcu Odalarından, Ticaret Odasına kayıtlı olan sarraf ve kuyumculardan ise Ticaret Odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı Ticaret Odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir vergi dairesi yazısı,
  06- Can güvenliği olmadığından dolayı silah taşıma ruhsatı almak isteyenlerden; Valiliğin verdiği emirle yapılan yeterli ve sağlıklı araştırma ve soruşturma sonunda zabıtaca düzenlenen "hayatının her an harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu ve şahsın durumu itibariyle alınacak bütün tedbirlere rağmen her zaman ve yeterince korunmasının mümkün olmadığını" kanıtlayan belge,
  07-Köy ve mahalle muhtarlarından (istifa ederek ayrılanlar ile hakkında tahkikat sonucu görevlerine son verilmiş olanlar hariç) bu görevde bulunduklarına dair İl Özel İdarelerinden alacakları yazı istenir.
  Kamu görevlisisilah taşıma ruhsatı ile emekli kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı içinbaşvuranlar hiçbir harca tabi olmayıp sadece kart ücreti öderler.

  YİVSİZ TÜFEKRUHSATI Almak ve Yenilemek İçin Gerekli Belgeler

  01- Kaymakamlık makamına verilecek dilekçe,
  02- 18 yaşını doldurmuş olmak
  04 4 adet renkli vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),
  05- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
  06- Tam kapaklı telli dosya,
  07- Teskere yenileme ise eski ruhsatın fotokopisi,
  08- Savcılıktan arşivli sabıka kaydı,
  09- Devlet Hastanesinden ve Sağlık ocaklarından alınacak sağlık raporu.
  Av TeskeresiÜcreti Toplam : Av Tezkeresinin harcı Orman İşletme Müdürlüğüneyatırılmaktadır.

  YİVLİ TÜFEKRUHSATI Almak İçin Gerekli Belgeler
  · 01- Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe,
  · 02- Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı,
  · 04- Arşivli sabıka kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından)
  · 05- Sağlık raporu (tam teşekküllü hastaneden kurul raporu),
  · 06- 4 adet renkli vesikalık fotoğraf,
  · 07- Müdürlüğümüzden alacakları Ek-1 formu
  · 09- Yarımkapak Karton Dosya ile şahsen müracaat gerekmektedir.
  · Yivli tüfek ruhsatı taşıma için Avcılık Belgesi almışolma şartı da aranır.