Mevlananın anadoluya katkıları

'Dini Bilgiler' forumunda Violet tarafından 22 Mart 2011 tarihinde açılan konu


 1. Mevlananın anadoluya katkıları,Mevlananın anadoluya katkıları nelerdir,
  MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ

  Gönüller sultanı ve büyük sima olan Hazreti Mevlânâ, Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın kurucusu ve klasik şiirimizin de en önemli ilham kaynağı olan bir kişi olarak kabul edilir. Bu büyük insanın hayatı ve eserleriyle ilgili olarak bir kitap yazdık. Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde okuyan oğlum Taha Güneş de bu kitabın İngilizce’ye çevirdi. Bu çeviri de yayınlandı. ( Sahhaf Yayınevi) Eser, üçüncü baskısını yaptı. Bu sene (2007) UNESCO tarafından Mevlânâ yılı olarak kabul edildi. Konuyla ilgili özet bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim.

  Mevlânâ’nın en önemli eseri (25618 beyit) Mesnevî-i Manevî’den seçtiğimiz hikâyelere de yer verilmiştir. Ünlü düşünür ve şâir Mevlânâ, bunları zamanın şiir ve edebiyat dili olan Farsça ile kaleme almıştı. Bu hikâyeler, çeşitli çeviri veya seçmelerden derlenerek esere alınmıştır. Şüphesiz bu hikâyelerden çıkartılabilecek önemli fikirler ve yorumlar olabilir. Bunları okuyuculara havale ediyoruz.

  Mevlânâ, Mesnevî’sinde insanlık âlemine evrensel olan fikir ve düşünceleri sunarken somut örnek ve temsil anlatı şeklini kullanarak etki gücünü ve alanını oldukça genişletmiştir. Bu hikâyelerle yetiştirilmek istenen insan tipinin özelliklerini şu şekilde sıralamamız mümkündür:

  Ahlaklı, kötülüklerden arınmış, doğruluğu kendine ilke edinmiş, bilgili, nefsin kötü isteklerine uymayan, çalışkan, çok yönlü, vizyon sahibi, vefalı, fedakâr, çıkar gözetmeyen, dilini ve kalbini kötülüklerden temizlemiş, yüksek fikirli, kalbi insan ve çevre sevgisiyle dopdolu, gereksiz gurur ve kinden uzaklaşmış, olgun (kâmil) insanlar…

  Toplum olarak biz, Mevlânâ’yı tanımadan geçmişimizi, sanatımızı, edebiyatımızı, velhâsıl kültür ve medeniyetimizi layıkıyla tanımış olmayız. Bizlere düşen vazife, onun hikmetli eserlerini okuyup onlardan gerekli şekilde faydalanabilmektir. Bizler zengin bir kültür hazinesi içindeyiz. Bu zengin kültürün kıymetini bilip elimizden geldiği kadar, onu anlamaya çalışmalıyız.

  Şehirleri, uzun vadede tanıtıp yaşatanlar mühendis ve mimarlardan çok yazarlar, şâirler ve düşünce insanlarıdır. Osmanlı şehirlerinde klasik şiir ve edebiyat ikliminin oluşmasında Mevlevî mekânlarının önemli katkısı olmuştur.

  [​IMG]


  Anadolu’nun Türk ve İslam yurdu haline gelmesinde pek çok sebep vardır. Bunlardan biri de tasavvuf ve tasavvufi zümrelerdir. Ahmet Yesevî, Mevlana, Hacı Bektâş-ı Veli ve Yunus Emre gibi gönül mimarları, Anadolu insanının feyiz kaynağı olmuşlardır. Dolayısıyla Anadolu’da, Türkleşme ve İslamlaşma hareketinin daha çok on ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda gerçekleştiği söylenebilir.

  Yeseviyye, Mevleviyye ve Rufâiyye gibi tasavvuf okulları, Anadolu’nun maddi-manevi imarında etkili olmuşlardır. Anadolu insanı, genel anlamda tasavvufa yatkın olduğu için, dergâhlar, sığınma yerleri haline gelmiştir. Toprağın işlenmesinde, sanatın gelişmesinde ve sosyal barışın sağlanmasında etkili olmuşlardır.

  11. yüzyıldan itibaren Anadolu’da birçok değişiklik olmuş, bölgeye yerleşen Türkler, sürekli olarak Horasan ve Orta Asya’dan gelen yeni kafilelerle desteklenmişlerdir. Önceleri, çeşitli bağımsız Türkmen grupları tarafından başlatılan akınlar, Selçuklular tarafından devam ettirilmiş birçok yerde Türkler çoğunluk konumuna gelmişlerdir. Bunun tabii sonucu olarak, Anadolu’daki siyasî güç, tarım, ticaret, sanayi ve hayvancılıkla uğraşan Türklerin eline geçmeye başlamıştır. Anadolu’nun İslamlaşması, ancak on dördüncü yüzyılın ortalarında mümkün olabilmiştir.

  Anadolu Selçukluları, Farsça’yı edebiyat ve devlet dili olarak kullandıkları için, siyasî ve kültürel hayatta İran kültürünün etkili olduğu söylenebilir. Selçuklu sultanları, Keykubâd, Keyhüsrev, Keykavus gibi unvanları kullanarak, İran edebiyatına yoğun ilgi göstermekte, idarî işlerin birçoğu İran asıllı kimseler tarafından yürütülmekteydi.

  13. yüzyılda Moğol akınlarıyla yıpranan Selçuklu Devleti’nin yerini beylikler alırken, devletin resmî dil kabul ettiği Farsça’nın yerini, Türkçe almaya başlamıştır. Mevlana, Türk kelimesi ile aynı zamanda Müslümanlığı da ifade etmektedir.

  Mevlâna’nın ataları, on üçüncü asrın başlarında bugün Afganistan’ın kuzeyinde ve Özbekistan sınırına yakın bir bölgede bulunan Belh şehrinde ikamet etmekteydi. Bu şehir, İslâm öncesine yakın asırlardan itibaren Türklerin hâkimiyetinde bulunmuş, Gaznelilerin ve Selçukluların idaresinde önemli ilim merkezlerinden birisi hâline gelmişti. Şehir, Mevlâna’nın doğduğu yıllarda Hârzemşâhların hâkimiyetindeydi. Mevlâna ve ailesi, bu bölgeyi (Horasan) Anadolu’ya bağlayan güçlü bağlardan biri olmuştur.

  Türkler, Anadolu’yu fethettikten sonra, cami, medrese, tekke, zaviye, kervansaray, hastane, hamam, türbe ve suyolu gibi sosyal kuruluşlar inşa etmişlerdir. Dolasıyla, bu sosyal kurumların katkılarıyla, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması durdurulamamıştır.

  XIII. yüzyıl Selçuklu döneminde Konya’da yaşayıp eser yazan şâir ve düşünür Mevlânâ’nın Türk şiir ve kültürü üzerindeki derin tesiri, her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu etkinin, sadece Türk-İslâm toplumuyla sınırlı kalmayarak bütün insanlık âlemini kuşatmış olduğunu söyleyebiliriz.