Milli Edebiyat Döneminin gelişim sebepleri nelerdir

'Bunları biliyormusunuz' forumunda YAREN tarafından 29 Haziran 2010 tarihinde açılan konu


 1. Milli Edebiyat Dönemini hazırlayan Sosyal ve Siyasal sebepler nelerdir?
  Milli Edebiyatın Doğuşu

  II.Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti İçinde örgütlenen subay ve aydınların baskısı sonucu 1908′ de ilan edilir. Abdülhamit, Kanun-i Esasiye tekrar yürürlüğe koymak zorunda kalır. Meclisi Mebusanunda İttihat ve Terakki üyelerinin çoğunluğuyla yine aynı yıl açılır. Her türlü siyasal düşüncenin yasak olduğu bu dönem sona erince basın, aydınlar, sanatçı ve düşünürler, çeşitli alanlardaki düşünce ve eylemlerini büyük bir coşkuyla gerçekleştirmeye koyuldular.

  Bu dönem, Osmanlının dağılma ve yıkılma evresinin son aşamasıdır. Osmanlı artık taim anlamıyla Batının sömürgesidir. 1789 Franız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik düşüncesi, Osmanlı İmparator*luğu İçindeki ulusal azınlıkların birer birer bağımsızlık eylemine girmesine neden olmuştur. Bunda Avrupalıların kışkırtmalarının da önemli bir payı vardır. Gelinen süreçte, imparatorluğu ayakta tutma konusunda ortaya atılan, “Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık gibi düşünceler geçerliliğini yitirmiştir. Bunu gözlemleyen aydınlar da, devletin çeşitli uluslara değil de,millet-i hakime olarak adlandırılan gerçek sahibine; Türk halkına dayanması gerektiği konusunda birleşmişlerdir. “Türkçülük adına verdikleri bu milliyetçilik eylemiyle aydınlar halka, ulusal kaynaklara, ulusal tarihe yönelmişlerdir. Gerçi bu hareket, belirti bir aşamada, halen günümüzde de yansımalarını gördüğümüz,bütün Asya Türklerini, içine alan büyük bir Turan devleti kurma hayali gibi ırkçı bir niteliğe de bürünmüştür. Bunu Ziya Gökalp Vatan ne Türkiyedir Türklere ne Türkistan/ Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan sözüyle ifade etmiştir. Tanzimat döneminde yapılan dil ve tarih çalışmaları ulusal edebiyat döneminin toplumsal ortamını hazırlamıştır. 1789 Fransız Ihtilatinin yaydığı “milliyetçilik düşüncesi önemin aydınlarını da etkilemiştir. Milli edebiyat döneminin doğuşunda, Mehmet Emin Yurdakulun, hece ölçüsüyle sade bir dille yazdığı, yurt ve kahramanlık konularını içeren şiirler sanatçılara örnek oluşturmuştur.

  Tüm bu gelişmeler sonunda Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergilerinde, bu dönemin özelliğini içeren şiirler ve teorik yazılar yayımlar. Bunların en önemlilerinden “Genç Kalemler 1911′de Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin tarafından Selanikte çıkarılır. Ömer Seyfettin ilk sayısında “Yeni Lisan adlı imzasız bir yazı yayımlar. Bu yazıda ulusal bir dil ve edebiyatın nasıl oluşturulacağının çerçevesinde çizer.
  Kaynak: edebiyat.tc​
    2. Cevap: Milli Edebiyat Döneminin gelişim sebepleri nelerdir

  MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİNİ HAZIRLAYAN TARİHÎ VE
  KÜLTÜREL OLGULARA GENEL BİR BAKIŞ
  Prof. Dr. Rıza FİLİZOK​

  1) Avrupa'daki Gelişmelerin Etkileri
  Millî Edebiyat akımı, Tanzimatla başlayan Batılılaşma hareketlerinin tabiî bir
  sonucu olarak ortaya çıkmış bir fikir, dil ve edebiyat hareketidir. Osmanlı aydınları
  Batı'yı bir model olarak görmeye başladıkları devirde Batı toplumları bütün kurumlarını
  millet esasına göre düzenlemişlerdi. Batı'daki siyasî hayat, kültür hayatı, ticarî hayat,
  bütün sosyal kurumlar, "millet", "halk", "vatan" gibi yeni kavramların etrafında
  kurulmuştu. Osmanlı aydınları Tanzimattan sonra bu gerçeği yavaş yavaş kavramağa
  başladılar, bu kavramları kendi gerçeğimize göre yorumlamaya başladılar. Batı'yı örnek
  olarak aldıklarından rejim meselesinde kesin çözümün parlamenter idare olduğu fikrine
  ulaştıkları gibi, sosyal ve siyasî şartların zorlamasıyla kurulması gereken sosyal birliğin
  de millet olduğu düşüncesine vardılar.
  Modern vatancılık anlayışı önce İngiltere'de sonra Fransa'da gelişmişti. Buna
  bağlı olarak kral, tek başına devleti temsil etmekten çıkmış, "millet-devletler"
  kurulmuştu.1 İngiltere ve Fransa çok dilli ülkeler olduklarından dil birliğinden ziyade
  başlangıçta "vatan birliği"ni ön plâna alıyorlar, milliyetçilikten ziyade vatanperverlik
  üzerinde duruyorlardı. Bu durum, Osmanlı imparatorluğuna da uygun düşüyordu.
  Şinasi ve Namık Kemal gibi Türk aydınları da aynı endişelerle millet kavramından çok
  vatan kavramı üzerinde durmuş,2 birçok Osmanlı aydını Osmanlı vatancılığı fikrini
  savunmuştur. Ancak Tanzimat yazarları, geleneğe dayanmayan bu fikri, İslamcılık
  fikriyle desteklemişlerdir. Osmanlı imparatorluğundaki azınlıklar arasında daha çok
  dile dayanan bir milliyetçilik anlayışının gelişmesinden sonra Türk aydınları da
  milliyetçilik düşüncesine yönelmişlerdir.
  Batı'da Türk tarihi ve Türkoloji sahalarında yapılan araştırmaların artması,
  Türkiye'de Milliyetçilik fikrinin gelişmesine yardımcı olmuştur. Ziya Gökalp'a göre
  Avrupada Türk kültürüne karşı beslenen sempati sonucunda ortaya çıkan "Turquerie"
  hareketi Türk aydınlarının dikkatini Türk kültürüne ve Türk kültürünün maddî unsurları
  üzerine çekmişti. Ayrıca Avrupalı ressam, romancı, tarihçi, filozof ve şairlerin
  Türklerle ilgili eserleri de Türk aydınlarını kendi kültürleri üzerinde düşünmeğe
  sevketmiştir. Rusya'da, Almanya'da, Macaristan'da, Danimarka'da, Fransa'da,
  Devamı için Tıklayınız..