Pargalı İbrahim Paşa Ve Çevresindeki Edebi Yaşam

'Tarih Bölümü' forumunda Sitem tarafından 8 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Pargalı İbrahim Paşa Ve sanat
  Pargalı İbrahim Paşanın edebi yaşamı

  Pargalı İbrahim Paşa Ve Çevresindeki Edebi Yaşam

  İbrahim Paşa hakkında bilgi veren hemen her kaynakta, Paşa’nın
  cömertliğinden ve lütufkârlığından söz edilmektedir. Paşa’nın sanat hâmiliği
  hakkında en ayrıntılı bilgi Lâtîfî’nin Enîsü’l-fusahâ ve Evsâf-ı İbrahim Pâşâ
  başlıklı risâleleri ve başta Âşık Çelebi’nin Meşa’ir ü’ş-şuara’sı olmak üzere,
  çeşitli şuara tezkirelerinde bulunmaktadır. Ayrıca İbrahim Paşa’ya methiye
  olarak yazılmış kasidelerden de Paşa’nın şairlere yönelik tutumu hakkında
  fikir sahibi olunmaktadır.

  İbrahim Paşa’nın pek de alışılmış ve tutucu olmayan eğlence
  anlayışını eleştiren Lâtîfî, Paşa’nın sanat anlayışının özgünlüğünü de
  vurgulamaktadır.

  Ve havâlî-i hareminde mânend-i bâğ-ı muttallâ ve munakkaş u
  mu’allâ vü dil-keş zîbâ-hâneler ve ğârrâ kâşâ neler tertîb idüp
  her dârun der ü dîvârında zer ü lâciverdile ressâmân-ı rû-yı
  zemîn ve nakkâşân-ı Hıtâ vü Çin terğib-i ğârîb kasd idüp tahrîr-i
  ‘acaîb itmişidi.

  Lâtîfî’nin anlattığı üzere, İbrahim Paşa kendisine görkemli evler
  yaptırıp bunların kapı ve duvarlarını yeni usül ressam ve nakkaşların -
  muhtemelen Osmanlı’ya yabancı bir sanat anlayışı sergileyen- yapıtlarıyla
  süslemekte, hatta yabancı ülkelere siparişler vermektedir. İbrahim Paşa’nın
  “Avrupalı sanatkarlarla irtibatlı olduğu ve onlara siparişlerde bulunduğu[na]”
  dair söyleme Feridun Emecen’in makalesinde de rastlanmaktadır (334). Bu
  aktarımlar ve Lâtîfî’nin anlatımları doğrultusunda, İbrahim Paşa’nın sanata
  olan ilgisini gösterme biçiminin oldukça farklı olduğu iyice belirginleşmektedir.
  Ancak bunlar yalnızca yazılı ifadelerden edinilen bilgilerdir. Paşa’nın farklı
  sanat eğilimini bütün toplumun gözleri önüne seren ve herkesçe bilinen
  örnek, Macaristan Seferi dönüşünde, Budin Kalesi’nden Atmeydanı’ndaki
  sarayının bahçesine kadar taşıttırdığı ve herkesin görebileceği bir yere
  diktirdiği üç heykeldir. Bu heykellerin biri Apollon, biri Diana diğeri ise Herkül
  figürleridir.

  Daha detaylı bilgi için tıklayınız
  Kaynak:pargalı İbrahim Paşa çevresindeki edebi yaşam, Esma Tezcan, Bilkent Üniversitesi, 2004