Şeyhi

'Biyografi' forumunda KaRL_ tarafından 9 Temmuz 2008 tarihinde açılan konu


 1. Şeyhi

  Arkadaşlar.
  Bu haftaki divan edebiyatı şairimiz Şeyhi..

  Asıl ismi Yusuf Sinanüddin veya Yusuf Sinan'dır. Germiyanlı Şeyhi olarak da bilinir. Orhan Gazi ve I. Murat'a vezirlik yapmış olan Sinanüddin Fakıh Yusuf Paşa ile karıştırılmamalıdır.
  Şeyhi'nin doğum tarihi bilinmese de, Kütahya'da doğduğu ve çocukluğunu burada geçirdiği bilinmektedir. Bazı kaynaklarda 1371 yılında doğduğu belirtilse de bu tarihin doğruluğu ispatlanmamıştır. Bilime olan merakı ile İran'a gitmiş, burada başta tıp ve tasavvuf olmak üzere yoğun bir eğitim görmüştür. Öğrenimini tamamlayarak Anadolu'ya geri döner. Bu sıralarda Hekim Sinan olarak anılmaktadır. Bir hekim olarak ünlenen Şeyhi'nin tedavi ettiği hastalar içinde Sultan Mehmed Çelebi de vardır. Başarılı tedavi üzerine Sultan Çelebi Mehmed Şeyhi'ye Kütahya yakınlarındaki Tokuzlu köyünü hediye eder. Fakat Şeyhi köyde (muhtemelen köylülerce) soyulur ve dövülür. Bunun üzerine Harnâme (Eşekname) isimli mesneviyi yazar. Bu fabl eserde, kaderi yük taşımak olan bir eşeğin semiren öküzlere özenmesi üzerine başına gelenler mizahi ve alegorik bir dil ile hicvedilmiştir.


  Harname

  Bir eşek var idi zâif ü nizâr

  Yük elinde kat'i şikeste vü zâr

  Gâh odunda vü gâh suda idi

  Dün ü gün kahr ile kısuda idi

  Ol kadar çeker idi yükler ağır

  Ki teninde tü komamışdı yağır

  Nice tü kalmamışdı et ü deri

  Yükler altında kana batdı deri

  Dudağı sarkmış u düşmiş enek

  Yorılur arkasına konsa sinek

  Toğranur idi arpa arpa teni

  Gözi görince bir avuç samanı

  Kargalar dirneği kulağında

  Sinegün seyri gözi yağında

  Arkasından alınsa pâlanı

  Sanki it artuğıydı kalanı

  Birgün ıssı ider himâyet ana

  Ya’ni kim gösterür inayet ana

  Aldı pâlanını vü saldı ota

  Otlayurak biraz yüridi öte

  Gördi otlakda yürür öküzler

  Odlu gözler ü gerlü göğüzler

  Boynuzı ba’zısınun ay bigi

  Kiminün halka halka yay bigi

  Ne yular derdi ne gâm-ı pâlân

  Ne yük altında haste vü nâlân

  Acebe kalur u tefekkür ider

  Kendü ahvâlini tasavvur ider

  Ki birüz bunlarunla hilkatde

  Elde ayakda şekl ü sûretde

  Bunlarun başlarına tâc neden

  Bize fakr ü ihtiyâc neden

  Bizi ger arpa ok u yây itdi

  Bunlarun boynuzun kim ay itdi

  Didi bu müşkilümi itmez hal

  Meger ol bir falân har-i a’kal

  Var idi bir eşek firâsetlû

  Hem ulu yollu hem kiyâsetlû

  Çok geçürmiş zamâneden çağlar

  Yükler altında sızırup yağlar

  Ol ulu katına bu miskîn har

  Vardı yüz sürdi didi iy server

  Sen eşekler içinde kâmilsin

  Âkıl ü şeyh ü ehl ü fâzılsın

  Anda k’ıslâh ide tapun şer ü şûr

  Har-î Deccâle diyeler ker ü kûr

  Menzil-i mü’minîne rehbersin

  Merkeb-i sâlihîne mazharsın

  Nesebündür mesel hatîblere

  Nefesün hoş gelür edîblere

  Sen eşeksin ne şek hakîm-i ecell

  Müşkilüm var keremden itgil hall

  Bugün otlakda gördüm öküzler

  Gerüben yürür idi göğüzler

  Her biri semîz ü kuvvetlü

  İçi vü taşı yağlu vü etlü

  Niçün oldu bulara enzâni

  Bize bildür şu tâc-ı sultanî

  Yok mıdur gökde bizüm ılduzumuz

  K’olmadı yir yüzinde boynuzumuz

  Her sığırdan eşek nite ola kem

  Çün meseldür ki dir benî âdem

  Har eger hâr ü bî-temîz oldı

  Çünkü yük tartar ol azîz oldı

  Bâr-keşlikde çün bizüz fâik

  Boynuza niçün olmaduk lâyık

  Böyle virdi cevâb pîr eşek

  K’iy bilâ bendine esîr eşek

  Dün ü gün arpa buğday işlerler

  Anı otlayup anı dişlerler

  Çün bular oldu ol azîze sebep

  Virdi ol izzeti bulara Çalab

  Tâc-ı devlet konıldı başlarına

  Et ü yağ toldı iç ü taşlarına

  Bizüm ulu işimüz odundur

  Od uran içümüze o dûndur

  Bize çokdur hakîki buyrukda

  Nice boynuz kulağ u kuyruk da

  Döndi yüz derd ile zaîf eşek

  Zâr ü dil-haste vü nahîf eşek

  Didi sehl ola bu işün aslı

  Çünki şerh oldı bâbı vü faslı

  Varayın ben de buğday işleyeyin

  Anda yaylayup anda kışlayayın

  Nice yiyem odun ile letler

  Bulayın buğday ile izzetler

  Gezerek gördi bir gögermiş ekin

  Sanki dutardı ol ekin ile kîn

  Aşk ile değdi girdi işlemeğe

  Gâh ayaklayu gâh dişlemeğe

  Arpa gördi gögermiş aç eşek

  Buldı cân derdine ilâç eşek

  Değme kerret ki şevk ile karvar

  Toprağın bile götürür harvar

  Eyle yidi gök ekini terle

  Ki gören dir zihî kara tarla


  [SES]http://www.fileden.com/files/2008/5/22/1924437/huzzam.wma[/SES]
    2. Yiyürek toydı karnı çağnadı

  Yuvalandı vü biraz ağnadı


  Başladı ırlayup çağırmağa

  Anup ağır yükin ağırmağa


  Dimiş ol âdemî ki hoş-demdür

  Niam oldukda bî-nagam gamdur


  Pes idüp cûş içinde eşvâkı

  Rast düzdi nevâ-yı uşşâkı


  Çeker âvâze tîz ider perde

  Hoş ser-âğaz ider muhayyerde


  Nice düzmek ki bozdı âhengi

  Perdesin açdı ol cihân nengi


  Çıkarur har çün enker-ül esvât

  Ekin ıssına arz olur arasât


  Ağaç elinde azm-i râh itdi

  Tarlasını göricek âh itdi


  Dâneden gördi yiri pâk olmış

  Gök ekinliği kara hâk olmış


  Yüreği sovumadı söğmeg ile

  Olımadı eşeği dögmeg ile


  Bıçağın çekdi kodı ayruğını

  Kesdi kulağını vü kuyruğını


  Kaçar eşşek acıyaruk cânı

  Dökilüp yaşı yirine kanı


  Uğrayu geldi pîr eşek nâgâh

  Sordı hâlini kıldı derd ile âh


  Yermürü inleyü didi iy pîr

  Har-ı rûbâh bigi pür-tevzîr


  Bâtıl isteyü haktan ayrıldum

  Boynuz umdum kulakdan ayrıldum


  Benem ol gâm yükinde har-ı leng

  Gussalar balçığında vâlih ü deng


  Ne yüküm bir nefes giderici var

  Ne biraz çekmeğine yarıcı var


  Har gedây-iken arpaya muhtâç

  Gözedürem kurıla başuma tâc


  İster iken halâldan rûzî

  Varım itdüm haramîler rûzî


  Ger tonuzlara olmaya buyruk

  Âh gitdi kulağ ile kuyruk


  Hükm-i sultâna kola pâyende

  Çarh çâkerdürür felek bende


  Kim ola bâri bir iki eclâf

  Kide tevk-i pâdişâha hilâf


  Şâh kahrı neûzü-billâh eger

  Çarh baş çekse ide zîr ü zeber


  Göklere irdi nâle vü feryâd

  Dâd iy pâdişâh-ı âdil dâd


  Şeyhî uzatma nâle vü âhun

  Nüktedândur bilür şehen-şâhun


  Ger inâyetden istesen tevfîr

  Kılma devlet duâsını taksîr


  Nice kim bu zamâne-i nâ-sâz

  Câhile nâz vire ehle niyâz


  Ne kadar kim cihân-ı bî-ihlâs

  Ârifi hâric ide âmiyi hâs


  Ol şehün işi izz ü nâz olsun

  Düşmeninün gam ü niyaz olsun
  Hacı Bayram Veli'den fazlasıyla etkilenmiş ve onun dervişi olmuştur. II. Murat zamanında saraya çok yakın olan Şeyhi, padişahın hekimlerindendir. Bizzat padişahın isteği üzerine Hüsrev ü Şirin'in Türkçe tercümesini yazmaya başlamıştır. Bu eserini tamamlayamadan vefat etmiştir. Vefat tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, genel kanı 1431 yılında vefat ettiği üzerinedir. Mezarı Kütahya'ya 7 kilometre mesafede Dumlupınar köyünde Erenlerbaşı olarak tanınan bir ziyaret yeridir.

  Şeyhi erken dönem Divan Edebiyatı şairlerindendir ve divan edebiyatının gelişmesine büyük katkısı olmuştur. Tasavvufi bir kişilik olmasına ve tasavvuf eğitimi almış olmasına rağmen eserlerinde tasavvufi öğeler bulunmamaktadır. Din dışı şiirler yazmayı tercih etmiştir.  Başlıca Eserleri
  Divan
  Hüsrev ü Şirin
  Harnâme


  Ayrıca edebi eserlerinin yanında tıpla ilgili eserlerden kaleme almıştır:

  Kenz-ül Menafi
  Habnâme
  Neynâme


  Eserlerinden örnek

  Gazel

  Ölme gönül firaak ile Îsâ-nefes gelür
  Yanma ciger figaan ile feryâd-res gelür


  Can bülbili teferrüc-i dîdâr kılmasa
  Firdevs bostânı gözüne kafes gelür


  Her bî-haber ne bile mahabbet safâsını
  Nâ-merde aşk u derd hevâ vü heves gelür


  Bilmez kimesne kaafile-i dûstdan haber
  Geh geh budur kulaguma bang-ı ceres gelür


  Şeyhî ko peşpeşeyi dahı şehbâzı kıl şikâr
  Sîmürg-i himet olana âlem meges gelür
    3. Bilgi ve paylaşıma teşekkürler Karl
  Emeğine sağlık.
    4. 'Bir eşek var idi zâif ü nizâr
  Yük elinde kat'i şikeste vü zâr'

  Harname mesnevisi unutmadıklarım arasında ilgimi çekmiş ve ezberlemiştim,vurgular ve ahengi hoşuma gidiyordu:f40: Hala dün gibi aklımda bu satırlar:f40:
  Emeklerine sağlık teşekkürler KarL:f118:
    5. bilgi ve paylaşımına teşekkürler zevkle okudum :f118: :f118: :f118:
    6. müzik eşliğinde güzel bir sunum hazırlamışsın KaRL_ yüreğine sağlık
   


Similar Threads: Şeyhi
Forum Başlık Tarih
Biyografi Es'ad Efendi (Sahhaflarşeyhizade) Kimdir Kısaca 19 Haziran 2012
Biyografi Çerkez Şeyhi Kimdir 23 Nisan 2012