Milletvekili Çıkarma Sayısı

'Sosyal Konular' forumunda Sitem tarafından 13 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Milletvekili Çıkarma Sayısı nedir
  Milletvekili Sayısı nasıl belirlenir
  seçimlerde Milletvekili Çıkarma Sayısı

  Milletvekili Çıkarma Sayısı

  Milletvekili seçimi kanunu gereğince milletvekilleri aşağıdaki maddelere göre seçilir.


  MİLLETVEKİLİ SAYISI VE DAĞILIMI

  MADDE 3 - (Değişik: 4125 - 27.10.1995) Milletvekili sayısı 550'dir. (İlk cümleden sonra gelen bölüm, Anayasa Mahkemesi'nin 21 Kasım 1995 tarih ve 22470 Mük. Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18.11.1995 gün ve E.1995/54 K.1995/59 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

  SEÇİM ÇEVRELERİ VE ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI

  MADDE 4 - (Değişik: 4125 - 27.10.1995) İllerin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde toplam milletvekili sayısından (...) (*) her il'e önce bir milletvekili verilir.

  (Değişik 2.fıkra: 4138 - 23.11.95) Son Genel Nüfus Sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, birinci fıkradaki illere verilen milletvekili sayısı çıkarıldıktan sonra kalan milletvekili sayısına bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir. İl nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit olunur.

  (...) (*) nüfusu milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekillikleri bu sıraya göre dağıtılır.

  Son kalan milletvekilliğinin verilmesinde, iki veya daha fazla ilin eşit nüfus veya nüfus artığı göstermesi halinde, bunlar arasında ad çekilir.

  Yapılan tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller, bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri, numara sırasına göre adlandırılır.


  Bu illerin seçim çevreleri belirlenirken;

  a) Seçim çevreleri, mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulur.

  b) Mümkün olduğu ölçüde ilçelerin mülki bütünlüğü dikkate alınır.

  c) Aynı seçim çevresinde yer alacak ilçelerin nüfus ve coğrafî yakınlıkları ile ulaşım imkanları gözönünde bulundurulur.

  Bu illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağıtımında; seçim çevrelerinin çıkaracakları milletvekili sayısı, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye ilişkin esaslara göre belirlenir.
  (*) Madde 4 ün 1 ve 3. fıkralarında yeralan "100 milletvekili çıkarıldıktan sonra kalan milletvekili sayısından", "Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı 450'yi bulmadığı takdirde" sözcükleri, Anayasa Mahkemesi'nin 21 Kasım 1995 tarih ve 22470 Mük. Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 18.11.1995 gün ve E.1995/54 - K.1995/59 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

  SEÇİM ÇEVRELERİ VE ÇIKARACAKLARI MİLLETVEKİLİ SAYISININ İLANI

  MADDE 5 - Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 4 üncü madde uyarınca tespit edilerek Resmî Gazete, radyo ve televizyonla ilân edilir.