Namazda Okunan Sureler ve Dualar

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Wish tarafından 3 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. namazda okunan sureler
  namazda okunan dualar
  namazda okunan ayetler

  Sübhâneke
  Namazlarda ayakta iken okunur.

  Okunduğu yerler:
  1- Her namazın ilk rekatinde, iftitâh tekbîrinden sonra,
  2- İkindi namazının sünnetinde, üçüncü rekate kalkınca Fâtiha'dan önce.
  3- Yatsı namazının ilk sünnetinde, üçüncü rekate kalkınca, Fâtiha'dan önce,
  4- Terâvih namazı dört rekatte bir selâm verilerek kılınıyorsa, üçüncü rekate kalkıldığı zaman, Fâtiha'dan önce.
  5- Cenâze namazında, birinci tekbîrden sonra.
  Okunuşu:
  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük.


  "ve celle senâük" sadece cenâze namazında okunur. Diğer zamanlarda okunmaz.

  Ettehıyyâtü
  Okunduğu yerler:
  Namazların her oturuşunda okunur.
  Okunuşu:
  Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ -ibadillahis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.


  Allahümme Salli ve Allahümme Bârik
  Okundukları yerler:
  1- Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü'den sonra,
  2- İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyâtü'den sonra.
  3- Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra.
  Okunuşu:
  Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.


  Okunuşu:
  Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.


  Rabbenâ âtina:
  Okundukları yerler:
  1- Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra,
  2- Kunut dûasını bilmeyen, vitir namazında onun yerine “Rabbenâ âtinâ âyetini okuyabilir.
  3- Cenâze namazında üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâları bilmeyen, bunların yerine yine “Rabbenâ âtinâ ayetini duâ niyetiyle okuyabilir.

  Okunuşu:
  Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr.


  Kunut Duâları:
  Vitir namazının üçüncü rekatinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp tekbîr alınır ve eller tekrar bağlanınca Kunut dûaları okunur.
  Okunuşu:
  Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nüminü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.


  Allahümme iyyâke nabüdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nesâ ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

  Namazlarda okunan bazı sûreler (zamm-ı sûre):
  Fâtiha Sûresi:
  Okunuşu:


  Elhamdü lillâhi rabbilâlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke nabüdü ve iyyâke nesteîn. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne enamte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

  Fil Sûresi:

  Okunuşu:
  Elem tera keyfe feale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yecal keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fecealehüm keasfin mekûl.


  Kureyş Sûresi:
  Okunuşu:
  Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felyabüdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî etamehüm min cûin ve âmenehüm min havf.


  Mâûn Sûresi:
  Okunuşu:
  Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yeduulyetîm ve lâ yehuddu alâ taâmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemneûnelmâûn.


  Kevser Sûresi:
  Okunuşu:
  İnnâ etaynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvelebter.


  Kâfirûn Sûresi:
  Okunuşu:
  Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ abüdü mâ tabüdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ abüd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ abüd. Leküm dînüküm veliye dîn.


  Nasr Sûresi:
  Okunuşu:
  İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, İnnehü kâne tevvâbâ.


  Tebbet Sûresi:
  Okunuşu:
  Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.


  İhlâs Sûresi:
  Okunuşu:
  Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.


  Felâk Sûresi:
  Okunuşu:
  Kul eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti filukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.


  Nâs Sûresi:
  Okunuşu:
  Kul eûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.


  Âyet-el Kürsî
  Okunuşu
  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ tehuzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. yalemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişeyin min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.