Mustafa Feyzi Efendi (Tekirdağlı) Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Aderito tarafından 24 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Mustafa Feyzi Efendi (Tekirdağlı) Kimdir Kısa


  Mustafa Feyzi Efendi Hazretleri, 1267 senesinde Tekirdağ'ın Kılıçlar Köyü'nde doğmuştur. Babası çiftçilikle meşgul olan Emrullah Ağa'dır.
  İlk bilgileri memleketinde tahsil ettikten sonra 1285/ 1868 yılında İstanbul'a gelerek, Bayezid Camii dersiamlarından olan ağabeyi
  Tekirdağlı Mehmed Tâhir Efendi'nin ders halkasına katılmıştır. İkmâl-i nüsah ederek 1300/1882'de ulûm-u aliyyeden icazetname almıştır.
  1301/1883 yılında yapılan ruus imtihanında ehliyetini isbat ederek, tedrise me'zunkılınmıştır.
  5 Receb 1301'de ders vekili sıfatıyla Bayezid Camii'nde ders vermeye başlamış ve 1316/1898 yılında ders halkasına devam eden talebelerine ilk icazetini vermeye muvaffak olmuştur.
  Usûlüne göre, 5 Safer 1305 ve1887 yılında kendisine ibtidâ-i haric rütbesi ile beraber İstanbul müderrisliği tevcih olunmuştur.

  [​IMG]


  Tedricen yükselerek 27 Ramazan 1325 ve 1907 yılında mûsıla-i sahn rütbesiyle Şehzadebaşı İsmâil Paşa Medresesi'nde müderrisliğe tayin edilmiştir.
  Daha sonra, 4. Osmânî ve 4. Mecidî nişanı ile taltif edilerek 1326/1910 senesinde Huzur Dersleri muhataplığına tayin edilmiştir.
  En son huzur dersinin yapıldığı 1338 ve 1919 senesine kadar bu vazifesine devam etmiştir.
  Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî Hazretleri'ne intisâb eden Mustafa Feyzi Efendi, seyr-i sülûkünü Gümüşhaneli dergâhında tamamlamış ve
  Gümüşhànevî Hazretleri'nden hilâfet icazetnâmesi almıştır. Dağıstanlı Ömer Ziyâüddîn Efendi'nin 18 Rebîül-evvel 1339/1921 senesinde vefatından sonra,
  Gümüşhâneli Dergâhı postnişîni olarak irşad vazifesine başlamış, 30 Kasım 1925 senesinde tekke ve zâviyelerin kapatılmasına kadar bu vazifeyi sürdürmüştür.
  Yeni Cami'de bir müddet hadis dersleri okutan Mustafa Feyzi Efendi'nin ömründe yirmidört defa halvete girdiği, halifelerinden Mehmed Zahid Kotku Rh.A tarafından ifade edilmiştir.

  Serez'li Hasib Efendi 1926-1949 yılları arasında, Kazan'lı Abdülaziz Efendi 1949-1952 yılları arasında, Mehmed Zahid Kotku Hazretleri de 1952-1980 yılları arasında irşad vazifesinde bulunmuşlardır.
  Mehmed Zâhid Kotku Hazretleri zamanında dergah hizmetleri yurt çapında çok yaygınlaşmış, imamlık görevi yaptığı camiden dolayı İskenderpaşa
  Cemaati adıyla meşhur olmuştur. Mehmed Zâhid Kotku Hazretleri'nin vefatından sonra irşad vazifesine gelen Mahmut Es'ad Coşan Hocaefendi
  zamanında ise irşad çalışmaları yurtdışına taşmış; Kanada'dan Avustralya'ya, Sudan'dan Orta Asya'ya geniş bir alanda hizmetler yürütülmüştür.
  Mustafa Feyzi Efendi Hazretleri, zàhirî ve bâtınî ilimlerde bir derya olup, mahviyet-i kâmile sahibi ve ahlâk-ı hamîdesiyle (güzel ahlâkıyla) mümtaz idi.
  Orta boylu, dolgunca, mübarek sakallarının beyazı daha çoktu. Nur yüzü yuvarlak idi. Çok zikreder ve çok namaz kılarlardı.
  1851 yılında vefat etmiştir
  Kabri Süleymaniye Camii haziresinde, tekke arkadaşlarının yanındadır. Mezar taşı kitâbesinde şunlar yazılıdır:
  Tekfurdâğî Mustafa Feyzi,
  Gümüşhaneli'den almıştı feyzi.
  Post-nişîn-i sâbık-ı dergâhında,
  Hem de mu'ciz idi ilim râhında.
  İrciî hitâbı erişti nâ-gâh,
  İcâbetine evvelce olmuştu âgâh.
  Kabrini ziyâret eyleyen ihvân,
  Ruhuna Fâtiha kılsınlar ihsân!