Nisa Suresi Okunuşu

'Dualar ve Faziletleri' forumunda zamaneanne tarafından 1 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Nisa Suresi Arapça Okunuşu


  Nisa Suresi Arapça Nasıl Okunur


  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen kesırav ve nisaa* vettekullahellezı tesaelune bihı vel erham* innellahe kane aleyküm rakıyba

  2. Ve atül yetama emvalehüm ve la tetebeddelül habise bit tayyibi ve la te'külu emvalehüm ila emvaliküm* innehu kane huben kebıra

  3. Ve in hıftüm illa tuksitu fil yetama fenkihu ma tabe leküm minen nisai mesna ve sülase ve ruba'* fe in hıftüm ella ta'dilu fe vahıdeten ev ma leleket eymanüküm* zalike edna ella teulu

  4. Ve antün nisae sadükatihinne nıhleh* fe in tıbne leküm an şey'im minhü nefsen fe küluhü henıem merıa

  5. Ve la tü'tüs süfehae emvalekümülletı cealellahü leküm kıyamev verzükuhüm fıha veksuhüm ve kulu lehüm kavlem ma'rufa

  6. Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikah* fe in anestüm minhüm ruşden fedfeu ileyhim emvalehüm* ve la te'küluha israfev ve bidaran ey yekberu* ve men kane ğaniyyen felyesta'fif* ve men kane fekıyran felye'kül bil ma'ruf* fe iza defa'tüm ileyhim emvalehüm fe eşhidu aleyhim* ve kefa billahi hasıba

  7. Lir ricali nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune ve lin nisai nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune mimma kalle minhü evkesür* nasıybem mefruda

  8. Ve iza hadaral kısmete ülül kurba vel yetama vel mesakınü ferzükuhüm minhü ve kulu lehüm kavlem ma'rufa

  9. Velyahşellezıne lev teraku min halfihim zürriyyeten dıafen hafu aleyhim* felyettekullahe velyekulu kavlen sedıda

  10. İnnellezıne ye'külune emvalel yetama zulmen innema ye'külune fı bütunihim nara* ve seyaslevne seıyra

  11. Yusıykümüllahü fı evladiküm lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn* fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa ma terakv ve in kanet vahıdeten fe lene nısf* ve li ebeveyhi li külli vahıdüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled* fe il lem yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs* fe in kane lehu ıhvetün fe li ümmihis südüs mim ba'di vesıyyetiy yusıy biha ev deyn* abaüküm ve ebnaüküm* la tedrune eyyühüm akrabü leküm nef'a* ferıdatem minellah* innellahe kane alımen hakıma

  12. Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled* fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba'di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn* ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled* fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba7di vesıyyetin tusune biha ev deyn* ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs* fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba'di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr* vesıyyetem minellah* vellahü alımün halım

  13. Tilke hududüllah* ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym

  14. Ve mey ya'sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın

  15. Vellatı ye'tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm* fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec'alellahü lehünne sebıla

  16. Vellezani ye'tiyaniha minküm fe azuhüma* fe in taba ve asleha fe a'ridu anhüma* innellahe kane tevvaber rahıyma

  17. İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya'melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbin fe ülaike yetubüllahü aleyhim* ve kanellahü alımen hakıma

  18. Ve leysetit tevbetü lillezıne ya'melunes seyyiat* hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale innı tübtül ane ve lellezıne yemutune ve hüm küffar* ülaike a'tedna lehüm azaben elıma

  19. Ya eyyühellezıne amenu la yehıllü leküm en terisün nisae kerha* ve la ta'duluhünne li tezhebu bi ba'dı ma ateytümuhünne illa ey ye'tıne bi fahışetim mübeyyineh* ve aşiruhünne bil ma'ruf* fe in kerihtümuhünne fe asa en tekrahu şey7ev ve yec'alellahü fıhi hayran kesıra

  20. Ve in eradtümüstibdale zevcim mekane zevciv ve ateytüm ıhdalünne kıntaran fe la te'huzu minhü şey'a* e te'huzunehu bühtanev ve ismem mübına

  21. Ve keyfe te'huzunehu ve kad efda ba7duküm ila ba'dıv ve ehazne minküm mısakan ğalıza

  22. Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta* ve sae sebıla

  23. Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti ve ümmehatükümüllatı erda'neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef* innellahe kane ğafurar rahıyma

  24. Vel muhsanatü minen nisai illa ma meleket eymanüküm* kitabellahi aleyküm ve ühılle leküm ma verae zaliküm en tebteğu bi emvaliküm muhsıniyne ğayra müsafihıyn* femestemta'tüm bihı minhünne fe atuhünne ücurahünne ferıdah* ve la cünaha aleyküm fıma teradaytüm bihı mim ba'dil ferıdah* innellahe kane alımen hakıma

  25. Ve mel lem yestetı' minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü'minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü'minat* vellahü a'lemü bi ımaniküm* ba'duküm mim ba'd* fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma'rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehızati ahdan* fe iza uhsınne fe in eteyne bi fahışetin fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab* zalike li men haşiyel anete minküm* ve en tasbiru harul leküm* vellahü ğafurur rahıym

  26. Yürıdüllahü li yübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenellezıne min kabliküm ve yetube aleyküm* vellahü alımün hakım

  27. Vallahü yürıdü ey yetube aleyküm ve yürıdüllezıne yettebiuneş şehevati en temılu meylen azıyma

  28. Yürıdüllahü ey yuhaffife anküm* ve hulikal insanü daıyfa

  29. Ya eyyühellezıne amenu la te'külu emvaleküm beyneküm bil batıli illa en tekune ticaraten an teradım minküm ve la taktülu enfüseküm* innellahe kane biküm rahıyma

  30. Ve mey yef'al zalike udvanev ve zulmen fe sevfe nuslıhi nara* ve kane zalike alellahi yesıra

  31. İn tectenibu kebaira ma tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiatiküm ve nüdhılküm müdhalen kerıma

  32. Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı ba'daküm ala ba'd* lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai nasıybüm mimmektesebn* ves'elüllahe min fadlih* innellahe kane bi külli şey'in alıma

  33. Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun* vellezıne akadet eymanüküm fe atuhüm nasıybehüm* innellahe kane ala külli şey'in şehıda

  34. Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba'dahüm ala ba'dıv ve bi ma enfeku min emvalihim* fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah* vellatı tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı vadribuhünn* fe in eta'neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla* innellahe kane aliyyen kebıra

  35. Ve in hıftüm şikaka beynihima feb'asu hakemem min ehlihı ve hakemem min ehliha* iy yürıda ıslahay yüveffikıllahü beynehüma* innellahe kane alımen habıra

  36. Va'büdüllahe ve la tüşriku bihı şey'ev ve bil valideyni ıhsanev ve bizil kurba vel yetama vel mesakıni vel cari zil kurba vel caril cünübi ves sahıbi vil cembi vebnis sebıli ve ma meleket eymanüküm* innellahe la yühıbbü men kane muhtalen fehura

  37. Ellezıne yebhalune ve ye'mürunen nase bil buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih* ve a'tedna lil kafirıne azabem mühına

  38. Vellezıne yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü'minune billahi ve la bil yevmil ahır* ve mey yeküniş şeytanü lehu karınen fe sae karına

  39. Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razekahümüllah* ve kanellahü bihim alıma

  40. İnnellahe la yazlimü miskale zerrah* ve in tekü hasenetey yüdaıfha ve yü'ti mil ledünhü ecran azıyma

  41. Fe keyfe iza ci'na min külli ümmetim bi şehıdiv ve ci'nabike ala haülai şehıda

  42. Yevmeiziy yeveddüllezıne keferu ve asavür rasule lev tüsevva bihimül ard* ve la yüktümunellahe hadısa

  43. Ya eyyühellezıne amenu la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta'lemu ma tekulune ve la cünüben illa abirı sebılin hatta tağtesiluv ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm* innellahe kane afüvven ğafura

  44. E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yeşteruned dalalete ve yürıdune en tedıllüs sebıl

  45. Vallahü a7lemü bi a'daiküm* ve kefa billahi veliyyev ve kefa billahi nasıyra

  46. Minellezıne hadu yüharrifunel kelime am mevadııhı ve yekulune semı'na ve asayna vesma' ğayra müsmeıv ve raına leyyem bi elinetihim ve ta'nen fid dın* ve lev ennehüm kalu semı'na ve eta'na vesma' venzurna leane hayral lehüm ve akveme ve lakil leanehümüllahü bi küfrihim fe la yü'minune illa kalıla

  47. Ya eyyühellezıne utül kitabe aminu bi ma nezzelna müsaddikal li ma meaküm min kabli en natmise vücuhen fe neruddeha ala edbariha ev nel'anehüm ke ma leanna ashabes sebt* ve kane emrullahi mef'ula

  48. İnnellahe la yağfiru eyyüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa'* ve mey yüşrik billahi fe kadiftera ismen azıyma

  49. E lem tera ilellezıne yüzekkune enfüsehüm* belillahü yüzekkı mey yeşaü ve la yüzlemune fetıla

  50. Ünzur keyfe yefterune alellahül kezib* ve kefa bihı ismem mübına

  51. E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yü'minune bil cibti vet tağuti ve yekulune lillizıne keferu haülai ehda minellezıne amenu sebıla

  52. Ülaikellezıne leanehümüllah* ve mey yel'anillahü fe len tecide lehu nesıyra

  53. Em lehüm nesıybüm minel mülki fe izel la yü'tunen nase nekıyra

  54. Em yahsüdunen nase ala ma atahümüllahü min fadlih* fe kad ateyna ale ibrahımel kitabe vel hıkmete ve ateynahüm mülken azıyma

  55. Fe minhüm men amene bihı ve minhüm men saddeanh* ve kefa bi cehenneme seıyra 5

  6. İnnellezıne keferu bi ayatina sevfe nuslıhim nara* küllema nedıcet cüludühüm beddelnahüm cüluden ğayraha li yezukul azab* innellahe kane azızen hakıma

  57. Velelzıne amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecri min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda* lehüm fıha ezvacüm mütühheratüv ve nüdhılühüm zıllen zalıla

  58. İnnellahe ye'müruküm en tüeddül emanati ila ehliha ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü bil adlv innellahe niımma yeızuküm bih* innellahe kane semıam basıyra

  59. Ya eyyühellezıne amenu etıy'ullahe ve etıy'ur rasule ve ülil emri minküm* fe in tenaze'tüm fı şey'in fe rudduhü ilellahi ves rasuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahırv zalike hayruv ve ahsenü te'vıla

  60. Elem tera ilellezıne yez'umune ennehüm amenu bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike yürıdune ey yetehakemu ilet tağuti ve kad ümiru ey yekfüru bih* ve yürıdüş şeytanü ey yüdıllehüm dalalem beıyda

  61. Ve iza kıyle lehüm tealev ila ma enzelellahü ve iler rasuli raeytel münafikıyne yesuddune anke sududa

  62. Fe keyfe iza esabethüm müsıybetüm bi ma kaddemet eydıhim sümme cauke yahlifune billahi in eradna illa ıhsanev ve etvfıka

  63. Ülaikellezıne ya'lemüllahü ma fı kulubihim fe a'rıd anhüm veızhüm ve kul lehüm fı enfüsihim kavlem belığa


  64. Ve ma erselna mir rasulin illa li yütaa bi iznillah* ve lev ennehüm iz zalemu enfüsehüm cauke festağferullahe vestağfera lehümür rasulü le vecedüllahe tevvaber rahıyma

  65. Fe la ve rabbike la yü'minune hatta yühakkimuke fıma şecera beynehüm sümme la yecidu fı enfüsihim haracem mimma kadayte ve yüsellimu teslıma

  66. Ve lev enna ketebna aleyhim enıktülu enfüseküm evıhrucu min diyariküm ma fealuhü illa kalılüm minhümv ve lev ennehüm fealu ma yuazune bihı lekane hayran lehüm ve eşedde tesbita

  67. Ve izel le ateynahüm mil ledünna ecran azıyma

  68. Ve le hedeynahüm sıratam müstekıyma

  69. Ve mey yütıılahe ver rasule fe ülaike meallezıne en'amellahü alehim minen nebiyyıne ves sıddıkıyne veş şühedai ves salihıyn* ve hasüne ülaike rafıka

  70. Zalikel fadlü minellah* ve kefa billahi alıma

  71. Ya eyyühellezıne amenu huzu hızraküm fenfiru sübatin evinfiru cemıa

  72. Ve inne minküm le mel leyübettıenn* fe in esabetküm müsıybetün kale kad en'amellahü aleyye iz lem eküm meahüm şehıda

  73. Ve lein esabeküm fadlüm minellahi le yekulenne ke el lem teküm beyneküm ve beynehu meveddetüy ya leytenı küntü meahüm fe efuze fevzen azıyma

  74. Fel yükatil fı sebılillahillezıne yeşrunel hayated dünya bil ahırah* ve mey yükatil fı sebılillahi fe yuktel ev yağlib fe sevfe nü'tıhi ecran azıyma

  75. Ve ma leküm la tükatilune fı sebılillahi vel müstad'afıne miner ricali ven nisai vel vildanillezıne yekulune rabbena ahricna min hazihil rayetiz zalimi ehlüha* vec'al lena mil ledünke veliyya* vec'al lena mil ledünke nesıyra

  76. Ellezıne amenu yükatilune fı sebılillah* vellezıne keferu yükatilune fı sebılit tağuti fe katilu evliyaeş şeytan* inne keydeş şeytani kane daıyfa

  77. E lem tera ilellezıne kıyle lehüm küffu eydiyeküm ve ekıymüs salet ve atüz zekah* fe lemma kütibe aleyhimül kıtalü iza ferıkum minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeh* ve kalu rabbena lime ketebte aleynel kıtal* lev la ehhartena ila ecelin karıb* kul metaud dünya kalıl* vel ahıratü hayrul li menitteka ve la tuzlemune fetıla

  78. Eyne ma tekunu yüdrikümül mevtü ve lev küntüm fı burucim müşeyyedeh* ve in tüsıbhüm hasenetüy yekulu hazihı min ındillah* ve in tüsıbhüm seyyetüy yekulu hazihı min ındik* kul küllüm min ındillah* fe mali haülail kavmi la yekadune yefkahune hadısa

  79. Ma esabeke min hasenetin fe minellah* ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik* ve erselnake lin nasi rasula* ve kefa billahi şehıda

  80. Mey yütıır rasule fe kad etaallah* ve men tevella fe ma erselnake aleyhim hafıyza

  81. Ve yekulune taatün fe iza berazu min ındike beyyete taifetüm minhüm ğayrallezı tekul* vallahü yektübü ma yübeyyitun* fe a'rıd anhüm ve tevekkel alellah* ve kefa billahi vekıla

  82. E fe la yetedebberunel kur'an* ve lev kane min ındi ğayrullahi le vcedu fıhıhtilafen kesıra

  83. Ve iza caehüm emrum minel emni evil havfi ezau bih* ve lev radduhü iler rasuli ve ila ülil emri minhüm lealimehüllezıne yesmebitunehu minhüm* ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu letteba'tümüş şeytane illa kalıla

  84. Fe katil fı sebılillah* la tükellefü illa nefseke ve harridıl mü'minınv asellahü ey yeküffe be'sellezıne keferu* vallahü eşddü be'sev ve eşeddü tenkıla

  85. Mey yeşfa'şefaaten hasenetey yekül lehu nesiybüm minha* ve mey yeşfa'şefaaten seyyietey yekül lehu kiflüm minha* ve kanellahü ala külli şey'im mükıyta

  86. Ve iza huyyıtüm bi tehıyyetin fe hayyu bi ahsene minha ev rudduha* innellahe kane ala külli şey'in hasıba

  87. Allahü la ilahe illa hu* le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh* ve men asdeku minellahi hadısa

  88. Fe ma leküm fil münafikıyne fieteyni vallahü erkesehüm bi ma kesebu* e türıdune en tehdu men edallellah* ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla

  89. Veddu lev tekfürune kema keferu fe tekunune sevaen fe la tettehızu minhüm evliyae hatta yühaciru fı sebılillah* fe in tevellev fe huzuhüm vaktüluhüm haysü vecedtümuhüm* ve la tettehızu minhüm veliyyev ve la nesıyra

  90. İlillezıne yesılune ila kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun ev cauküm hasırat suduruhüm ey yükatiluküm ev yükatilu kavmehüm* ve lev şaellahü le selletahüm aleyküm fe le kateluküm* fe inı'tezeluküm fe lem yükatiluküm ve elkav ileykümüs selem fe ma cealelahü leküm aleyhim sebıla

  91. Setecidune aharıne yürıdune ey ye'menuküm ev ye'menu kavmehüm* küllema ruddu ilel fitneti ürkisu fıha* fe il lem ya'teziluküm ve yulku ileykümüs selem ve yeküffu eydiyehüm fe huzuhüm vaktüluhüm haysü sekftümuhüm* ve ülaiküm cealna leküm aleyhim sültanem mübına

  92. Ve ma kane li mü'minin ey yaktüle mü'minen illa hataa* ve men katele mü'mine hataen fe tahrıru rakabetim mü'minetiv ve diyetüm müsellemetün ila ehlihı illa ey yessaddeku* fe in kane min kavmin adüvvil leküm ve hüve mü'minün fe tahrıru rakabetim mü'mineh* ve in kane mni kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun fediyetüm müsellemetün ila ehlihı ve tahrıru rakabetim mü'mineh* fe mel lem yecid fe sıyamü şehrayni mütetabiayni tevbetem minellah* ve kanellahü alımen hakıma

  93. Ve mey yaktül mü'minem müteammiden fe cezaühu cehnnemü haliden fıha ve ğadıbellahü aleyhi ve leanehu ve eadde lehu azaben azıyma

  94. Ya eyyühellezıne amenu iza darabtüm fı sebılillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame leste mü'mina* tebteğune aradal hayatid dünya fe ındellahi meğanimü kesırah* kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu* innellahe kane bi ma ta'melune habıra

  95. La yestevil kaıdune minel mü'minıne ğayru ülid darari vel mücahidune fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim* feddalellahül mücahidıne bi emvalihim ve enfüsihim alel kaıdıne deraceh* ve küllev veadellahül husna* ve feddalellahül mücahidıne alel kaıdıne ecran azıyma

  96. Deracatim minhü ve mağfiratev ve rahmehv ve kanellahü ğafurar rahıyma

  97. İnnellezıne teveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim kalu fıme küntüm* kalu künna müstad'afıne fil ard* kalu e lem tekün erdullahi vasiaten fe tühaciru fıha* fe ülaike me'vahüm cehennem* ve saet mesıyra

  98. İllel müstad'afıne miner ricali ven nisai vel vildani la yestetıy'une hıyletev ve la yehtedune sebıla

  99. Fe ülaike asellahü ey ya'füve anhüm* ve kanellahü afüvven ğafura

  100. Ve mey yühacir fı sebılillahi yecid fil erdı mürağamen kesırav veseah* ve mey yahruc mim beytihı mühaciran ilellahi ve rasulihı sümme yüdrikhül mevtü fe ad vekaa ercuhu alellah* ve kanellahü ğafurar rahıyma
   
 2. 101. Ve iza darabtüm fil erdı fe leyse aleyküm cünahun en taksuru mines salah* in hıftüm ey yeftinekümüllezıne keferu* innel kafirune kanu leküm adüvvem mübına

  102. Ve iza künte fıhim fe ekamte lehümüs salate feltekum taifetüm minhüm meake vel ye'huzu eslihatehümv fe iza secedu felyekunu miv veraikümv velte'ti taifetün uhra lem yüsallu fel yüsallu meake vel ye'huzu hızrahüm ve eslihatehüm* veddellezıne keferu lev tağfülune an eslihatiküm ve emtiatiküm fe yemılune aleyküm meyletev vahıdehv ve la cünüha aleyküm in kane bi küm ezem mim metarin ev küntüm merda en tedau eslihateküm* ve huzu hızrakümv innellahe eadde lil kafirıne azabem mühına

  103. Fe iza kadaytümüs salate fezkürullahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubiküm* fe izatme'nentüm fe ekıymüs salah* innes salate kanet alel mü'minıne kitabem mevkuta

  104. Ve la tahinu fibtiğail kavm* in tekunu te'lemune fe innehüm ye'lemune kema te'lemune ve tercune minellahi mala yercun* ve kanellahi alımen hakıma

  105. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı li tahküme beynen nasi bima erakellah* ve la tekül lil hainıne hasıyma

  106. Vestağfirillah* innellahe kane ğafurar rahıyma

  107. Ve la tücadil anillezıne yahtanune enfüsehümv innellahe la yühıbbü men kane havvanen esıma

  108. Yestahfune minen nasi ve la yestahfune minellahi ve hüve meahüm iz yübeyyitune ma la yerda minel kavl* ve kanellahü bi ma ya'melune mühıyta

  109. Ha entüm haülai cadeltüm anhüm fil hayatid dünya fe mey yücadilüllahe anhüm yevmel kıyameti em mey yekunü aleyhim vekıla

  110. Ve mey ya'mel suen ev yazlim nefsehu sümme yestağfirillahe yecidillahe ğafurar rahıyma

  111. Ve mey yeksib ismen fe innema yeksibühu ala nefsih* ve kanellahü alımen hakıma

  112. Ve mey yeksib hatıy'eten ev ismen sümme yermi bihı berıen fe kadıhtemele bühtanev ve ismem mübına

  113. Ve lev la fadlüllahi aleyke ve rahmetühu lehemmet taifetüm minhüm ey yüdılluk* ve ma yüdıllune illa enfüsehüm ve ma yedurruneke min şey'* ve enzellellahü aleykel kitabe vel hıkmete ve allemeke ma lem tekün ta'lemv ve kane fadlüllahi aleyke azıyma

  114. La hayra fı kesırim min necvahüm illa men emera bi sadekatin ev ma'rufin ev ıslahım beynen nas* ve mey yef'al zalikebtiğae merdatillahi fe sevfe nü'tıhi ecran azıyma

  115. Ve mey yüşakıkır rasule mim ba'di ma tebeyyene lehül hüda ve yettebı' ğayra sebılil mü'minıne nüvellihı ma tevella ve nuslihı cehennem* ve saet mesıyra

  116. İnnellahe la yağfiru ey yüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa'* ve mey yuşrik billahi fe kad dalle dalalem beıyda

  117. İy yed'une min dunihı illa inasa* ve iy yad'une illa şeytanem merıda

  118. leanehüllah* ve kale le ettehızenne min ıbadike nasıybem mefruda

  119. Ve le üdıllennehüm ve le ümenniyennehüm ve le amürrannehüm fe le yübettikünne azanel en'ami ve le amürannehüm fe le yüğayyirunne halkallah* ve mey yettehıziş şeytane veliyyem min dunillahi fe kad hasira husranem mübına

  120. Yeıdühüm ve yümennıhim* ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura

  121. Ülaike me'vahüm cehennemü ve la yecidune

  122. Vellezıne amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda* va'dellahi hakka* ve men asdeku minellahi kıyla

  123. Leyse bi emaniyyiküm ve la emaniyyi ehlil kitab* mey ya'mel suey yücze bihı ve la yecid lehu min dunillahi veliyyev ve la nesıyra

  124. Ve mey ya'mel mines salihati min zekerin ev ünsa ve hüve mü'minün fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune nekıyra

  125. Ve men ahsenü dınem mimmen esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinüv vettebea millete ibrahıme hanıfa* vetetehazellahü ibrahıme halila

  126. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve kanellahü bi külli şey'im mühıyta

  127. Ve yesteftuneke fin nisa'* kulillahü yüftıküm fıhinne ve ma yütla aleyküm fil kitabi fı yetamen nisaillatı la tü'tunehünne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkihuhünne vel müstad'afıne minel vildani ve en tekumu lil yetama bil kıst* ve ma tef'alu min hayrin fe inellahe kane bihı alıma

  128. Ve inimraetün hafet mim ba'liha nüşuzen ev ı'radan fe la cünaha aleyhima ey yusliha beynehüma sulha* ves sulhu hayr* ve uhdıratil enfüsüş şuhh* ve in tuhsinu ve tetteku fe innellahe kane bi ma ta'melune habıra

  129. Ve len testetıy'u en ta'dilu beynen nisai ve lev harastüm fe la temılu küllel meyli fe tezeruha kel müalekah* ve in tuslihu ve tetteku fe innellahe kane ğafurar rahıyma

  130. Ve iy yeteferraka yuğnillahü küllem min seatih* ve kanellahü vasian hakıma

  131. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve le kad vessaynellezıne utül kitabe min kabliküm ve iyyaküm enittekullah* ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve kanellahü ğaniyyen hamıda

  132. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve kefa billahi vekıla

  133. İy yeşe' yüzhibküm eyyühen nasü ve ye7ti bi aharın* ve kanellahü ala zalike kadıra

  134. Men kane yürıdü sevabed dünya fe ınellahi sevabüd dünya vel ahırah* ve kanellahü semıam besıyra

  135. Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne bil kıstı şühedae lillahi ve lev ala enfüsiküm evil valideyni vel akrabın* iy yekün ğaniyyen ev fekıyran fellahü evla bihima fe la tettebiul heva en ta'dilu* ve in telvu ev tu'ridu fe innellahe kane bi ma ta'melune habıra 1

  36. Ya eyyühellezıne amenu aminu billahi ve rasulihı vel kitabillezı nezzele ala rasulihı vel kitabillezı enzele min kabl* ve me yekfür billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülihı vel yevmil ahıri fe kad dalle dalalem beıyda

  137. İnnellezıne amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümmezdadu küfral lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm sebıla

  138. Beşşiril münafikıyne bi enne lehüm azaben elıma

  139. Ellezıne yettehızunel kafirıne evliyae min dunil mü'minın* e yebteğune ındehümül ızzete fe innel ızzete lillahi cemıa

  140. Ve kad nezzele aleyküm fil kitabi en iza semı'tüm ayatillahi yükferu biha ve yüstehzeü biha fe la tak'udu meahüm hatta yehudu fı hadısin ğayrihı inneküm izem müslühüm* innellahe camiul münafikıyne vel kafirıne fı cehenneme cemıa

  141. Ellezıne yeterabbesune biküm* fe in kane leküm fethum minellahi kalu e lem neküm meaküm ve in kane lil kafirıne nasıybün kalu elem nestahviz aleyküm ve nemna'küm minel mü'minın* fellahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameh* ve ley yec'alellahü lil kafirıne alel mü'minıne sebıla

  142. İnnel münafikıyne yühadiunellahe ve hüve hadıuhüm* ve iza kamu iles salati kamu küsala yüraunen nase ve la yezkürunellahe illa kalıla

  143. Müzebzebıne beyne zalike la ila haülai ve la ila haüla'* ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla

  144. Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne evliyae min dunil mü'minın* e türıdune en tec'alu lillahi aleyküm sültanem mübına

  145. İnnel münafikıyne fid derkil esfeli minen nar* ve len tecide lehüm nesıyra

  146. İllellezıne tabu ve aslehu va'tesamu billahi va ahlesu dınehüm lillahi fe ülaike meal mü'minın* ve sevfe yü'tillahül mü'minıne ecran azıyma

  147. Ma yef'alüllahü bi azabiküm in şekartüm ve amentüm* ve kanellahü şakian alıma

  148. La yühıbbüllahül cehra bis sui minel kavli illa men zulim* v kanellahü semıan alıma

  149. İn tübdu hayran ev tuhfuhü ev ta'fü an suin fe innellahe kane afüvven kadıra

  150. İnnellezıne yekfürune billah ive rusülihı ve yürıdune ey yüferriku beynellahi ve rusülihı ve yekulune nü'minü bi ba'dıv ve nekfürü bi ba'dıv ve yürıdune ey yettehızu beyne zalike sebıla

  151. Ülaike hümül kafirune hakka* ve a'tedna lil kafirıne azabem mühiyna

  152. Vellezıne amenu billahi ve rusülihı ve lem yüferriku beyne ehadim minhüm ülaike sevfe yü'tıhim ücurahüm* ve kanellahü ğafurar rahıyam

  153. Yes'elüke ehlül ehlül kitabi en tünezzile aleyhim kitabem mines semai fe kad seelü musa ekbera min zalike fe kalu erinellah cehratem fe ehazethümüs saıkatü bi sulmihim* sümmettehazül ıcle mim ba'di ma caethümül beyyinatü fe afevna an zalik* ve ateyna musa sültanem mübına

  154. Ve rafa'na fevkahümüt tura bi mısakıhim ve kulna lehümüdhulül babe sücedev ve kulna lehüm la ta'du fis sebti ve ehazna minhüm mısakan ğalıza

  155. Fe bima nakdıhim mısakahüm ve küfrihim bi ayatillahi ve katlihimül embiyae bi ğayri hakkıv ve kavlihim kulubüna ğulf* bel tabeallahü aleyha bi küfrihim fe la yü'minune illa kalıla

  156. Ve bi küfrihim ve kavlihim ala meryeme bühtanen azıyam

  157. Ve kavlihim inna katelnel mesıha ıysebne meryeme raulellah* ve ma kateluhü ve ma salebuhü ve lakin şübbihe lehüm* ve innellezınahtelefu fıhi le fı şekkim minh* ma lehüm bihı min ılmin illettibaaz zann* ve ma kateluhü yekıyna

  158. Ber rafeahüllahü ileyh* ve kanellahü azızen hakıma

  159. Ve im min ehlil kitabi illa le yü'minenne bihı kable mevtih* ve yevmel kıyameti yekunü aleyhim şehıda

  160. Fe bi zulmim minellezıne hadu harramna aleyhim tayyibatin ühıllet lehüm ve bi saddihim an sebılillahi kesıra

  161. Ve ahzihimür riba ve kad nühu anhü ve eklihim emvalen nasi bil ba'tıl* ve a'tedna lil kafirıne minhüm azaben elıma

  162. Lakinir rasihune fil ılmi minhüm vel mü'minune yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kabileke vel mükıymınes salate vel mü'tunez zekate vel mü'minune billahi vel yevmil ahır* ülaike se nü'tıhim ecran azıyma

  163. İnna evhayna ileyke kema evhayna ila nuhıv ven nebiyyıne mim ba'dih* ve evhayna ila ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya'kube vel esbatı ve ıysa ve eyyube ve yunüse ve harune ve süleyman* ve ateyna davude zebura

  164. Ve rusülen kad kasasnahüm aleyke min kablü ve rusülel lem naksushüm aleyk* ve kellemellahü musa teklıma

  165. Rusülem mübeşşirıne ve münzirıne li ella yekune lin nasi alellahi huccetüm ba'der rusül* ve kanellahü azızen hakıma

  166. Lakinillahü yeşhedü bi ma enzele ileyke enzelehu bi ılmih* vel melaiketü yeşhedun* ve kefa billahi şehıda

  167. İnnellezıne keferu ve saddu an sebılillahi kad dallu dalalem beıyda

  168. İnnellezıne keferu ve zalemu lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm tarıka

  169. İlla tarika cehenneme halidıne fıha ebeda* ve kane zalike alellahi yesıra

  170. Ya eyyühen nasü kad caekümür rasulü bil hakkı mir rabbiküm fe aminu hayral leküm* ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati vel ard* ve kanellahü alımen hakıma

  171. Ya ehlel kitabi la tağlu fı dıniküm ve la tekulu alellahi illel hakk* innemel mesıhu ıysebnü meryeme rasulüllahi ve kelimetüh* elkaha ila meryeme ve ruhum minhü fe aminu billahi ve rusülih* ve la tekulu selaseh* intehu hayral leküm* innemellahü ilahüv vahıd* sübhanehu ey yekune lehu veled* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* ve kefa billahi vekıla

  172. Ley yestenkifel mesıhu ey yekune abdel lillahi ve lel melaiketül mükarrabun* ve mey yestenkif an ıbadetihı ve yestekbir fe seyahşüruhüm ileyhi cemıa

  173. Fe emmellezıne amenu ve amilus salihati fe yüveffıhim ücurahüm ve yezıdühüm min fadlih* ve emmellezınestenkefu vestekberu fe yüazzibühüm azaben elımev ve la yecidune lehüm min dunillahi veliyyev ve la nesıyra

  174. Ya eyyühen nasü kad caeküm bürhanüm mir rabbiküm ve enzelna ileyküm nuram mübına

  175. Fe emmellezıne amenu billahi va'tesamu bihı fe seyüdhılühüm fı rahmetim minhü ve fadliv ve yehdıhim ileyhi sıratam müstekıyma

  176. Yesteftunek* kulillahü yüftiküm fil kelaleh* inimruün heleke leyse lehu veledüv ve lehu uhtün fe leha nısfü ma terak* ve hüve yerisüha il lem yekül leha veled* fe in kanetesneteyni fe lehümes sülüsani mimma terak* ve in kanu ıhveter ricalev ve nisaen fe lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyen* yübeyyinüllahü leküm en tedıllu* vallahü bi külli şey'in alim