şeyh eşref efendi

'Dini Bilgiler' forumunda halvetiyye tarafından 7 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Şeyh Eşref Efendi
  İnsanları hakka davet eden onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine sofyayı aliyye denilen alim ve evliyaların 41.sidir.İsmâîl Efendi’nin Hakkı ve Eşref isminde iki mahdûmu olup, Eşref Efendi, pederinin makâmına geçmiştir.
  Erzurumun Vani Efendi mahallesinde 1847 yılında dünyaya gelmiştir.Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde yaşamıştır.
  Kitâbe-i seng-i mezârı:
  Târikat-ı aliyye-i Kâdiriyye ricâlinden ve sülâle-i tâhire-i Berzenciyye’denâşinâ-yı harem-sarây-ı irfân, veliyy-i mazhar-ı dakâyık-ı Furkân, celiyye-i Cenâb-ı Seyyid Ali hulefâsından, mahrem-i esrâr-ı Kur’ânî, vâkıf-ı rumûz-ı sübhânî, ârif-i bi’llâh, ekmel-i agâh Erzurumî es-Seyyid Hüseyin Rûhî Efendi’nin makâm-ı akdesleridir. 4 Cemâziye’l-âhir, sene 1288/(25 Hazîrân 1871).”
  Şeyh İsmâîl Efendi, 1310/(1892) târîhinde İstanbul’a gelmiştir. Atîde tercüme-i hâli zikr olunacak olan Mustafa Şerîf Efendi merhûmun şeyhidir.
  İsmâîl Efendi’nin Hakkı ve Eşref isminde iki mahdûmu olup, Eşref Efendi, pederinin makâmına geçmiştir.
  Şeyh Behcet Efendipederimizin ifâdelerine göre. Şerîf Efendi, bidâyeten, Hüseyin Rûhî Efendi’ye intisâb edip, onun irtihâlinde İsmâîl Efendi’ye teslîm olmuştur. Berzencîler’de, Nakşibendîlik dahi olup, Hüseyin Rûhî ve İsmâîl Efendiler'de Nakşibendîlik neş’esi de gâlib idi.

  101 yaşına kadar Allah yoluna hizmet etmiştir.1948 yılında vefat etmiştir.Türbesi Dutçu köyünde(tuzcu mah) bulunmaktadır.Yerine oğlu Rauf Efendiyi bırakmıştır.
  Allah sırrını mukaddes kılsın