Şehir İsimlerinin Anlamları Nedir

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Ezlem tarafından 12 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Şehirlerimiz isimlerini nerden almış
  Şehir İsimlerinin Anlamları
  Şehir İsimlerinin Anlamları Nelerdir?

  Şehirlerimizin Anlamları
  Yaşadığımız,gördüğümüz ya da duyduğumuz illerin anlamları nelerdir sizce?Gelin bir bakalım

  Trabzon
  "Trapezus" sözcüğünden gelir Anlamı dörtköşe'dir

  Tunceli

  Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre Tunceli adı verilmiştir Yani tunçülkesi demektir

  Sakarya

  Adını sınırları içinden geçen Sakarya nehrinden alır

  Samsun

  Eski adı "Amisos"dur Samsun ismi bu kelimenin halk arasından değiştirilmesidir

  Sivas

  Adının nereden geldiği konusunda her hangi bir kayda rastlanmamıştır

  Siirt

  Siirt adının Keldani aslından geldiği ve şehir anlamına geldiği söylenir Diğer bir ravayete göre ise Sert kelimesinin bozulmuş şeklidir

  Rize

  Kafkas kökenli bir kelime olduğu sanılmaktadır

  Ordu

  Eski adı "Kotyora"dır Halk tarafından bu isim değişikliğe uğramıştır

  Niğde

  İlkçağda bölgede Nagdoslular adlı bir kavim yaşadığından bu şehre isimlerini vermişler Arap kaynakları şehre "Nekide veya Nikde" demişlerdir Halk ise şehre Niğde adını vermiştir

  Nevşehir

  Onsekizinci yüzyıla kadar şehir bir köydü ve adı "Muşkara" idi Daha sonra Nevşehirli Damat İbrahim Paşa köyünü geliştirdi ve yeni şehir anlamında Nevşehir adını verdi

  Malatya

  Hititler döneminde buranın adı "Meliddu"dur Halk tarafından Malatya olarak değişmiştir

  Manisa

  Yunanca Magnesya'dan gelmiştir Türkler burayı alınca Manisa olarak şehrin ismini değiştirdiler

  Mardin

  Mardin adı Süryanice'de Marde'den geldiği rivayet edilir Romalılar "Maride" Araplar ise "Mardin" adını vermişlerdir Diğer bir rivayet göre ise Kürtçedeki Mer-din yani erkek, yiğit -görmek kelimesinden geldiği söylenmiştir

  Muğla

  Eski adı "Mobolla"'dır Türkler buraya daha sonra Muğla demişlerdir

  Muş
  Bir rivayete göre süryanice'deki suyu bol anlamına glene Muşa'dan diğer bir rivayete göre ise Şehrin kurucusu "Muşet'den gelmiştir

  Karaman
  İlk ismi Laranda'dır Selçuklu ve Osmanlılarda ki ismi Larende idi Karamanoğullarının başkenti olduğundan buraya daha sonra Karaman adı verildi

  Kahramanmaraş
  Asıl adı Markasi'dir Halk dilinde Maraş olarak değişmiştir Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı şehirlerini kahramanca savunduklarından meclis tarafından ll Şubat 1922'de kahraman ünvanı verildi

  Kars
  MÖ: 130-127 yılında buraya yerleşen Karsak oymağından dolayı şehre kars adı verilmiştir Kars kelimesinin anlamı ise deve ya da koyun yününden yapılan elbise veya şal kuşağı anlamına gelir

  Kastamonu
  Şehrin eski adı "Tumana"dır Buraya daha sonra Gas-Gas isimli bir kavim yerleşti İşte Kastamonu Gas ve Tuman'ın birleşmesinden meydana gelmiştir

  Kayseri
  Romalılar Mazaka adlı şehri alınca buraya Kaysarea adını verdiler Yani İmparator şehri anlamına gelir Daha sonra Kayseri olarak halk arasında yayıldı

  Kırşehir
  Kır ve Şehir kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur

  Kocaeli
  Orhan gazi döneminde bu bölgeyi feth eden Akçakoca isimli komutandan dolayı buraya Kocaeli denildi

  Konya
  İsa'dan önce 47-50 ve 53 yıllarında Hıristiyan azizlerinden St Paul burayı ziyaret etti ve şehir önemli bir dinsel merkez olarak gelişti Bu nedenle Hıristiyanlar ona, "İsa'nın tasviri" anlamına gelen "ikonyum" adını verdiler Abbasiler burayı alınca "Kuniye'ye" çevirdiler Türkler bu ismi Konya olarak değiştirdi

  Kütahya
  Frigler buraya "Katyasiyum veya Katiation" adını vermişlerdir Daha sonra yöre halkı buraya Kütahya demiştir

  İstanbul
  MÖ 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulduğundan bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiştir
  Roma imparatoro Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla "Antion" olarak anıldı
  Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını verdi Şehre "Konstantin veya Konstanpolis" adı verildi Araplar "Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis" demişlerdir Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan "Stin-polis" deyimi kullanıldı İşte İstanbul bu "Stin-Polis" şehrinden türetildi
  Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamında "İslambol" adını verdiler Fakat daha sonra İstanbul olarak değiştirildi

  İzmir
  Şehrin asıl adı "Smyrna"dır İzmir kelimesi smyrna'nın halk arasındaki kullanış şeklidir Homeros destanlarında bu kent ismini Kıbrıs Kralı Kinyras'ın kızı Smyra'dan alır ve tanrıça Artemis İzmirli'dir Kimi kaynaklara göre de, İzmir şehrini ilk kuran Hititler değil, Amazonlar'dır (Hititler de buraya Navlühun adını vermişlerdir

  Gaziantep
  Şehrin eski adı Ayıntab'dır Kelime anlamı, pınarın gözü demektir Halk bunu Antep olarak değiştirmiştir Halk Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı başarılı bir savaş verince 6 Şubat 1921'de çıkartılan bir yasayla Gazi ünvanı verildi

  Gümüşhane
  Burada daha önceleri gümüş madenleri olduğundan, bu şehre Gümüşhane denilmiştir

  Edirne
  Romalılar döneminde imparator Hadrianus tarafından kurulduğu için şehir "Hadrianopolis" dını alır Hadrianus'un şehri anlamına gelen bu sözcük, sonradan değşimlere uğrayarak Edirne halini aldı

  Elazığ
  1834 yılında Mezra denilen yerde kuruldu1862 yılında buraya o sıradaki padişah Abdülaziz'in onuruna "Mamuretülaziz" adı verildi Bu ismi uzun bulan halk onu Elaziz olarak kısalttı 1937 yılında Elazığ'a çevrildi

  Erzincan
  Erzincan ovasından adını alır Ezirgan diye halk tarafından söylenir Buranın eski adı Eriza'dır

  Erzurum
  Ardı Rum kelimesinden gelir Yani Rum toprağı demektir Diğer bir rivayete göre de Selçuklular buraya Erzen-Rum demişlerdir Erzen darı demektir Şehir o zamanlar bir tahıl ambarı olarak kullanılmıştır

  Eskişehir
  Eski adı Doylaion'dur 1080 yılında Türkler burayı ele geçirdi 1175 yılında burasını Bizans geri aldı Kılıçarslan bu şehri daha sonra geri alınca, ona "Bizim eski Şehrimiz" anlamına gelen Eski Şehir adını verdi

  Diyarbakır
  Bakır ülkesi anlamına gelmektedir Bu ismin kaynağı Diyar-ı Bekir'dir Bekir'in memleketi anlamına gelir Bunun nedeni de Bekir b Va'il adlı Arap göçebe boyunun buraya yrleşmiş olmasından kaynaklanır Diyarbakır'ın eski adı Amid veya Amed'dir Gelen veya bizim anlamına gelir Dede Korkut kitabında Amid'e Hamid de denilmiştir

  Denizli
  Deniz-ili kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur İl eski Türkçe'de ülke, memleket anlamına gelir Yani deniz memleketi denilirBir diğer rivayete göre de kelimenin aslı domuz-ili'dir Bu da bölgede domuz çokluğundan kaynaklanmaktadır

  Çanakkale
  Marmara ve Ege denizlerini birleştiren Boğaz'daki şehir ve kasabaların en büyüğü ve il merkezidir Boğazın doğu kıyısında ve en dar yerinde kurulmuştur Burada denizini şekli tıpkı bir çanağı andırır Bugünkü ismini buradan alır

  Çankırı
  İlkçağda "Gangra" kalesinin eteğinde kuruldu İsmini Gangra kalesinden alan Çankırı'ya yakın zamana kadar Çangırı ve Çenğiri deniliyordu

  Çorum
  Rivayete göre Çoğurum kelimesinden türetilmiştir Bu da bölgede zamanında Rumların çoğunluğu oluşturmasından kaynaklanmaktadır

  BURSA
  Eski çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir Buraya kurucusu Bitinya kralı Prusias'ın adı verildi (MÖ:llyüzyıl)

  BURDUR
  Eski adı Askaniya'dır İsmini yanında kurulmuş olduğu Burdur gölünden alır

  BOLU
  Önceleri Bithynion Romalılar döneminde ise Claudiopolis adı verildi Türkler burayı alınca Claudiopolis sözcüğünü kısaltıp sadece polis dediler Daha sonra bu da halk dilinde değişerek Bolu oldu

  BİTLİS
  Kimi tarihçilere göre, "Bageş" ya da "Pagiş" sözcüklerinden türemiştir Kimilerine göre de Büyük İskender'in komutanı "Lis" ya da "Badlis" burada bir kale kurmuş Bitlis sözcüğü bu komutanın isminden kaynaklanıyormuş

  BİNGÖL
  Buradaki bir çok göllerden dolayı bu isim kendisine verildi

  BİLECİK
  Bizanslılar döneminde burada Bilekoma adlı bir kale vardı Osman bey burayı alınca bu adı Bilecik olarak adını verdi

  BAYBURT
  Eldeki kaynaklara göre kasabanın ortaçağdaki adı "Paypert" ya da "Pepert" idi Bayburt adı buradan gelmektedir

  BALIKESİR

  Şehrin adının eski hisar anlamına gelen Paleokastio'dan türediği sanılmaktadır Halk arasında dolaşan bir söylentiye göre de balı çok anlamına gelir Çünkü Kesir Arapça'da çok anlamına gelmektedir

  AĞRI
  İsmi sınırları içindeki "Ararat" dağından alır Çok eski çağlarda yeryüzü korkunç bir su baskınınına uğradı(Nuh Tufanı) Nuh peygamber bütün canılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi Gemi Cudi (İslam kaynaklarına göre) (Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat - Ağrı) dağına kondu Ararat, önce aran sonra da Ağrı adını aldı

  AKSARAY
  Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetler ve büyük ve beyaz bir saray yaptırdı Şelir "Aksaray" adını işte bu beyaz saraydan aldı

  AMASYA
  Amasya şehrini tarihçi Strabon'a göre Amazon karalı Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamına gelen "Amasesia" ismini verdi

  AYDIN
  İlk olarak Argoslar tarafından kuruldu Anadolu beylerinden Aydınoğlu Mehmet bey'den aldı Aydın, Mehmet beyin babasının ismidir

  ARTVİN
  İskitler tarafından kuruldu Artvin sözü iskitçe'dir

  ANTALYA
  MÖ llci yüzyılda Bergama karalı Attalos ll tarafından kuruldu Şehir önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı Daha sonra bu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya şekline dönüştü

  ANKARA
  İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçer Kimilerine göre Ankara sözü Farsça "Üzüm" anlamına gelen Engür'den, ya da Yunanca'da Koruk anlamına gelen"Aguirada'dan türemiştir
  Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki "Eğmek" anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de; "Kıvrıntı",, anlamına gelen ankaba'dan veya Latince'den çengel anlamına gelen uncus'dan türediği ileri sürülmektedir Frig dilinde Ank "engebeli, karışık arazi anlamına gelir" Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır

  ANTAKYA
  MÖ 300 yıllarında Makedonya Kralı Seleukoz bu yörede Antakya'yı kurdu ve şehre babasının ismi olan Antiokhia adını verdi Zamanla büyüyen kent, başkent halini aldı

  AFYONKARAHİSAR
  Afyon türkülerinde sık sık "Hisar" sözcüğü geçer "Hisarın bedenleri çevirin gidenleri" Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık yinelenmesi nedensiz değildir Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler "Hisar" kuşatma anlamına gelir Acılarla elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirlmeye başlayınca, Karahisar'ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir "Afyonkarahisar" adını aldı

  ADAPAZARI
  Bu ilimize Adapazarlılar kasaca Ada der Çünkü Sakarya ve Çark suyu arasında yer alan şehir, tıpkı bir adayı andırır "Pazar sözüne gelince: Burası onyedinci yüzyılda yörenin Pazar yeriydi İşte, Adapazarı bu iki sözcüğün "Ada" ve "Pazar" sözcüklerinin birleşmesinden oluştu Adapazarı, Sakarya ilimizin merkezidir
   


Similar Threads: Şehir İsimlerinin
Forum Başlık Tarih
Bunları biliyormusunuz Türkiye'deki Büyük Şehirler Hangileridir 16 Mayıs 2013
Bunları biliyormusunuz 2013 Eskişehir Anadolu Liseleri Taban Puanlar 30 Eylül 2012
Bunları biliyormusunuz Tablet Bilgisayarlar Hangi Şehirlere Dağıtılacak 24 Eylül 2012
Bunları biliyormusunuz B İle Başlayan Şehir İsimleri 2 Eylül 2012
Bunları biliyormusunuz Özel İstanbul Şehir Hastanesi Nerede 9 Şubat 2012