Öğretmen Maaşı Hesaplama

'Etüt Merkezi' forumunda HazaN tarafından 26 Nisan 2011 tarihinde açılan konu


 1. Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Kanuna tabi memur statüsünde çalışan Öğretmenlerimizin maaşlarının hesap yöntemini.

  Öğretmenler de dahil olmak üzere, memurların maaşlarının hesaplanmasında kullanılan ve halen yürürlükte olan katsayılar ve göstergeler şunlardır:  1- KATSAYILAR

  Memur maaşlarına 2012 yılının ilk yarısında uygulanacak katsayılara ilişkin Karar’a göre, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak;

  - Aylık katsayısı (0,066187),

  - Memuriyet Taban Aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,88562),

  - İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,020987)

  olarak belirlenmiştir.

  Bu katsayılar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 29 Mayıs 2012 tarihinde aldığı yüzde 4 + 4 zam kararı gereğince yeniden belirlenecektir.  2- GÖSTERGE ve EK GÖSTERGELER


  657 sayılı Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:

  I Numaralı Cetvel
  AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

  Kademeler

  [TABLE][TR][TD]Dereceler[/TD][TD]1[/TD][TD]2[/TD][TD]3[/TD][TD]4[/TD][TD]5[/TD][TD]6[/TD][TD]7[/TD][TD]8[/TD][TD]9[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]1[/TD][TD]1320[/TD][TD]1380[/TD][TD]1440[/TD][TD]1500[/TD][TD]-[/TD][TD]-[/TD][TD]-[/TD][TD]-[/TD][TD]-[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]2[/TD][TD]1155[/TD][TD]1210[/TD][TD]1265[/TD][TD]1320[/TD][TD]1380[/TD][TD]1440[/TD][TD]-[/TD][TD]-[/TD][TD]-[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]3[/TD][TD]1020[/TD][TD]1065[/TD][TD]1110[/TD][TD]1155[/TD][TD]1210[/TD][TD]1265[/TD][TD]1320[/TD][TD]1380[/TD][TD]-[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]4[/TD][TD]915[/TD][TD]950[/TD][TD]985[/TD][TD]1020[/TD][TD]1065[/TD][TD]1110[/TD][TD]1155[/TD][TD]1210[/TD][TD]1265[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]5[/TD][TD]835[/TD][TD]865[/TD][TD]895[/TD][TD]915[/TD][TD]950[/TD][TD]985[/TD][TD]1020[/TD][TD]1065[/TD][TD]1110[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]6[/TD][TD]760[/TD][TD]785[/TD][TD]810[/TD][TD]835[/TD][TD]865[/TD][TD]895[/TD][TD]915[/TD][TD]950[/TD][TD]985[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]7[/TD][TD]705[/TD][TD]720[/TD][TD]740[/TD][TD]760[/TD][TD]785[/TD][TD]810[/TD][TD]835[/TD][TD]865[/TD][TD]895[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]8[/TD][TD]660[/TD][TD]675[/TD][TD]690[/TD][TD]705[/TD][TD]720[/TD][TD]740[/TD][TD]760[/TD][TD]758[/TD][TD]810[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]9[/TD][TD]620[/TD][TD]630[/TD][TD]645[/TD][TD]660[/TD][TD]675[/TD][TD]690[/TD][TD]705[/TD][TD]720[/TD][TD]740[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]10[/TD][TD]590[/TD][TD]600[/TD][TD]610[/TD][TD]620[/TD][TD]630[/TD][TD]645[/TD][TD]660[/TD][TD]675[/TD][TD]690[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]11[/TD][TD]560[/TD][TD]570[/TD][TD]580[/TD][TD]590[/TD][TD]600[/TD][TD]610[/TD][TD]620[/TD][TD]630[/TD][TD]645[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]12[/TD][TD]545[/TD][TD]550[/TD][TD]555[/TD][TD]560[/TD][TD]570[/TD][TD]580[/TD][TD]590[/TD][TD]600[/TD][TD]610[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]13[/TD][TD]530[/TD][TD]535[/TD][TD]540[/TD][TD]545[/TD][TD]550[/TD][TD]555[/TD][TD]560[/TD][TD]570[/TD][TD]580[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]14[/TD][TD]515[/TD][TD]520[/TD][TD]525[/TD][TD]530[/TD][TD]535[/TD][TD]540[/TD][TD]545[/TD][TD]550[/TD][TD]555[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD]15[/TD][TD]500[/TD][TD]505[/TD][TD]510[/TD][TD]515[/TD][TD]520[/TD][TD]525[/TD][TD]530[/TD][TD]535[/TD][TD]540[/TD][TD] [/TD][/TR]
  [TR][TD] [/TD][TD] [/TD][TD] [/TD][TD] [/TD][TD] [/TD][TD] [/TD][TD] [/TD][TD] [/TD][TD] [/TD][TD] [/TD][TD] [/TD][TD] [/TD][/TR][/TABLE]


  [TABLE][TR][TD]I SAYILI CETVEL
  HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER [/TD][/TR]
  [TR][TD]IV-[/TD][TD]EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI (EÖH)[/TD][/TR]
  [TR][TD]UNVANI[/TD][TD]DERECE/KADEME[/TD][TD]GÖSTERGE[/TD][TD]EK GÖSTERGE[/TD][/TR]
  [TR][TD]b)[/TD][TD]Öğretmen,[/TD][TD]1/4
  2/1
  3/1
  4/1
  5/1
  6/1
  7/1
  8/1[/TD][TD]1500
  1155
  1020
  915
  835
  760
  705
  660[/TD][TD]3000
  2200
  1600
  1100
  900
  800
  500
  450[/TD][/TR][/TABLE]

  Gösterge ve Ek Gösterge brüt tutarları, memurun derece ve kademesinin karşılığı olan yukarıdaki tablolarda yer alan gösterge ve ek gösterge rakamlarının maaş katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunur.

  Örneğin; 1 nci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan bir Öğretmenin gösterge ve ek gösterge brüt tutarı (1.500 + 3.000) x 0,066187 = 297,84 liradır.

  Gösterge ve Ek Gösterge tutarlarından; emekli keseneği, gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.

  3- TABAN AYLIĞI ve KIDEM AYLIĞI

  375 sayılı KHK’ye göre, Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı şu şekilde belirlenir;

  Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir.

  Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 375 (500) olarak uygulanır.

  Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Memuriyet taban ve kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenir. Memuriyet taban aylığı göstergesi için farklı katsayı tespit edile bilir. Kıdem ve memuriyet taban aylığı göstergelerini üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Mevcut katsayı ve göstergelere göre;

  Taban Aylığı 1.000 x 0,88562 = brüt 885,62 lira,

  Kıdem Aylığı ise örneğin 25 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için brüt 33,09 liradır.

  Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı Brüt tutarlarından emekli keseneği, gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.  4- ZAM (Yan Ödeme) ve TAZMİNATLAR  Öğretmenlerin Zam ve Tazminatları yürürlükte bulunan Yan Ödeme Kararnamesine göre şu şekildedir.  (D)

  EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ  İş İş Tem. Mali

  Güçlüğü Riski Güçlük Sorum.

  S. No KADRO (GÖREV) UNVANI. Zammı Zammı Zammı Zammı  5 Öğretmen.....................................................................: 500 250 - -
  Öğretmenlerin İş Güçlüğü Zammı ve İş Riski Zammı brüt tutarları; yukarıdaki yer alan rakamların yan ödeme katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunmaktadır.

  Öğretmenlerin Yan Ödeme brüt tutarı (500 + 750) x 0,020987 = 15,74 liradır.

  Yan Ödeme tutarından; gelir vergisi ve damga vergisi kesilir.

  Tazminat

  Oranı (%)

  A. Eğitim Öğretim Tazminatı:  I- a) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda

  fiilen öğretmenlik yapanlardan;

  -1-2 derecelerden aylık alanlar......................................................................:100

  -3-4 derecelerden aylık alanlar.......................................................................: 95

  -Diğer derecelerden aylık alanlar....................................................................: 85  Bu tazminatın brüt tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), Öğretmenlerin yukarıdaki tabloda derecelerine karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanır.

  Buna göre, Öğretmenlerin Eğitim Öğretim Tazminatları şu şekildedir;

  - 1 veya 2 nci derecelerden aylık alan Öğretmenler için brüt 628,78 lira,

  - 3 veya 4 ncü derecelerden aylık alan Öğretmenler için brüt 597,34 lira,

  - 5, 6, 7, 8, ve 9 uncu derecelerden aylık alan Öğretmenler için brüt 534,46 lira.

  Eğitim Öğretim Tazminatından sadece damga vergisi kesilmektedir.  5- EK ÖDEME  375 sayılı KHK’ye göre, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olan personele, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.

  Öğretmenlerin ek ödeme oranları şu şekildedir;

  (I) SAYILI CETVEL
  EK ÖDEME ORANLARI

  [TABLE][TR][TD]Kadro ve Görev Unvanı[/TD][TD]Ek Ödeme Oranı (%)[/TD][/TR]
  [TR][TD]A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:[/TD][/TR]
  [TR][TD]4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;[/TD][/TR]
  [TR][TD] 1) 1-2 dereceden aylık alanlar[/TD][TD]65[/TD][/TR]
  [TR][TD] 2) 3-4 dereceden aylık alanlar[/TD][TD]65[/TD][/TR]
  [TR][TD] 3) Diğer derecelerden aylık alanlar[/TD][/TR][/TABLE]


  Ek ödemeden sadece damga vergisi kesilmektedir.

  Yukarıdaki rakamlara göre Öğretmenlerin aylık ek ödeme tutarı net 406 liradır.  6- EK DERS ÜCRETİ  Milli Eğitim Bakanlığında halen uygulanan Ek Ders Ücreti Göstergesi 140 olup, bu rakam maaş katsayısı ile çarpılır.

  1 saatlik Ek Ders Ücreti brüt 9,27 liradır.

  Bu tutardan gelir ve damga vergisi kesilir.

  Hesaplarımıza dahil edilmeyecektir.

  7- AİLE YARDIMI

  657 sayılı Kanuna göre, Aile Yardımı Ödeneğine esas mevcut göstergeler eş için 2.134 ve her bir çocuk için de 250 olup, bu rakamlar maaş katsayısı ile çarpılır ve aylık tutarlar şu şekildedir;

  Eş için: 141,24 lira,

  Çocuk için: 16,55 lira,

  0-6 yaş çocuk için: 33,09 lira.

  Aile Yardımı Ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

  Hesaplarımıza dahil edilmeyecektir.

  8- YABANCI DİL TAZMİNATI

  375 sayılı KHK’ye göre, Yabancı Dil Tazminatına esas mevcut gösterge rakamları (A) düzeyi için 1.500, (B) düzeyi için 600 ve (C) düzeyi için de 300 olup, bu rakamlar maaş katsayısı ile çarpılır ve tutarlar şu şekildedir;

  (A) düzeyi için 99,28 lira,

  (B) düzeyi için 39,71 lira,

  (C) düzeyi için 19,86 lira.

  Bu tutarlardan sadece damga vergisi kesilmektedir.

  Hesaplarımıza dahil edilmeyecektir.

  9- KESİNTİLER

  A. Emekli Keseneği Kişi Payı

  Emekli Keseneği Kişi Payına tabi tutarlar şunlardır:

  - Gösterge ve Ek Gösterge tutarları,

  - Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı tutarları,

  Bu tutarların toplamına ayrıca aşağıdaki yer verilen Emekli Keseneğine Esas Eğitim Öğretim Tazminatı tutarları ilave edilir.

  Emekli Keseneğine Esas Eğitim Öğretim Tazminatı oranları ve tutarları En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (628,78 lira) :

  Ek Göstergesi 2.200 – 3.600 arası olanlar için %70 olup, 440,14 lira,

  Ek G:östergesi 0 – 2.200'e kadar olanlar için %40 olup, 251,51 liradır.

  Emekli Keseneği Kişi Payı oranı yüzde 16 (%16) olup, yukarıda belirtilen tutarların toplamından %16 oranında emekli keseneği kişi payı kesilir.

  B. Gelir Vergisi

  Gelir Vergisine tabi tutarlar şunlardır:

  - Gösterge ve Ek Gösterge tutarları,

  - Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı tutarları,

  - Yan Ödeme tutarları.

  Bu tutarların toplamından, Emekli Keseneği Kişi Payı düşülerek hesaplanan gelir vergisi matrahı üzerinden aşağıdaki oranlarda Gelir Vergisi kesilir.

  Kamu çalışanlarına uygulanan Gelir Vergisi oranları şu şekildedir;

  10.000 liraya kadar %15,

  25.000 liraya kadar %20,

  88.000 liraya kadar %27,

  88.000 liradan fazlası için %35.

  C. Damga Vergisi

  Damga Vergisine tabi tutarlar şunlardır:

  - Gösterge ve Ek Gösterge tutarları,

  - Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı tutarları,

  - Yan Ödeme tutarları,

  - Eğitim Öğretim Tazminatı tutarı,

  - Ek Ödeme tutarı,

  Damga Vergisi oranı binde 66 (0,0066) dır.

  10- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

  2012 Yılının ilk yarısı için tespit edilen brüt asgari ücret 886,50 lira olup, mevcut Asgari Geçim İndirimi Tutarları şu şekildedir;

  Memurun kendisi için 66,69 lira,

  Eşi için 13,30 lira,

  İlk iki çocuğun her biri için yaklaşık 10 lira,

  Diğer çocuklar içinse 6,65 lira.

  Bu tutarlar yıl içinde değişmeyip, sabit kalırlar ve memurdan kesilmek üzere hesaplanan gelir vergisi tutarından düşülür.

  11- SONUÇ

  A. Gelirler Toplamı

  a) Gösterge ve Ek Gösterge tutarları,

  b) Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı tutarları,

  c) Zam (Yan Ödeme) tutarları,

  d) Tazminat tutarı,

  e) Ek Ödeme tutarı.

  B. Kesintiler Toplamı

  1- Emekli Keseneği Kişi Payı,

  (a + b + Emekli Keseneğine Esas Eğitim Öğretim Tazminatı tutarı) x %16

  2- Gelir Vergisi,

  ((a + b + c ) - Emekli Keseneği Kişi Payı) x %15) – Asgari Geçim İndirimi tutarı

  3- Damga Vergisi

  (a + b + c + d + e ) x 0,0066

  C. Net Maaş

  NET MAAŞ = Gelirler Toplamı (A) – Kesintiler Toplamı (B)  ÖNEMLİ NOT: Bu şekilde hesaplanan Öğretmen maaşına, Öğretmenin durumuna göre ayrıca yukarıda 6, 7, ve 8 numaralı başlıklar altında açıklanan; Ek Ders Ücreti, Aile Yardımı Ödeneği ve Yabancı Dil Tazminatı ilave edilir.