Muhasebe Bilgileri

'Sosyal Konular' forumunda YAREN tarafından 25 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Muhasebe Bilgileri örnekler
  Muhasebe nedir
  muhasebat

  Gerek muhasebe mesleği mensupları arasında olsun , gerekse tacirler ve çalışanlar arasında olsun , Muhasebecilik mesleği iki kısımda ele alınmıştırNedir bunlar? , “Ön Muhasebe” ve “Genel Muhasebe” Tabi bu kavramlar başlıbaşına yasal kavramlar değildirSadece iyi niyet kuralları çerçevesinde, ticari ve meslek hayatımıza yerleşmiştirMaksat yapılacak işi ve işi yapacak kişiyi tayin etmektirBiz de ,

  burada meslek yaşantımıza yerleştiği üzere “Muhasebe Mesleğini” iki kısımda ele alacağızÖnce

  “Ön muhasebe” ve “Genel Muhasebe” terimlerinin ne olduğuna değinecek ve ardından da, bu iki konumda yapılan veya yapılması gerekenlerin neler olduğunundan bahsedeceğiz

  ÖN MUHASEBE : Ön Muhasebe; birinci planda, günlük ticari hareketlerden ve firmanın ticari gidişatından haberdar olmak isteyen, Firma ortakları ile

  Firma yöneticilerine karşı yapılan muhasebedirİkinci planda ise firmaya ait işlem ve değerlerin Genel muhasebeden önceki sınıflama ve kaydetme safhasıdırResmi evrakların Genel muhasebeye düzgün olarak akışını sağlar Ön muhasebede bir firmanın ;

  -Stok takibi, (Stok: Henüz satılmamış ve depoda veya ambarda bekleyen mala stok(envanter) denir

  -Cari hesap takibi(Cari hesap; Borç/Alacak ilişkisi içinde olduğumuz firmalardırkime ne kadar borcumuz var veya kimden ne kadar alacağımız var , olduğunu bu program modülünde takip ederiz)

  -Banka takibi,(Bankaya yatırılan veya bankadan çekilen paralar,ödenen çekler,yapılan veya gelen havaleler bu moülde izlenir)

  -Çek/Senet Takibi,(Müşterilerden almış olduğumuz Çek ve Senetler ile Satıcılara vermiş olduğumuz Çek ve Senetlerin takibi burada yapılır)

  -Faturaların Takibi,(Fatura, mal veya hizmetin teslim edildiğini veya teslim alındığını gösteren resmi belgedirFatura ile yapılan Mal ve Hizmet alım/satımları bu modülde takibe alınır)

  -İrsaliyelerin Takibi,(İrsaliye mal sevkinde ve tesliminde kullanılan resmi belgedirHenüz fatura edilmemiş ancak tesllimi yapılmış mallar bu program modülünde izlenecektir)

  -Bordrolar,(Bordro modülünde de; bir firmanın çalıştırmış olduğu personellerin ücret hesaplaması yapılırİlgili personelin o ay içersinde kaç gün çalıştığı ne kadar ücreti hak ettiği ve bu ücretten yapılan yasal kesintiler, bu kesintilerin nereye,nasıl ve ne şekilde ödeneceğinin takibi yapılır

  Ayrıca remi evrakların düzenlenmesi, tasnifi ve düzgün bir şekilde klase edilerek ilgili yerlere işlenmesi de ön muhasebenin konusudur


  GENEL MUHASEBE : Herhangi bir firmaya ait işlem ve değer hareketlerinin , yetkili meslek mensupları tarafından(Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)Tek düzen hesap planı ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca , kaydedilip , sınıflandırılıp ilgili kişilere ve resmi mercilere sunulmasıdır

  Tek Düzen Hesap Planı

  Hesap =Aynı tür ve özellikteki işlemlerin ve bu işlemlere ilişkin artış ve azalışların kaydedildiği kodlama sistemidir Her hesabın mutlaka bir adı ile artışlarının ve azalışlarının yazılabileceği iki taraf bulunur Hesabın sol tarafı borçlu tutarların, sağ tarafı ise alacaklı tutarların yazıldığı taraftır Örnek ; kasa hesabı

  Alt Hesap :Ana hesabın altında açılan hesaplara denirÖrneğin;

  Borç 100-KASA HESB Alacak

  120-ALICILAR ( ana hesp) 320-SATICILAR(Ana Hesp)

  120 01 A Alıcıcı (alt hesap) 320 01 X Satıcısı(Alt Hesap)

  120 02 B Alıcısı (alt hesap) 320 02 Y Satıcısı(Alt Hesap)

  120 03 C Alıcısı (alt hesap) 320 03 Z Satıcısı(Alt Hesap)

  ......

  .......

  Ülkemizde 01011994 tarihinden itibaren Tek düzen hesap planı kabul edilmiştir Bu plana göre işletmeler, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap planı doğrultu- sunda kurmak zorundadırlarKabul edilen bu hesap planına göre ; bütün ticari işlem değerlerinin kaydedildiği bir hesap adı ve bu hesaba ait birde kodu vardırbu hesaplar iki grupta toplanır

  Bunlar;

  100 KASA 782 Finansman Giderleri Fark Hesb(7/A Hesap Planı)

  100 KASA 799 Üretim Maliyet Hesabı (7/B Hesap Planı) şeklindedirhesapların işleyiş mantığı; “Alan Hesaplar borçlu ,Veren hesaplar Alacaklıdır”şeklindedir

  Genel Muhasebedeki işlemler ;

  -Tahsil Fişleri,

  -Tediye Fişleri,

  -Mahsup Fişleri, yardımıyla ; Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire aktarılır

  TAHSİL FİŞİ : Kasaya para girişleri olduğunda ,tahsil fişi kullanılır

  TEDİYE FİŞİ : Kasadan para çıkışları olduğunda tediye fişi kullanılır

  MAHSUP FİŞİ: Kasayı ilgilendirmeyen , değer hareketleri de mahsup fişine kaydedilir
    2. Cevap: Muhasebe Bilgileri

  BİLANÇO VE GELİR TABLOSU


  BİLANÇO : Bir işletmenin belirli bir süre sonunda sahip oldukları varlıklar ile bu varlıkların kaynaklarını gösteren mali tablodur

  Bilançonun sol tarafına aktif , Sağ tarafına pasif denirDiğer bir deyişle de Aktif tarafı Varlıkları,

  Pasif tarafı da bu varlıkların kaynaklarını gösterirBilançonun aktif ve pasif tarafı birbirine eşittir

  Varlıklar : İşletmenin sahip olduğu para ,mal ,makine ,araç-gereç , alacaklar gibi iktisadi değerleri ifade eder

  Sermaye : İşletme sahibi veya sahiplerinin işletme varlıkları üzerindeki haklarını ifade eder

  Borçlar : İşletme sahipleri dışındaki üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder

  Görüldüğü üzere tek düzen hesap planındaki ;

  100 ile 299 arasındaki hesaplar Bilançonun aktifinde ,

  300 ile 599 arasındaki hesaplar Bilançonun pasifinde yer alır

  600 ve sonrası hesaplar kar ve zararı belli edecek hesaplar olduğu için , bilançoda gözükmezler

  Bilançonun Aktifinde yer alan bilgiler  A-Mevcutlar : İşletmenin elinde bulundurduğu faaliyeti için gerekli olan kıymetler ve varlıklardırBorç Bakiyesi verir Örneğin ; Kasa, Mal, Demirbaş vb

  B-Alacaklar :İşletmenin Faaliyeti sırasında ilişkide bulunduğu , işletme dışı kişi ve kuruluşlardan olan alacaklarıdırBorç bakiyesi verir Senetli veya Senetsiz alacak olabilir

  C-Zarar : İşletmenin,dönem sonunda geliri ile gideri arasındaki olumsuz farktır

  Bilançonun Pasif tarafındaki bilgiler


  A-Sermaye :İşletme sahibi veya ortaklarının , işletmeye koyduğu para veya ayni varlıklardır

  B-Borçlar : İşletmenin faaliyetlerinden dolayı ilişkide bulunduğu şahıs veya kuruluşlara olan borçlarıdır

  C-Kar : İşletmenin , dönem sonunda Geliri ile Gideri arasındaki olumlu farktır

  En çok kullanılan Muhasebe kodları ve bunların işleyiş Şekli

  100-Kasa = Bu hesap işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların

  TL karşılığının izlenmesi için kullanılırTahsil olunan para tutarları Borç ;

  Ödemeler ve bankalara yatırılan para tutarları Alacak kaydedilirHesap daima borç bakiyesi verir veya sıfır olurHiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez

  101-Alınan Çekler=Bu hesap gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlarAlınan çeklerin yazılı değerleri ile borç; bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak kaydedilirAktif karakterli bir hesaptır , borç bakiyesi verir

  102-Bankalar =Bu hesap,işletmece yurtiçi veya yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini sağlarBankalara para olarak yatırılan değerler Borç ; çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilirAktif karakterli bir hesaptır ve borç bakiyesi verir

  103-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri=İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenirKişilere Çek ve Ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; Çek ve ödeme emirlerinin bankadan ödenmesinin anlaşıldığı durumlarda bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir

  120-Alıcılar=İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal veya hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacakların izlenmesi için kullanılırSenetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç; tahsil edilmesi halinde alacak kaydedilir

  Aktif karakterli bir hesaptır ve borç bakiyesi verir

  121-Alacak Senetleri= İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal veya hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsarAlınan senet bu hesaba borç,tahsilinde ise alacak kaydedilir Aktif karakterli bir hesaptır ve borç bakiyesi verir

  153-Ticari Mallar=Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile işletmeye alınan ticari mallar(Emtia)ve benzeri kalemler bu hesapta yer alırSatın alınan ticari mallar bu hesaba borç, satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde ise alacak kaydedilir

  191-İndirilecek Katma değer Vergisi =Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen KDV’nin kaydedildiği ve izlendiği hesaptırMal ve hizmetin satın alımlarından doğanindirilecek KDV bu hesaba borç kaydedilir

  252-Binalar = İşletmenin her türlü binaları ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği hesaptır Aktif karakterli bir hesaptır ve borç bakiyesi verir

  254-Taşıtlar =İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği hesaptırUlaştırma sektöründe hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıt araçları bu hesaba kaydedilir Aktif karakterli bir hesaptır ve borç bakiyesi verir

  255-Demirbaşlar= İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme ,masa,koltuk,dolap,mobilya, gibi varlıkların izlendiği hesaptır Aktif karakterli bir hesaptır ve borç bakiyesi verir

  300-Banka Kredileri =Banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli kredilere ilişkin tutarları içeren hesap kalemidirAlınan kısa vadeli krediler bu hesaba alacak,ödemeler halinde ise borç kaydedilir

  320-Satıcılar=İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptırSenetsiz borcun doğması halinde bu hesaba alacak,ödenmesi halinde borç kaydedilir

  321-Borç Senetleri=İşletmenin her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçlarının izlendiği hesaptırBorç senetleri tutarı bu hesaba alacak,ödenmesi halinde borç kaydedilir

  331-Ortaklara Borçlar=İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptırBorcun doğması halinde bu hesaba alacak,ödenmesi halinde ise borç kaydedilir

  360-Ödenecek Vergi ve Fonlar=İşletmenin ekonomik faaliyetlerinde bulunmasının sonucu ilgili mali mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine,personeline ve üçüncü şahıslara ilişkin,ödenmesi gereken vergi,resim,harç ve fonların izlendiği hesaptırVergi resim veya harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren işlemler ortaya çıkınca anılan hesaplar alacaklanır,ödemeler yapıldıkça boçlanır

  361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri=İşletmenin personeline ait emeklilik keseneği ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence sosyal güvenlik kuruluşlarıns-ca ödenecek diğer yükmlülüklerin izlendiği hesaptır

  Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacaklandırılır ve ödemeler yapıldıkça borçlandırılır

  391-Hesaplanan Katma Değer Vergisi=Teslim edilen mal veya hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen yada işleminden vazgeçilen mal veya hizmetlere ilişkin KDV’nin izlendiği hesaptırHesaplanan KDV bu hesaba alacak kaydedilir

  500-Sermaye=İşletmeye tahsis edilen veya işletmenin ana sözleşmelerinde yer alan ve ticaret siciline tesçil edilmiş bulunan tutarı bu hesapta yer alır

  600-Yurtiçi Satışlar=Yurtiçindeki gerçek ve tüzel kişilere mal ve hizmetlet-r karşılığında alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptırSatış gerçekleştiğinde hasılat tutarı bu hesaba alacak kaydedilir

  791-İşçi Ücret ve Giderleri =İşletme faaliyetlerini yürütmek ,üretim ve hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla çalıştırılan işçiler için tahakkuk ettirilen aylık ücretler ,fazla mesai, primler,sigorta işveren primi vb gibi işçilere ait her türlü tutarlar bu hesabın borcuna yazılır

  793-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler = İşletmenin üretim pazarlama ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla,dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetleri kapsar(Elektrik,Su,Telefon,Ga z,Bakım ve onarım,nakliye vb gibi)

  794-Çeşitli Giderler =Sigorta giderleri,kira giderleri,yolluk giderleri,dava,icra , noter, iştirak payı giderleri,çeşitli giderler bu hesabın borcuna atılır

  796-Amortisman ve Tükenme payları = Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için ayrılan amortisman giderleri ile tükenme payları bu hesabın borcuna atılır

  797-Finansman giderleri =İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa veya uzun vadeli borçlanmaların faiz,komisyon ve kur farklarını kapsar

  Genel muhasebede Her ay mutad olarak yapılan muhasebe işlemleri nelerdir?

  -Öncelikle mükellefin alış ve satış faturaları , masraf faturaları ,makbuzları ve benzeri olan bütün evrakları Resmi defterlerine kaydedilir

  -Aylık Muhtasar beyanname verenlerin beyannamesi hazırlanıp,izleyen ayın 20'sine kadar vergi dairesine tahakkuk ettirilip ödenir Süre ayın 20günü akşamı mesai bitiminde sona erer

  -Katma Değer vergisi beyannamesi de ,izleyen ayın 25'inci günü akşamı mesai bitimine kadar vergi dairesine tahakkuk ettirilip ödenir Süre ayın 25günü akşamı mesai bitiminde sona erer

  -Aylık SSK primi bildirgeleri ve tasarruf teşvik bildirgeleri izleyen ayın sonuna kadar düzenlenip ödenirler SSK Primi , sosyal sigortalar kurumuna, Tasarrufu teşvik primleri de ilgili Ziraat Bankasına ödenir Ayrıca bağ-kur primleri ödemesi de ayın sonuna kadar yapılır

  NOT: Yukarıda bahsi geçen son günler, yani ayın 20,25 ,30 ve 31'i resmi tatile denk gelirse ; resmi tatili takip eden ilk mesai gününde, tahakkuk işlemi gerçekleştirilip ödeme yapılabilir Ayrıca Beyanname ve bildirgeler taahhütlü olarak postaya da verilebilir
   


Similar Threads: Muhasebe Bilgileri
Forum Başlık Tarih
Sosyal Konular 2012 Yılı Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri 12 Şubat 2012
Sosyal Konular Sermaye şirketlerinde kar / zarar ile ilgili muhasebe kayıtları 4 Mart 2011
Sosyal Konular Muhasebecilik-Muhasebe Mesleği 27 Ocak 2011
Sosyal Konular İstanbul Tüketici Hakları Mahkemeleri İletişim Bilgileri 19 Haziran 2014
Sosyal Konular İnternet Ortamında Kişilere Ait Bilgilerin İzinsiz Kullanılmasının Sakıncaları 10 Ekim 2012