Önemli Bakanlıklar Ve Görevleri

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda zamaneanne tarafından 1 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Önemli Bakanlıkların Görevleri
  Önemli Bakanlıklar
  Millî Eğitim Bakanlığı'nın Görevleri

  Millî Eğitim Bakanlığı'nın görevleri şunlardır:
  a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak,

  b) Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek,

  c) Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

  d) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak,

  e) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak,

  f) Yükseköğretimin Millî Eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

  g) Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

  h) Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden desteklenmelerini sağlamak,

  Çevre ve Orman Bakanlığının Görevleri

  Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak.
  b) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek.
  c) Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.
  d) Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek.
  e) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla laboratuvar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarından yararlanmak.
  f) Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek.
  g) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek.
  h) Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların birarada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak.
  ı) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak.
  i) Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek.
  j) Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek.
  k) Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak.
  l) Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye'nin iştirakine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak.
  m) Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak.
  n) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına ilişkin kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek.
  o) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma plânı düzenlemek, bu plânın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak.
  ö) Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak.
  p) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak.
  r) Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek.
  s) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak.
  ş) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak.
  t) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştırılmasını sağlamak ve buraları ağaçlandırmak.
  u) Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek.
  v) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire yerleri ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak.
  y) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak.

  Sağlık Bakanlığının Görevleri

  Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,
  b) Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,
  c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak,
  d) İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek;farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,
  e) Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak,
  f) Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,
  g) Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
  h) Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,
  i) (Mülga: 24/1/1989 - KHK - 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.)
  j) Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,
  k) Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,
  l) Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak


  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görevleri

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının
  sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,
  b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını
  araştırmak, c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli
  tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,
  d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini
  yükseltecek tedbirleri almak,
  e) İşçilerin mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,
  f) Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,
  g) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,
  h) Çalışma hayatını denetlemek,
  i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri
  almak,
  j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta
  hizmetlerini uygulamak,
  k) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
  l) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal
  güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini
  korumak ve geliştirmek,
  m) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı
  destekleyici tedbirleri almak,
  n) Bağlı kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini
  sağlamak ve denetlemek,
  o) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,
  p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:
  a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındı-
  rılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların
  tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım
  kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini
  yapmak ve yaptırmak,
  b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tü-
  ketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su,bitki, hayvan varlığı ve benzeri ta-
  bii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan,
  program ve projeler yapmak ve yaptırmak,
  c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerin, temin, tedarik ve dağı-
  tımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak,
  tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii
  afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde
  yardım yapmak,
  d) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara
  uygun olarak üretimi, işlenmesi, korunması, pazarlanması ve değerlendirilmesini
  temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek,
  işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmak,
  e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su,kanalizasyon, elektrik, iskan ihti-
  yaçlarını karşılamak, bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern
  fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek,
  arazi toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan,
  proje yapmak ve yapılmasını sağlamak,
  f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşıla-
  mak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek
  üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve
  üretimi çeşitlendirmek,
  g) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektir-
  diği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve
  benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel
  sektöre yardımcı olmak, mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermek,
  h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ül-
  ke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla, tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve prog-
  ramları ile projelerini hazırlamak, uygulamak, örnek çiftçi yetiştirmek üzere
  eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomi-
  si, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler
  almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi
  için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu alanlarda
  teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla
  işbirliğinde bulunmak,
  i) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağ-
  lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya
  tahsis edilecek araziyi tesbit etmek, bunların kullanılmasına izin vermek için
  ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, devletin hüküm ve tasarrufu altında
  veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık,
  makilik, çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi
  ile ıslah, imar ve ihya etmek,
  j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda kont-
  roluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin
  hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmek, gıda ve yem sanayileri ürünleri-
  nin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile ve-
  rilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek,
  k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklar, haşereler ve yabancı
  otlarla mücadele etmek veya ettirmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai
  mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve proje-
  lerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler
  almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden
  kontrol etmek, iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı ted-
  birleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek, zararlılar
  hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları
  ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini
  programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve
  denetlemek,
  l) Zirai mücadele ilaçlarının, alet ve makinalarının ithal, imal, satış ve
  kullanılma esaslarını tesbit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve
  çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri
  yapmak,
  m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalık-
  lar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek, teda-
  vilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış
  karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini ta-
  kip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yü-
  rütmek, tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve
  yasaklayıcı tedbirleri almak, denetlemelerde bulunmak,
  n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, mezbaha-
  larla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek,
  serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol et-
  mek,
  o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal mad-
  deler ile veteriner ilaçlarını, bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı
  maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar,
  ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına
  izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yeri-
  ne getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve
  istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol et-
  mek,
  p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hasta-
  lıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık tek-
  nisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak,
  r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslah, tabii,
  sun'i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme prog-
  ramlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, çiftçilerin modern hayvancılık
  işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finans-
  manı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yöneti-
  mi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü
  sistemini organize etmek,
  s) Su ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları
  yapmak ve yaptırmak,
  t) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
  denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.