Şehzade Mustafa İçin Yazılan Mersiyeler

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 16 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Şairlerin Şehzade Mustafa İçin Yazdıları Mersiyeler
  Osmanlı Şehzadsi Mustafa İçin Yazılan Mersiyeler

  Şehzade Mustafa'nın ölümü üzerine mersiye yazan şair sayısı on dörttür.

  Bu şairler içerisinde en tanınmış mersiyeyi yazan Taşlıcalı Yahya ön plâna çıkar. Şehzade için mersiye yazan şairler; Fünûnî, Rahmî, Edirneli Nazmî, Muînî, Mustafa, Müdâmî, Sâmî, Kara Fazlî, Nisâyî, Şeyh Ahmed Efendi(Hayalî), Selîmî, Kâdirî'dir. Elimizde bulunan mersiyelerden birinin ise şairi belli değildir.

  I.Bent
  Meded meded bu cihanım yıkıldı bir yanı
  Ecel celâlîleri aldı Mustafa Hânı
  Meded, meded! Bu dünyanın bir tarafı yıkıldı. Çünkü ecel eşkıyaları Mustafa Han'ı yakaladılar ve boğdular.

  Tohındı mihr-i cemâli bozuldı erkânı
  Vebale koydılar âl ile Al-i Osmânı
  Onun güneş gibi parlak yüzü battı ve düzen bozuldu. Osmanoğullarını hile ile günaha soktular.

  Geçerler idi geçende o merd-i meydânı
  Felek o canibe döndürdi şâh-ı devrânı
  Yalancının kuru iftirası ve gizli düşmanlığı gözümüzün yaşını akıttı, gönlümüzde ayrılık ateşi yaktı.

  Cinayet etmedi cânî gibi anıın câm
  Boguldı seyl-i belâya tagıldı erkânı
  Zavallı şehzade caniler gibi bir cinayet işlememişken, belâ seline düşüp boğuldu. Bütün yanında bulunan yakınları darmadağın oldu.

  N'olaydı görmeye idi bu macerayı gözüm
  Yazuklar ana reva görmedi bu rayı gözüm
  Keşke şu olayı gözüm görmemiş olsaydı. Doğrusu ya, şehzade hakkındaki hükmü doğru ve uygulanan cezayı adalete uygun görmedim.

  II.Bent
  Tonandı ağlar ile nurdan menâra dönüp
  Güşâde hatır idi şevk ile nehâra dönüp
  Şehzade beyaz bir elbise giymiş, bu haliyle nurdan bir minareye dönmüştü. Babasını göreceği için mutluluktan parlayan yüzü gündüzü andırıyordu.(Şehzadenin Kanuninin huzuruna çıkışı anlatılıyor)

  Göründi halka dıraht-ı şükûfezâra dönüp
  Ütag u haymeleri karlu kûhsâra dönüp
  Şehzade halka çiçek açmış bir ağaç gibi göründü, otağ ve çadırları da karlı dağlara benziyordu.

  Tururdı şâh-ı cihan hiddet ile nâra dönüp
  Yürürdi kulları yamnea lâle-zara dönüp
  Cihan padişahı olan Kanunî Sultan Süleyman hiddetten ateşe dönmüştü, yanında yürüyen adamlar da bir lâle tarlasını andırıyordu.

  Müzeyyen idi bedenlerle ak hisara dönüp
  El öpmeğe yüridi mihr-i bî-karara dönüp
  Padişahın çadırları bedenlerle süslenmiş, akhisara dönmüştü. Şehzade ise sevincinden güneş gibi yerinde duramaz bir hale gelmiş ve el öpmek. İçin otağa doğru yürümüştü. (Beden: gövde, hile duvarı ve büyük çadırların etrafına çekilen bezden perde manasına gelir. )

  Tolandı gelmedi çünkim o mâh-pâre dönüp
  Görenler ağladılar ebr-i nev-bahâra dönüp
  Ay parçası gibi şehzade, babasının otağından dönüp gelmedi. Onun cenazesini görenler yağmur yağdıran bahar bulutu gibi ağladılar.

  Bir ejdehâ-yı dü-serdür bu hayme-i dünyâ
  Dehânına düşen olur hemîşe nâ-peydâ
  Bu dünya çadırı, iki başlı bir ejderhadır. Onun ağzına düşen görünmez olur.

  III.Bent
  O bedr-i kâmil ol âşinâ-yı bahr-i ulum
  Fenaya vardı telef etdi ara tâli-i şûm
  Ayın on dördü gibi bilgili ve ilim denizinin tanışı olan o şehzade yok olup gitti. Uğursuz talih zavallıyı telef etti.

  Dögündi kaldı hemân dâg-i hasret ile nücûm
  Köyündi şâm-ı firakında doldı yâş ile Rûm
  Gök yüzünde yıldızlar şehzadenin, hasret yarasıyla dövündü kaldı. Osmanlı ülkesi onun ayrılık gecesinde hasretle yandı tutuştu, ülkenin gözleri yaşlarla doldu.

  Kara geyürdi Karamana gusse etdi hücum
  O mâhı ince hayâl ile etdiler ma'dûm
  Keder, hücum etti, Konya halkına karalar giydirdi. O ay yüzlü şehzadeyi, ince hesaplar, ustaca entrikalarla yok ettiler.

  Tolandı gerdenine hâle gibi mâr-ı semûm
  Kazâ-yı Hak ne ise razı oldı ol merhum
  Zehirli bir yılan, yani cellâdın kemendi, şehzadenin boynuna hale gibi kuşandı. Rahmetli kaderi ne ise ona boyun eğdi.

  Hatâsı gayr-ı muayyen günâhı nâ-ma'lûm
  Zihî şehîd ü saîd ü zihî şeh-i mazlum
  Hatası görülmemiş ve günahı bilinmez işken öldü- öldürülen şehzâde, ne mübarek ve manen ne mutlu bir şehîd ve ne derece zulme uğramış bir sultândır!

  Yıkıldı yer yüzine aslına rücû etdi
  Saadet ile hemân kurb-ı hazrete gitdi
  Şehzâde yer yüzüne yığılıp kaldı ve aslı olan toprağa döndü. Mutlulukla Hazretin yakınlarına gitti.

  Divan şairleri hakkında, saraya yaranmak için ve saray için yazarlardı diyenlere, öyle olmadığını gösteren bir örnektir; Taşlıcalı Yahya. Eğmeden, bükmeden, fermanındaki sıfatları yedi satırı geçen Cihan padişahına yanlış yaptın, diyebilen bir adam Taşlıcalı Yahya. Daha sonra Rüstem Paşanın ölümünü görmüş ona da bir Mersiye yazmış. Mersiyeler bir üzüntü ve keder şiiridir. Bunun en güzel örneği de Kanuninin ölümü üzerine Bakinin yazdığı mersiyedir.Yahya, Rüstem paşa için yazdığı mersiyede üzülmekten çok sanki sevinmiş gibidir.

  Nola ol gitdi ise bâkî kalan sag olsun
  Yirde yatdukça babam oglı fülân sag olsun
  Çok yaşasun bunı yazan okıyan sag olsun
  Gülmez idi yüzi mahşerde dahi gülmeyesi
  Çog iş itdi bize ol saglık ile olmayası
  Rüstem için, öldüyse ne olmuş ki, geride kalanlar sağ olsun, bu dünyada yüzü gülmez idi, mahşerde de gülmesin diyerek, beddua etmektedir.

  Böyle şairleri ön plana çıkarmak hem tarihin daha iyi anlaşılmasına hem de Divan Edebiyatının daha iyi anlaşılmasına yardım edecektir.


  Alıntıdır