Osmanlı Tarihi Kronolojisi

'Tarih Bölümü' forumunda Pardus tarafından 9 Aralık 2009 tarihinde açılan konu


 1. 1299-1434

  1299-1300
  Osmanlı tarihinin başlaması
  1299
  İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)
  1302
  Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi
  1302
  III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü
  1312
  Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü
  1317
  Gülşehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku't-tayr'ı Ferideddin el-Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi
  1320
  Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü
  1324
  Orhan Gazi'nin tahta geçişi
  1326
  Bursa'nın fethi
  1330
  Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telif tarihi
  1331
  İznik'in fethi
  1331
  İlk Osmanlı medresesinin, İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
  1334
  Karesi Beyliği'nin ilhakı
  1337
  Kocaeli bölgesinin alınışı
  1346
  Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
  1349-1352
  Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesi'nin üs olarak alınışı
  1350
  Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü
  1352
  Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
  1354
  Gelibolu'nun fethi
  1361
  İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)
  1362
  Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı
  1362
  Kadıaskerliğin teşkili
  1363
  Pençik Kanunu'nun çıkışı
  1366
  Gelibolu'nun elden çıkışı
  1371
  Çirmen Zaferi
  1376
  Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
  1377
  Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi
  1385-1386
  Niş ve Sofya'nın alınışı
  1388
  Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü
  1389
  I. Kosova Zaferi
  1389
  I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta cülusu
  1390
  Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
  1390
  Karaman Seferi, Konya'nın muhasarası
  1390
  Gelibolu tersanesi'nin inşası
  1391
  İstanbul'un ilk muhasarası
  1393
  Mahkeme Rüsumu'nun ilk ihdası
  1396
  Niğbolu Zaferi
  1397-1398
  Akçay Zaferi ve Karaman Ülkesi'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
  1398
  Kadı Burhaneddin'in ölümü.
  1398
  Karadeniz beyliklerinin ilhakı
  1400
  İlk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'ı)
  1400
  Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
  1402
  Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti
  1402-1413
  Fetret Devri, iç karışıklıklar
  1409
  Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan, Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)
  1411
  Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı
  1413
  I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
  1413
  (Celaleddin Hızır) Hacı Paşa'nın ölümü
  1416
  Osmanlı-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı
  1416
  Macar Seferi
  1417
  Avlonya'nın fethi
  1418
  Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi'nin Makasıdu'l-elhan'ında)
  1418-1420
  Samsun bölgesinin zaptı
  1419-1424
  Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması
  1421
  Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın cülusu
  1421-1451
  İlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı)
  1422
  Mustafa Çelebi'nin (Düzmece) bertarafı
  1425
  Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
  1425-1426
  İzmir Beyi Cüneyd'in idamı
  1425-1426
  Teke Beyliği'nin intikali
  1427-1428
  Germiyan Beyliği'nin intikali
  1429
  Manyasoğlu Murad tarafından, Türk edebiyatında Seyf Serayi'den sonra, Anadolu Türk edebiyatı sahasında ilk Gülistan tercümesinin yapılışı
  1429
  Şeyh Hamdullah'ın Amasya'da doğuşu
  1430
  İlk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullah'ın Edvar'ı ve Bedr-ı Dilşad'ın Muradname'sindeki musiki bölümü)
  1430
  Selanik'in fethi
  1430-1431
  Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü
  1431-1432
  Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi'nin ölümü
  1432
  Fatih Sultan Mehmed'in doğumu
  1434
  Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

  kaynak:eek:smanlı700.gen
   


  By RiZeLi bunu beğendi.

 2. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1434 - 1514

  1434
  Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
  1436
  Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı
  1437
  Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi
  1439
  Semendire'nin alınışı
  1440
  Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah)
  1440
  Başarısız Belgrad kuşatması
  1444
  Segedin Sulhü
  1444
  II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi
  1445
  II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa cülusu
  1447
  Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması
  1448
  II. Kosova Zaferi
  1451
  II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu
  1451-1512
  Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri
  1453
  İstanbul'un fethi
  1453
  Ayasofya'nın camiye çevrilmesi
  1454
  İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)
  1458-1460
  Mora'nın ele geçirilişi
  1461
  Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu
  1461
  Candaroğulları'nın ilhakı
  1463
  Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
  1463-1470
  İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
  1466
  II. Mehmed'in Arnavut seferi
  1468
  Karamanoğulları'nın sonu
  1468
  II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi
  1469
  Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu
  1470
  Eğriboz'un alınışı
  1471
  Fatih Külliyesinin açılışı
  1472
  Topkapı Sarayı'nın inşası
  1473
  Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi
  1474
  Ali Kuşçu'nun ölümü
  1475
  Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girişi
  1476
  Boğdan seferi ve zaferi
  1478
  Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
  1478
  Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü
  1479
  Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e, Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
  1480
  Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması
  1480
  Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
  1481
  II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
  1481
  100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
  1481
  Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi
  1482
  Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası
  1483
  Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı
  1484
  Boğdan Seferi
  1484
  Kili ve Akkirman'ın fethi
  1484-1488
  Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
  1485
  Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
  1485
  Şeyh Hamdullah'ın Aklam-ı Sitte'de kendi üslubunu buluşu
  1486
  Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
  1488
  Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü
  1488
  Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
  1489
  Memlüklere karşı toprak kaybı
  1491
  Osmanlı-Memlük Barışı
  1492
  Macar Seferi
  1492
  İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
  1494
  Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili
  1494
  Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı
  1495
  Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu
  1497
  İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi
  1498
  Lehistan Seferleri
  1499
  Venedik Harbi
  1499
  İnebahtı'nın alınışı
  1499
  Preveze baskını
  15??
  İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)
  1500
  Modon, Navarin ve Koron'un alınışı
  1500-1505
  İstanbul'da, Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
  1502
  Venedikle barış
  1503
  Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü
  1505
  Bayezid Külliyesi'nin açılışı
  1509
  İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi
  1511
  Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
  1512
  II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu
  1512
  Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.
  1514
  Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş
  kaynak:eek:smanlı700.gen
    3. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  ooo gusel bılgılerr...+reppp..
    4. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1514 - 1583

  1514
  Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş
  1514
  Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi
  1516
  Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi
  1517
  Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş
  1517
  Haremeyn'in himaye altına alınması
  1517
  Haliç'te tersane yapımının tamamlanması
  1517
  Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
  1519
  Celali isyanı
  1519
  Cezayir'in ilhakı
  1520
  I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu
  1520
  Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip, Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı
  1520-1550
  Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi
  1521
  Belgrad'ın fethi
  1521
  Piri Reis'in, Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması
  1522
  Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi ve Yavuz Sultan Selim'in eşi olan Ayşe Hafsa Sultan tarafından, Manisa'da bimaristan inşa edilmesi
  1522
  Rodos Adası'nın ilhakı
  1524
  Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı
  1524
  Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü
  1525
  Yeniçeri isyanı
  1525
  İlk Fransız elçisi İstanbul'da
  1525
  Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü
  1525
  Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü
  1526
  Mohaç Zaferi
  1526
  Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı
  1527
  Bosna'nın fethi'nin tamamlanması
  1528
  Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
  1528
  Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü
  1529
  Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması
  1530-1540
  Divan-ı Selimi'nin yazılması
  1530-1560
  Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi
  1530-1588
  Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi
  1532
  Alaman Seferi
  1533-1534
  Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini
  1534
  Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
  1534
  Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü
  1536
  Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı tanıyan ahidname verilmesi
  1536
  Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı
  1537
  Körsof - Avlonya seferi
  1538
  Preveze Zaferi
  1538
  Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi
  1540
  Venedik Ahidnamesi'ndeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması
  1540-1560
  Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi
  1541
  Budin'in kesin olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
  1543
  Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi
  1543
  Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)
  1547
  Osmanlı-Habsburg Sulhü
  1547
  Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
  1547
  San'a'nın fethi
  1548
  İkinci İran seferi
  1550
  Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
  1551
  Trablusgarb'ın fethi
  1552
  Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi
  1553
  Piri Reis'in ölümü
  1553-1554
  Turgud Reis'in Akdeniz seferi
  1553-1554
  Nahcıvan Seferi
  1555
  İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası
  1556
  Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı
  1557
  Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi
  1557
  Süleymaniye Külliyesi'nin açılışı
  1558
  Şakayık-ı Nu'maniye telifi
  1558
  Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması
  1559
  Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması
  1560
  Cerbe'nin alınışı
  1560-1600
  Osman'ın Nakkaşhane'de faaliyet göstermesi
  1561
  Taşköprüzade'nin ölümü
  1562
  Osmanlı-Habsburg Sulhü
  1563
  Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü
  1565
  Başarısız Malta kuşatması
  1565
  100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
  1566
  Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu
  1567
  Yemen isyanı
  1568
  Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi
  1569
  Astarhan seferi
  1569
  Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
  1569-1595
  Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi
  1571
  Kıbrıs fethinin ikmali
  1571
  İnebahtı hezimeti
  1571
  Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi
  1574
  Buğday Zaferi
  1574
  Tunus'un fethi
  1574
  Selimiye'nin açılışı
  1574
  II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu
  1575
  Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi
  1575
  Edirne'de, Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası
  1577
  Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
  1578
  Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
  1578
  Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi
  1578
  Kafkaslar'da hareket
  1580
  İlk İngiliz Ahidnamesi'nin verilişi
  22 Ocak 1580
  İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması
  1583
  Meşale Zaferi
  kaynak:eek:smanli700.gen
    5. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1583 - 1680

  1583
  Meşale Zaferi
  18 Kasım 1583
  Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları
  1584-1588
  Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması
  1585
  Tebriz'in alınışı
  1585
  Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü
  1586
  İlk Sikke tashihi
  1587
  Gürcistan harekatı
  1588
  Gence seferi
  1588
  Resm-i tashih-i sikke konulması
  1588-1606
  Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi
  1589
  İkinci sikke tashihi
  1590
  Osmanlı-İran Antlaşması
  1590
  Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması
  1593
  Osmanlı-Habsburg Savaşları
  1595
  Estergon'un düşüşü
  1595
  III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu
  1596
  Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi
  1598-1663
  Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası
  1599
  Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü
  1600
  Sikke tashihi
  1601
  Kanije Zaferi
  1601
  İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
  1603
  Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması
  1603
  III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu
  1603-1703
  I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre
  1607
  Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması
  1609-1610
  Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da
  1612
  Osmanlı-İran Antlaşması
  1612
  Hollandalılara ahidname verilmesi
  1613
  Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü
  1614
  Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü
  1615
  İran Savaşı'nın yeniden başlaması
  1615
  Revan Seferi
  1617
  I. Mustafa'nın cülusu
  1617
  İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası
  1618
  I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu
  1618
  Sikke tashihi
  1621
  II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
  1622
  II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı
  1623
  I. Mustafa'nın tahttan indirimesi ve IV. Murad'ın cülusu
  1624
  Sikke tashihi
  1629
  Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile, yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
  1634
  İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
  1635
  IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı
  1638
  Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı
  1638
  Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü
  1639
  Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması
  1640
  IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi
  1642
  Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu
  1642-1698
  Hattat Hafız Osman
  1645
  Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı
  1648
  İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu
  1648
  Kandiye kuşatması
  1650
  Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri)
  1656
  Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması
  1656
  Çınar Vak'ası
  1656
  Köprülüler devrinin başlaması
  1658
  Katip Çelebi'nin ölümü
  1660
  Varad Kalesi'nin alınışı
  1663
  Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi
  1664
  St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması
  1666
  Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü
  1669
  Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
  1670
  Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü
  1672
  Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı
  1672
  Bucaş Antlaşması
  1673
  Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi
  1676
  Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
  1678
  Ukrayna'da Çehrin seferi
  1678
  Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi
  1680
  Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)
  kaynak:eek:smanlı700.gen
    6. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1680 - 1771

  1680
  Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)
  1682
  Osmanlı-Rus Antlaşması
  1682
  Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü
  1683
  II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun
  1683
  Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü
  1685
  Uyvar'ın elden çıkışı
  1685
  Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı
  1686
  Budin'in düşüşü
  1687
  IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu
  1687
  Eğri Kalesi'nin düşüşü
  1687
  Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması
  1688
  Belgrad'ın elden çıkışı
  1690
  Kanije Kalesi'nin düşüşü
  1690
  Belgrad'ın geri alınışı
  1690
  Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
  1691
  Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü
  1691
  II. Ahmed'in tahta çıkışı
  1691
  Salankamen bozgunu
  1691
  Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması
  1695
  II. Ahmed'in ölümü
  1695
  II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması
  1697
  Zenta bozgunu
  1698
  Şehremini Baruthanesi yangını
  1698
  Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı
  1699
  Karlofça Antlaşması'nın imzalanması
  1700
  Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
  1702
  İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi
  1702
  Müneccimbaşı Ahmed Dede b. Lütfullah'ın ölümü
  1702
  İstanbul Çuka İmalathanesi'nin faaliyetinin durdurulması
  1703
  Edirne Vak'ası
  1703
  III. Ahmed'in tahta çıkışı
  1703
  "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması
  1708
  İstanbul'da Selanikli ustaların çalıştığı Çuka İmalathanesi'nin kurulması
  1709
  Tersane içinde bir "lengerhane" yapımı
  1711
  Prut Zaferi ve Barışı
  1711
  Rıdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü
  1713
  "Zincir" altının çıkarılması
  1715
  Venedik'e savaş açılması ve Mora Seferi
  1716
  Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar'ın elden çıkışı
  1716
  "Fındık" altınının piyasaya çıkarılması
  1718
  Pasarofça Antlaşması
  1718
  Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü
  1718-1730
  İlk bestekarlar antolojisi (Şeyhülislam Es'ad Efendi'nin Nevşehirli İbrahim Paşa'ya sunduğu Atrabu'l Asar'ı)
  1720
  İstanbul'da devlet tarafından bir ipekli imalathanesinin kurulması
  1720
  Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)
  1720
  III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi
  1721
  Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi
  1723
  İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
  1724-1725
  Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Cence'nin alınışı
  1726
  İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
  1727-1839
  Türk matbaasının kuruluşu ve yeni unsurlar devresi
  1729
  "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
  1729
  Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması
  1730
  Yanyalı Mehmed Esad b. Ali b. Osman'ın ölümü
  1730
  Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un cülusu
  1732
  Osmanlı-İran barışı
  1733
  İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları
  1733
  Kefe Mukataası'nın, İstanbul Mukataası Kalemi ile birleştirilmesi
  1735
  Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması
  1736
  Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
  1736
  Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Maraşi'nin ölümü
  1739
  Belgrad Antlaşması
  1739
  Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
  1742
  Ömer Şifai'nin ölümü
  1743
  Osmanlı-İran Savaşı'nın yeniden hızlanması
  1745
  Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü
  1746
  Osmanlı-İran barışı
  1747
  Humbaracıbaşı Bonneval Ahmed Paşa'nın ölümü
  1748
  Avlonya ve Eğriboz mukataalarının Bursa Mukataası Kalemi'ne katılması
  1748-1755
  İstanbul'da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii'nin inşa ettirilmesi
  1751
  Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)
  1754
  I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın cülusu
  1757
  III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın cülusu
  1757-1758
  Haremeyn mukataalarının satış ve iltizam işlerinin defterdar tarafından yürütülmeye başlanması
  1758
  Mustafa Rakım'ın Ünye'de doğuşu
  1760 (1173)
  Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah'ın ölümü
  1766
  Haremeyn mukataalarının darphanece idare olunmaya başlanması
  1768
  Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
  1770
  Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi
  1770-1776
  Fransız Subayı Baron de Tatt'un İstanbul'da bulunması
  1771
  Kırım'ın işgali
  kaynak:eek:smanlı700.gen
    7. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1771 - 1836

  1771
  Kırım'ın işgali
  1772
  Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması
  1773
  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu
  1773-1774
  Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması
  1774
  Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin İbrahim el-Ceberti'nin ölümü
  1774
  Sür'at Topçuları Ocağı'nın kurulması
  21 Temmuz 1774
  Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması
  29 Nisan 1775
  Tersane ambarlarında bir odada "Hendese Odası" nın kurulması
  1776
  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde, yeni tarz eğitimin ilk adımları atması; Hendese odasına nizam verilmesi
  10 Mart 1779
  Aynalıkavak Tenkihnamesi
  1780
  Mehmed Esad Yesari'nin ta'lik hattında Osmanlı üslubunu buluşu
  1781
  Hendese odasının Mühandishane olarak isimlendirilmesi
  1783
  Rusya'nın Kırım'ı ilhakı
  1784
  Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
  1784
  Fransız Lafitte-Clave ve Monnier'in Tersane'deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri
  8 Ocak 1784
  Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması
  1787-1788
  İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
  17 Ağustos 1787
  Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı
  9 Şubat 1788
  Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi
  1789
  Kıymetli maden işlenmesinin yasaklanması ve neticesiz dış istikraz teşebbüsü
  Ocak 1789
  Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
  7 Mayıs 1789
  I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması
  11 Temmuz 1789
  Osmanlı-İsveç ittifakı
  1790
  İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması; Gelenbevi, İsmail b. Mustafa b. Mahmud'un ölümü
  31 Ocak 1790
  Osmanlı-Prusya ittifakı
  27 Temmuz 1790
  Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu
  18 Eylül 1790
  Yergöğü Mütarekesi
  Ekim - Kasım 1790
  Kili ve İsmail Kaleleri'nin Rusya tarafından zaptı
  1791-1799
  Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi, Şeyh Galib/III. Selim zamanı)
  4 Ağustos 1791
  Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması
  11 Ağustos 1791
  Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi
  1792
  Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
  1792
  III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması
  10 Ocak 1792
  Kırım'ın Rusya'ya bırakılması
  10 Ocak 1792
  Yaş Antlaşması
  1793
  Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası
  1793
  Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu
  1793
  Hasköy'de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide'nin açılması; Fazıl Hüseyin'in III. Selim'in sarayında hazırladığı Huban-name ve Zenannamesi'nin resimli bir nüshası
  1793
  Zahire Nezareti'nin kurulması
  1793-1794
  Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması
  1794
  Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi
  1795
  Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
  1795
  Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)
  1795
  Zahire Hazinesi'nin kurulması
  1797
  Mühendishane'de açılan Matbaanın faaliyete geçmesi
  1797
  Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası
  1797
  Pazvandoğlu isyanı
  1797
  Rumeli'de dağlı eşkiya hareketleri ve isyanları
  17 Eylül 1797
  Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması
  1798
  Mehmed Es'ad Yesari'nin İstanbul'da vefatı
  3 Ocak 1798
  Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı
  1 Temmuz 1798
  Fransa'nın Mısır'a saldırması
  3 Eylül 1798
  Fransa'ya savaş ilanı
  1799
  Neticesiz dış istikraz teşebbüsü
  5 Ocak 1799
  Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak
  Şubat 1799
  Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi
  Mayıs 1799
  Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi
  Ağustos 1799
  Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı
  1800
  Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması
  Mart 1800
  Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları
  1801
  Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi; Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin ölümü
  Ağustos 1801
  Mısır'ın tahliyesine dair mütareke
  1802
  Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
  1802
  Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla "Avrupa tüccarı" denilen sınıfın ortaya çıkması
  25 Haziran 1802
  Paris Antlaşması. Fransa ile barış
  1803
  "Ayvalık İkonomos Akademisi'nin kurulması; "Kuruçeşme Rum Mektebi (Helleno Philosophical School)"nin kurulması
  Şubat 1804
  Sırp isyanlarının başlaması
  1805
  Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-I Amire'de açılması
  1805
  Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması
  1805
  Tersane Hazinesi'nin kurulması
  1805
  Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası'nın faaliyete geçmesi
  Temmuz 1805
  Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini
  1806
  Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası
  1806
  Osmanlı-Rus Savaşı
  1806
  III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
  Ocak 1806
  Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması
  Ekim 1806
  Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi
  1807
  Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
  20 Şubat 1807
  İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi
  Mart - Eylül 1807
  İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi
  25 Mayıs 1807
  Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma
  29 Mayıs 1807
  III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası
  29 Mayıs 1807 - 28 Temmuz 1808
  IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsızlıklar ve darbeler
  1808
  Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi
  28 Temmuz 1808
  Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması
  28 Temmuz 1808 - 16 Kasım 1808
  Alemdar'ın kısa süren sadareti
  29 Eylül 1808
  Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması
  15-16 Kasım 1808
  Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu
  5 Ocak 1809
  İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması
  1810
  II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması
  1810
  İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi
  1812
  Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
  1812
  Fransız postalarının ilk kuruluşu
  28 Mayıs 1812
  Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi
  1816
  Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
  1817
  Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü
  Şubat - Mart 1821
  Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması
  1823
  Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
  1824
  Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
  1824
  Fatih Külliyesi'ndeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
  1826
  İhtisab müessesesinin düzenlenmesi
  1826
  Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
  14 Haziran 1826
  Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması
  7 Ekim 1826
  Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi
  1827
  Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
  1827
  Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)
  1827
  Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması
  4 Nisan 1827
  İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü
  Temmuz 1827
  Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi
  20 Kasım 1827
  Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması
  26 Nisan 1828
  Rusya'nın savaş ilan etmesi
  1829
  Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
  1829
  Deli Teşkilatının kaldırılması
  14 Eylül 1829
  Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı
  1830
  Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
  1830
  Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması
  1830
  Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
  1830-1831
  Nüfus sayımları
  5 Temmuz 1830
  Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri
  1831
  İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
  1831
  Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
  1831-1834
  İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
  1 Kasım 1831
  İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri
  1832
  Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi
  1832
  Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti
  1832
  Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı
  1832
  İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı
  1832
  İngiliz postalarının kuruluşu
  29 Ocak 1832
  Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması
  12 Aralık 1832
  Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri
  1833
  Feshanenin kuruluşu
  2 Şubat 1833
  Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri
  5 Nisan 1833
  Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi
  Mayıs 1833
  Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi
  8 Temmuz 1833
  Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması
  18 Eylül 1833
  Münchengraetz Antlaşması
  1834
  Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması
  1834
  Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi
  1835
  Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
  1835-1845
  İlk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede]
  1836
  Başhoca İshak Efendi'nin ölümü
  1836
  İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması
  11 Mart 1836
  Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)
  kaynak:eek:smanlı700.gen
    8. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1836 - 1924

  1836
  Başhoca İshak Efendi'nin ölümü
  1836
  İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması
  11 Mart 1836
  Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)
  26 Kasım 1837
  Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi
  1838
  Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
  1838
  Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi
  1838
  Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi

  24 Mart 1838
  Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması
  16 Ağustos 1838
  İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti
  1839
  "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması
  1839
  Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması
  1839-1844
  Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
  1839-1845
  Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi
  24 Haziran 1839
  Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti
  1 Temmuz 1839
  II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi
  3 Kasım 1839
  Tanzimat Fermanı'nın ilanı
  3 Mayıs 1840
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
  1840
  Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
  1840
  Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
  1840
  Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması
  1840
  Posta Nezareti'nin kurulması
  21 Aralık 1840
  Namık Kemal'in doğumu
  1841
  Lübnan olayları
  1841-1906
  Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)
  24 Mayıs 1841
  İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması
  13 Temmuz 1841
  Londra Boğazlar Mukavelenamesi
  1842
  Askeri Baytar Mektebi'nin açılması
  1842-1910
  Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)
  1843
  Hereke Fabrikası'nın kurulması
  1843
  Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
  1843
  Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması
  1843
  Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi
  1 Şubat 1844
  Tashih-i sikke
  1844
  Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
  1845
  İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması
  1845
  Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

  Ocak 1845
  Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti
  13 Mart 1845
  Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması
  10 Nisan 1845
  Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)
  1846
  Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü
  1846
  Rus Ticaret Muahedesi
  16 Şubat 1846
  Zabtiye müşiriyetinin kurulması
  ##############
  Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
  1847
  Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
  1847
  Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi
  1847
  Dersaadet Bankası'nın kuruluşu
  1847
  İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
  1 Mart 1847
  Recaizade Ekrem'in doğumu
  1848
  Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
  1848
  Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
  1848
  İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
  16 Mart 1848
  İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması
  18 Kasım 1848
  Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi
  1849
  Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı
  1850
  1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
  1850
  Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
  1850
  İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
  1850
  Muallim Naci'nin doğumu
  12 Mart 1850
  Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması
  1851
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
  1851
  Londra Sergisi
  1851
  Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması
  18 Temmuz 1851
  Encümen-i Daniş'in kurulması
  1852
  Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
  1853
  "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
  1853
  İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
  1854
  İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
  1854
  Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
  1854
  İhtisab teşkilatının lağvı
  12 Mart 1854
  Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak
  1855
  Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]
  1855
  Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
  1855
  Paris Sergisi
  16 Ağustos 1855
  İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)
  9 Eylül 1855
  Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi
  14 Kasım 1855
  Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması
  1856
  Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
  1856
  Bank-ı Osmani'nin kurulması
  1856
  Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
  1856
  Islahat Fermanı
  1856-1860
  Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
  1856-1866
  İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
  15 Şubat 1856
  İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması
  18 Şubat 1856
  Islahat Fermanı'nın ilanı
  30 Mart 1856
  Paris Barış Antlaşması
  30 Mart 1856
  Rusya'nın bozguna uğraması
  30 Mart 1856
  Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi
  22 Mayıs 1856
  İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi
  1857
  Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
  1857
  Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
  1857
  Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
  1857-1862
  Beyrut - Şam şosesinin yapımı
  17 Mart 1857
  Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması
  6 Kasım 1857
  Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması
  1858
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
  1858
  Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
  1858
  Kaimelerin iptali için dış istikraz yapılması
  1858-1859
  Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
  6 Haziran 1858
  Arazi Kanunnamesi'nin kabulü
  8 Haziran 1858
  Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)
  1859
  Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
  1859
  Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
  12 Şubat 1859
  Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu
  1860
  Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
  1860
  İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
  1860-1861
  Lübnan ve Suriye Olayları
  1860-1861
  Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
  22 Ekim 1860
  Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması
  1861
  Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
  1861
  Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
  1861
  Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
  1861-1866
  Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
  9 Haziran 1861
  Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi
  9 Haziran 1861
  David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması
  29 Nisan 1861
  Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması
  1862
  Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini
  1862
  Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
  1862
  Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
  1862
  Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
  1862
  Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
  1862
  Mahrec-i Aklam'ın kurulması
  20 Temmuz 1862
  Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması
  8 Ekim 1862
  Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi
  1863
  Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
  1863
  Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
  1863
  İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
  1863
  Menafi Sandığı'nın kurulması
  1863
  Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
  1863
  Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
  13 Ocak 1863
  Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması
  18 Şubat 1863
  Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı
  1864
  Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
  1864
  İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
  kaynak:eek:smanlı700.gen
    9. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1864
  Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
  1864
  Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
  1864
  Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
  1864-1876
  Paris'e talebe gönderilmesi
  8 Ekim 1864
  Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü
  1865
  Müstakil Romen kilisesinin kurulması
  1865
  İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
  1865
  Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
  Eylül 1865
  Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi
  1866
  Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
  1866
  Tezkire türünün son örneği olan Hatimetü'l-Eş'ar'ı yazan Fatih'in ölümü; Halid Ziya'nın doğumu
  1866
  Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
  1866
  Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
  1866
  Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu
  1866
  Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
  1866-1867
  Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
  1867
  Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
  1867
  Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
  1867
  Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması
  1867
  Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
  1867
  Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
  1867
  Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
  1867
  Saraçlar Şirketi'nin kuruluşu
  1867
  Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
  1867-1876
  İzmir Rıhtımı'nın inşası
  22 Şubat 1867
  Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi
  8 Haziran 1867
  Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi
  21 Haziran 1867
  Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati
  1868
  Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
  1868
  Galatasaray Sultanisi'nin açılması
  1868
  İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
  1868
  Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
  1868
  Yunan postasının kapatılması
  1868
  Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
  1868
  Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
  1 Mart 1868
  Adliye Nezareti'nin kurulması
  1 Nisan 1868
  Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması
  1 Eylül 1868
  Mekteb-i Sultani'nin açılması
  1869
  Süveyş Kanalı'nın açılması
  1869
  Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
  1869
  Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
  1869
  Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
  8 Nisan 1869
  İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması
  26 Ağustos 1869
  Turuk Nizamnamesi'nin kabulü
  2 Eylül 1869
  Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi
  Ekim 1869
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması
  1870
  Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
  1870
  Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
  1870
  Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
  1870
  Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
  1870
  Darülfünunun açılması teşebbüsü
  1870-1927
  Kemaledin Bey (mimar)
  20 Şubat 1870
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması
  26 Nisan 1870
  Darü'l-Muallimat'ın açılması
  2 Temmuz 1870
  Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması
  Ekim 1870
  Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi
  1871
  Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
  1871
  Saint-Esprit okulunun kurulması
  1871
  Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
  1871
  Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
  1871
  Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
  22 Ocak 1871
  İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
  13 Eylül 1871
  Şinasi'nin ölümü
  1872
  Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
  1872
  Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
  1873
  Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
  1873
  Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
  Haziran 1873
  Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi
  1874
  Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
  1874
  Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
  1874
  Kara gümrüklerinin lağvı
  1874
  Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
  1874-1875
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
  1875
  Bosna-Hersek isyanları
  1875
  Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması
  1876
  Bulgar isyanları
  1876
  Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
  1876
  Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu
  1876
  Meşrutiyet'in ilanı
  1876
  İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
  1876
  İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
  1876
  Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
  1876
  Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması
  23 Mart 1876
  Ziya Gökalp'in doğumu
  23 Aralık 1876
  I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı
  1877
  Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
  1877
  Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması
  1877-1878
  Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
  19 Mart 1877
  İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)
  25 Eylül 1877
  Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
  5 Ekim 1877
  Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
  13 Aralık 1877
  Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili
  1878
  Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
  1878
  Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
  1878
  Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
  1878
  Ermeni meselesinin zuhuru
  1878
  Ali Suavi'nin öldürülmesi
  1878
  Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
  1878
  Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
  1878
  Makedonya meselesinin ortaya çıkması
  13 Şubat 1878
  Meclisin kapatılması
  Ekim 1878
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması
  1879
  II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
  1879
  Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
  1879
  Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
  1879
  Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
  1880
  Vergi reformu
  1880
  Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
  1880
  İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
  1880
  Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
  13 Mart 1880
  İstanbul'da bir kız idadisinin açılması
  17 Mayıs 1880
  Ziya Paşa'nın ölümü
  Ekim 1880
  Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
  20 Aralık 1880
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması
  1881
  Mustafa Kemal'in Doğumu (ATATÜRK)
  1881
  Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
  1881
  Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması
  1881
  Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi
  1882
  Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
  1882
  Muharrem Kararnamesi'nin neşri
  2 Ocak 1882
  Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması
  1883
  Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
  20 Haziran 1884
  Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması
  1 Kasım 1884
  Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması
  2 Aralık 1884
  Yahya Kemal'in doğumu
  1885
  Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
  1885
  Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri
  18 Eylül 1885
  Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması
  1886
  Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
  1886
  Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
  kaynak:eek:smanlı700.gen
    10. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1886 - 1913
  1886
  Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

  1886
  Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

  1886-1887
  Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi

  1887
  Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması

  1887
  Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı

  5 Şubat 1887
  Beşir Fuad'ın intiharı

  1888
  Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

  1888
  Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması

  2 Aralık 1888
  Namık Kemal'in ölümü

  1889
  İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması

  1889
  İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması

  27 Mart 1889
  Yakup Kadri'nin doğumu

  1890
  Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

  1891
  Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi

  1891
  Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi

  1891
  Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması

  1891
  Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması

  3 Kasım 1891
  Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması

  1892
  Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması

  1892
  Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması

  1893-1896
  İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

  1894
  Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)

  1894
  Sasun'da Ermeni olayları

  1894
  Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

  1895
  İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

  1895
  Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

  1895
  Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

  1895
  Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi

  14 Şubat 1895
  Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi

  1896
  Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması

  1896
  Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları

  1896
  Girit isyanının alevlenmesi

  1896
  Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

  1897
  Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

  17 Nisan 1897
  Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi

  1898
  Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi

  1899
  Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

  1899
  Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

  1900
  Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi

  1900
  İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

  31 Ağustos 1900
  Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin kurulması

  1901
  Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması; Lügat-ı Tıbbiye'nin ikinci baskısının yapılması; Vidinli Tevfik Paşa'nın ölümü

  1901
  Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

  1901-1908
  Hicaz demiryolu hattının yapımı

  1902
  Yemen isyanlarının tekrar başlaması

  1902
  Hereke Fabrikası'na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi

  23 Kasım 1902
  Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti

  23 Kasım 1902
  Cum'a-ı Bala ayaklanması

  23 Kasım 1902
  Makedonya'ya özel ıslahat planı hazırlanması

  8 Aralık 1902
  Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini

  1903
  İdadilerin altı yıla çıkarılması

  2-3 Ağustos 1903
  İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı

  2-3 Ağustos 1903
  Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması

  31 Ağustos 1903
  Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması

  Eylül 1903
  Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi

  1904
  Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması

  1905
  Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması

  21 Temmuz 1905
  Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri

  1906
  Akabe olayları ve Akabe krizi

  1908
  Beykoz Deri Fabrikası'nın Harbiye Nezareti'ne bağlanması

  1908
  Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması

  23 Temmuz 1908
  II. Meşrutiyet'in ilanı

  5 Ekim 1908
  Avusturya- Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi.

  6 Ekim 1908
  Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri

  17 Aralık 1908
  II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usanının toplanması

  1909
  Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları

  1909
  Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması

  1909
  Fecr-i-Ati edebi topluluğunun kuruluşu; Cemiyetler Kanunu'nun çıkması; Dişhekimliği Okulu'nun açılması; Orman Mekteb-i Alisi adı altında yeni bir okul açılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa'ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab'ın Medresetü'l-Kuzat adını alması; Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Nafıa Nezareti'ne bağlanması ve Mühendis Mekteb-i Alisi adını alması

  1909-1910
  Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması

  27 Şubat 1909
  Usul-i Muhasebe-ı Umumiyye Kanunu'nun kabul edilmesi

  13 Nisan 1909
  31 Mart Olayı

  19 Nisan 1909
  Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşayason vererek düzeni sağlaması

  27 Nisan 1909
  II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması

  21 Ağustos 1909
  Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin Vezneciler'deki Zeynep Hanım konağına taşınması

  17 Aralık 1909
  Meclisin açılması

  1910
  Arnavutlar'ın ayaklanmaları

  1910
  Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması

  1910
  Vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin "lise"ye dönüştürülmeye başlanması; ilk çalgı metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Öğrenme Usulü, Matbaa-ı Amire).

  1911
  Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

  1911
  İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali

  1911
  Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record)

  1911-1912
  Osmanlı İtalyan Savaşı

  1912
  Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun Açılışı

  1912-1913
  Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı

  18 Ocak 1912
  Meclis-i Meb'usan'ın feshi

  25 Mart 1912
  Türk Ocaklarının kurulması

  18 Nisan 1912
  II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın toplanması

  18 Nisan 1912
  İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri

  5 Ağustos 1912
  II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi

  22 Temmuz 1912
  Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine

  Eylül - Ekim 1912
  I. Balkan Savaşı

  15 Ekim 1912
  Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması

  29 Ekim 1912
  Kamil Paşa'nın sadareti

  29 Kasım 1912
  Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi

  1913
  Liselerin mevcut idadilerin yerini alması

  23 Ocak 1913
  Babıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti

  13 Mart 1913
  Muvakkat İdare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüğe girer)

  30 Mayıs 1913
  I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi

  11 Haziran 1913
  Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti

  29 Haziran 1913
  Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası

  21 Temmuz 1913
  Edirne'nin geri alınması

  29 Ağustos 1913
  Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması
  kaynak:eek:smanlı700.gen
    11. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  1913-1924

  14 Kasım 1913
  Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması

  14 Aralık 1913
  Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı

  1914
  Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması

  1914
  Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması

  1914
  Islah-ı Medaris Nizamnamesi

  1914
  Diş Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti'nin kurulması; Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması; Medresetü'l-Hattatin'in İstanbul'da açılışı; Medresetü'l-Hattatin'in açılışı; İlk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü'l-Elhan)

  8 Şubat 1914
  Anadolu'da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele")

  14 Mayıs 1914
  III. Dönem Meslis-i Meb'usan

  28 Haziran 1914
  Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da öldürülmesi

  28 Temmuz 1914
  Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilanı

  1 Ağustos 1914
  Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı

  2 Ağustos 1914
  Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanacak ve 2 Nisan 1920'de İstanbul'un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanacak)

  2 Ağustos 1914
  Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması

  4 Ağustos 1914
  Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Cihan Savaşı'nın başlaması

  10 Ağustos 1914
  Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi

  9 Eylül 1914
  1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması

  12 Eylül 1914
  İnas Darü'l-Fünun'unun kurulması

  29 Eylül 1914
  İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması

  29 Ekim 1914
  Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması

  Kasım - Aralık 1914
  Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi

  3 Kasım 1914
  Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

  5 Kasım 1914
  İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

  11 Kasım 1914
  Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı

  14 Kasım 1914
  Cihad-ı Ekber ilanı

  14 Kasım 1914
  İnas Sanayi-I Nefise Mektebi'nin açılması

  18 Aralık 1914
  Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi

  1915
  Evrak-ı nakdiyye çıkarılması

  1915
  Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi

  1915
  Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi

  Ocak - Şubat 1915
  Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti

  Ocak - 18 Mart 1915
  Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları

  27 Mayıs 1915
  Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir

  1916
  Hicaz ve Mekke'nin kaybı

  1916
  İzmit Dokuma Fabrikası'nın kapanması

  1916
  Tevhid-i Meskukat Kanunu

  1916
  Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)

  1917
  Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması

  1917
  Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü

  1917
  Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu

  1917
  Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldırılışı

  1917
  Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin kabulü

  25 Mart 1917
  Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması

  6 Nisan 1917
  Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı

  1918
  Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü

  3 Mart 1918
  Brest Litowsk Antlaşması

  3 Temmuz 1918
  Sultan Reşad'ın vefatı ve Vahdeddin'in tahta çıkması

  2 Ekim 1918
  Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi

  8 Ekim 1918
  Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti

  30 Ekim 1918
  Mondros Mütarekesi'nin imzalanması

  3-4 Kasım 1918
  Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri

  8 Kasım 1918
  İzzet Paşa'nın istifası ve Tevfik Paşa'nın sadareti

  13 Kasım 1918
  İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları

  1919
  Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin ilgası

  1919
  İstanbul Darü'l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü'l-Fünun-u adıyla yeniden canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi'nin adının "Muhtelit Harbiye Mektebi" olması

  4 Mart 1919
  4 Mart 1919 Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidara geçmesi

  15 Mayıs 1919
  Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri

  19 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi

  23 Temmuz 1919
  Erzurum Kongresi

  4 Eylül 1919
  Sivas Kongresi

  2 Ekim 1919
  Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti

  22 Ekim 1919
  Amasya Protokolü

  24 Ekim 1919
  Çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye başlanması ve Darü'l-Fünun'un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun tasdik edilmesi

  29 Kasım 1919
  Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı

  1920
  Mektebi Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması; İnas Darü'l-Fünun-un lağvedilmesi

  16 Mart 1920
  İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu'ya kaçmaları, ele geçenlerin İngilizler tarafından sürülmesi

  5 Nisan 1920
  Ferid Paşa'nın sadareti

  11 Mayıs 1920
  Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı

  10 Ağustos 1920
  İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması

  2-3 Aralık 1920
  Gümrü Antlaşması'nın imzalanması

  1921
  Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma eğitime geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin "Baytar Mekteb-i Alisi" adı altında birleştirilmesi; Salih Zeki'nin ölümü

  27 Ocak - 12 Şubat 1921
  Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti

  31 Mart 1921
  II. İnönü Zaferi

  3 Eylül 1921
  Sakarya Meydan Savaşı

  20 Eylül 1921
  Fransa ile barış

  1922
  Türk Diş Tabipleri Cemiyeti'nin kurulması; Hukuk ve Tıp Fakültelerinde karma öğretime geçilmesi

  27 Ağustos 1922
  Büyük Taarruz : işgalci Yunan kuvvetlerinin imhası

  30 Ağustos 1922
  Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı'nın esir edilmesi

  9 Eylül 1922
  İzmir'in kurtuluşu

  11 Ekim 1922
  Mudanya Mütarekesi

  1 Kasım 1922
  Saltanatın ilgası

  16 Kasım 1922
  Sultan Vahdeddin'in yurtdışına çıkması

  16 Kasım 1922
  Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi

  1923
  Birinci ilmi heyet'in Ankara'da toplanması; Darü'l-muallim'in Yüksek Muallim Mektebi adını alması

  24 Temmuz 1923
  Lozan Barış Antlaşması

  25 Eylül 1923
  Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'dan İstanbul'daki eski Harbiye binasına nakledilmesi

  13 Ekim 1923
  Ankara'nın başşehir olarak kabulü

  29 Ekim 1923
  Cumhuriyet'in ilanı

  3 Mart 1924
  Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları
  kaynak:eek:smanlı700.gen
    12. Cevap: Osmanlı Tarihi Kronolojisi

  bilgi için tsk...

  çok güzel paylasim