Osmanlıca da Ç harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları

'Türkçe Sözlük' forumunda Ezlem tarafından 19 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Osmanlıca da C harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları


  Ç Osmanlı alfabesinin yedinci harfi olup, ebced hesabında “cim” harfi gibi üç sayısının karşılıdır
  ÇABA Cehd Gayret, herhangi bir işi yapmak için harcanan güç
  ÇABÜK f Çabuk, seri, aceleli, hızlı, tez, hafif
  ÇABÜK-HIRÂMÂN f Sür’atli yürüyen Çabuk yürüyen
  ÇABÜK-REV f Çabukça giden
  ÇAÇARON İtl Çok konuşan, çenesi düşük, geveze
  ÇAÇELE f Postal, ayakkabı, çarık, pabuç
  ÇADER-İ KUHLÎ Sema, gök * Karanlık gece
  ÇAĞ Zaman, vakit, esnâ, hengâm, mevsim * Yaş * Boy, kamet, tenâsüb, lüzumu derece semizlik* Devir, tarih çağları (İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ)
  ÇAĞATAY Cengiz Han’ın oğlu Çağatay Han’ın ismine nisbetle Mâvera-ün Nehr taraflarında oturan Doğu Türklerine ve edebî lisan olarak kullandıkları Doğu Türkçesine verilen isimdir
  ÇAĞDAŞ (Bak: Asrî)
  ÇAĞDIŞI Askerliğe alınma çağı dışında * Çağın fikirlerine felsefesine uymayan Bu mânada bazı kimselerin kelimeyi hakaret olarak kullanmaları dar görüşlülüğün ve cehaletin neticesidir Çünkü çağın insanlık için zararlı öyle fikirleri ve felsefeleri vardır ki, gelecek devirler bunu anladıkları zaman şimdi bunu benimseyenlerin zavallılıkları da anlaşılmış olacaktır Körükörüne çağın her düşüncesini benimsemek, müslümana yakışmaz (Bak: Asrî)
  ÇAĞLA (Çağala) Badem, erik, kayısı gibi yemişlerin yenebilen ham meyvesi
  ÇAĞLAR Kayalara veya setlere çarparak, yerden köpürerek düşen su Şelâle, çağlayan
  ÇAĞRIŞIM Psk: Bir idrakla kazanılan bir fikrin başka bir idrak (algı) ile kazanılan fikir arasında bağıntı kurulması, birinin diğerini hatıra getirmesidir Bu bağıntı zaman ve mekânda yakınlık, benzerlik ve zıdlık sebebiyle kurulur Sevap deyince günahın; abdest deyince namazın; Cennet deyince Cehennem’in de aklı gelmesi gibi…
  ÇAĞZ f Kurbağa * Korku, havf * Kapandığı halde hâlâ içinde cerahat bulunan yara * Ah ü fizar İnilti
  ÇÂH (Çeh) f Kuyu Çukur
  ÇÂH-I BÜN Kuyu dibi
  ÇÂH-I YUSUF Hz Yusufun (AS) kardeşleri tarafından atılmış olduğu kuyu
  ÇÂH-I ZEMZEM Zemzem kuyusu
  ÇAK f İyi, güzel, sıhhatli, şişman
  ÇAK f Yarık, çatlak, yırtmaç * Kılıç, bıçak gibi şeylerin sesleri * Sabah vakti beyazlığı * Küçük pencere * Hazır Amâde
  ÇAKACAK f Silahlı çatışmadan çıkan ses
  ÇAKALOZ Çakıltaşı atan bir nevi küçük top
  ÇAKÇAK Parça parça, yırtık pırtık * Kılıç ve emsâli şeylerin sesleri
  ÇÂKER f Kul, köle
  ÇÂKERÂNE f Kölecesine, köle gibi
  ÇÂKERÎ f Abd’e, köleye ait * Kölelik Kulluk, abdlik, esirlik, cariyelik
  ÇAKMAKLI Ağızdan dolan ve tetik yerinde bir cins çakmakla ateş alan eski tüfek çeşitlerinden biri
  ÇAKŞIR İnce kumaştan yapılan uzun bir çeşit şalvar * Kuşların ayağındaki tüy
  ÇAKUÇ f Çekiç
  ÇAL İsimlere önden eklenip, onun daima hareket edip oynamakta olduğuna işaret ve delâlet eder Meselâ: Çal-at : Durduğu yerde de hareket eden at * Bir şeyi şiddetle kapmaya delâlet eder Meselâ: Çal-yaka: Yakasından kapmak, şiddetle yakalamak
  ÇALA İsimlerden önce kullanılarak, devam ve şiddetli ve pervasız kullanılmasını bildirir Meselâ: Çalakalem: Çabuk ve gelişigüzel ve ilmi olmayan yazı yazmak
  ÇALAB t İlâh Mâbud Cenâb-ı Hak, Rab
  ÇALAK f Yerinde durmayan, çabuk, oynak Dâima çalışan Her bir hareketi çabuk olan * Akıl ve ferâseti açık
  ÇALAKÎ f Çeviklik, süratlilik, tezlik
  ÇAL-AT Hareketli, yerinde duramayıp şahlanan at
  ÇALBUS f Dalkavuk, yaltakçı
  ÇALÇENE t Durmayıp konuşan, geveze
  ÇALGI Müzik âleti Müzik, çalgı (İslâm âlimleri insanda maddi, hayvâni hisler ve hevesler uyandıran müziğin haram olduğunu bildirmişlerdir)
  ÇALIM Tavır, eda * Kılıcın keskin tarafı, ağzı
  ÇÂLİK f Çelik çomak oyunu
  ÇÂLİŞ f Savaşta düşmana karşı gurur ve naz ile yürüme * Mukabil, karşı durma * Savaş, muharebe, harp, ceng, mücadele * Birleşme
  ÇAM f Eğrilme, bükülme * Salınma
  ÇÂME f şiir ve gazel Manzume
  ÇÂME-GÛY f Şair
  ÇAMULARİ Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi
  ÇANE f Çene
  ÇAP f Basma, baskı, tab
  ÇAPAR Postacı
  ÇAPKUN Seri ve yorulmaz neviden iyi bir at cinsi
  ÇAPLUS f Dalkavuk, yaltakçı
  ÇAPÛL f Yağma, saldırı
  ÇAPÛLCU Düşman toprağına atla hücum edip yağma eden Akıncı, yağmacı
  ÇAR (Slavca) Eski Rus İmaparatorlarının ünvanları * Bulgar kralı
  ÇÂR f Dört Cihâr
  ÇÂR-BÂLİŞ(T) f Evvelce padişahların ve makamca büyük olanların üzerlerine oturdukları dört katlı şilte * Dört unsur
  ÇÂR-CİHET Dört cihet Cihat-ı erbaa
  ÇÂR-ÇEŞM Dört göz
  ÇÂR-ÇİZ Dört şey
  ÇAR-DEH f Ondört
  ÇÂRE f Neticeye varmak üzere maniaları kaldırmak için tutulması icabeden çıkar yol Kurtuluş yolu Tedbir, yardım, yol * Hile * Bir def’a * Ayrılık
  ÇARE-İ HALÂS Kurtuluş çaresi
  ÇÂRE-CU f Çâre arıyan
  ÇÂRE-SÂZ f Çâre bulan
  ÇAR-EBRU Dört kaş * Bıyığı yeni gelmiş delikanlı
  ÇAR-ERKÂN-I CUVANÎ Padişahın özel hizmetlerinde bulunan ve Enderun’un azamlarından olan dört kişi hakkında kullanılan bir tabirdir
  ÇAR-GÂH f Dört taraf ki, bunlar; şark, garb, şimal, cenub’dur * Dünya, küre-i arz, cihan * Türk musikisinde bir makam adıdır
  ÇAR-GUŞE f Dört köşe Dört taraf Dört yön
  ÇARH Çark, tekerlek * Felek, gök, sema * Ok yayı * Elbisede yaka * Tef* Devreden, dönen * Çakır doğan * Talih
  ÇARH-I AHDAR Gök kubbe
  ÇARHA f Ordunun ilerisinde bulunan askerlerin yaptıkları tâlim * Çıkrık gibi dönen yuvarlakça bir cins dolap
  ÇARIYAR (Bak: Çaryâr)
  ÇARİÇE (Slavca) Rus İmparatoriçesinin nâmı
  ÇARK f (Çarh-Çerh) Dönen pervaneli tekerlek * Vapur, değirmen ve dolap çarkı * Bir makinenin dönen tekerleği, çok zaman bu tekerlek makineyi çalıştırır Her çeşit tekerlekli makine * Dönerek işleyen âlet * Koz: Birbiri içinde dönen feleklerden mürekkeb kâinat, felek, eflâk * Baht Talih şans
  ÇARK-I FELEK Bir makine veya dolaba benzetilen gökyüzü * Mc: Tâlih, baht * Yakıldığı zaman dönerek ateşler püskürten bir çeşit donanma fişeği * Bir nevi sarmaşıklı nebat çiçeği
  ÇARMIH f (Çar: Dört; Mıh: Çivi) Salib Suçluyu haça germek için kurulmuş, haç şeklinde darağacı * Geminin direkleri başından aşağıya inen kalın ipler
  ÇAR NAÇAR f İster istemez, mecburiyetle
  ÇARPA f Eşek, deve, koyun vs gibi dört ayaklı hayvanlar
  ÇARSU f Dört taraf Dört tarafı olan şey * Çarşı, pazar
  ÇARŞAF Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan bez örtü * Kadınların kullandığı baştan örtülen, pelerinli eteklikli sokak elbisesi Kadınların örtünmesi farzdır Bu maksatla çarşaf ucuz, pratik, hafif olması ve zengin fakir herkesin kolayca sağlıyabilmesi bakımından yaygın olarak kulanılagelmiştir Çeşitli renklerde olabilir Çarşaf kadar ucuz ve pratik İslâma uygun başka bir giyecek yapılmadığı için, çarşaf giyenleri kınamak çok haksızlıktır Çarşaf zengin ve fakir ayrımını kaldırır İç giyimi örttüğü için ailelerin birbirine özenerek israfa düşmelerini, gösterişi, çekememezlikleri ve bundan doğan huzursuzlukları önler Ferâce, car, cilbab denen örtüler de, bu tarz örtü çeşitlerindendir (Bak: Tesettür)
  ÇAR-ŞEB f Cilbab, ferace, çarşaf
  ÇAR-ŞENBİH f Haftanın dördüncü günü Çarşamba günü
  ÇAR-TAK f Çardak * Dört köşe çadır
  ÇARTA(RE) f Dünya, âlem, küre-i arz * Dört unsur * Dört teli olan kemençe
  ÇÂRUB f Süpürge
  ÇÂRUB-ZEN f Süpürücü
  ÇARUĞ f Çarık
  ÇAR U YEK Dörtte bir
  ÇARÜM f Dördüncü
  ÇAR-YAR Dört dost (Hz Ebûbekir, Hz Ömer, Hz Osman ve Hz Ali (RA) lerin nâmları) Dört Halife, Hulefâ-i Erbaa veya Ashab-ı Güzin diye de ihtiramla anılırlar
  ÇAR-YARÎ f Çar-yâra ait Sünnîlik
  ÇAR-YEK f Çeyrek, dörtte bir * Saatin dörtte biri, onbeş dakika * Mecidiye denilen gümüş sikkenin dörtte biri ki, beş kuruşluk bir gümüş sikkedir
  ÇAR-ZEBAN f Geveze, çenesi düşük, lüzumsuz olarak konuşan
  ÇAŞ f Tahıl yığını, hububat
  ÇAŞİT Casus
  ÇAŞNİ Çeşni, lezzet, tad Yemeğin tadına bakmak için ağza alınan miktar, tadımlık
  ÇAŞT f Kuşluk yemeği * Kuşluk vakti
  ÇAVELE f Güzel renkli bir cins gül * Eğri büğrü, yamuk
  ÇAVUŞ Vaktiyle divanlarda hükümdarların hizmetinde bulunan yaver veya muhzır gibi subaylara denilirdi Tanzimattan evvelki Osmanlı saray teşkilatında çavuşlar, padişahın yaverleri ve çavuşbaşı mabeyn müşiri idi * Onbaşıdan üstte ve assubaydan alttaki derecede olan asker * İşçilerin başları, şefleri
  ÇE f Küçültme edatı olap bu mânâ ile Farsça isimlere eklenir
  BAĞ-ÇE Küçük bağ, bahçe
  ÇE (Bak: Çi)
  ÇEÇ f Hububat elenen kalbur * Harman savurmakta kullanılan yaba
  ÇEÇEK f Gül Çiçek * Gönül * Çiçek hastalığı * Vücutda çıkan ben
  ÇEH f Kılıç, bıçak ve hançer gibi âletlerin kını, kılıfı
  ÇEH f Kuyu, çukur
  ÇEHAN f Damlıyan, damlayıcı
  ÇEHÂR f Dört, erbaa
  ÇEHÂR-DEH f Ondört
  ÇEHÂR-GÂNE f Dört unsur
  ÇEHÂR-PÂ f Dört ayaklı hayvan
  ÇEHARÜM f Dördüncü
  ÇEHRE f Vech, yüz, surat * Mc: Surat asmak, dargınlık * Görünüş, şekil, zahir
  ÇEHRE-NÜMUD fYüzünü gösteren, yüz gösterici
  ÇEHRE-PERDAZ f Ressam
  ÇEK Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek’ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde “çeh” diye geçer
    2. Cevap: Osmanlıca da Ç harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları

  ÇEKAN f Damlamış, damlıyan
  ÇEKİ Odun gibi ağır cisimleri tartmada kullanılan 250 kiloluk ağırlık ölçüsü
  ÇEKİDE f Gürz ve topuz gibi eski zamanlarda kullanılan savaş âletleri * Damlamış
  ÇEKİMSER t Taraf tutmayan
  ÇEKRE f Küçük su damlası Su serpintisi
  ÇELEBİ Efendi, kibar kimse * Mevlâna postnişinine verilen ünvan * Çelebi, Sultan Mehmed devrine kadar padişah oğullarına verilen ünvan idi * Mevlânâ soyundan gelenlerle, mevlevilerin büyüklerine verilen ünvan
  ÇELE-ÇEPE f Sağa sola
  ÇELENK f Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti (Cenazelere çelenk göndermek İslâm âdeti değildir, israftır)
  ÇELİPA f Haç, put, sanem * Eğik ve kıvrık çizgi
  ÇEM f Naz ve eda ile salınarak yürüme * Ziynetli, süslü, düzgün * Cürüm, kabahat, suç * Taam, yemek * Mâna * Kazanılmış, toplanılmış
  ÇEMBER (Bak: Çenber)
  ÇEMEN Yeşil ve kısa otlarla kaplı yer, çimen Ağaç ve çiçekleri olan yeşillik, çayır * Pastırmaya konulan bir çeşit ot
  ÇEMENİSTAN f Bahçe, çimenlik
  ÇEMENZAR f Yeşillik, çayır
  ÇENBER f Daire, def ve kalbur gibi şeylerin tahtadan olan dairesi * Fıçı ve tekerlek gibi şeylere takviye edip, dağılmalarını önlemek için etrafını çevirecek tarzda geçirilen demir veya tahta halka * Başa ve boyna bağlanan yemeni * Esirlik, bağlılık, kölelik * Geo: Bir düzlemde bulunan sabit noktadan aynı uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği geometrik şekil
  ÇEND f Kaç tâne? Ne kadar? * Birkaç Üç-beş gibi adet * Herhangi bir şeyin yüzde biri
  ÇENDAN f Gerçi, her ne kadar O kadar Pek o kadar
  ÇENDÎ f Bir müddet, biraz
  ÇENDİN f Kaç, kadar, ne kadar, bu kadar
  ÇENEB f Sünnet
  ÇENG f Pençe * El * Çalgı âletlerinden bir saz çeşidi * Eğri büğrü
  ÇENGAR f Yengeç * Bakır pasından yapılan yeşil boya
  ÇENGEL f Pençe * Bir şey asmağa yarayan alet * Orman, ağaçlık yer
  ÇENGİ Zil ve kaşık vurarak oynayan dansöz ve rakkase ki, ekseriyetle çingene kızlarındandır
  ÇEP f Sol, yanlış, falso
  ÇEPEL Kirli, bulaşık, karışık, çamurlu
  ÇEP-ENDAZ f Hileci,hilekâr, hile yapan kişi
  ÇEPER Cidar, duvar
  ÇEP ŞÜDEN f Solak olmak * Mc: Doğruluktan yüz çevirmek
  ÇEP Ü RAST Sağ ve sol
  ÇERA f Niçin, niye böyle? * Mer’a Otlak
  ÇERAG f Işık kandil Lâmba Mum * Kutlu, mutlu * Otlak Mer’a * Otlama * Tekaüd * Talebe
  ÇERAGAN f Etrafı aydınlatma, şenlik Kandil donanması, çırağan
  ÇERAG-ÇEŞM f Evlat, çocuk, veled, insan yavrusu
  ÇERAKİSE (Çerkes C) Çerkesler Kafkasyada yerli bir kabilenin adı
  ÇERAM f Otlak
  ÇERA-ZAR f Otlak, çayır
  ÇERB f Besili, semiz, yağlı * Muvafık, münasib, uygun * Temayüz, imtiyaz Diğerlerinden fazla ve üstün olma
  ÇERB-AHUR f İçinde yemi bol olan ahır * Bolluk içinde yaşıyan kimse
  ÇERB-DEST f Eli işe yatkın Sür’atli, eli çabuk
  ÇERBÎ f Tatlılık, yumuşaklık
  ÇERB-PEHLU f Besili, semiz, gövdeli, yağlı
  ÇERES f Zindan, hapishane * Zulüm, işkence * Mer’a, otlak * Üzüm teknesi
  ÇERH f Çark Dolap * Felek Talih * Dingil üzerine dönen * Gök * Def * Zenberek * Mancınık * Elbise yakası * Ok yayı * Çakır gözlü doğan kuşu
  ÇERHİDEN f Kendi etrafında dönmek
  ÇERKES Kafkas kavimlerinden biri * Bu kavme mensub olan kimse
  ÇERM f Hayvan ve insan derisi Post
  ÇESPAN Lâyık, uygun, münasib, muvafık, yakışır
  ÇESPİDE f Lâyık, uygun münasib, muvafık, yakışır
  ÇEŞ f “Deneyen, sınayan, tadına bakan” mânâsına gelerek kelimelere eklenir
  ÇEŞAN f Topuz, gürz
  ÇEŞENDE f Tadıcı, tadan, tadına bakan
  ÇEŞİDE f Tadmış Tadılmış olan
  ÇEŞİDEN f Lezzetine bakmak Tadmak
  ÇEŞM f Göz Ayn Dide
  ÇEŞM-İ ÂHU Ceylân gözü
  ÇEŞM-İ BED Kem göz
  ÇEŞM-İ DİL Basiret Kalb gözü
  ÇEŞM-İ GAZUB Kızgın bakış
  ÇEŞM-İ GİRYÂN Ağlayan göz
  ÇEŞM-İ HOŞ-NİGÂH Güzel bakışlı göz
  ÇEŞM-İ İSTİKBÂL-BİNÎ Gelecek zamanı, istikbâli gören göz Kuvve-i kudsiye ve ferâset ve basiretle ileriyi bilen nazar
  ÇEŞM-İ MEST Sarhoş göz, mest olmuş göz
  ÇEŞM-ZAHM Nazar değme
  ÇEŞMAN (Çeşm C) Çeşmler, gözler
  ÇEŞM-AŞİNA f Göz aşinalığı olan, tanıdık
  ÇEŞM-AVİZ f Yüz örtüsü, peçe
  ÇEŞM-DAR f Bekliyen, gözliyen
  ÇEŞM-DERİDE f Sıkılmaz, utanmaz, arsız
  ÇEŞN (Çeşen) f Bayram, îd * Düğün * Ziyafet, şölen
  ÇETE Bölük, birlik, takım Bir reisin idaresi altında bulunan birlik * Asker bölüğü, müfreze * Çapulcu ve akıncı takımı
  ÇETİN Sert * İnatçı, dik başlı * Zor, güç
  ÇETR f Gece * Gölgelik, çadır, şemsiye
  ÇETR-İ ANBERİN Karanlık gece
  ÇETR-İ NUR Güneş, şems
  ÇETU f Perde, örtü
  ÇETUK f Serçe kuşu
  ÇEVGAN f Cirit oyunlarında atlıların birbirlerine attıkları değnek * Baston, ucu eğri değnek
  ÇEVİK t Tez hareketli Oynak Çabuk hareket edebilen
  ÇEVİK ÇALAK Tez, hareketli, çalışan Yerinde durmayıp hareket eden
  ÇEYREK f Dörtte bir (Bak: Çâr-yek)
  ÇIFITLIK Yahudilik, Yahudi cinsiyet ve mezhebi * Münâfıklık
  ÇIĞIR t Yeni açılan patika yolu * Ayak izi ile karlı yerde açılan yol * Başkalarının da uyabileceği yeni bir tarz ve yol * Çığın açtığı iz, yol(… Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz Bütün hareketi şer ve tahrib hesabına geçer…L)
  ÇIMACI Vapurda ve iskelede çımayı atıp tutmak vazifesiyle görevli tayfa
  Çİ (Çe) f Ne? Nasıl? (Soru edatı) * Taaccüb ve hayret yerinde de kullanılır
  ÇİDE f Devşirilmiş, toplanmış
  Çİ-GUNE f Nasıl, ne çeşit, ne türlü
  ÇİHAR f Dört (Bak: Çâr)
  ÇİHİL f Kırk (sayı) * Mc: Çok, ziyade, fazla
  ÇİL (Çihil-Çehl) f Kırk * Mc: Çok
  ÇİLE f Eziyet Sıkıntı * İplik * Yay kirişi * Tas: Dervişlerin kapalı bir yere çekilerek ibadetle geçirdikleri kırk gün
  ÇİLEHÂNE-İ UZLET Çile çekilen yer Yalnız başına ve çile içinde ibadet yapılan yer
  ÇİLEKEŞ Çile çekmiş Çile dolduran, dert çeken
  ÇİLLE Farsça (40) rakamını gösteren (Çihille) kelimesinin telaffuzunda aldığı şekildir Daha çok (Çile) şeklinde söylenir (Bak: Çile)
  ÇİM f Rutubetten hasıl olan yosun* Kesilmiş çimenli yerler
  ÇİN f Büklüm * Çatıklık Buruşukluk Kıvrım
  ÇİN-İ CEBİN Alın buruşuğu Alın kırışığı
  ÇİN-İ EBRU Kaş çatıklığı
  ÇİN f “Derleyen, toplayan” mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır
  HUŞE-ÇİN Başak toplayan
  ÇİNE f Kuş yemi
  ÇİNENDE f Devşiren, toplayan, toplayıcı
  ÇİN-İ MAÇİN Çin ve Çin’in güney kısmı
  ÇİPİL Gözleri ağrılı ve kirpikleri dökülmüş kimse * Çepel
  ÇİRAG f Fitil, kandil, mum, lâmba * Çırak * Talebe, öğrenci, şakird * Tekaüd, emekli, emekliye ayrılmış olan kişi
  ÇİRE f Mâhir, maharetli, becerikli * Bahadır, kahraman, yiğit, cesur
  ÇİRE f Niçin? Çerâ?
  ÇİRE-DEST f Becerikli, eli işe yatkın olan
  ÇİREGÎ f Bahadırlık, kahramanlık, yiğitlik * Ustalık Mâhirlik
  ÇİRK Kir, pas, pislik, murdarlık, necaset * Yarada olan irin ve kan
  ÇİRK-ÂB f Pis su
  ÇİRKÂF f Çirkef Pis su Pis * Terbiyesiz Edebsiz
  ÇİRKİN f Güzel olmıyan * Çok kirli * Kanlı, irinli çıban veya yara
  ÇİSAN f Ne gibi? Nasıl?
  ÇİSTAN f Bilmece
  ÇİZ f Şey Nesne
  ÇOLPA f Bir ayağı sakat olan * Yürürken ilk defa sol ayağını atan * Mc: Beceriksiz Eli yakışıksız
  ÇOPRA Balık kılçığı * Sık çalılık veya sazlık * Uzunca boylu olan tatlı su balığı
  ÇÖMEZ Medresede talebeye ve müderrise hizmet ederek ilim öğrenen kimse Talebe yamağı
  ÇUB f Ağaç değnek, sopa * Çöp
  ÇUBAN f Çoban, sığırtmaç
  ÇUBE f Oklava
  ÇUBEK f Değnek, sopa Davul tokmağı
  ÇUG f Su arkı * Boyunduruk
  ÇUHADAR Ayak hizmetinde bulunan çuha elbiseli yahut çuhadan olan perdenin haricinde emre hazır bulunan hademe
  ÇUN f (Tâlil edatı) Ne zaman ki, çünkü, şu sebepten ki, gibi, şâyet, zirâ, nasıl, niçin, çerâ den beri mânalarına gelir
  ÇUNAN f Öyle böyle
  ÇUNİN f Böyle
  ÇUN Ü ÇİRA f Nasıl ve niçin
  ÇUVALDIZ Çuval ve ona benzer çul vs dikmeye mahsus büyük iğne
  ÇÜ f (Teşbih ve tâlil edatı) Gibi * Dikkat * Ahenk
  ÇÜN f Gibi * Zira, çünki, madem ki * Nasıl, nice
  ÇÜNAN f Böyle Bu şekilde Bunun gibi
  ÇÜNBEK f Atlama, sıçrama
  ÇÜNKİ f Zira, şundan dolayı ki, şuna binaen ki, şu sebebden ki
  ÇÜST f Çevik, çabuk hareketli Seri-ül-hareke * Dar, sıkı * Muntazam, mükemmel, düzgün Yakışıklı
  ÇÜSTÎ f Atiklik, çeviklik, çabukluk