Muhammed Şenavi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Aderito tarafından 11 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Muhammed Nur'ül Arabi Son dönem melamiliğin piridir . 1813-1887 arasında yaşamış büyük sufi. Türlü sufi üstadlarından ders almış olan ve hayatının büyük kısmını Anadolu ve Rumeli topraklarında geçiren Seyyid Muhammed Nur, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Üçüncü Devir Melamiliği şeklindeki tanımlanan dönemin de öncüsü kabul edilmektedir.

  Seyyid Hoca lakabıyla da tanınan Seyyid Muhammed Nur 1228 ve 1813 yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de doğmuştur. Babası Seyyid İbrahimü'l-Kudsi tarafından soyunun Hazreti Muhammed'e dayandığı öne sürülmektedir. Dedesi ise, meşhur veli ve şeyh Bedrü'l-Veli'dir.
  Seyyid Muhammed Nûr, şeyhi Hasan el-Kuveysnînin “Filân kitabı okut, sen Ruma git emriyle 1245 ve 1829da Rumeliye doğru yola çıkar. İskenderiyeden ayrılıp Antalya-Gelibolu-Selânik şehirlerinde biraz kaldıktan sonra Sereze gelir ve Serez medresesinde bir süre müderrislikte bulunur. Demirhisar, Doyran, Ustrumca yoluyla Koçanaya varır ve Üsküp valisi Hıfzı Paşanın yaptırdığı Koçana medresesinde yerli halkın büyük ricaları sonunda müderrisliğe başlar. Yıl, 1249 ve 1833 tür. Müderris olduğu senenin Ramazan ayında da Koçana Camiinde Kasîde-i Emalîyi Türkçe açıklayarak, okutmuştur. Usûl-i Fıkıh ve Fenarî de takrir ettiği dersler arasındadır. O tarihte mevcut talebelerinin başlıcaları; İbrahim, Alî, Hasan ve Ahmed Efendilerdir. Üsküp valisi Hıfzı Paşa, daha henüz yirmibir yaşında olan bu değerli hocayı görmek arzusuyla Üskübe davet etmiş, görüşmüş ve oradaki alimlerle de tanıştırmıştır. Bu görüşme sonucu Hıfzı Paşa kendisini sevmiş evlât ve yakınlarının öğretimi için Koçanaya beraber gitmelerini istemiştir. Fakat Paşanın hanımı çocuklarından ayrılmayı göze alamayınca, Seyyid Muhammed Nûra Üsküpte devamlı oturmasını rica etmişler, O da buna razı olmamış, sonunda yılın altı ayı Koçanada, diğer altı ayı da Üsküpte oturulmasına karar verilmiştir. 1269 ve1852 yılında kendisine bîat eden Müşir Çerkes İsmail Paşanın davetiyle Manastırda üç ay ikameti esnasında çoğunluğu memur ve subaylardan oluşan bir zümreye Şeyh Bedreddînin Vâridât adlı eserini okutmuş ve bu takrîri zaptedilerek Letâifüt-Tahkîkât fî şerhil-Vâridât adı verilmiştir. 1288 ve 1871 yılında, içlerinde Harirîzâde Hoca M. Kemâleddîn , Rifâî şeyhi Ahmed Safi Şeyhulislâm Mîr Muhtar , Mirefteli Hoca Abdullâh Hulûsi , Evkaf Müfettişi Hacı Tevfik, Mısır mollası Kâmil ve Mevlevihane kapısı Tarsus Rifâî şeyhi Abdülkerîm Efendilerin bulunduğu ilim erbabına Alay Emini Halil Efendinin evinde Seyyid Şerîf Cürcanînin Vahdet-i Vücûd risâlesini ve bundan başka et-Tâiyyetül-Fârıdıyye ile Risâletül-Ahadiyyeyi okutmuştur.
  Seyyid Muhammed Nûr yaşı yediye vardığında Kahireye gidip Şeyh Hasan el-Kuveysnîden öğrenim görmüştür. Câmiül-Ezherdeki tahsil süresi dokuz yıl sürmüş hocası Şeyh Hasan el-Kuveysnî kendisiyle yakından ilgilenmiş, hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Şeyhinin emriyle gittiği Yanyada Şeyh Yûsufun damadı Talât Efendiden tahsile devam etmiştir. 1245 ve 1829da Mekkeye gittiğinde orada Şeyh Ömer Abdürrasûlden hadîs okumuştur.
  12 Mart 1887 Pazartesi gecesi vefat etmiştir. Ustrumcada vefât ettiği odada defnedilmiştir. Ustrumca, halen Makedonyanın bir sınır şehridir. Mısırda başlayan ömür, tam yetmiş dört yıl sonra Ustrumcada noktalanmış olur.
   


Similar Threads: Muhammed Şenavi
Forum Başlık Tarih
Biyografi Muhammed Abduh Kimdir? Hayatı Ve Eserleri Kısaca 11 Ocak 2017
Biyografi Oflu Muhammed Emin Efendi Kimdir Kısaca 1 Şubat 2013
Biyografi Nûr Muhammed Pütni Kimdir Kısaca 24 Ocak 2013
Biyografi Nûr Muhammed Bedayûni Kimdir Kısaca 23 Ocak 2013
Biyografi Neccarzade Muhammed Sıddık Kimdir Kısaca 10 Ocak 2013