Önemli Tarihi Olayların Kronolojik Sıralaması

'Bunları biliyormusunuz' forumunda zamaneanne tarafından 27 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Önemli Tarihi Olaylar Kronolojsi


  Tarihteki Önemli Olaylar


  1.haçlı seferi
  1098

  1.haçlı seferinin sonu
  1102

  Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan savaş sonrası Habur suyunda boğularak öldü.
  1110

  2.haçlı seferi
  1149

  Selahaddin Eyyubi öldü
  1202

  Hacı Bektaşi veli doğdu.
  1211

  Yunus emre doğdu
  1243

  Kösedağ Savaşı(Türkiye Selçukluları yıkılış sürecine girdi)
  1248

  Alamut Kalesi'nin Hülagû Han tarafından alınması. Karakurum'daki Büyük Kağan'a bağlı olarak Hülagû Han İlhanlılar devletini kurdu.
  1258

  I.Osman (Osman Bey): Osmanlı devletinin kurucusu.
  1260

  Moğollar ilk kez Sultan Kutuz tarafından tamamen kılıçtan geçirildi
  1277

  Mengüçlü beyliğinin yıkılışı
  1281


  Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden Osmanoğulları'nın başındaki Osman Gazi tarafından Osmanlı Devleti kuruldu.
  1329

  Maltepe savaşı.Bizans Osmanlı.osmanlılar yeniyor.
  1362

  Devletin başına 1. murat geçti
  1363

  Sazlıderede Bizans Bulgar ordusunu Osmanlı yenilgiye uğrattı.
  1364

  Sırpsındığı savaşı
  1389

  1.kosava savaşı
  Yıldırım beyazit tahta çıktı(1.muradın oğlu)
  1396

  Niğbolu savaşı
  1402

  Ankara savaşı(önemli)
  1413

  Fetret devri
  1421

  Sultan 2.murad padişah oldu
  1444

  1453
  İstanbul feth edildi Osmanlı yükselme dönemine girdi.


  1923


  4 Şubat Lozan Konferansı açılıyor.
  17 Şubat İzmir İktisat Kongresi toplanıyor.
  1 Nisan B.M.M. yeni seçimler için karar veriyor.
  15 Nisan T.B.M.M. dağılıyor.
  9 Ağustos Halk Partisinin kurulması.
  11 Ağustos T.B.M.M.nin açılması.
  23 Ağustos Lozan Muahedesinin T.B.M.M.inde tasdiki.
  6 Ekim Türk Ordusunun İstanbula girmesi.
  13 Ekim Ankara başkent.
  29 Ekim Cumhuriyetin ilanı Gazi M. Kemal Cumhurbaşkanı.
  30 Ekim Başbakan olarak İsmet Paşanın göreve gelmesi.
  1 Kasım Fethi Okyarın Cumhuriyet devrinde T.B.M.M.nin ilk başkanı seçilmesi.

  1924


  3 Mart Şeriye ve Evkaf vekaletlerinin kaldırılması.
  Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması.
  3 Mart Hilafetin kaldırılması ve Osmanoğullarının Türkiye dışına çıkarılması. Tevhid-i Tedrisat Kanunu.
  8 Mart Şeriat mahkemelerinin kaldırılışı.
  20 Nisan Yeni anayasanın kabulü.
  25 Nisan Türkiye ile Cemiyet-i Akvamın Musul konusunda anlaşması.
  20 Kasım İsmet Beyin başbakanlıktan istifası.
  21 Kasım Fethi Beyin yeni hükümeti kurması.
  4 Aralık Şehit yetimlerine İstiklal madalyası yasasının kabulü.
  8 Aralık Terakkiperver Cumhuriyet fırkasına Kazım Karabekirin başkanı, Ali Fuatın genel sekreter olarak seçilmesi.

  1925


  11 Şubat Şeyh Sait İsyanı.
  17 Şubat Aşar vergisinin kaldırılışı.
  2 Mart Fethi Beyin istifası.
  4 Mart Takrir-i Sükun kanununun çıkarılması, 2. İstiklal mahkemesinin
  kuruluşu.
  12 Nisan Şeyh Saitin yakalanması.
  3 Haziran Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılışı.
  5 Ağustos Mustafa Kemalin Latife Hanımdan ayrılması.
  24 Ağustos Mustafa Kemalin Kastamonu gezisine çıkması.
  2 Eylül Tekke ve zaviyelerin, türbelerin kapatılması, dini kıyafetleri ve memurların şapka giyeceklerine dair Bakanlar Kurulu kararının yayınlanması.
  25 Kasım Şapka Kanunu.
  30 Kasım Tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlıklar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun.
  26 Aralık Milletlerarası saat ve takvimin kabulü hakkında kanun.

  1927


  15-20 Ekim Gazi Mustafa Kemal Paşanın Büyük Nutukunu okuması.

  1928


  10 Nisan Anayasada değişiklikler yapılarak Türkiye Cumhuriyetinin laik devlet karakterinin açıklığa kavuşturulması (Anayasada mevcut “Devletin dini islamdır hükmünün kaldırılması).
  24 Nisan Milletlerarası rakamların kabulüne dair kanun.
  28 Mayıs Millet mekteplerinin açılması hakkında kanun. Türk vatandaşlığı kanunu.
  8 Ağustos Gazi Mustafa Kemalin İstanbul Sarayburnunda halka ilk defa yeni Türk harflerinden söz açması.
  1 Kasım Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun T.B.M.M.den geçmesi.

  1929


  24 Nisan İcra ve İflas Kanununun kabulü.
  15 Mayıs Deniz Ticaret Kanununun kabulü.

  1930


  20 Şubat Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun kabulü.
  3 Nisan Belediye seçimlerinde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü.
  11 Haziran Cumhuriyet Merkez Bankası Kuruluşu Hakkında kanun.
  12 Ağustos Fethi (Okyar) Bey başkanlığında Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşu.
  17 Kasım Serbest Cumhuriyet Fırkasının kendini feshetmesi.
  23 Aralık Menemende inkilaplar aleyhine ayaklanma ve öğretmen yedeksubay Kubilayın şehit edilmesi.

  1931


  26 Mart Ölçüler kanununun kabulü.
  12 Nisan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu)nunkuruluşu.

  1932


  19 Şubat Halkevlerinin açılması.
  12 Temmuz Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dili Kurumu)nun kurulması.

  1933


  31 Mayıs İstanbul Darülfünunun ilgası ve İstanbul Üniversitesinin Kurulması Hakkında Kanun.
  20 Haziran Üniversitede İnkılap Enstitüsünün kurulması.
  4 Ekim Türk İnkılap Enstitüsünde ilk İnkılap dersinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet (Bayur) Bey tarafından verilmesi.
  26 Ekim Türk kadınlarına köy İhtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkının tanınması.

  1934


  21 Haziran Mustafa Kemale TBMMnin Atatürk soyadını vermesi.
  3 Aralık Hangi dine mensup olursa olsun, din adamlarının mabet ve ayinler dışındaki dini kisve taşımalarının yasaklanmasına dair kanun.
  5 Aralık Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkını tanıyan anayasa değişikliği.


  1938
  14 Ocak Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında aktedilen “Saadabat Paktının TBMMce onaylanması.
  30 Mart Atatürkün hastalığı ile ilgili ilk resmi tebliğ.
  19 Mayıs Atatürkün son defa 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izlemesi ve Hatay sorunu ile ilgili olarak -rahatsızlığına rağmen- Güney gezisine çıkması.
  20 Mayıs Atatürkün Mersinde askeri geçit törenini izlemesi.
  24 Mayıs Atatürkün Adanada askeri geçit törenini izlemesi
  3 Temmuz Antakyada Türk ve Fransız askeri heyetleri arasında askeri anlaşmanın imzası (Hatayla ilgili).
  5 Temmuz Türk birliklerinni coşkun sevgi gösterileri içinde Hataya, İskenderuna girişi. Anlaşmada öngörülen yerlerde göreve başlaması.
  2 Eylül Hatay Millet Meclisinin toplanması ve Tayfur Sökmenin Devlet Başkanı seçilmesi.
  17 Ekim Atatürkün ilk defa komaya girişi.
  8 Kasım Atatürkün hastalığının ağırlaştığını bildiren raporların yeniden yayınlanmaya başlaması.
  10 Kasım Saat dokuzu beş geçe Atatürkün son nefesini vererek hayattan ayrılışı.