Merkezi yönetim birimlerinin görevleri nelerdir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 15 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Toplumun ihtiyaçları resmî kurumlarla karşılanır. Ancak devletin büyük coğrafi alanda kurulmuş olması tüm kurumların merkezde yönetilmesine engel olur. Bu nedenle merkeze bağlı yönetim birimleri oluşturulmuştur. Merkeze bağlı yönetim birimleri, yerel yönetimlerle birlikte görev yaparak kamu hizmetlerini yürütürler.

  Merkezî yönetim birimlerinin ildeki temsilcisi vali, ilçedeki temsilcisi kaymakamdır.

  Valinin Görevleri

  - Vali; kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.

  - Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.

  - ilin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

  - Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idarî şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.

  - Vali, Cumhuriyet Bayramı’nda ilde yapılacak resmî törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

  - Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

  Kaymakam, ilçede halkın sorunlarını çözmek için gerekenleri yapar.

  - İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek valinin görevidir.

  Kaymakamın Görevleri

  - Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

  - Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve hükümet kararlarının ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir.

  - Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir.

  - Kaymakamlar, kanunlarda belirtilen devlet dairesi, müessese ve işletmelerini, özel iş yerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı müesseseleri denetler ve teftiş ederler.

  - Kaymakam, valinin, onayıyla ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir.

  - Kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile bildirilir.