Madde ve Özellikleri Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 19 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Madde ve Özellikleri Hakkında Bilgi

  MADDE VE ÖZELLİKLERİ
  Kütlesi ve hacmi olan tüm varlıklara madde denir
  Kalem, silgi, taş, toprak, hava gibi tüm varlıklar madde tanımına girerler
  Kütle: Bir cismin sahip olduğu değişmez madde miktarıdır Yani bir taş parçasını Dünyada da tartsak Ay'da da tartsak kütlesi değişme*yen sabit bir değerdir
  Hacim: Bir cismin kapladığı yerdir
  MADDENİN ÖZELLİKLERİ
  Maddenin iki tür özelliği vardır:
  1 Ortak özellikler: Farklı maddelerin aynı olabilecek özellikleridir Kütle, hacim, eylemsizlik, boşluklu yapı gibi
  2 Ayırt Edici Özellikler: Aynı şartlarda öl*çüldüğünde farklı maddeler için farklı değerler alan özelliklerdir Özkütle, erime, kaynama nok*tası gibi
  ORTAK ÖZELLİKLER AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER
  1 Kütle
  2 Hacim
  3 Eylemsizlik
  4 Boşluklu yapı
  1 Özkütle
  2 Erime noktası
  3 Kaynama noktası
  4 Çözünürlük
  5 Esneklik
  6 Genleşme vb

  ORTAK ÖZELLİKLER Ortak özellikler maddenin miktarına bağlı özelliklerdirMadde miktarı arttığında yada azaldığında ortak özelliklerin diğerleri de artar ya da azalır
  AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER Ayırt edici özellikler madde miktarına bağlı olmayan özelliklerdir
  Ayırt edici özellikler farklı maddeler için aynı şartlarda ölçüldüğünde farklı değerlerdir

  Maddeye ait bu sınıflandırmayı ayrıntılı olarak inceleyelim:
  Saf Madde:
  Aynı cins atom yada moleküllerden oluşmuş maddelere saf madde denirElement ve bileşikler saf maddedir Tüm saf maddelerin belirli bir erime, kaynama ve donma noktası vardır Aynı zaman da da homojendirler
  Element:
  Aynı cins atomlardan oluşmuş fiziksel ve kimyasal yöntemlerle farklı maddelere dönüştürülemeyen saf maddelere element denir
  Atom:
  Elementlerin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimdir
  Sembol:
  Elementlerin adlarını uzun uzun yazmak yerine Latince adının baş harfi büyük olmak şartı ile tek ya da en fazla iki harfle gösterilmesine sembol denir İkinci harfi küçük olarak yazılır
  METALLER
  1 Katı halde bulunurlar (civa hariç)
  2 Tel ve levha haline gelebilirler paslanmamış halleri parlaktır
  3 Isı ve elektriği iyi iletirler
  4 Bileşiklerinde daima pozitif (+) değerlik alırlar
  5 Metaller kendi aralarında bileşik oluşturamazlar Ancak birbiri içinde çözünerek alaşımları oluştururlar
  6 Ametallerle iyonik yapılı bileşikler oluştururlar
  7 Oksijenle oluşturdukları bileşikleri suda çözününce baz özelliği taşırlar
  8 Canlı organizmaların yapısında çok az bulunurlar
  9 Metaller asitlere atıldıklarında yanıcı hidrojen gazı çıkararak çözünürler


  Özelliğin Maddenin Üç Hali İçin Ayırt Edici Olup Olmadığı

  Ayırt Edici Özellik
  Katı
  Sıvı
  Gaz
  Özkütle (Yoğunluk)
  +
  +
  +
  Çözünürlük
  +
  +
  +
  Genleşme
  +
  +
  -
  Erime Noktası
  +
  -
  -
  Kaynama Noktası
  -
  +
  -
  İletkenlik
  +
  +
  -
  Esneklik
  +
  -
  -  [​IMG]  AMETALLER
  1 Katı-sıvı ve gaz halde bulunabilirler
  2 Tel ve levha haline getirilemezler
  3 Isı ve elektriği iletmezler (Karbon hariç)
  4 Bileşiklerinde hem pozitif hem de negatif değerlik alabilirler ancak negatif (-) değerliği tercih eder
  5 Ametaller hem kendi aralarındı hem de metallerle bileşik oluşturan
  6 Kendi aralarında kovalent yapılı; metallerle iyonik yapılı bileşikler oluştururlar
  7 Oksijenle oluşturdukları bileşikte suda çözününce asit özelliği gösterir
  8 Canlı organizmaların yapısında çokça bulunurlar En çok bulunanları karbon ve hidrojen dir
  Metaller: Demir: Fe Bakır: Cu Çinko: Zn Kalsiyum: Ca Magnezyum: Mg Sodyum: Na
  Ametaller: Hidrojen:H Azot: N Kükürt: S

  Saf maddelerden olan bileşiklerin özelliklerini inceleyelim:

  Bileşik:
  Farklı cins elementlerin kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda birleşmesi ile oluşan yeni özellikteki saf maddelere bileşik adı verilir
  Molekül: Bileşiklerin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimdir
  Moleküller ikiye ayrılır
  Element Molekülü:
  Aynı cins elementlerin bir araya gelmesi ile oluşan moleküllerdir 02 , N2 , F2 , gibi
  Bileşik Molekülü:
  Farklı tür element atomlarının bir araya gelmesi ile oluşan moleküllerdir H20 , C02 , CO, N205 gibi
  Bileşik molekülleri elektroliz gibi kimyasal yöntemlerle kendilerini oluşturan elementlere ayrıştırabilirler
  Su (H2 O) hepimizin çok iyi bildiği bir bileşik çeşididir Suyun özellikleri yardımı ile bileşiklerin genel özelliklerinin neler olduğunu aşağıdaki tablo yardımı ile kavramaya çalışalım:

  ÖRNEK BİLEŞİĞİN ÖZELLİKLERİ(Su)
  BİLEŞİKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
  1 Hidrojen ve oksijen gibi iki elementten (saf maddeden) oluşmuştur
  1 Saf ve homojendirler
  2 Su, daima 2 hidrojen, 1 oksijen atomundan oluşur
  2 Bileşiği oluşturan elementlerin atom ve kütlece birleşme oranlan sabittir
  3 Hidrojen yanıcı oksi*jen yakıcı olduğu halde su bu iki özelliği taşımaz, aksine söndürücü olarak kullanılır
  3 Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar
  4 Suyun en küçük bi*rimi 2H ve 1 oksijenden oluşan su (H2 O) molekülüdür
  4 En küçük yapı taşları moleküllerdir ve molekül formülü ile gösterilirler
  5 Su normal şartlarda daima 0°C de donar, 100°C de kaynar
  5 Belirli erime ve kaynama noktaları vardır Kristal olmayanlar hariç
  6 Su kaynatıldığında elementlerine ayrışmaz ancak elektrolizle elementlerine ayrışır
  6 Fiziksel yollarla bi*leşenlerine ayrışmazlar, ancak kimyasal yollarla bileşenlerine ayrışırlar


  KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ
  ÖRNEK KARIŞIMIN ÖZELLİKLERİ(Şekerli Su)
  KARIŞIMLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

  1 Şekerli su, karışımlardan hem suyun hem de şekerin özel*liklerini taşır
  1 Karışımı oluşturan saf maddelerin özelliklerini taşırlar
  2 Şekerli su hazırlanırken istenen oranlarda şeker ve su birbirine karıştırılabilir
  2 Karışımı oluşturan maddeler istenen oranlarda karıştırılabilirler
  3 Şekerli su, saf su gibi 0°C de donup, 100°C de kaynamaz
  3 Karışımların saf maddeler gibi belli erime ve kaynama noktaları yoktur
  4 Şekeri suyun suyunu buharlaştırılırsak ge*riye saf olarak şeker kalır
  4 Fiziksel yöntemlerle karışanlarına ayrıştırıla bilirler
  5 Şekerli su içerisinde hem şeker molekül*leri hem de su molekülleri karışım halin*dedir
  5 Farklı cinsten atom ya da moleküller içerirler
  6 Şekerli su karışımı homojen, tebeşir su karışımı ise heterojendir
  6 Karışımlar homojen ve heterojen olabilirler

  BİLEŞİK VE KARIŞIMLAR ARASINDAKİ FARKLAR

  BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ
  KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ
  1 Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler
  1 Karışımı oluşturan maddeler istenen oranlarda karıştırılabilirler
  2 Saf ve homojendirler
  2 Saf değillerdir Homojen ve heterojen olabilirler
  3 Erime ve kaynama noktaları sabittir
  3 Erime ve kaynama noktaları sabit de*ğildir
  4 Kimyasal yöntemlerle elementlerine ayrışır*lar
  4 Fiziksel yöntemlerle karışanlarını ayrılırlar
  5 Belirli formülleri vardır
  5 Formülleri yoktur
  6 Bileşiği oluşturan elementler bileşik içinde özelliklerini kaybederler
  6 Karışanlar özelliklerini karışım içerisinde de korurlar

  ---------------------