Şehzade Mustafa Mersiye Şiiri

'Tarih Bölümü' forumunda zamaneanne tarafından 6 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. Şehzade Mustafa Mersiyesi


  Mersiye Şiiri Şehzade Mustafa


  Şehzade Mustafanın Kanuni Sultan Süleyman tarafından boğdurulması üzerine Taşlıcalı Yahya Bey tarafından yazılan mersiye şöyledir:

  I. Bend

  1. Meded meded bu cihanım yıkıldı bir yanı

  Ecel celâlîleri aldı Mustafa Hânı

  1. Meded, meded! Bu dünyanın bir tarafı yıkıldı. Çünkü ecel eşkıyaları Mustafa Hanı yakaladılar ve boğdular.

  2. Tohındı mihr-i cemâli bozuldı erkânı

  Vebale koydılar âl ile Al-i Osmânı

  2. Onun güneş gibi parlak yüzü battı ve düzen bozuldu. Osmanoğullarını hile ile günaha soktular.

  3. Geçerler idi geçende o merd-i meydânı

  Felek o canibe döndürdi şâh-ı devrânı

  3. Padişahın yanında o yiğidin sözü geçtikçe onu çekiştirirlerdi. Nihayet devir padişahını felek, onların yönlendirmek istedikleri tarafa döndürdü. (Kanuninin çevresi tarafından yönlendirilişini kasdediyor)

  4. Yalancımın kun bühtanı bugz-ı pinhânı

  Akıtdı yaşumımı yakdı nâr-ı lıicrânı

  4. Yalancının kuru iftirası ve gizli düşmanlığı gözümüzün yaşını akıttı, gönlümüzde ayrılık ateşi yaktı.

  5. Cinayet etmedi cânî gibi anıın câm

  Boguldı seyl-i belâya tagıldı erkânı

  5. Zavallı şehzade caniler gibi bir cinayet işlememişken, belâ seline düşüp boğuldu. Bütün yanında bulunan yakınları darmadağın oldu.

  6. Nolaydı görmeye idi bu macerayı gözüm

  Yazuklar ana reva görmedi bu rayı gözüm

  6. Keşke şu olayı gözüm görmemiş olsaydı. Doğrusu ya, şehzade hakkındaki hükmü doğru ve uygulanan cezayı adalete uygun görmedim.  II. Bend

  1. Tonandı ağlar ile nurdan menâra dönüp

  Güşâde hatır idi şevk ile nehâra dönüp

  1. Şehzade beyaz bir elbise giymiş, bu haliyle nurdan bir minareye dönmüştü. Babasını göreceği için mutluluktan parlayan yüzü gündüzü andırıyordu.(Şehzadenin Kanuninin huzuruna çıkışı anlatılıyor)

  2. Göründi halka dıraht-ı şükûfezâra dönüp

  Ütag u haymeleri karlu kûhsâra dönüp

  2. Şehzade halka çiçek açmış bir ağaç gibi göründü, otağ ve çadırları da karlı dağlara benziyordu.

  3. Tururdı şâh-ı cihan hiddet ile nâra dönüp

  Yürürdi kulları yamnea lâle-zara dönüp

  3. Cihan padişahı olan Kanunî Sultan Süleyman hiddetten ateşe dönmüştü, yanında yürüyen adamlar da bir lâle tarlasını andırıyordu.

  4. Müzeyyen idi bedenlerle ak hisara dönüp

  El öpmeğe yüridi mihr-i bî-karara dönüp

  4. Padişahın çadırları bedenlerle süslenmiş, akhisara dönmüştü. Şehzade ise sevincinden güneş gibi yerinde duramaz bir hale gelmiş ve el öpmek. İçin otağa doğru yürümüştü. (Beden: gövde, hile duvarı ve büyük çadırların etrafına çekilen bezden perde manasına gelir. )

  5. Tolandı gelmedi çünkim o mâh-pâre dönüp

  Görenler ağladılar ebr-i nev-bahâra dönüp

  5. Ay parçası gibi şehzade, babasının otağından dönüp gelmedi. Onun cenazesini görenler yağmur yağdıran bahar bulutu gibi ağladılar.

  6- Bir ejdehâ-yı dü-serdür bu hayme-i dünyâ

  Dehânına düşen olur hemîşe nâ-peydâ

  6- Bu dünya çadırı, iki başlı bir ejderhadır. Onun ağzına düşen görünmez olur.  III. Bend

  1. O bedr-i kâmil ol âşinâ-yı bahr-i ulum

  Fenaya vardı telef etdi ara tâli-i şûm

  1. Ayın on dördü gibi bilgili ve ilim denizinin tanışı olan o şehzade yok olup gitti. Uğursuz talih zavallıyı telef etti.

  2. Dögündi kaldı hemân dâg-i hasret ile nücûm

  Köyündi şâm-ı firakında doldı yâş ile Rûm

  2. Gök yüzünde yıldızlar şehzadenin, hasret yarasıyla dövündü kaldı. Osmanlı ülkesi onun ayrılık gecesinde hasretle yandı tutuştu, ülkenin gözleri yaşlarla doldu.

  3. Kara geyürdi Karamana gusse etdi hücum

  O mâhı ince hayâl ile etdiler madûm

  3. Keder, hücum etti, Konya halkına karalar giydirdi. O ay yüzlü şehzadeyi, ince hesaplar, ustaca entrikalarla yok ettiler.

  4. Tolandı gerdenine hâle gibi mâr-ı semûm

  Kazâ-yı Hak ne ise razı oldı ol merhum

  4. Zehirli bir yılan, yani cellâdın kemendi, şehzadenin boynuna hale gibi kuşandı. Rahmetli kaderi ne ise ona boyun eğdi.

  5. Hatâsı gayr-ı muayyen günâhı nâ-malûm

  Zihî şehîd ü saîd ü zihî şeh-i mazlum

  5. Hatası görülmemiş ve günahı bilinmez işken öldü- öldürülen şehzâde, ne mübarek ve manen ne mutlu bir şehîd ve ne derece zulme uğramış bir sultândır!

  6. Yıkıldı yer yüzine aslına rücû etdi

  Saadet ile hemân kurb-ı hazrete gitdi

  6. Şehzâde yer yüzüne yığılıp kaldı ve aslı olan toprağa döndü. Mutlulukla Hazretin yakınlarına gitti.

  Divan şairleri hakkında, saraya yaranmak için ve saray için yazarlardı diyenlere, öyle olmadığını gösteren bir örnektir; Taşlıcalı Yahya. Eğmeden, bükmeden, fermanındaki sıfatları yedi satırı geçen Cihan padişahına yanlış yaptın, diyebilen bir adam Taşlıcalı Yahya. Daha sonra Rüstem Paşanın ölümünü görmüş ona da bir Mersiye yazmış. Mersiyeler bir üzüntü ve keder şiiridir. Bunun en güzel örneği de Kanuninin ölümü üzerine Bakinin yazdığı mersiyedir.Yahya, Rüstem paşa için yazdığı mersiyede üzülmekten çok sanki sevinmiş gibidir.

  Nola ol gitdi ise bâkî kalan sag olsun

  Yirde yatdukça babam oglı fülân sag olsun

  Çok yaşasun bunı yazan okıyan sag olsun

  Gülmez idi yüzi mahşerde dahi gülmeyesi

  Çog iş itdi bize ol saglık ile olmayası

  Rüstem için, öldüyse ne olmuş ki, geride kalanlar sağ olsun, bu dünyada yüzü gülmez idi, mahşerde de gülmesin diyerek, beddua etmektedir.