Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının Görevleri

'Sosyal Konular' forumunda EyLüL tarafından 17 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Görevleri  Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının Görevleri Nelerdir

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri şöyle sıralanıyor


  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Görevleri

  a) Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politi-
  kasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait ted-
  birlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan
  ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda il-
  gili kuruluşlar arasında gereken işbirliği sağlayacak tedbirleri almak,


  1/a- Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden, 13/12/1983 tarihli ve 185 sayılı KHK
  ile, 8/6/1984 tarihli ve 214 sayılı KHK`ler sırasiyle 14/12/1983 ve
  18/6/1984 tarihlerinde yürürlüğe girmişlerdir. (Bkz.üstur 5. Tertip
  Cilt: 23, Sahife: 464 ve 658).

  b- Bu Kanunla sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlı-
  ğına ve Sanayi ve Ticaret Bakanına verilmiş olan her türlü görev, yetki,
  sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana,
  Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve
  Hazine Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun
  8 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
  2 - Bu Kanunun adı, 10/8/1993 tarih ve 494 sayılı KHK`nin 1 inci maddesi
  ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  b) Ülke şartlarına uygun teknolojinin sağlanması, geliştirilmesi ve dağılımı
  için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temas kurmak ve gereği halinde
  işbirliği yapmak, sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyonu temin et-
  mek için gereken tedbirleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,

  c) Tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edilmesine yardımcı olmak,
  bölge ve illerin sanayileşme potansiyellerine ait araştırma, planlama ve proje
  çalışmalarını yapmak ve yaptırmak ve gerektiğinde tatbik etmek,

  d) Sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına izin vermek, bu kuruluşları des-
  teklemek ve denetlemek, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
  mak ve gerekli mevzuatı hazırlamak, küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili her
  türlü araştırma, geliştirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, organize sa-
  nayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün faaliyet-
  lerin koordinasyonunu sağlamak,

  e) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanter yapmak, istatistiki
  bilgi toplamak ve değerlendirmek,

  f) (Mülga:23/8/1993-KHK-518/30 md.)

  g) Sanayi mamullerinin standartlarını hazırlamak veya hazırlatmak, normları-
  nı temin veya tespit etmek ve kalite kontrolunu yapmak veya yaptırmak, gerekti-
  ğinde sanayi mamullerinin fiyatlarını tespit etmek,

  h) Sınai mamullerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve pazarlanması
  konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

  i) Sanayii geliştirmek için kalite kontrolu merkez ve laboratuvarlarını kur-
  mak veya kurdurmak ve kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak,

  j) İç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini
  takip etmek ve iç piyasayı denetlemek,

  k) Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek,

  l) (Değişik: 23/10/1989 - KHK - 384/1 md.) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı
  Ölçüler ve Ayar Kanununda belirtilen ölçüler ve ayar hizmetleri kapsamına dahil
  bulunan hizmetleri yürütmek,

  m) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler-
  le Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere tarım satış koope-
  ratifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatiflerin ve birliklerin
  kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek,

  n) Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve bu faaliyetler için gerekli
  kredilerle ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek,

  o) İhraç malları ve diğer bakanlıkların yetkileri dışındaki malların stan-
  dardizasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek,

  p) (Mülga: 18/12/1987 - KHK - 303/2 md.; Yeniden düzenleme:10/8/1933-KHK-
  494/2 md.) Sağlıklı bir rekabet düzeninin oluşturulmasına yönelik politikaların
  belirlenmesi amacıyla inceleme,araştırma ve düzenlemelerde bulunmak,

  r) Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve
  esnaf derneklerine ait hizmetleri ve bankacılık mevzuatı ile Bakanlığa verilen
  hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek,

  s) (Ek:10/8/1993-KHK-494/2 md.) Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının
  sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri almak,tüketicinin
  korunmasını sağlayıcı inceleme,araştırma ve düzenlemelerde bulunmak.

  t) Çeşitli mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilen diğer görev
  ve hizmetleri yapmak.