Mesrûk Bin El-Ecda Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 23 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

  1. Mesrûk Bin El-Ecda Hakkında Bilgi


    Mesrûk Bin El-Ecda Biyografisi


    Tâbiînden meşhûr fıkıh ve hadîs âlimi. İsmi Mesrûk bin el-Ecdâ bin Mâlik el-Hemedânî el-Vedâî' el-Kûfî olup, künyesi Ebû Âişe'dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Hazret-i Ali zamânında 683'te (H.63) şehît oldu. Çok âbid (ibâdet eden) bir zât olup sika (güvenilir, sağlam) âlimlerdendir. Aslen Yemenlidir. Hazret-i Ebû Bekr zamânında Medîne-i münevvereye geldi. Daha sonra Kûfe'ye yerleşti. Kadisiye Savaşına katıldı ve bu savaşta yaralandı. Hissesine de bir câriye düştü. Geçimini Fırat Nehrinden su getirip satmakla temin ederdi. Hazret-i Ömer ile karşılaştığı zaman, Hazret-i Ömer; "İsmin nedir?"diye sordu. "Mesrûk bin el-Ecdâ."diye cevap verdi. Hazret-i Ömer; "Ecdâ."şeytandır. Sen Mesrûk bin Abdurrahmân'sın buyurdu. Bundan sonra bu isimle tanındı. Ecdâ lügatta, çekişip, kötü söz söyleyen mânâsına gelmektedir.

    Mesrûk bin el-Ecdâ, hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman, hazret-i Ali, hazret-i Muâz ibni Cebel, İbn-i Mes'ûd, Mugire bin Şu'be, Zeyd bin Sâbit, İbn-i Ömer ve hazret-i Âişe, Ümmü Seleme, ve birçok Eshâbdan hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Şa'bî, İbrâhim Nehâî, Ebû İshak Es-Sebîî', Mekhûl eş-Şâmî ve birçok âlim Mesrûk bin el-Ecdâ'dan hadîs-i şerîf rivâyet etmişlerdir. İlim öğrenmek için çok çalışırdı. İmâm-ı Şa'bî; "Ondan daha çok ilim öğrenmek isteyen bir kimse görmedim."sözleriyle bunu anlatmak istemiştir. İbrâhim Nehâî; "Mesrûk, İbn-i Mes'ûd'un talebesiydi ve müslümanlara sünnet-i Resûlullah'ı öğretirdi."buyurmuştur.

    Tâbiînin büyüklerinden İmâm-ı Şa'bî; "Mesrûk, fetvâyı Kâdi Şüreyh'ten, Şüreyh de kâdılığı (hâkimliği) ondan daha iyi bilirdi."buyurmuştur. Abdullah ibni Mes'ûd'un talebeleri içinde en eski olanı ve hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer ve hazret-i Ali arkasında namaz kılanı Mesrûk'tur. İclî ise; "O, Tâbiînden Kûfeli sika bir râvidir. Abdulah bin Mes'ûd' dan Kur'ân-ı kerîm tilâveti ve fıkıh öğrenirdi."buyurmuştu. Rivâyet etmiş olduğu hadîs-i şerîfler sahîh olup, Kütüb-i Sitte denilen meşhûr altı hadîs kitabında yer almıştır. İbn-i Hibbân, onun sika (güvenilir, sağlam) râvilerden olduğunu zikredip; "Mesrûk, Kûfe ehlinin en çok ibâdet edenlerindendi."demiştir. Hanımı diyor ki: "Mesrûk bin el-Ecdâ o kadar uzun namaz kılardı ki, namazdan ayakları şişerdi. Allahü teâlâya yemin ederim ki, fırsat bulup onun arkasına oturduğum zaman hâline acır ve ağlardım."diyerek onun hâlini anlatmaktadır. Ramazanda imâm olduğunda bir rekatta Ankebût sûresini baştan sona okurdu. Hacca gittiği zaman secdeden başka bir şey için başını yere koymamış, hiç uyumamış hep ibâdetle meşgûl olmuştur.