Peygamber Efendimizin Akrabaları Kimlerdir

'Dini Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 16 May 2013 tarihinde açılan konu

 1. Peygamber Efendimizin Akrabaları  Peygamberimiz Hz Muhammed S.A.V Efendimizin akraba olmakla şereflenenlerden isimlerden bazıları aşağıdadır.

  Hz. Ebu Bekir Hz. ömer Hz. Ebu Süfyan.Kayınpeder olanlar.Hz. Osman ve Hz. Ali.Damat olanlar.

  Aişe validemizin annesi ümmi Ruman Hafsa validemizin annesi Hz. Zeyneb ümmi Habibe validemizin annesi Hz. Hind.Bu isimler Peygamber efendimizin Kayınvalide olanlardır.

  Hz. Abdullah bin ömer vahiy kâtibi Hz. Muaviye.Hz. Peygamber efendimizin a.s.m 10 amcası bulunduğu babasıyla beraber 11 erkek kardeş olduğu belirtilir. Haris Zübeyr Ebu Talib Ebu Leheb Kusem Dırar Mukavvim Hacl Hz. Hamza r.a ve Hz. Abbas r.a dır.Kayınbirader olanlar

  Peygamberimiz (sav)’in Aile Büyükleri Peygamberimizin (sas) dedelerinden Kusay bin Kilab Huzaa’lılardan Kâbe emanetlerini alarak iyi idaresi ile kendi kabilesini saygın bir konuma getirip Kâbe etrafında topladı. Bundan dolayı onun kabilesine Kureyş (toplamak birleştirmek) ismi verildi.

  Hz. Peygamber’in (sas) dedesinin babası Haşim Mekke’den kışın Yemen’e yazın Şam’a ticaret seferlerini ilk başlatan zattır. Hatta Bizans imparatoru ile anlaşma sağlayarak Kureyş tacirlerinin Bizans topraklarında ticaret vergilerinden muaf tutulmasını da sağlatır.

  Resulullah’ın dedesi Abdülmuttalib uzun boylu sarışın idi ve sevimli bir sakal vardı.

  Peygamberin (sas) babaannesinin ismi Fatıma’dır.Efendimiz’in (sas) anneannesinin adı Berre’dir.Peygamberimizin dayısı yoktur.İbn-i Habib adlı müellif “Ümmehatu’n-Nebi” adıyla bize 20 nesil boyunca Resulullah’ın ninelerini gösteren calib-i dikkat bir çalışma bırakmıştır.

  Ahzap Suresinin 50. ayetinden Hz. Peygamber(a.s.m)’in halaları ve teyzelerinin olduğunu anlıyoruz.Efendimizin (a.s.m) halaları altı tanedir. İsimleri; Beyzâ Berra Atike Safiyye Erva Ümeyme’dir. Bunlardan Atike Safiyye Erva iman etmiştir.

  Hz. Peygamber(a.s.m)’in Ferîda ve Fahita adında iki teyzesi vardır. İkisi de onun peygamberliğinden önce vefat etmiştir.Rasûl-i Ekrem Efendimizin üçü erkek Kasım Abdullah İbrahim dördü kız olmak üzere yedi çocuğu doğmuştur. Bunlar doğuş sırasıyle (Kasım Zeyneb Rukayye Ümmü Külsûm Fâtıme Abdullah İbrahim) isimlerini taşımışlardı. Bu yedi çocuğun altısı Hazreti Hadîceden yedincisi Mısırlı Hazreti Mâriyeden idi.

  İbni İshak Peygamberimizin (Tâhir) ile (Tayyib) adında iki evlâdı daha olduğunu söylemekte ise de bunların Abdullah'ın sıfatları olduğu bildirilmiştir.

  Kasım:Rasûl-i Ekremin ilk çocuğu Kasım idi. Bu sebepten künyesi: Ebül-Kasım (Kasımın babası) oldu. Hazreti Peygamber Ebûl-Kasım adiyle çağırılmasın-dan hoşlanırdı. Ashab da kendisini bu isimle çağırırlardı. İbni Sa'de göre Kasım iki sene yaşadı. Mekkede vefat etti. Rasûl-i Ekremin çocukları içinde ilk ölen: Kasım oldu.

  Zeyheb:peygamberimizin en büyük kızıydı. Kasımdan sonra doğmuştu. Zeyneb doğduğu zaman Rasûl-i Ekrem otuz yaşındaydı. Mekke'de doğmuş olan Zeyneb Hicretin sekizinci senesi Medine'de vefat eyledi. Otuz yaşında bulunuyordu.

  Zeyneb önce teyzesinin oğlu Ebûl'as ile evlenmişti. Ebûl as bidayette müşriklerden ayrılmadığı için Bedr gazvesinde müslümanların eline esir düşmüş kurtulunca Zeynebi Medine'ye göndereceğine söz vermişti. Rasûl-i Ekrem ailesini getirmek için Harise oğlu Zeydi göndermişti. Zeynebi Medine'ye üren Zeyd oldu. Zeyneb Medine'ye gitti ve fakat zevci Ebûl'as Mekke'de kaldı.

  Ebûl'as bir seriyye esnasında yine müslümanların eline esir düştü ve fakat Hazreti Zeyneb'in himayesi sayesinde serbest bırakıldı.

  Ebûl'as ikinci defa esirlikten kurtulunca Mekke'ye gitti. Emanetleri sahiplerine verdikten sonra müslümanlığı kabul etti. Medine'ye hicret eyledi. Müslüman olduğu için nikâhları yenilendi. Ebûl'as Hazreti Zeynebe iyi muamele ederdi. Bu yüzden Rasûl-i Ekremin takdirini kazandı. Zeyneb kocasına tekrar kavuştuktan sonra çok yaşayamadı. Vefatında cenazesi "Ümmü Eymen" ile "Hazreti Sevde" tarafından yıkandı. Namazını Rasûl-i Ekrem kıldı. Mezarına Ebûl'as indirdi.

  Rukayye

  Rasûl-i Ekremin ikinci kızıydı. Doğduğu zaman Hazreti Peygamber Efendimiz otuzüç yaşında bulunuyordu. Rukayye babasının Peygamberliğinden önce Ebûlehebin oğlu Utbe ile nişanlanmıştı. Rasûl-i Ekrem halkı İslama dâvete başlayınca Ebû leheb oğlunu çağırdı:

  Oğlum! Muhammed'in kızından ayrılmıyacak olursan ben senden ayrılırım." dedi. Utbe de babası Ebûlehebin teşvikiyle "Rukayye"yi bıraktı. O zaman Rukayye Hazreti Osman ile evlendi. Habeşistana göç eden ilk kafileye Hazreti Osman zevcesi Hazreti Rukayye ile birlikte katılmışlardı. Hazreti Osman Habeşistandan Mekke'ye dönmüş oradan da Medine'ye hicret etmişti. Rukayye Bedr gazası günlerinde hastalanmış bu yüzden Hazreti Osman Bedr muharebesinde bulunamamış hattâ zevcesi başında kaldığı için mazeretliler arasına konulmuştu.

  Bedr gazası zaferini Harise oğlu Zeyd Medineye ulaştırdığı gün Hazreti Rukayye vefat etmişti. Rasûl-i Ekrem de Bedr savaşı yüzünden kızı Rukayyenin cenazesinde bulunamamıştı.

  Ümmü Gülsüm:İslâmiyet gelmeden önce doğdu. Annesi hazret-i Hadîce’dir. Ümmü Gülsüm İslâmiyet gelmeden önce Ebû Leheb’in ikinci oğlu Uteybe ile nişanlanmıştı. İslâmiyet gelince Ebû Leheb îmân etmedi ve İslâmiyetin çok azgın bir düşmanı oldu. Onun hakkında (Tebbet) sûresi nâzil olunca oğluna Ümmü Gülsüm’den ayrılmasını söyledi. O da babasını dinliyerek ayrıldı.

  Bedr gazasının sonunda Hazreti Rukayyenin ölümünden bir yıl sonra Hicretin üçüncü yılı Hazreti Osmanla evlendi.

  Buharinin bildirdiğine göre Hafsa dul kalınca Hazreti Ömer Osman'a müracaat ettiği zaman Hazreti Osman tereddüt etmişti. O zaman Rasûl-i Ekrem Ömere Ben sana Osman'dan Osman'a da senden daha iyi bir adam bulacağım. Kızını bana ver ben de kızımı Osman'a vereyim demişti .

  Hazreti Osmanla evlenen Ümmü Külsûm onunla altı yıl beraber yaşadı. Hicretin dokuzuncu senesi vefat etti. Cenaze namazı Rasûl-i Ekrem tarafından kılındı. Hazreti Ali Hazreti Fadl ve Hazreti Üsâme tarafından gömüldü.

  Hazreti Osman Rasul-i Ekremin iki kızı: Rukayye ve Ümmü Külsûm ile evlendiği için İki nur sahibi manasına Zinnûreyn sıfatını kazanmıştı..

  Fatıme:Rasûl-i Ekremin en küçük ve fakat en sevgili kızıydı. İlâhî vahiy ilk geldiği zaman Mekke'de doğdu. Hicretin ikinci senesi Medinede Hazreti Ali ile evlendi. Evlendikleri zaman Hazreti Fâtıme 15 Hazreti Ali 24 yaşındaydı. Rasûl-i Ekrem kızı Fâtıme için yatak çarşafı iki değirmen bir su tulumu hazırlamış Hazreti Fâtıme değirmenlerle su tulumunu bütün ömrü boyunca kullanmıştı.

  Rasûl-i Ekrem Hazreti Ali ile Hazreti Fâtımenin iyi geçinmesini ister aralarında ihtilâf çıkarsa onları barıştırırdı. Bir gün Ali Fâtımeye şiddetli bir muamelede bulunmuş Fâtıme de Rasûl-i Ekreme başvurarak Ali'yi şikâyet eylemişti. Fâtımeden sonra Ali gelmiş o da Fâtıme'yi şikâyette bulunmuş fakat Rasûl-i Ekrem ikisin de barıştırmıştı.

  Bir defa da Hazreti Ali ikinci bir zevce almaya kalkmış bunu haber alan Rasûl-i Ekrem çok üzülmüş bir hutbesinde;

  Benim kızım benim ciğerparemdir. Kızımı kederlendiren her şey beni de kederlendirir" demiş bunun üzerine Hazreti Ali teşebbüsünden vazgeçmiş Hazreti Fâtımenin sağlığında başka bir kadınla evlenmemişti:

  Hazreti Fâtıme Hicretin 11 inci senesi babasından altı ay sonra vefat eyledi. Rasûl-i Ekrem Efendimizin irtihalinde kızı yirmibeş yaşındaydı.

  Rasûl-i Ekrem kızı Fâtımeyi çok severdi. Hastalığı sırasında onu yanına çağırdı. Kulağına fısıldadı. O zaman Fâtıme ağladı. Sonra yine fısıldadı. Bu sefer Fâtımenin yüzü güldü. Hazreti Âişe sordu. Hazreti Fâtıme de:

  Önce Rasûl-i Ekrem hastalığı sonunda öleceğini söyledi: Ağladım. Sonra ailesi içinde kendisine ilk kavuşacak olanın ben olduğumu haber verdi: O zaman da sevindim."' diye cevap vermişti:

  Rasûl-i Ekrem Efendimizin soyunu yaşatan Hazreti Fâtıme oldu. Fâtımenin beş çocuğu oldu: Hasen Hüseyn Muhsin Ümmü Külsûm Zeyneb isimlerinde idi. Bunlardan Muhsin küçükken vefat etmişti.

  Abdullah:Hicretten önce onbirinci senesi Mekke'de doğdu: Üç ay yaşadı. Küçükken öldü. "Tâhir ve Tayyeb" Abdullahın diğer isimleriydi.

  İbrahim:Rasûl-i Ekremin en küçük çocuğu ve en küçük oğluydu. Hicretin sekizinci senesi Medine'de doğdu. İbn İshaka göre Resûl-i Ekremin İbrahimden başka bütün çocukları Peygamberlikten önce doğmuşlardı. İbrahim Mısırlı Hazreti Mâriyeden dünyaya gelmiş Hazreti Âişenin rivayetine göre onyedi veya onsekiz aylıkken vefat etmişti.

  Rasûl-i Ekrem İbrahimin doğumundan çok memnun olmuş yedinci günü bir ziyafet vermiş fukaraya sadaka dağıtmış oğluna Hazreti İbrahimin adını takmıştı. Çünkü:

  Rasûl-i Ekremin Hazreti Hadîceden doğmuş olan erkek çocukları küçük yaşlarındayken ölmüşlerdi. Diğer zevcelerinden de evlâdı olmamıştı.

  Ebû Rafiın zevcesi Selmâ yeni doğan İbrahime sütannelik yapmıştı. Buhârî "Ümmü Seyf'in ibrahimi emzirdiğini bildirmektedir. Rasûl-i Ekrem sütanneye uğrar İbrahimi görür okşar ve öperdi.

  İbrahim Ümmü Seyfin evinde öldü. Hazreti Peygamber çocuğunun hastalığını duyunca Avfoğlu Abdurrahmân ile onun yanına gitmiş İbrahimin ölüm pençesinde kıvrandığını görünce dayanamamış ağlamıştı. Abdurrahmân:

  Ya Resûlallah! Ne yapıyorsunuz deyince Rasûl-i Ekrem:

  Şefkat duygularım galeyana geldi. " buyurmuştu.

  Rasûl-i Ekrem oğlunun cenaze namazını kılmış Abbâs oğlu Fadl Zeyd oğlu Üsâme Maz'un oğlu Osman İbrahimi mezarına indirmişti.Beki' meza lığına gömüldü.

  İbrahim öldüğü zaman güneş tutulmuştu. Halk güneş de mateme katıldı deyince Rasûl-i Ekrem:

  Güneş ile ay Allahın âyetlerindendir. Bir fânînin ölümü yüzünden tutulmazlar!" diye hitapta bulunarak müslümanları böyle yanlış anlayışlardan uzaklaştırmışlardı.