Osmanlıca da C harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları

'Türkçe Sözlük' forumunda Ezlem tarafından 19 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. C Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

  Osmanlıca da C harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları

  CÂFÎ: Cefâ çektiren, eziyet eden

  CÂH: İtibar, makam, mevki

  CÂHİLİYYE: Kelime olarak cahilliğe ait mânâsına gelir Terim olarak İslâmiyetten önceki putperest dönemi ifade eder

  CAHÎM: Cehennem

  CÂİL: "Ceale" kökünden yaratıcı, yapıcı

  CÂİLU’N-NÛR: Nûr’un yaratıcısı

  CÂİZE: Armağan, övücü şiirleri için eskiden şairlere devlet büyükleri veya aşiret büyükleri tarafından verilen para veya mal

  CA’L: Yapma, meydana getirme, yaratma

  CA’LÎ: Sahte, yapmacıklı, düzme

  CÂLİB-İ DİKKAT: Dikkat çekici

  CÂMİ: 1 Toplayan, derleyen 2 İçerisinde namaz kılınan ve mescidden büyük olan ibadethane

  CÂMİD: 1 Donmuş, hareketsiz 2 Gelişmeyen, gelişme kabiliyeti olmayan

  CÂNİB: Cihet, yön, taraf, yan

  CÂRİYE: 1 Savaşta gayr-i müslimlerden esir olarak alınan kız ve kadınlar 2 Hizmetçi kız

  CÂY-İ İŞKÂL: Güçlük, zorluk, müşkülât noktası

  CÂZİBE: Cezbeden, çeken, yer çekimi

  CÂZİBE-İ FÂNİYE: Geçici güzellik, fânî güzellik

  CÂZİBE-İ MUTLAKA: 1 Mutlak çekici kuvvet 2 Yegane çekici kuvvet 3 Geçici güzelliğin zıddı olan ebedî güzellik

  CÂZİBE-İ UMÛMİYYE KANUNU: Yerçekimi kanunu

  CEBÂBİRE: Cebredenler, zorbalar, zâlimler

  CEBBÂR: 1 İlâhî isimlerdendir Dilediğini yapan, kudret ve güç sahibi Allah 2 Zalim, müstebit kişi 3 Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi

  CEBBÂRÂNE: Cebbârcasına, zorbalıkla

  CEBEL: Dağ

  CEBR U İKRAH: Zorlama ve baskı yapma

  CEBR-İ MAHZ: Sırf cebir, mutlak cebir

  CEBRİYYE: Cüz’î iradeyi inkâr eden mezhep

  CEDİD: Yeni

  CEHD: Çalışma, çabalama

  CEHELE: Cahiller

  CEHL U DALÂLET: Cehalet ve sapıklık

  CEHL: Bilmezlik, cehalet

  CEHR: Açıktan söyleme, açık olarak okuma

  CELÂDET: Kahramanlık, yiğitlik

  CELÂL: Büyüklük, ululuk Zü’l-celâl: Celâl sahibi Allah

  CELÂL-İ KİBRİYÂ: Allah’ın büyüklüğü

  CELB-İ MASLAHAT: İyilik, dirlik ve düzeni sağlayıcı, fayda getirici

  CELB-İ MENFAAT: Menfaat celbedici, çekici, fayda sağlayıcı

  CELDE: Kamçı ile vücuda vuruşlardan her bir vuruş (Fıkhî ıstılah)

  CELÎ: Aşikar, belli, parlak, açık

  CEM U TEVFİK: Toplama ve uygunlaştırma, uzlaştırma

  CEMAAT: Topluluk, imam arkasında namaz kılan topluluk

  CEMAAT-I NÂCİYE: 1 Cehennemden kurtulacak ehl-i sünnet cemaatı 2 Selâmete, kurtuluşa erecek cemaat

  CEMÂDÂT: Cansızlar

  CEMÂL: 1 Allah’ın lütf ve ihsan sıfatıyla tecellisi 2 Yüz güzelliği

  CEMÂL-İ HAK: Allah’ın güzelliği ki, müminler cennette onu temaşa edeceklerdir

  CEMÂLULLAH: 1 Allah’ın cemâlı, Allah’ın güzelliği 2 Allah’ın lütfu ihsaniyle tecellisi

  CEMEL: Deve

  CEM’-İ KILLET: Arapça’da türlü vezinlerde cemileri olan isimlerin, bu cemilerinden dokuzdan aşağı mahsus olanları

  CEM’İ MAHLUKÂT: Bütün yaratıklar

  CEMM-İ GAFÎR: Büyük cemaat, insan kalabalığı

  CENÂBET: 1 Gusül abdesti almayı gerektiren durum 2 Gusül gerektiği halde henüz gusül yapmamış kimse

  CENAH: 1 Yan taraf, cihet 2 Kol, pazu 3 Kanat, kuş kanadı

  CENNATU’N-NAÎM: Naîm Cennetleri, nimetlerle dolu olan cennetler

  CERAD: "Cerâde"nin çoğulu 1 Çekirgeler 2 Yağmacılar

  CERH: Yaralama, yaralatma, çürütme

  CERİME: "Cürm"ün çoğulu Suçlar, günahlar

  CESTE CESTE: Bölüm bölüm, yavaş yavaş

  CEVAD-I MUTLAK: Şarta bağlı olmaksızın çok ihsanda bulunan, cömertlik eden Cenab-ı Allah

  CEVAHİR: Cevherler, çok değerli olan şeyler

  CEVÂMİU’L-KELİM: Kelimeler topluluğu

  CEVÂRİH: "Cerh"den yaralayanlar, yırtıcı hayvanlar, yırtıcı kuşlar

  CEVAZ: İzin, müsaade, caiz olma

  CEVELAN: Dolaşma, gezme

  CEVF: 1 Boşluk, oyuk, çukur 2 Orta yarı

  CEVHER: 1 Varlığı için başkasına muhtaç olmayan 2 Bir şeyin özü

  CEVR Ü ZULM: Ezâ ve zulüm

  CEVR: Ezâ, eziyet, haksızlık, sitem

  CEYB: Yakanın göğüs üzerindeki açık yeri

  CEYŞ-İ USRET: Güçlük ordusu

  CEYYİD: İyi, güzel, hoş

  CEZÂLET: Rekaketsizlik, peltek kekeme veya pepe olmayış

  CEZÎRETÜ’L-ARAB: Arap yarımadası

  CEZM: 1 Kesin karar, niyet 2 Kesme, katı

  CİBAYET: Câbîlik, vergi, gelir toplama

  CİBİLLİYET: Huy, yaratılış

  CİBRİL: Dört büyük melekten biri, vahiy meleği olan Cebrail

  CİBT VE TAGUT: Haç ve put Allah’tan başka canlı cansız mabut edinilmiş şeyler

  CÎD: Boyun

  CİDD: 1 Bir işi gerçekten çalışıp işleme 2 Ciddilik

  CÎFE: Lâşe, leş

  CİHAD: 1 İslâm için düşmanla yapılan maddî, manevî savaş 2 Nefisle yapılan her türlü mücadele

  CİHAD-I EKBER: 1 Büyük savaş 2 Benlikle savaş

  CİHANŞÜMÛL: Cihânı içine alan

  CİHAZ: 1 Çeyiz ve avadanlık 2 Cenazenin kaldırılması için gerekli olan eşya

  CİHET: Yön, taraf

  CİM SECÂVENDİ: Kur’ân-ı Kerim’deki durma yerlerinden biri Bu secâvendde durmak veya geçmek caizdir

  CİMA: İnsanların cinsî münasebetleri

  CİNÂS: Münasebet, benzeyiş Birçok mânâlara yorulabilen söz İmalı, telmihli söz Telaffuzu aynı anlamı ayrı olan kelimelerin bir söz içinde kullanılması

  CİNNET: Delilik, çılgınlık

  CİNS-İ KARÎB: Yakın cins

  CİRM: 1 Cisim 2 Büyüklük, hacim cirmi ne kadardır?

  CİSR: Köprü

  CİSR-İ CEHENNEM: Cehennem köprüsü

  CİZYE: Müslüman olmayan teb’a-dan alınan vergi

  CÛD: Cömertlik Karşılık beklemeden yapılan cömertlik

  CÛDİ: Şırnak şehrinin 6 kilometre güney doğusunda bulunan büyük bir dağ

  CUHÛD: Çıfıt, yahudi

  CUMHÛR: Halk, kalabalık, ahâlî, çoğunluk

  CUMHÛR-İ MÜFESSİRÎN: Müfessirler topluluğu, müfessirlerin çoğunluğu

  CUMHÛR-İ UKALÂ: Akıllılar topluluğu Akıl sahiplerinin hepsi

  CÜDERÎ: Çiçek hastalığı

  CÜMLE-İ İSMİYYE: İsim cümlesi

  CÜMLE-İ MU’TARIZA: Parantez içinde bulunan cümle, açıklayıcı mahiyetteki cümle Ara cümlecik

  CÜMLE-İ VECÎZE: Kısa ve öz söz

  CÜNAH: Günah

  CÜND: Asker, asker topluluğu

  CÜNÛD: Askerler

  CÜNÜB: Gusül abdesti gerekmiş kimse

  CÜZ-İ MAKSÛM: Bölünmüş parça

  CÜZ’İ: Az miktar, bir parça