Periyodik Cetvel Dönem Ödevi

'Ders notları' forumunda EyLüL tarafından 28 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Periyodik Cetvel Dönem 0Ödevi Örnek
  Periyodik Cetvel Kısa Dönem Ödevi

  Periyodik Cetvel Tarihçesi
  19. yüzyıl başlarında kimyasal çözümleme yöntemlerinde hızlı gelişmeler elementlerin ve bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin çok geniş bir bilgi birikimine neden oldu. Bunun sonucunda bilim adamları elementler için çeşitli sınıflandırma sistemleri bulmaya çalıştılar. Rus kimyacı Dimitriy İvanoviç Mendeleyev 1860'larda elementlerin özellikleri arasındaki ilişkileri ayrıntılı olarak araştırmaya başladı. 1869'da, elementlerin artan atom ağırlıklarına göre dizildiklerinde özelliklerinin de periyodik olarak değiştiğini ifade eden periyodik yasayı geliştirdi ve gözlemlediği bağlantıları sergilemek için bir periyodik tablo hazırladı. Alman kimyacı Lothar Meyer de, Mendeleyev'den bağımsız olarak hemen hemen aynı zamanda benzer bir sınıflandırma yöntemi geliştirdi. Mendeleyev'in periyodik tablosu o güne değin tek başına incelenmiş kimyasal bağlantıların pek çoğunun birlikte gözlemlenmesini de olanaklı kıldı. Ama bu sistem önceleri pek kabul görmedi. Mendeleyev tablosunda bazı boşluklar bıraktı ve bu yerlerin henüz bulunmamış elementlerle doldurulacağını ön gördü. Gerçekten de bunu izleyen 20 yıl içinde skandiyum, galyum ve germanyum elementleri bulunarak boşluklar doldurulmaya başlandı.

  Periyotlar
  Periyodik sistemin bugün kullanılan uzun Periyotlu biçiminde, doğal olarak bulunmuş ya da yapay yolla elde edilmiş olan 107 element artan atom numaralarına göre yedi yatay periyotta sıralanır ; lantandan (atom numarası 57) lütesyuma (71) kadar uzanan lantanitler dizisi ile aktinyumdan (89) lavrensiyuma (103) aktinitler dizisi bu periyotların altında ayrıca sıralanır. Periyotların uzunlukları farklıdır. İlk periyot hidrojen periyodudur. Ve burada hidrojen (1) ile helyum (21) yer alır. Bunun ardından her birinde 8 element bulunan iki kısa periyot uzanır. Birinci kısa periyotta lityumdan (3) neona (10) kadar olan elementler, ikinci kısa periyotta ise sodyumdan (11) argona (18) kadar olan elementler yer alır. Bunları, her birinde 18 elementin bulunduğu iki uzun periyot izler. Birinci uzun periyotta potasyumdan (19) kriptona (36), ikinci uzun periyotta rubidyumdan (37) ksenona (54) kadar olan elementler bulunur. Sezyumdan (55) radona (86) kadar uzanan 32 elementlik çok uzun altıncı periyot, lantanitlerin ayrı tutulmasıyla 18 sütunda toplanmıştır ve özellikleri birinci ve ikinci uzun periyottaki elementlerinkine çok benzeyen elementler bu elementlerin altında yer alır. 32 elementlik en son uzun periyot tamamlanmamıştır. Bu periyot ikinci en uzun periyottur ve atom numarası 118 olan elementlerle tamamlanacaktır.

  Gruplar
  Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radondan oluşan altı soy gaz, tümüyle dolu altı periyodun sonunda yer alır ve bunlar periyodik sistemin 0 grubunu oluştururlar. Lityumdan flüora ve sodyumdan klora kadar uzanan ikinci ve üçüncü periyottaki yedişer element ise sırasıyla I., II., III., IV., V., VI., VII. grupları oluştururlar. Dördüncü periyotta yer alan, potasyumdan broma kadar sıralanan 17 elementin özellikleri farklıdır. Bunların periyodik sistemde 17 alt grup oluşturdukları düşünülebilir, ama bu elementler geleneksel olarak 15 alt grupta toplanırlar ve demir, kobalt, nikel ve bundan sonraki periyotta benzer özellikte olan elementler tek bir grupta, VIII. Grupta yer alırlar. Potasyumdan (19) manganeze (25) kadar olan elementler sırasıyla Ia, IIa, IIIa, IVa, Va, VIa, VIIa alt gruplarında, bakırdan (29) broma (35) kadar olan elementler de Ib, IIb, IIIb, IVb, Vb, VIb, VIIb, alt gruplarında toplanırlar.

  I. grup alkali metaller grubudur; lityum ve sodyumun yanı sıra potasyumdan fransiyuma kadar inen metalleri kapsayan bu grup, farklı özelliklere sahip Ib grubu metallerini içermez. Aynı biçimde, berilyumdan radyuma kadar inen elementleri kapsayan II. grup toprak alkali metallerdir ve IIb grubundaki elementleri kapsamaz. III. grubu oluşturan bor grubu elementlerinin özellikleri, IIIa grubunun mu yoksa IIIb grubunun mu, bu grupta yer alacağı sorusuna kesin bir yanıt getirmez, ama çoğunlukla IIIa grubu elementleri bor grubu olarak düşünülür. IV. grubu karbon grubu elementleri oluşturur ; bu grup silisyum, kalay, kurşun, gibi elementleri kapsar. Azot grubu elementleri V. grupta toplanmışlardır. VI. grup oksijen grubu elementlerinden, VII. grup ise halojenlerden oluşur. Hidrojen elementi bazı tablolarda Ia grubunda gösterilmekle birlikte kimyasal özellikleri alkali metallere ya da halojenlere çok benzemez ve elementler arasında benzersiz özelliklere sahip tek elementtir. Bu nedenle hiç bir grubun kapsamında değildir.

  Uzun periyotların (4., 5. Ve 6. periyotlar) orta bölümünde yer alan IIIb, IVb, Vb, VIIb, Ib gruplarındaki ve VIII. gruptaki 56 elemente geçiş elementleri denir.

  Bir Periyotta Soldan Sağa Doğru Gidildikçe

  • Atom no, kütle no, proton sayısı, atom kütlesi, nötron sayısı, elektron sayısı, değerlik elektron sayısı artar.
  • Atom çapı küçülür.
  • İyonlaşma enerjisi artar.
  • Elektron ilgisi ve elektronegatifliği artar. (8A hariç)
  • Elementlerin metal özelliği azalır, ametal özelliği artar. (8A hariç)
  • Elementlerin oksitlerinin ve hidroksitlerinin baz özelliği azalır, asitlik özellik artar. (8A hariç)
  • Elementlerin indirgen özelliği azalır, yükseltgen özelliği artar. (8A hariç)

  Bir Grupta Yukarıdan Aşağıya Doğru İnildikçe

  • Proton sayısı, nötron sayısı, elektron sayısı, çekirdek yükü, Atom no, Kütle no artar.
  • Atom çapı büyür.
  • Değerlik elektron sayısı değişmez.
  • İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik azalır.
  • Elementlerin metal özelliği artar, ametal özelliği azalır.
  • Elementlerin, oksitlerin ve hidroksitlerin baz özelliği artar, asit özelliği azalır.
  • Elementlerin indirgen özelliği artar, yükseltgen özelliği azalır.
  Periyodik Cetvelin İncelenmesi

  KİMYA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

  İÇİNDEKİLER


  • Periyodik Tablo Hakkında Kısa Bilgi
  • Periyodik Cetvelin Şekli
  • Periyodik Cetvelin Özellikleri
  • Bazı grupların Özellikleri
  • Elementlerin Periyodik Cetveldeki Yeri
  • Bazı özelliklerin Periyodik Cetveldeki Değişimi  1. Periyodik Tablo Hakkında Kısa Bilgi


  Kimyacılar,19.yüzyılın başlarında,elementlerin atom kütleleri ve kimyasal özellikleriyle,bunlar arasındaki ilişkiler konusunda çok yoğun çalışmalarda bulunmuşlar ve ilk olarak J.A.R Newlands adlı bilim adamı, elementler artan atom kütlelerine göre sıralandığında,bir elementin kendisini izleyen sekizinci elemente benzer özellikler gösterdiğini ifade eden oktavlar yasasını ortaya koymuştur.

  Elementleri,Periyodik olarak ilk defa düzenleyen J.L. Meyer ve D. Mendeleev (1869) adlı bilim adamıdır.Bu bilim adamları,benzer özellikler taşıyan elementleri ard arda dizdiklerinde,atom kütlesine dayanan bir tablo elde etmişler ve Galyum (Ga) ve Germanyum (Ge) gibi o zamanlar bilinmeyen bazı elemenlerin varlığını,hatta özelliklerini tahmin edebilmişlerdir.Bu konuda ilerliyen çalışmalar,elementlere ait periyodik(belirli bir düzen içinde tekrarlanan) özelliklerin atom kütlesine değil,atomun başka bir özelliğine bağlı olduğunu göstermiştir.Bu özelliğin atom numarası olduğu anlaşılmış ve günümüzde kullanılan modern periyodik tablo ortaya çıkmıştır.

  Modern periyodik sistem Kimyayı kolaylaştıran en önemli araçlardan biridir. Bu tabloda elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Bu sıralama benzer özellikteki elementleri aynı grup altında toplayacak şekildedir. Periyodik sistem temel olarak, değerlik, bileşik formülleri gibi, kimyasal özellikler gibi, yoğunluk, erime, kaynama sıcaklıkları gibi, fiziksel özellikler temel alınarak hazırlanmıştır.

  Periyodik Tablonun Şekli


  Periyodik Cetvelin Özellikleri


  Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup yatay sıralara da periyot denir. 8 tane A (baş grup) 8 tanede B olmak üzere 16 grup vardır.


  Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron sayısına eşittir. Örneğin element 7A grubundaysa değerlik elektronu 7, 3A grubundaysa değerlik elektronu 3 dür.


  Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronları aynı olduğundan kimyasal özellikleri de aynıdır.


  Periyodik cetveldeki gruplar şöyle adlandırılır.


  • 1A Alkali metaller
  • 2A Toprak alkali metaller
  • 3A Toprak metalleri
  • 4A Karbon grubu
  • 5A Azot grubu
  • 6A Oksijen grubu
  • 7A Halojenler
  • 8A Soygazlar(asal gazlar)

  5. Her periyot bir alkali metalle başlar ve bir soygaz ile biter.

  6. Hidrojen alkali metal olmadığından 1.periyot alkali metalle başlamaz.

  7. Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe asitlik özelliği artar, bazlık ve elektrik iletkenliği azalır.

  8. Soldan sağa doğru atom çapı azalırken yukarıdan aşağıya doğru atom çapı artar.

  9. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artarken yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır.

  10. Soldan sağa doğru çap azaldığı için elementlerin elektron ilgisi (elektronegatiflik) artar, yukarıdan aşağıya doğru azalır.

  11. Yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artar, soldan sağa doğru azalır.

  4. Bazı Grupların Özellikleri

  1A GRUBU (ALKALİ METALLER) (Li, Na, K, Rb,Cs,Fr)


  1. Değerlik elektron sayıları bir olduğu için bu elektronunu kolaylıkla vererek bileşiklerinde sadece +1 değerlik alırlar. İyi indirgendirler.

  2. Çok aktif oldukları için tabiatta bileşikleri halinde bulunurlar. Tuzlarının elektroliziyle saf halde elde edilebilirler.


  3. Su ve hava oksijeniyle tepkimeye girdiklerinden laboratuvarda eter yada gaz yağında saklanırlar.

  4. Alevi karakteristik renklere boyarlar.( Na sarıya, Li kırmızıya )

  5. Yumuşak ve parlaktırlar. Erime noktaları ve yoğunlukları küçüktür. Grupta yukarıdan aşağıya inildikçe yoğunlukları büyür, erime noktaları küçülür.

  7A GRUBU ( HALOJENLER ) (F,Cl,Br,I,At)
  1. Değerlik elektron sayıları 7 olduğu için bileşiklerinde +7 ile -1 arasında çeşitli değerlikler alabilirler. Özellikle -1 değerlik alırlar.

  2. Hidrojenli bileşikleri asit özelliği gösterir.(HCl,HI,HF.). Grupta yukarıdan aşağıya inildikçe asitlik özelliği artar.

  3. Atom numaraları soygazlardan bir eksiktir.

  4. Grupta yukarıdan aşağıya inildikçe atom no ve atom yarıçapı artar, elektron alma özelliği (elektron ilgisi) azalır.

  5. P.cetvelde elektron alma ilgisi en fazla olan (elektronegatifliği en fazla) element flor olduğundan flor en iyi yükseltgendir.

  6. 2 atomlu moleküller halinde bulunurlar. Oda şartlarında F2, Cl2 gaz , Br2 sıvı I2 ve At2 katıdır.

  ÖSYM sınavında 1A , 7A ve 8A grubunun özellikleri sorulmaktadır.  8A GRUBU (SOYGAZLAR) (He, Ne, Ar, Kr, Xe Rn)  Bu gruba ait olan elementler kararlı olup kimyasal tepkimeye girmezler.

  5. Elementlerin Periyodik Cetveldeki Yeri

  Yeri belirlenecek elementin elektron dağılımı yapılır. Değerlik elektron sayısı grubunu, en yüksek enerji düzeyi de periyodunu gösterir. Son orbital S yada P ile bitiyorsa A, d ile bitiyorsa B grubu elementidir.  Örnek :

  Atom numarası 15 olan elementin periyodik cetveldeki yeri neresidir ?

  2+3=5 5A

  15X= 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

  3. periyot


  19X, 13Y, 23Z elementlerinin periyodik cetveldeki yerlerini belirleyiniz ?  19X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 : 4.periyot 1A grubu


  13Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 : 3.periyot 3A grubu

  23Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 : 4.periyot B grubu

  6. Bazı Özelliklerin Periyodik Cetveldeki Değişimi

  1. ATOM NUMARASI

  Periyotlarda soldan sağa, gruplarda yukarıdan aşağıya inildikçe atom numarası artar.

  2. ATOM YARIÇAPI (Atom hacmi)

  Atom yarıçapı atomun büyüklüğünün ölçüsüdür. Bu bakımdan yörünge sayısyıla doğru orantılıdır. Yörünge sayıları eşitse, atom numrası küçük olanın (çekirdekteki çekim kuvveti az olduğundan) yarıçapı daha büyüktür.

  Bu bakımdan gruplarda yukarıdan aşağıya inildikçe atoma yeni yörüngeler eklendiğinden atom çapı artmakta, soldan sağa doğru yeni yörünge eklenmediğinden atom çapı azalmaktadır.  3. İYONLAŞMA ENERJİSİ

  İyonlaşma enerjisi atom çapı ile ters orantılıdır. Soldan sağa doğru çap azaldığından iyonlaşma enerjisi artmakta, yukarydan aşağıya doğru çap arttığından iyonlaşþma enerjisi azalmaktadır.

  4. ELEKTRON ALMA VE VERME ÖZELLİĞİ

  Gruplarda yukarydan aşağıya inildikçe elektron verme özelliği artar, periyotlarda soldan sağa gidildikçe azalır. Yörünge sayıları eşit olanlardan, değerlik elektron sayısı az olan daha kolay elektron verir.

  Bir elementin metalik özelliği elektron verme eğilimiyle ölçülür.

  Bir elementin ametalik özelliğide elektron alma eğilimiyle ölçülür. Periyodik Cetvelin İncelenmesi

  KİMYA DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

  İÇİNDEKİLER

  Periyodik Tablo Hakkında Kısa Bilgi

  Periyodik Cetvelin Şekli

  Periyodik Cetvelin Özellikleri

  Bazı grupların Özellikleri

  Elementlerin Periyodik Cetveldeki Yeri

  Bazı özelliklerin Periyodik Cetveldeki Değişimi

  Kaynakça

  1. Periyodik Tablo Hakkında Kısa Bilgi

  Kimyacılar,19.yüzyılın başlarında,elementlerin atom kütleleri ve kimyasal özellikleriyle,bunlar arasındaki ilişkiler konusunda çok yoğun çalışmalarda bulunmuşlar ve ilk olarak J.A.R Newlands adlı bilim adamı, elementler artan atom kütlelerine göre sıralandığında,bir elementin kendisini izleyen sekizinci elemente benzer özellikler gösterdiğini ifade eden oktavlar yasasını ortaya koymuştur.

  Elementleri,Periyodik olarak ilk defa düzenleyen J.L. Meyer ve D. Mendeleev (1869) adlı bilim adamıdır.Bu bilim adamları,benzer özellikler taşıyan elementleri ard arda dizdiklerinde,atom kütlesine dayanan bir tablo elde etmişler ve Galyum (Ga) ve Germanyum (Ge) gibi o zamanlar bilinmeyen bazı elemenlerin varlığını,hatta özelliklerini tahmin edebilmişlerdir.Bu konuda ilerliyen çalışmalar,elementlere ait periyodik(belirli bir düzen içinde tekrarlanan) özelliklerin atom kütlesine değil,atomun başka bir özelliğine bağlı olduğunu göstermiştir.Bu özelliğin atom numarası olduğu anlaşılmış ve günümüzde kullanılan modern periyodik tablo ortaya çıkmıştır.

  Modern periyodik sistem Kimyayı kolaylaştıran en önemli araçlardan biridir. Bu tabloda elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Bu sıralama benzer özellikteki elementleri aynı grup altında toplayacak şekildedir. Periyodik sistem temel olarak, değerlik, bileşik formülleri gibi, kimyasal özellikler gibi, yoğunluk, erime, kaynama sıcaklıkları gibi, fiziksel özellikler temel alınarak hazırlanmıştır.

  2. Periyodik Tablonun Şekli

  3. Periyodik Cetvelin Özellikleri

  1. Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup yatay sıralara da periyot denir. 8 tane A (baş grup) 8 tanede B olmak üzere 16 grup vardır.

  2. Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron sayısına eşittir. Örneğin element 7A grubundaysa değerlik elektronu 7, 3A grubundaysa değerlik elektronu 3 dür.

  3. Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronları aynı olduğundan kimyasal özellikleri de aynıdır.

  4. Periyodik cetveldeki gruplar şöyle adlandırılır.

  1A Alkali metaller

  2A Toprak alkali metaller

  3A Toprak metalleri

  4A Karbon grubu

  5A Azot grubu

  6A Oksijen grubu

  7A Halojenler

  8A Soygazlar(asal gazlar)

  5. Her periyot bir alkali metalle başlar ve bir soygaz ile biter.

  6. Hidrojen alkali metal olmadığından 1.periyot alkali metalle başlamaz.

  7. Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe asitlik özelliği artar, bazlık ve elektrik iletkenliği azalır.

  8. Soldan sağa doğru atom çapı azalırken yukarıdan aşağıya doğru atom çapı artar.

  9. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artarken yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır.

  10. Soldan sağa doğru çap azaldığı için elementlerin elektron ilgisi (elektronegatiflik) artar, yukarıdan aşağıya doğru azalır.

  11. Yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artar, soldan sağa doğru azalır.