Manzum Hikâye Nedir, Manzum Hikâye Hakkında

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 1 Mar 2011 tarihinde açılan konu

 1. Manzum Hikaye nedir,
  Manzum hikayenin özellikleri
  Manzum hikaye temsilcileri

  Nazım şeklinde yazılan hikâyelere manzum hikâye denir Manzum hikâyelerin öykülerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır Bu tür hikâyelerde didaktik şiir özelliği görülür

  Hikayede bulunan bütün özellikler (olay,yer,zaman,kişiler) manzum hikâyede de bulunur

  Eski edebiyatımızda uzun hikâyeler mesnevi türü ile yazılırdı Tanzimat’tan itibaren ortaya çıkan manzum hikâye türü kafiyeli ve redifli, şiir biçiminde hikâye yazmak amacını güder

  Manzum hikâyelerde şairler ya bir olayı anlatırlar, ya da öğüt vermek gayesini güderler

  Bu tür için ilk adımları Recaizade Mahmud Ekrem ile Muallim Naci atmıştır

  Bu tür Servet-i Fünun döneminde en etkili hale gelmeye başlamıştır

  En büyük iki temsilcisi Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy’dur

  Tevfik Fikret’in Balıkçılar ve Hasta Çocuk gibi önemli manzum hikâyeleri vardır

  Mehmet Akif Ersoy’un ise Küfe, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Hasta gibi önemli manzum hikâyeleri bulunmaktadır

  Ersoy ve Fikret dışında Beş Hececiler’de manzum hikâye denemeleri yapmışlardır Bunun dışında Türk şiirinin babası sayılan Yahya Kemal de manzum hikâyeler yazmıştır Onun Nazar şiiri en güzel manzum hikâyelerden bir tanesidir

  Manzum hikâyeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, o çevrenin kişileri tanıtılır Sonra olay anlatılır Amaç okuya bu bölümde ders vermektir Bir hikâye gibi sonlandırılır Manzum hikâyeler düşündürücüdür, eğiticidir

  Manzum hikâyede her olay işlenebilir Sıradan olaylar, sosyal olaylar vs

  Tarih

  Eski edebiyatımızda uzun hikâyeler mesnevi türü ile yazılırdı Tanzimattan sonra ortaya çıkan manzume türü kafiyeli ve redifli, şiir biçiminde hikâye yazmak amacını güder Bu tür için ilk adımları Recaizade Ekrem yazmıştırSEYFİ Baba, Mahalle Kahvesi, Hasta gibi önemli manzum hikâyeleri bulunurBu tür Servet-i Fünun döneminde yaygınlaşmaya başlamıştır

  Temsilcileri

  En önemli temsilcileri Mehmet Âkif Ersoy ve Tevfik Fikret' tir Bunun yanı sıra Beş Hececiler de bu türe önemli katkılarda bulunmuşlardır Düşündürücü ve eğitici manzum hikâyelere örnek olarak ise Yahya Kemal Beyatlı'nın Nazar isimli eserini örnek verebiliriz  -Manzum hikâyeler edebi metinlerdir

  -Konu ve özellik bakımından hikâye ile aynı özellikleri gösterirler

  -Manzum hikâyelerde şair ya bir olayı anlatır ya da bir öğüt verme çabası güder

  -Manzum hikâyeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, ardından o çevrede bulunan kişiler anlatılır Daha sonra ise olay anlatılır Amaç okuyucuya bu bölümde ders veya öğüt vermektir

  - Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hikâye ile benzer özellikler gösterir

  -Manzum hikâyeler düşündürücü ve eğiticidir

  -Manzum hikâyeler birçok bölümden oluşur İlk bölümde anlatılmak istenen olaydan ve kişilerden bahsedilir İkinci bölümde ise olaylar anlatılır ve örneklerle tasdik edilir Üçüncü bölümde ise olay son bulur ve okuyucuya ders vermeyi güden cümleler yer alır

  -Manzum hikâyede her olay işlenebilir Sıradan olaylar, sosyal olaylar vs

  -Manzum hikâyeler dörtlük , beyit, bent şeklinde de yazılabilir

  -Mensur hikâyeden (düzyazı) hiçbir farkı yoktur Kişiler, zaman, mekân, olay bu hikâyelerde de vardır Tek farkı şiirselliktir Dizelerdir Kafiye ve rediftir