Modern Anayasalar Kitap Özeti

'Etüt Merkezi' forumunda zamaneanne tarafından 14 Haz 2012 tarihinde açılan konu

 1. Modern Anayasalar Kitap Özeti  Modern Anayasalar
  K. C. Whearein analitik ve teorik bir şekilde bir Anayasanın ne olduğunu, nasıl
  sınıflandırıldıklarını, neyi içermesi gerektiğini, bir Anayasanın ne gibi bir otorite iddia ettiğini,
  Anayasaların nasıl değiştiklerini ve Anayasal hükümet için beklentilerin ne olduğunu irdelediği
  “Modern Anayasalar çalışmasının özeti şöyledir:

  1. BÖLÜM: Anayasa Nedir?
  Anayasa; kelime anlamı bakımından, iki şekilde kullanılmaktadır. İlkin; bir ülkenin bütün hükümet
  sistemini, hükümeti yöneten ve düzenleyen ve kuran kuralların toplamını tanımlamak için
  kullanılır. İkincisi; daha dar bir anlamda, hukuksal ve hukuksal olmayan bütün kuralların bir
  toplamı değil, bu kurallardan seçilmiş ve genellikle bir veya bazen birbiriyle ilişkili bir kaç belgede
  toplanmış kurallar olarak tanımlanır.

  2. BÖLÜM: Anayasalar Nasıl Sınıflandırılabilir?
  Yazar, Anayasayı, hükümeti düzenleyen hukuksal kurallardan, önemlilerinin seçilip bir belgede ve
  bazen de İsveçte olduğu gibi birden fazla belgede toplanması olarak tanımlamayı yeğler. Ve bu
  bölümde anayasaların nasıl sınıflandırıldığını inceler. Yazara göre Anayasalar şu şekilde tasnif
  edilirler.

  1. Yazılı Olup Olmadığına Göre Anayasalar
  2. Değiştirilme Yöntemlerine Göre Anayasalar
  3. Yasama İle İlişkileri Bakımından Anayasalar
  4. Hükümet Yetkililerinin Tüm Ülkenin Hükümeti İle Ülkenin Parçaları Üzerinde Yetki Kullanan
  Yerel Hükümetler Arasındaki Dağılım Yöntemine Göre Anayasalar
  5. Kuvvetler Ayrımını Benimseme Durumlarına Göre Anayasalar
  6. Siyasal Sistemlere Göre Anayasalar


  3. BÖLÜM: Bir Anayasa Neleri İçermeli?
  Bu bölümde bir Anayasanın neyi içermesi gerektiği problemi tartışılır. Yazara göre, Anayasayı
  hukuksal belge olarak gören ve bu nedenle pratikte yalnızca hukuk kurallarına yer veren ve bunun
  dışında hiçbir şeye yer vermeyen veya veremeyen görüşle, Anayasayı bir çeşit manifesto, bir iman
  ikrarı, ülkülerin ifadesi gibi gören görüş birbirinden kesinlikle farklıdır.
  Yazara göre Anayasa neyi içermelidir? sorusunun en kısa yanıtı, en azı ve hukuk kuralı olan en
  azıdır. İdeal olarak, en iyi Anayasanın özelliği mümkün olduğu ölçüde kısa olması gerektiğidir.
  Ama böyle bir yanıt, Anayasa yapımcılarının bir Anayasa yaparlarken bu Anayasayı işletecek
  olanların veya bu Anayasa altında yaşayacak olanların kabul edebilecekleri ve Anayasa dışında
  bırakılabilecek hususların neler olduğuna dair güçlüklere sebep olur. Bu nedenle, Anayasa
  yapıldığında yeter sayılabilecek azaltılamaz en azın ne olduğu tartışmalıdır. Bu durumda karşımıza
  Anayasa neyi içermelidir?e dair listeler çıkar.


  4. BÖLÜM: Bir Anayasa Ne Gibi Bir Otorite İddia Edebilir?
  Bu bölümde, bir Anayasanın nasıl bir otorite iddia edebileceği tartışılır. Yazara göre, bir Anayasa
  hukuksal ve ahlaksal bir otorite iddia edebilir. Peki, hangi koşullarda bir Anayasa hukuksal bir
  otoriteye sahip olduğunu iddia edebilir? veya hangi kıstasla hukuku uygulamayla görevli kişiler,
  özellikle de, mahkemelerde hukuku uygulayanlar, Anayasa olarak adlandırılan belirli bir dokümanı
  hukukun parçası olarak tanırlar?
  Yazara göre bir Anayasa, yasa yapmaya yetkili bir organ olarak tanınan organ tarafından
  çıkarılması veya uygun görülmesi veya ilan edilmesi koşullarında bir hukuksal otorite iddia
  edebilir.

  5. BÖLÜM: Anayasalar Nasıl Değişirler?
  Bu bölümde Anayasaların nasıl değiştiği, zamanla değişip değişmedikleri, ne kadar süratle ve hangi
  süreçle değişmekte olduğu, bir Anayasa ile siyasal süreci düzenlemek istediği toplum arasında sık
  sık önemli ahenksizliklerin ortaya çıkıp çıkmadığı sorularına cevap aranır ve hangi güçlerin
  Anayasa değişikliğini ortaya çıkardığı incelenir. Bu anlamda, Anayasaların değişmesine sebep olan
  güçlerin iki yoldan birine işleyeceğinin belirtilmesi gerekir.

  6. BÖLÜM: Anayasalar Nasıl Değişirler: Biçimsel Anayasal Değişikliği
  Bu bölümde Yazar, Anayasaların Değiştirilmesinde Biçimsel Anayasa Değişikliğinin nasıl
  olacağını inceler. Genel olarak Anayasalar 3 biçimde değiştirilir:
  1. Biçimsel Değiştirme Yöntemi
  2. Yargı Kararları Yolu
  3. Adet ve Teamüller

  7. BÖLÜM: Anayasalar Nasıl Değişirler: Yargısal Yorum
  Yazar, bu bölümde, mahkemelerin ve yargıçların bir Anayasayı yorumlama fonksiyonunu nasıl
  elde ettiklerini sorarak başlar ve yanıt olarak, “tartışmalı davalarda hukukun ne olduğunu söylemek
  yargıçların fonksiyonudur der ve yargısal yorum ve kararın bir Anayasayı değiştirmesinden neyin
  kastedildiği sorusunun yanıtı aranır.

  8. BÖLÜM: Anayasalar Nasıl Değişirler: Uygulama ve Teamüller
  Bu bölümde bazen uygulamada Anayasayı hükümsüz ve işlemez bir duruma koyarak, bazen
  uygulamada nasıl kullanılacağını ve yorumlanılacağını saptayarak; fakat mahkemeler bakımından
  anlamının, yorumunun ve kelimelerinin değişmeden kaldığı buna karşın Anayasayı mutlak biçimde
  etkileyen tam anlamıyla hukukun bir parçası olmamakla beraber bağlayıcı olarak kabul edilen ve
  bir ülkenin siyasal kurumlarını düzenleyen ve açıkça da hükümet sisteminin bir parçasını oluşturan
  uygulama ve teamüller incelenir.


  9. BÖLÜM: Anayasal Hükümet İçin Kavramlar
  Yazar bu bölümde, Anayasal hükümetin ne olduğunu sorgular. Yazara göre, Anayasal terimlere
  göre hükümet bir şeyi ifade eder. Keyfi hükümetin bir zıddı olarak, iktidarda olanların istekleri ve
  yetenekleriyle ancak sınırlanabilen hükümet değil, Anayasanın hükümlerine göre sınırlandırılmış
  hükümet anlamına gelir. Bu anlamda Anayasal hükümetler aleyhine işleyen güçlüklerle karşı
  karşıyadır. Mesela; savaşlar ekonomik sıkıntılar ve bunalımlar, açlık tehlikesi, salgınlar ve çok
  tehlikeli hastalıklar ve tabii afet gibi durumların hepsi hükümetin karşılaştığı zorluklardan ve keyfi
  biçimde hareket etmesine engel olan unsurlardandır.