Marmara Üniversitesi - İstanbul

'Etüt Merkezi' forumunda Aysell tarafından 30 Mart 2009 tarihinde açılan konu


 1. [​IMG]

  Tarihçe

  16.01.1883 ‘ de “Hamidiye Ticaret Mektebi Alisi“ ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin nezaretine bağlı olarak Cağaloğlu ‘ nda İstanbul Kız Lisesi ‘ nin arkasında bir evde eğitime başlamış olan kurumumuz 1887‘de ilk mezunlarını (13 kişi) vermiştir . 21 Eylül 1889‘ da Maarif Nezaretine bağlanan okul , 1893 yılında ileride islahi ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lagvedilmistir . 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maarif Nezaretine bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bu güne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir .
  1915 yılında yapılan değişiklikle okul iki kademeli (kısmi evvel , kısmi sanı) hale getirilmiştir .
  Cumhuriyet döneminin başlamasıyla (1923 – 1924 ders yılı) okul üç kademeli hale getirilmekte (Orta Ticaret Mektebi – Yüksek Ticaret Mektebi ve İstanbul Ulumu Aliye-i Ticarriye Mektebi) ve İktisat vekaletine bağlanmaktadır . 1924 – 1925 ders yılından itibaren de muhtelif (kız – erkek – karma) eğitime başlamıştır . 15.02.1932 ‘ de belirtilen üç kademe küçük ticaret mektebi (1934 – 1935 yılından sonra adi Orta Ticaret Mektebi olmuştur) Ticaret Lisesi ve Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi seklinde yeniden düzenlenmiş ve Maarif Vekaletine yeniden bağlanmış bulunmaktadır .
  Kurumumuz 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşmüş , 1982 yılında da Marmara Üniversitesi olarak Üniversiteler kurumları arasında yer almıştır .
  Marmara Üniversitesi ‘ nin bugünkü temel karakteristiği 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ‘ nda öngörülen amaç ve ana ilkelere uygun olarak Ulu Önder ‘ in öngördüğü , çağdaşlaşma öncüleri arasına katılmış, demokrat , eşitlikçi ve dinamik bir yükseköğretim kurumu düzeyine ulaşmasıdır . 20.07.1982 ‘ de 20 profesör , 31 doçent , 32 yardımcı doçent olmak üzere toplam 83 öğretim üyesi , 197 öğretim görevlisi ve yardımcısı , 280 öğretim elemanı ile ise başlanmış , 1.10.1998 ‘ de 369 profesör , 276 doçent , 397 yardımcı doçent olmak üzere 1042 öğretim üyesine ve 1497 ‘ si öğretim görevlisi ve yardımcısı olmak üzere 2539 öğretim elemanına çıkılmıştır . Artış on kattır . 1982 – 1983 yılında 12 bin olan öğrenci mevcudumuz bugün örgün , ikinci , önlisans , lisans ve lisansüstü olmak üzere 51024 ‘ tür . Bu gelişmeler sonucu , toplamda Marmara Üniversitesi öğrenci sayısında İstanbul ve Gazi ‘ den sonra üçüncü , öğretim elemanı sayısında da besinci sıradadır . 1998 – 1999 eğitim - öğretim yılında 8755 öğrenci kaydetmiş bulunuyoruz .
  Marmara Üniversitesi , 1982 - 1983 eğitim öğretim yılında dokuz fakülte , bir yüksekokul , bir enstitü ile eğitim ve öğretime baslamıştır . Bugün fakülte sayısı on dörde,yüksekokul sayısı dokuza,enstitü sayısı da on bire yükselmiştir. Önlisans , lisans program sayısı 136 ‘ dır .
  Genel bilgiler

  Marmara Üniversitesi, 124 yıllık mazisi, 3.000 civarında seçkin öğretim elemanı ve 60.000'e yaklaşan öğrenci sayısıyla, en büyük kentimiz olan İstanbul'da, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Dört dilde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri'ni bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye'nin tek POLYGLOD (çok dilli) Üniversitesi'dir. Üniversitemizde eğitim kalitesinin yükselmesi, bilimsel faaliyetlerin en etkin hale getirilmesi, akademik ve idari kadrolarımızın ve gençlerimizin, olanak ve tesislerimizi en üst düzeyde kullanarak, özverili çalışmaları sonucu gerçekleştirilmektedir.

  Üniversitemizin tarihî geçmişi, Ticaret, Ziraat, Orman ve Maadin Nezareti'ne bağlı olarak, 16 Ocak 1883'de, Suphi Paşa tarafından, Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi adı altında kurulan Yüksek Ticaret Okulu'nakadar uzanmaktadır. Sonraki yıllarda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla teşkilât yapısı ve idaresi değişen bu yüksekokul, üniversitemizin nüvesini oluşturmuş; aynı çekirdek etrafında gelişen Marmara Üniversitesi; 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu kararnameyi yasalaştıran 2809 Sayılı Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş bir üniversitesi olarak yeniden doğmuştur.

  Üniversitemiz, aradan geçen tam 25 yıllık sürede yeni birimlerin eklenmesi suretiyle hızla büyümüş, çağdaş üniversite kimliği içinde, 13 fakülte, 11 enstitü, 9 yüksekokul ve rektörlüğe bağlı 2 bölüm, 31 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma görevlerini sürdürmektedir. Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren üniversitemiz, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermektedir. Aynı zamanda sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla, ülkemizi, yurt içi ve yurt dışında onurla temsil etmektedir.

  Marmara Üniversitesi, aslî görevi olan eğitim ve öğretimle beraber, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, demokratik ve katılımcı bir öğretimi amaç edinerek gençlerimizi bu hedefler doğrultusunda geleceğe hazırlamaktadır. Bunu yaparken, akademik kadrolarımızda başarılı hizmetler veren 563 profesör, 235 doçent, 567 yardımcı doçent, 235 öğretim görevlisi, 1010 araştırma görevlisi, 176 okutman, 78 uzman, toplam 2864 öğretim elemanı ve 3 çevirmen, 1 eğitim-öğretim plânlamacısıylabirlikte çalışmakta; 1350 idarî personel çeşitli birimlerde istihdam etmektedir. Öğretim elemanlarımızın 300 kadarı, eğitimin şehri İstanbul'da, diğer üniversitelerin derslerine de dışarıdan girmekte, bilgi dağarcığını ülke gençliği ile paylaşmaktadır. 1982 yılı öncesi mezunlar hariç, Marmara Üniversitesi adı altında diploma vererek mezun ettiğimiz gençler, yüz binlerle ifade edilmektedir. Mezunlarımız, kamu sektöründe veya yurt içi ya da yurt dışında özel teşebbüste, bazıları kendi işletmelerinin başında, adımızı onurla taşımaktadırlar.
    2. Cevap: Marmara Üniversitesi - İstanbul

  Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilerekapısını açmış, uzun ve başarılı geçmişinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitemiz, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat, spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya ev sahipliği yapmaktadır. Yüksek öğretim alanı, sanal eğitim, e-bilim ve e-ticaret, e-öğrenme, e-Türkiye, bilgi aktarım teknolojileri, yüksek teknolojiler, bioteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri terimler daima gündemimizdedir ve eğitimimizde hayat bulmaktadır. Üniversitemiz; Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)'nin, Türkiye'de değerlendirmeye aldığı az sayıdaki üniversiteden biridir. Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültemiz, uluslararası ABET çalışmalarını sürdürmektedir.

  Mekatronik Sistemler ile İmalat Operasyonu ve Esnek İmalat Sistemleri başlıklı proje kapsamında yapımı tamamlanan laboratuvarlar hizmete girmiştir. Bu laboratuarlarda bilgisayar teknolojisi, imalat teknolojisi ve toplam üretken bakım ve toplam kalite yönetiminin bir bütün olarak uygulanması ile mekatronik sistemlerin kullanımı; ülkemizde "üniversite-sanayi işbirliği"nin yaygınlaştırılmasında model olacak; sanayinin Ar-Ge ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesiyle ülke endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. 2003-2004 Akademik Yılı'nda Mekatronik Bölümü'ne öğrenci alınmıştır.

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ve Sosyal Bilimler Enstitümüz, Avrupa'da işletme ve ekonomi eğitimi akreditasyonu yapan EQUİS değerlendirmesine girme hazırlıkları içindedir. Sosyal Bilimler Enstitümüzün, kısa adı "EFMD" olan Avrupa Yönetim Geliştirme Kurulu (European Foundation for Management Development)'na kurumsal üye olarak kabul edilmiştir. Birçok yabancı üniversite ile öğretim üyesi mübadelesini de içeren araştırma ve eğitim protokolleri yapılmış bulunmaktadır.

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Almanca İşletme ve İşletme Enformatiği Bölümleri 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetleri arasındaki milletler arası anlaşma çerçevesinde kurulmuştur ve Alman Akademik Mübadele Teşkilatı (DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst) tarafından desteklenmektedir. Almanca İşletme ve İşletme Enformatiği Bölümleri, Türkiye'de ''Controlling'' ve ''İşletme Enformatiği'' derslerini veren tek bilim olma özelliğini taşımaktadır. Bölümlerde ayrıca ''Marketing'' ile ''Muhasebe ve Finansman'' alanında da öğrencilere Kıta Avrupası sistemini tanıma ve Multikültürel bir eğitim olanağı sağlanmaktadır.

  Marmara Üniversitesi'nin özellikle Almanya'daki Lüneburg Üniversitesi ve Johannes Kepler Üniversitesi (Linz) ile karşılıklı olarak yapmış bulunduğu iş birliği anlaşmaları çerçevesinde bölüm öğrencileri eğitimlerine bir ya da iki dönem için söz konusu üniversitelerde devam etmek hakkına sahip olmaktadırlar. Lüneburg ve Johannes-Keppler Üniversitesi dışında Bremen Üniversitesi, Berlin Teknik Üniversitesi, Münster Westfälische-Wilhelms Üniversitesi, Viyana İktisat Üniversitesi, Viyana Teknik Üniversitesi, Kiel Christian-Albrechts Üniversitesi ve Kanada'daki Manitoba Üniversitesi öğretim üyelerimizin iş birliği yaptığı ve bilimsel çalışmalar yürüttükleri üniversiteler arasında yer almaktadır.
  Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası, Sultanahmet Meydanının Güney Batısında bulunmaktadır.
  İktisadi ve İdari Bilimler, Dişhekimliği, İletişim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul'un Avrupa Yakasında; Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Eczacılık, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Teknik Eğitim, Tıp ve Mühendislik Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor, İlahiyat Meslek, Sağlık Hizmetleri, Haydarpaşa Sağlık Hizmetleri, Teknik Bilimler Meslek, Hemşirelik ve Zeynep Kamil Sağlık, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulları; Fen Bilimleri, Avrupa Birliği, Bankacılık ve Sigortacılık, Sağlık Bilimleri, Türkiyat Araştırma, Gastroenteroloji, Nörolojik Bilimler, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri ve Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüleri de Anadolu yakasında bulunmaktadır.

  Üniversitemizin yukarıda sayılan Yükseköğretim Kurumları ve diğer bağlı birimleri ile İstanbul'un iki yakasında 13 yerleşim alanına fiziki dağılımı bulunmaktadır. Bu dağılımın Anadolu yakasında Fikirtepe, Haydarpaşa, Anadoluhisarı üçgeninde bütünleştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.
    3. Cevap: Marmara Üniversitesi - İstanbul

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL DAĞILIMI
  AVRUPA YAKASI


  1- REKTÖRLÜK (SULTANAHMET)

  2- SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (BEYAZIT)
  Bankacılık Programı (I. ve II. Eğitim)
  Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı (I. ve II. Eğitim)
  Dış Ticaret Programı (I. ve II. Eğitim)
  Emtia Borsası Programı
  Muhasebe Programı (I. ve II. Eğitim)
  Satış Yönetimi Programı (I. ve II. Eğitim)
  Mahalli İdareler Programı

  3- BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ

  1) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Ekonometri (I. ve II. Eğitim)
  İktisat (I. ve II. Eğitim)
  İşletme (I. ve II. Eğitim)
  Maliye (I. ve II. Eğitim)

  2) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  4- NİŞANTAŞI KAMPÜSÜ

  1) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

  2) İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Gazetecilik
  Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  Radyo, Televizyon ve Sinema

  5- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (TARABYA)
  Kamu Yönetimi (Fransızca)

  ANADOLU YAKASI

  6- GÖZTEPE KAMPÜSÜ

  1) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Almanca Öğretmenliği
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
  Biyoloji Öğretmenliği
  Coğrafya Öğretmenliği
  Fen Bilgisi Öğretmenliği
  Fizik Öğretmenliği
  Fransızca Öğretmenliği
  İlköğretim Matematik Öğretmenliği
  İngilizce Öğretmenliği
  Kimya Öğretmenliği
  Matematik Öğretmenliği
  Müzik Öğretmenliği
  Okul Öncesi Öğretmenliği
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği
  Resim-İş Öğretmenliği
  Sınıf Öğretmenliği
  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
  Tarih Öğretmenliği
  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
  Türkçe Öğretmenliği
  Zihinsel Engelliler Öğretmenliği

  2) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

  Alman Dili ve Edebiyatı
  Bilgi ve Belge Yönetimi (Arşivcilik)
  Biyoloji
  Fizik
  Kimya
  Matematik
  Tarih
  Türk Dili ve Edebiyatı
  Sosyoloji (İngilizce)

  3) TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İngilizce) ve (II. Eğitim)
  Elektrik Öğretmenliği (I. ve II. Eğitim)
  Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İngilizce) ve (II. Eğitim)
  Enerji Öğretmenliği
  Hazır Giyim Öğretmenliği
  Matbaa Öğretmenliği (I. ve II. Eğitim)
  Metal Öğretmenliği (I. ve II. Eğitim)
  Otomotiv Öğretmenliği (I. ve II. Eğitim)
  Talaşlı Üretim Öğretmenliği (I. ve II. Eğitim)
  Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
  Tekstil Öğretmenliği (I. ve II. Eğitim)
  Tekstil Terbiye Öğretmenliği

  4) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
  Çevre Mühendisliği (İngilizce)
  Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
  Makina Mühendisliği (İngilizce)
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

  5) İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  İşletme (İngilizce)
  İktisat (İngilizce)
  Siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler (İngilizce)

  6) AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ

  7) BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ

  8) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  9) TÜRKİYAT ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ

  10) EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  11) ORTADOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ ENSTİTÜSÜ

  12) BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU

  Aktüarya
  Bankacılık
  Sermaye Piyasası
  Sigortacılık

  13) SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

  Turizm ve Otelcilik Programı (I. ve II. Eğitim)
  Turizm Rehberliği
  Seyahat İşletmeciliği

  14) TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

  Bilgisayar Programcılığı (I. ve II. Eğitim)
  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
  Elektrik Programı (I. ve II. Eğitim)
  Elektronik Programı (I. ve II. Eğitim)
  Haberleşme Programı
  Hazır Giyim Programı (I. ve II. Eğitim)
  Makine Programı (I. ve II. Eğitim)
  Matbaacılık Programı (I. ve II. Eğitim)
  Su Ürünleri Programı
  Uygulamalı Takı Teknolojisi Programı
  Döküm Programı (II. Eğitim)
    4. Cevap: Marmara Üniversitesi - İstanbul

  15) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ

  16) TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

  17) YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

  18) ÖZMEN AKTAR KIZ ÖĞRENCİ YURDU

  19) ÜNİVERSİTE SOSYAL TESİSLERİ - MİSAFİRHANE

  20) HANDAN ERTUĞRUL KIZ ÖĞRENCİ YURDU

  7- HAYDARPAŞA KAMPÜSÜ

  1) HUKUK FAKÜLTESİ

  2) TIP FAKÜLTESİ

  3) ECZACILIK FAKÜLTESİ

  4) SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  5) SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

  Anestezi Programı
  Diş Protez Programı
  Patoloji Laboratuvar Programı
  Radyoloji Programı
  Tıbbi Laboratuvar Programı

  6) HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

  7) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

  Sinema-TV Bölümü
  8 - MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ (ALTUNİZADE)

  9 - BAĞLARBAŞI KAMPÜSÜ

  1) İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  İlahiyat
  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

  2) İLAHİYAT MESLEK YÜKSEKOKULU

  3) ZEYNEP KAMİL SAĞLIK YÜKSEKOKULU

  10 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (ACIBADEM)
  Endüstri Ürünleri Tasarımı
  Fotoğraf
  Geleneksel Türk El Sanatları
  Grafik
  İç Mimarlık
  Resim
  Seramik ve Cam
  Tekstil
  Heykel Bölümü

  - GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ (ACIBADEM)

  11 - ANADOLUHİSARI KAMPÜSÜ

  1) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

  Antrenörlük Eğitimi (I. ve II. Eğitim)
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
  Spor Yöneticiliği (I. ve II. Eğitim)

  2) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
  İşletme (Almanca)
  Enformatik (Almanca)

  12 - KARTAL

  1) SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Sağlık Eğitimi
  Sağlık Yönetimi

  13 - BAŞIBÜYÜK
  1) GASTROENTEROLOJİ ENSTİTÜSÜ

  2) NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


  Resmi İnternet Sitesi..!
    5. Cevap: Marmara Üniversitesi - İstanbul

  Sadece ufak bir bilgi eklemeliyim. Marmara Üniversitesinin İşletme türkçe bölümü Anadolu Hisarı kampüsünde eğitim vermektedir.