Periyodik Cetvel İle İlgili Sorular

'Eğitim Merkezi' forumunda Sitem tarafından 22 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Periyodik Tablo İle İlgili Sorular
  Periyodik Cetvelle İlgili TEST Soruları

  Periyodik Cetvel İle İlgili Sorular

  PERİYODİK CETVELLE İLGİLİ TEST SORULARI

  1. X+3 iyonunun 10 elektronu olduğuna göre Xin periyodik cetvelindeki yeri nedir?

  A) 3.periyot, 3.grup B) 3.periyot, 2.grup

  C) 3.periyot, 4.grup D) 4.periyot, 8.grup  2. I. Atom numarasına göre düzenlenmiştir.

  II. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir.

  III. Aynı periyottaki elementler aynı değerliği alır.

  Periyodik cetvelle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) Yalnız III  3. Son yörüngelerinde 8 elektron bulunduran elementlere ne ad verilir?

  A) Bileşik B) Metal C) Ametal D) Soygaz  4. 11Na, 20Ca, 15P, 10Ne elementlerinden hangisi ametaldir?

  A) 11Na B) 20Ca C)10Ne D)15P  5. Nötr Y atomunun 20 protonu vardır. Y atomunun elektron dağılımı nasıldır?

  A) 2-8-8-2 B) 2-8-10

  C) 2-8-18 D) 2-6-8-2  6. Üçüncü enerji seviyesinde 3 elektronu bulunan bir atomun atom numarası kaçtır?

  A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

  7. Üçüncü periyot 2A grubu elementinin atom numarası kaçtır?

  A)6 B)10 C)12 D)26  8. Elektron sayısı 18, yükü (-2) olan bir atomun periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 3.periyot 8A grubu B) 3.periyot 6A grubu

  C) 4.periyot 2A grubu D) 4.periyot 1A grubu  9. Bir elementin periyodik tablodaki yerini belirleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini gerekir?

  A) Kütle numarası B) Atom numarası

  C) Nötron sayısı D) Yükü  10. 17X elementinin periyot ve grup numarası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 3. periyot, 6A grubu B) 3. periyot, 7A grubu

  C) 4. periyot, 7A grubu D) 3. periyot, 3A grubu  11. Periyotlar cetveli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Elementler, periyotlarda atom numarasına göre dizilmişlerdir.

  B) Periyodik tabloda yatay sıraya grup, düşey sıraya periyot denir.

  C) Benzer özellikler taşıyan elementler aynı grupta yer alır.

  D) En kararlı elementler en son grupta yer alır.

  12.

  I. Atom hacmi

  II. Değerlik elektron sayısı

  III. Elektron verme eğilimi

  Periyodik cetvelde bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildiğinde yukarıdakilerden hangileri artar?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III  13. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

  A) Atom ağırlığı B) Değerlik

  C) Atom numarası D) Kimyasal özellikler  14. 20X , 11Y, 19Z elementlerinden hangileri aynı grup elementlerdir?

  A) Y ile Z B) X ile Z C) X ile Y D) X, Y ve Z  15. I. Oda şartlarında genellikle katıdır.

  II. Telve levha haline getirilebilir

  III. Birbirleri ile alaşım yaparlar

  Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine aittir?

  A) Soygazlar B) Ametaller C) Metaller D) Çözeltiler  16. Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletmez?

  A) Kükürt B) Bakır C) Demir D) Gümüş  17. Aşağıda verilen elementlerden hangisi metal değildir?

  A) 17N B) 3L C) 20M D) 11K  18. I – Elektrik akımını iletirler. II – Pozitif yüklü iyon oluştururlar.

  III – Alaşım yaparlar. IV – Kendi aralarında bileşik yaparlar.

  Yukarıdaki özelliklerden hangisi metallere ait değildir?

  A) I B) II C) III D) IV  19. 9X 17Y elementlerinin ortak özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Moleküler yapıya sahiptir B) Halojen olarak bilinirler

  C) Aynı grupta bulunurlar D) Aynı periyottadırlar  20. I. Doğada elementel halde bulunurlar.

  II. Bileşik oluşturmazlar.

  III. Gaz halindedirler.

  Bu özellikler hangi element grubuna aittir?

  A) Soygazlar B) Halojenler C) Metaller D) Ametaller  21. I. Her periyot IA grubuyla başlar, VIIA grubuyla biter.

  II. 8 tane A, 10 tane B grubu vardır.

  III. Periyodik cetvel 7 periyottan oluşur.

  Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

  A) I - II B) I – III C) II - III D) I - II - III  22. Periyodik cetvelin aynı gurubunda yukarıdan aşağıya doğru;

  I.Atom numarası II.Atom çapı III.Değerlik elektron sayısı

  niceliklerinden hangileri artar?

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I - II D) II - III  23. Alkali metaller(1A) grubu elementleri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Değerlik elektron sayıları birdir.

  B) Bileşiklerinde daima (+) yüklüdür.
  C) e- sayıları soygazlardan bir eksiktir.
  D) Aktiftirler.  24. 12 Mg ve 9F maddelerine ilişkin;

  I. Her ikisi de elementtir

  II. Mg elektrik akımını iletir, F iletmez

  III. Kaynama noktaları sabittir

  Yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III  25.

  Şekilde verilen atom modeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Nötr bir atoma aittir.

  B) 8A grubu elementidir.

  C) Elektron vermiş bir atomdur.

  D) Kütle numarası 11 dir.

  26. Periyodik tabloya ait bilgileri doğru-yanlış olarak işaretleyiniz.

  1. Peryodik cetvelde elementler atom numaralarına göre sıralanmıştır. .

  2. Yatay sıralara grup, düşey sıralara periyot denir.

  3. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir.

  4. Aynı periyottaki elementlerin son yörüngelerindeki elektron sayıları eşittir..

  5. Aynı periyottaki elementlerin yörünge sayıları eşittir.

  6. Periyodik cetvelde sağa gidildikçe atom numarası, ametalik özellik,

  elektron verme eğilimi ve değerlik elektron sayısı artar

  7. Periyodik cetvelde aşağıya gidildikçe atom numarası, metalik özellik ve
  elektron verme eğilimi artar..

  27.

  Şekildeki nötr X atomu 3. yörüngesinde 2 elektron bulundurmaktadır. Buna göre, X elementinin atom numarası kaçtır?

  28. 3. periyot 3A grubunda bulunan bir elementin +3 yüklü iyonunun elektron sayısı kaçtır?

  29. 3A, 8B, 10C, 17D, 18E ve 20F elementlerinden metal, ametal ve soygaz olanları bulunuz.
    2. cevap anahtarı