Nedim

'Biyografi' forumunda KaRL_ tarafından 1 Temmuz 2008 tarihinde açılan konu


 1. ARKADAŞLAR
  BU HAFTA TANITACAĞIM DİVAN EDEBİYATI ŞAİRİMİZ NEDİM  Nedim, 1680'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih Sultan Mehmet devrinde yaşayan soylu bir aileden geldiği bilinir. Babası Mehmed Efendidir. Dedesi Musluhiddin Efendi, Sultan İbrahim dönemi kazaskerlerindendir. Nasıl bir eğitim aldığı kesinlikle bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklardan öğrendiğimize göre Şeyhülislam Ebezade Abdullah Efendi'nin başkanlık ettiği kurul önünde sınavdan geçerek, hariç müderrisliği payesini aldı. Bir süre sonra Mahmudpaşa mahkemesinde naiplikle görevlendirildi.

  Sadrazam Ali Paşa ve Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından korundu. Nevşehirli İbrahim Paşa, şiirlerini çok sevdiği Nedim'i muhasipliğe seçti. Daha sonra ise kütüphanesinde hafızı kütüb görevine getirdi. Bütün zevk ve eğlence meclislerinde sadrazamın ve bazı devlet büyüklerinin nedimi oldu. Ramazan aylarında, sadrazam İbrahim Paşa huzurunda verilen tefsir derslerine katıldı. Sadrazam İbrahim Paşa aracılığı ile Sultan Üçüncü Ahmed'in bulunduğu toplantılara katılmaya başladı.

  Şiirleri Sultan Üçüncü Ahmed tarafından beğenildi. Bu arada Mollakırımı medresesi (1727), Sadiefendi medresesi (1728) ve aynı yıl Nişancipaşayıatik medresesi müderrisliklerine tayin edildi. Son görevi Sekbanalibey medresesi müderrisliğiydi (1730). İbrahim Paşa'nın giriştiği, doğu dillerinden tercümeler, çalışmasına katıldı. Müneccimbaşı Derviş Ahmed Dede'nin Sahaifü'l Ahbar (Haberlerin Sayfaları), Bedrüddin Avni'nin İkdü'l Cuman (İnci Dizisi) adlı eserlerini Türkçe'ye çeviren kurulda çalıştı.

  İçki düşkünlüğü yüzünden irtiaş (titreme) hastalığı ve illeri vahime (korku) hastalığı çeken Nedim'in, Patrona Halil isyanı sırasında bir buhran geçirerek öldüğü ileri sürülür. Müstakimzade'nin, isyanda kaçarken Beşiktaş'daki evinin damından düşerek öldüğünü belirten ifadesi ispatlanmış değildir.

  Nedim dinin bazı yasaklarına karşı çıkmış, bu da onu tasavvufi düşüncelerden uzaklaştırmıştır. Nitekim şair de eserlerinde kadın, içki gibi şuhane unsurları işlemiştir. Ona göre yaşamanın temel amacı dünya zevklerini tatmak, eğlenmekti.

  Başlıca eseri Nedim Divanı'dır. Mahallileşme akımının öncüsüdür. Divan edebiyatındaki soyut sevgili ve mekanlar Nedim'in şiirlerinde somuta dönüşür. Yani sevgilisi hem beşeri aşkı anlatır hem de gerçektir. Zevk, eğlence, içki şiirlerinin temelini oluşturmuştur. Soğuk ve yapmacı anlatımdan kaçınmış, anlatmak istediklerini içten bir şekilde şiirlerine dökmüştür. Bunları da daha çok gazelleriyle anlatmıştır.

  Büyük şair, divan şiirinin katı kurallarına herkes gibi uysa da, bazı yenilikler yapmaktan geri durmamıştır. Örneğin bazı eserlerinde aruz yerine hece ölçüsü kullanmıştır.

  Nedim divan şiirinde çığır açmış büyük bir şairdir. Ne var ki onun değeri öldükten çok sonra anlaşılmıştır. Şair ayrıca İstanbul aşkıyla da tanınır. Zaten İstanbul şivesi akımının da öncüsü Nedim'den başkası değildir


  [​IMG]


  [SES]http://www.fileden.com/files/2008/5/22/1924437/huzzam.wma[/SES]
   


  YAREN bunu beğendi.

 2. BERCESTE

  Bakıp o şûh ile nâz û niyâza meşk ederiz
  Gülün tebessümüne bülbülün terânesine
  ........
  Bir şeker hândeyle bezm-i şevkâ câm ettin beni
  Nîm sun peymâneyi sâkî tamam ettin beni
  ........
  Ayağın sakınarak basma aman sultânım
  Dökülen mey kırılan şişe-î rîndân olsun
  ........
  Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım
  Serd oldu hava çıkma koyundan kuzucağım
  ........
  Pek istedi efendimi iydin üçüncü gün
  Lütfeyle gel Nedimi'ne kurbânın olduğum
  ........
  Ben dedikçe böyle kim kıldı Nedîm'i nâ-tüvân
  Gösterir engüşt ile meclisdeki minâ seni
  ........
  Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
  Lâlin öpdürtmek bu haletle mûhal olmuş sana
  ........
  Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedim
  Bir perî-sûret görünmüş bir hayal olmuş sana
  ........
  Düşmen ne denlü sahd ise de şâd ol ey Nedim
  Seng üzre gösterir zer-î kâmil ayarını
  ........
  Ey Nedim ey bülbül-ü şeydâ niçin böyle hâmûşsun
  Sende evvel çok nevâlar güft ü gûlar var idi


  BERCESTELER

  Sen bî-haber hayâlin ile gûşelerde biz
  Tâ subh olunca her gece ayş u dem eyleriz
  * * *
  Esdikçe bâd-ı subh perîşânsın ey gönül
  Benzer esîr-i turra-i cânânsın ey gönül
  * * *
  Güllü dîbâ giydin ammâ korkarım âzâr eder
  Nâzenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni
  * * *
  Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yâre mu’tâdım
  Seni ey gül sever cânım ki cânâne hitâbımsın


  HADDEDEN GEÇMİŞ NEZAKET

  Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana
  Mey süzülmüş şîşeden ruhsar-ı âl olmuş sana

  Bûy-i gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu
  Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana

  Sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem
  Zülfü Hârut’un demek mümkin ki nâl olmuş sana

  Şöyle gird olmuş Firengistân birikmiş bir yere
  Sonra gelmiş gûşe-i ebrûda hâl olmuş sana

  Ol büt-i tersâ sana mey nûş eder misin demiş
  El-amân ey dil ne müşkil-ter suâl olmuş sana

  Sen ne câmın mestisin âyâ kimin hayrânısın
  Kendin aldırdın gönül n’oldun ne hal olmuş sana

  Leblerin mecrûh olur dendân-ı sîn-i bûseden
  Lâ’lin öptürmek bu hâletle muhâl olmuş sana

  Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber Nedîm
  Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana


  KASİDE (İSTANBUL)

  (18. Yüzyıl - Kaside der vasf-ı İstanbul ve sitayiş-i Sadrazam İbrahim Paşa)

  Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır
  Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır

  Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
  Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır

  Bir kân-ı niamdır ki anın gevheri ikbâl
  Bir bağ-ı iremdir ki gülü izz ü alâdır

  Altında mı üstünde midir cennet-i a’lâ
  El-hak bu ne halet bu ne hoş âb u hevâdır

  Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet
  Her kûşesi bir meclis-i pür-feyz ü safâdır

  İnsaf değildir ânı dünyaya değişmek
  Gülzarların cennete teşbih hatadır

  Herkes irişür anda muradına ânınçün
  Dergahları melce-i erbab-ı recâdır

  Kala-yı meârif satılır sûklarında
  Bazâr-ı hüner ma’den-i ilm ü ulemâdır

  Camilerinin her biri bir kûh-i tecellî
  Ebrû-yi melek andaki mihrâb-ı duâdır

  Mescidlerinin her biri bir lücce-i envâr
  Kandilleri meh gibi lebrîz-i ziyâdır

  Ser-çeşmeleri olmada insana revân-bahş
  Germ-âbeleri câna safâ cisme şifâdır

  Hep halkının etvarı pesendîde-i makbul
  Derler ki biraz dilleri bî-mihr ü vefâdır

  Şimdi yapılan âlem-i nev-resm ü safânın
  Evsafı hele başka kitâb olsa sezâdır

  Nâmı gibi olmuşdur o hem sa’d hem âbâd
  İstanbul’a sermâye-i fahr olsa revâdır

  Kûh-sarları bağları kasrları hep
  Güya ki bütün şevk ü tarab zevk u safâdır

  İstanbul’un evsafını mümkün mi beyân hiç
  Maksûd heman sadr-ı kerem-kâra senâdır
  ..........
    3. MÜSTEZAD

  Ey şûh-ı kerem-pişe dîl-i zâr senindir
  Yok minnetin asla
  Ey kân-ı güher anda ne kim var senindir
  Pinhân u Hüveydâ
  Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz
  Baş üzre yerin var
  Gül goncasısın gûşe-i destâr senindir
  Gel ey gül-i rana
  Neylersen edip bir-iki gün bâr-ı cefâya
  Sabreyle de sonra
  Peymâne senin hâne senin yâr senindir
  Ey dil tek ü tenhâ
  Bir bûse-i cân bahşına ver nakd-i hayatı
  Ger kail olursa
  Senden yanadır söz yine bazar senindir
  Ey âşık-ı şeydâ
  Çeşmân-ı siyeh mest-i sitem kakülü pür-hâm
  Ebrûları pür-çîn
  Benzer ki bu dîldâr-ı cefâkâr senindir
  Biçâre Nedîmâ


  RUBAİ

  Sâkî nigehin tamam kâr etdi bana
  Hayretle cihan yüzünü târ etdi bana
  Cahbâya bahane bulma vallah billâh
  Nitdiyse o çeşm-i pür-humâr etdi bana

  Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır
  Aşıkların günâhı boynunda mıdır
  Doymam şeb-i vaslına şeb-i ruze gibi
  Ey sim-beden sabah koynunda mıdır


  ŞARKI

  Bir safa bahşedelim gel şu dil-i na-şada
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada
  İşte üç çifte kayık iskelede amade
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

  Gülelim oynayalım kam alalım dünyadan
  Ma-i Tesnim içelüm çeşme-i nev-peydadan
  Görelim ab-ı hayat akdığın ejderhadan
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada

  Bir sen ü bir ben ü bir mutrib-i pakize-eda
  İznin olursa eger bir de Nedim-i şeyda
  Gayrı yaranı bugünlük edip ey şuh feda
  Gidelim serv-i revanım yürü sa'd-abada


  TAHAMMÜL MÜLKÜNÜ YIKTIN

  Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kafir
  Aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir

  Kız oğlan nazı nazın şehlevend avazı avazın
  Belasın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın kafir

  Ne ma'na gösterir duşundaki ol ateşin atlas
  Ki ya'ni şule-i cansuz-ı hüsn ü an mısın kafir

  Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar
  Aceb bir şuha sende aşık-ı nalan mısın kafir

  Sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler
  Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir

  Şarab-ı ateşinin keyfi rüyun şul'elendirmiş
  Bu haletle çerağ-ı meclis-i mestan mısın kafir

  Niçin sık sık bakarsın öyle mirat-ı mücellaya
  Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir

  Nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim
  Sen ol cellad-ı din ol düşmeni iman mısın kafir


  GAZEL

  Murâdın anlarız ol gamzenin iz'ânımız vardır
  Beli söz bilmeziz ammâ biraz irfânımız vardır

  O şuhun sunduğu peymâneyi reddetmeziz elbet
  Anınla böylece ahd etmişiz peymânımız vardır

  Münâsibdir sana ey tıfl-ı nâzım hüccetin al gel
  Beşiktaş'a yakın bir hâne-i viranımız vardır

  Elin koy sîne-i billura rahm et âşıka zira
  Beyaz üzre bizim de pençe bir fermanımız vardır

  Güzel sevmekte zâhid müşkilin var ise bizden sor
  Bizim ol fende çok tahkikimiz itkanımız vardır

  Kocup her şeb miyânın canına can katmada ağyar
  Behey zâlim sen insaf et bizim de canımız vardır

  Sıkılma bezme gel bî-gâne yok da'vetlimiz ancak
  Nedîmâ bendeniz var bir dahî sultânımız vardır
    4. Tanıtım ve paylaşıma tşkler KaRL emeğinize sağlık :f40:

  Şu neyin seside alıp götürüyor beni :(
    5. emeğine sağlık KARL:f118: müzik çok güzeldi:f40:
    6. Bilgilendirme için teşekkürler Karl her hafta başka bir divan edebiyatı şairimizi tanıtıyorsun hemde bu güzel ses eşliginde bu çok harika tekrar teşekkürler..:f9: :f9: :f9:
    7. bilgiler ve paylaşım için teşekkürler Karl...

  müzikte dinlendiriyor insanı...
    8. offffffffff bayılıyorum fasıla ve okadarda değerli bir konuyu müzik eşliğinde okumak bana keyif verdi emeğine sağlık karl :f118: :f118: :f118:
    9. Bilgi ve paylaşım için teşekkürler Karl
  Divan edebiyatı şairlerimizi ney sesi eşliğinde okumak harika
  Emeğine sağlık tebrikler.
    10. Emeğine sağlık KaRL lisedeyken divan edebiyatına merakım çok fazlaydı ve her bir beyitin tercümesini yapardım.Hala okurken herbirinde ne kadar derin anlamlar yüklü ve neler anlattığı az çok tahmin edilebiliyor.
  Ney sesinin eşsiz güzelliğinde başlattığın bu paylaşım için teşekkürler her nekadar yorum yapamasamda ilgiyle takip ediyorum ve devamını da bekleyeceğiz yüreğine sağlık (+rep):f118: :f118:
   


Similar Threads: Nedim
Forum Başlık Tarih
Biyografi Nedim Otyam Hayatı ve Eserleri Kısaca 28 Mart 2017
Biyografi Nedim Saban Kimdir, Resimleri 9 Temmuz 2012
Biyografi nedim kimdir hayatı 9 Ocak 2012
Biyografi Nedim Günsür Hayatı, Sanat Üslubu ve Eserleri 5 Ocak 2012
Biyografi Osman Nedim Tuna Kimdir, hakkında bilgi 2 Mayıs 2011