Osmanlıca da B harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları

'Türkçe Sözlük' forumunda Violet tarafından 28 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Osmanlıca da B harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları


  B Harfi


  BAB: 1. Kapı. 2. Fasıl, bölüm. MİNE'L-BAB İLE'L-MİHRAB: Kapıdan mihraba dek, baştan sona kadar.

  BÂDİYE: Kır, ova, sahra, çöl.

  BÂGÎ: Âsi, baş kaldırmış, haksızlık eden.

  BAĞÇE: Bahçe.

  BAĞTETEN: Ansızın, zulüm, isyan.

  BAĞY: Azgınlık, zulüm, isyan.

  BAHIYRE: Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.

  BÂHİL: 1. İşsiz, avare, başı boş. 2. Yularsız deve.

  BAHÎL: Cimri, tamahkâr.

  BÂHİR: 1. Yalancı, ahmak. 2. Ekin sulayıcı, sulayan. 3. Belli, açık. 4. Işıklı, parlak, güzel.

  BÂHİRE: 1. Çok koşan cins deve. 2. Dikenli ağaç.

  BAHR Ü BERR: Deniz ve kara.

  BAHŞ: Bağış, ihsan.

  BÂİN: Dibi geniş kuyu, bostan kuyusu.

  BÂİS: 1. Sebep olan, gerektiren. 2. Gönderen. 3. Yeniden yaratan.

  BAKAR: Sığır, öküz, manda cinsleri.

  BAKARA: 1. Sığır, inek. 2. Kur'ân-ı Kerim'in ikinci sûresi: Bu sûrede yahudilere bir inek kurban etmeleri emredilip bu konuda geniş bilgi verildiğinden, sûre bu adı almıştır.

  BAKİYYE: Artan, artık, geri kalan.

  BÂLİĞ: 1. Erişmiş, vâsıl olmuş, son mertebeyi bulan. 2. Yekûn.

  BÂP: (Bak: BÂB) .

  BÂR: 1. Allah. 2. Yemiş, meyva. 3. Yük, ağırlık. 4. Yağdıran, serpen, döken.

  BÂRİD: 1. Soğuk. 2.Letafetten uzak nâhoş.

  BÂRİZ: Açık, belli, âşikâr, zâhir.

  BA'S: 1. Gönderme, yollama, gönderilme. 2. Allah'ın bir peygamberi, Hak dinine davete memur buyurması. 3. Dirilme veya diriltme.

  BASAR: 1. Görme, görüş, görme yeteneği. 2. Zihnî algı.

  BÂSİR: Gören, görüp anlayan, ferasetli, zeki.

  BASÎRET: Doğru görüş, gönül gözü ile görme, uyanıklık.

  BAST: 1. Yayma, açma. 2. Özellikle hurufilikte cezbe ve tefekkür içinde kendinden geçmeyi ifade eder.

  BÂTIN: 1. İç, içyüz, gizli, sır, derunî. 2. Allah'ın isimlerinden.

  BATN: Karın, kuşak, nesil.

  BÂYİN: Aralayıcı, ayıran, ayırıcı özellik.

  BA'Z: Bir şeyin bir bölümü,bir parçası, bazısı.

  BED NAZAR: Kötü bakış.

  BED: Kötü, çirkin, işe yaramaz.

  BEDÂ'-BEDA'AT: Güzellik, yenilik, bediilik.

  BEDÂHET: 1. Açıklık, bellilik. 2. Ansızın ortaya çıkma.

  BEDÂYİ': İcat edilmiş güzel şeyler. Sanat eserleri.

  BEDBAHT: Talihi kötü olan, talihsiz.

  BED-BİN: Her şeyi kötü gören, karamsar.

  BEDEL: 1. Değer, kıymet. 2. Başkasının parası ile onun yerine hacca giden kimse yerine geçen.

  BEDEL-İ BA'Z: Geniş anlamlı bir sözün bir kısmına yapılan açıklama.

  BEDEL-İ İŞTİM'ÂL: Geniş ve genel anlamlı bir sözün bir noktasını açıklayan cümle.

  BEDEL-İ KÜLL: Kapalı bir söze bütün yönleriyle yapılan açıklama.

  BEDEVÎ: Çölde çadırda yaşayan göçebe, çöllü, Arap göçebesi.

  BEDİA: 1. Yaratma. 2. Estetik değeri yüksek, sanat eseri, eşine az rastlanan güzel.

  BEDİHİ: 1. İspat gerekmeyecek şekilde açık. 2. Akla kendiliğinden gelen.

  BEDİÎ: Güzel, beğenilen, sanatlı söz.

  BEDR-BEDİR: 1. Dolunay, ayın ondördü. 2. Mekke ile Medine arasında bulunan Bedir gazasının yapıldığı yer.

  BED-TAHRİR: Kötü yazı.

  BEHA-BAHA: 1. Güzellik, süs, pırıltı. 2. Kıymet, değer, bedel.

  BEHAİM: 1. Dört ayaklı hayvanlar. 2. Suriye'de bir sıradağ.

  BEHÇET: Güzellik, güleryüzlülük, sevinç.

  BEHİME-İ EN'AM: Deve, sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvanlar.

  BEHİMÎ: Hayvana yakışır tarzda, hayvanlık.

  BEİS-BE'S: 1. Zarar, ziyan. 2. Korku, azap, sıkıntı, fenalık. 3. Kuvvet, kudret.

  BEKA: Devam, sebat, evvelki hal üzere kalmak, ölmezlik, ebedilik.

  BEKA-YI ERVAH: Ruhların kalıcılığı, devamlılığı.

  BEKA-YI RUH: Ruhun kalıcılığı, ölmezliği.

  BELAGAT Ü FESAHAT: Tam yerinde açık ve güzel söz söyleme.

  BELAGAT: İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği ve sanatı, uzdillik.

  BELİĞ: 1. Açık, düzgün söz söyleyen. 2. Güzel, sanatlı söz. Belâ-gatli.

  BENÂM: Namlı, ünlü, meşhur.

  BENAN: Parmak ucu.

  BENÎ İSRAİL: İsrailoğulları, yahudiler.

  BERAAT: 1. Temizlik, arılık. 2. Olgunluk, güzellik.

  BERA'ÂT-I İSTİHLÂL: Söze güzel ve etkili başlangıç.

  BEREKÂT: Bolluklar, uğurlar, hayırlar.

  BEREKÂT-I KELÂMULLAH: Allah kelâmının verdiği feyizler, bolluklar, uğurlar.

  BER-HAYAT: Sağ, diri, yaşayan.

  BERÎ: Sâlim, kurtulmuş, temiz arınmış.

  BERİ: Yakın mesafe, ötenin zıddı.

  BERK: 1. Şimşek, parıltı, kıvılcım. 2. Sert, katı.

  BERR: 1. Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. 2. Kara, toprak.

  BER-TARAF: Bir yana atılan, ortadan kalkan. Bertaraf etmek: Ortadan kaldırmak, yok etmek.

  BERZAH ÂLEMİ: Ruhlar âlemi.

  BERZAH: 1. İki şey arasındaki mesafe, aralık. 2. Can sıkıcı. 3. İnce uzun kara parçası. 4. Dünya. 5. Ruhların kıyamete kadar bulunacakları yer.

  BES: Yeter, yetişir, tamam, kâfi, çok.

  BE'S: Zarar, ziyan, azap, şiddet, fenalık.

  BEŞÂRET: Müjde, muştu, iyi haber.

  BEŞÂRET-ÂVER: Müjdeci, iyi haber getiren.

  BEŞER: İnsan, bütün insanlar, Ebu'l-Beşer: İnsanlığın babası, Hz. Âdem.

  BEŞERİYYET: 1. İnsanlık. 2. İnsanın yaratılış özellikleri.

  BEŞİR: 1. Müjdeci, iyi haber getiren,güleryüzlü. 2. Hıristiyan Araplar'da İncil yazan veya hıristiyanlık akidelerini telkin eden kimse. 3. Peygamberimizin bir vasfı.

  BEY': Satma, satılma, satış.

  BEYAN İLMİ: Belâgat ilminin, hakikat, mecaz, kinaye, teşbih ve istiare gibi konularından bahseden bölümü.

  BEYÂN: Anlatma, açıklama sanatı.

  BEYN: Aralık, arasında, arada.

  BEYNÛNET: 1. İki şey arasındaki mesafe, aralık. 2. İhtilaf, anlaşmazlık, ara açıklığı.

  BEYT: Ev, mesken, oda, oba.

  BEYT-İ ATİK: Eski ev, Kâbe.

  BEYT-İ MAMUR: Kâbe'nin tam üzerinde yedinci kat gökte bulunan ve melekler tarafından tavaf edilen bir köşk.

  BEYTULLAH: Allah'ın evi, Kâbe, insan kalbi.

  BEYTÛTET: Geceleme, bir yerde geceyi geçirme.

  BEYTÜ'L-MAKDİS: Mukaddes ev, Mescid-i Aksa, Kudüs'teki büyük camii.

  BEYYİN: Belli, açık, âşikar.

  BEYYİNÂT: Açık, belli şeyler.

  BEYYİNE: 1. Delil, şahit. 2. Kur'ân'ın 97. sûresi.

  BEYZÂ: 1. Çok beyaz. 2. Demirden savaşçı başlığı. 3. Yumurta.MİLLET-İ BEYZÂ: Beyaz millet, müslümanlar.

  BEZL: Bol bol verme.

  BÎA-BİYAT: Birinin hakimiyetini kabul etmek, emirlerine uyacağına söz vermek.

  BİAT OLUNMAK: Birine itaat edilmek, hükmüne girmek.

  BİD'AT: 1. Sonradan ortaya çıkan şey. 2. İslâm'da Peygamberimizden sonra ortaya çıkan değişik âdetler.

  BİD'AT-I HASENE: Beğenilebilir, güzel yenilikler.

  BİD'AT-I SEYYİE: Kötü yenilikler.

  BİDÂYET: Başlama, başlangıç.

  BİDAYETEN: Başlangıçta, ilkin.

  BİİZN-İ HÜDA: Allah'ın izni ile.

  BÎKARAR: 1. Kararsız. 2. Rahatsız.

  BİKR: Dokunulmamış, bekâret, bâ-kire.

  BİKR-İ FİKR: Hiç söylenmemiş, yeni fikir.

  BİLÂ BEDEL: Bedelsiz, karşılıksız.

  BİLÂ KAYD Ü ŞART: Kayıtsız şartsız.

  BİLÂ: . sız.

  BİLAD: Beldeler, şehirler, memleketler, kasabalar.

  BİLÂD-İ ARAB: Arab ülkeleri.

  BİLAFASILA: Fasılasız, aralıksız.

  BİLÂH: Arkaları büyük olan kadınlar.

  BİLLUR: 1. Duru, kristal. 2. Necef taşı.

  BİN: Oğul.BİN MEHMED: Mehmed'in oğlu.

  BİNA: 1. Yapı, ev. 2. Yapma, kurma. 3. Göz, gören, görücü.

  BİNAEN ALA ZÂLİK: Bunun üzerine, bundan dolayı.

  BİNAEN: .den dolayı, .den ötürü.

  BİNÂENALEYH: Ondan dolayı, onun üzerine, şu halde.

  BİRR: İyilik, güzellik, hayır, anaya babaya itaat. 2. Dininde ibadetinde kuvvetli olan. 3. Bağışta bulunma.

  Bİ'SET: Gönderme.

  Bİ'SET-İ MUHAMMEDİYE: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberlikle görevlendirilmesi.

  Bİ'SET-İ NEBEVİYYE: Peygamberin, peygamberlikle gönderilişi.

  BU'D: Uzaklık, aralık, boyut.

  BU'D-İ MESAFE: Gidilen yolun uzaklığı.

  BUĞZ: Düşmanlık duyma, nefret, kin.

  BUĞZETMEK: Kin gütmek, düşman olmak.

  BUHÛL: Cimrilik, tamahkârlık.

  BUK'A: 1. Ülke, yer. 2. Büyük bina. 3. Benek, leke.

  BURAK: Peygamberimizin mirac gecesi bindiği binek.

  BURC: 1. Kale, yüksek bina. 2. Herhangi bir şekli gösteren ve özel ad alan sâbit yıldızlar topluluğu, galaksi. 3. Güneşin girip çıktığı on-iki burçtan her biri: Yengeç, kova, akrep.

  BURC-İ ÂBÎ: Suya ait burçlar: Yengeç, akrep, balık.

  BURC-İ BÂDÎ: Havaya ait burçlar: İkizler, terazi kova.

  BÜHTAN ETMEK: İftira etmek.

  BÜHTAN: Yalan, iftira, birine işlemediği suçu yükleme.

  BÜLEGA: Belegat sahipleri, düzgün ve güzel konuşanlar, beliğ olanlar.

  BÜLEGA'-İ BEŞER: Belegat ilmi mütehassısları.

  BÜLEGÂ-İ ULEMÂ: Belagat bilginleri ve âlimler.

  BÜLÛĞ: 1. Erginlik, olgunluk çağına girme, yetişme. 2. Yaklaştırma.

  BÜNÜVVET: Oğulluk, evlatlık.

  BÜNYÂN: Yapı, bina, bir şeyin yapısı.

  BÜNYAN-I MERSUS: Birbirine lehimlenmiş, kenetlenmiş yapı.

  BÜRHAN: Kesin delil, hüccet.
  ------------------------------------