Kur’ân’ın Mûcize Oluşu hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 30 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. Kur’ân’ın Mûcize Oluşu hakkında bilgi


  Kur’ân-ı Kerîm’in Mekke ve Medine dönemlerinde inen sûrelerinde inkârcılara
  meydan okunmuş; bu kitabın Allah’tan geldiğinde şüpheleri varsa, onu Hz. Peygamber’in
  uydurduğu iddialarında samimi iseler benzerini yapıp getirmeleri gerektiği bildirilmiştir. Bu
  cümleden olarak Kur’ân’a benzer bir kitap (Kasas 28/49), onun sûrelerine benzer on sûre (Hûd
  11/13), sûrelerine benzer bir sûre (Yûnus 10/38) ve onun gibi bir söz (Tûr 52/34) oluşturup
  getirerek iddialarını ispat etmeleri istenmiştir. İnkârcı Araplar bütün arzularına ve
  teşebbüslerine rağmen bunu yapamamışlar, bir âyete benzer söz dahi söyleyememişler;
  böylece bu hususta âciz oldukları, yapamayacakları ortaya çıkmış, “Asla
  yapamayacaksınız” (Bakara 2/24) sözü fiilen gerçekleşmiştir.
  Kur’ân-ı Kerîm’in bir sûresinin, hatta bir âyetinin bile benzerinin yapılamaması
  özelliğine onun i‘câzı denir. Sözlükte i‘câz “âciz, çaresiz bırakmak”tır. Mu‘ciz “çaresiz
  bırakan”, mûcize ise “sıradan insanların yapamadığı, ancak peygamberlere Allah’ın
  lutfettiği, olağan üstü fiiller, etkiler ve haller”dir. Kur’ân mu‘cizdir; çünkü meydan okuduğu
  halde kimse benzerini yapamamıştır. Kur’ân mûcizedir, çünkü bu eşsiz kitap son peygamber
  Hz. Muhammed’in peygamberliğinin hak ve gerçek olduğunu ispat eden en kalıcı delil
  olmuştur.
  Kur’ân-ı Kerîm’in mu‘ciz ve mûcize oluşu hangi özelliklerinden gelmektedir? Hangi
  bakımlardan o bir mûcizedir?
  Bu sorunun cevabını vermek üzere tefsir ve ulûmü’l-Kur’ân kitapların- da
  paragraflar ve bölümler tahsis edilmiş, ayrıca i‘câzü’l-Kur’ân konusun- da birçok kitap
  yazılmıştır. Câhiz (ö. 255/869), Rummânî (ö. 384/ 994), Cürcânî (ö. 471/1026) gibi daha
  eski tarihlerde bu konuyu kitaplaştıran âlimler, Kur’ân’ın bütününe hâkim bulunan i‘câz
  yönünü ele alacak yerde bazı örnek âyetler üzerinde durmuşlar, kelâm ilmini ilgilendiren
  konulara girmişler, beşerin âcizliğinin irade ve kudret ile ilişkisini incelemişlerdir.
  Çağdaş yazarlardan Mustafa Sâdık er-Râfiî Kur’ân’ın kelimelerinde, terkip ve
  âyetlerinde hâkim bulunan mûsiki ve ses uyumu üzerinde durmuş; i‘câzın, bu niteliklerde
  odaklaştığını ifade etmiştir (Târîhu âdâbi’l- Arab, I, 225 vd.). Seyyid Kutub ise tasvir
  sanatını ön plana çıkarmış; gerek maddî gerekse mânevî varlık ve kavramları, Kur’ân’ın
  yaptığı gibi tasvirin imkânsızlığına dikkat çekmiştir (et-Tasvîrü’l-fennî fi’l-Kur’ân, s. 33, 187 vd.).
  Subhî es-Sâlih de Kur’ân-ı Kerîm’in meydan okumasına konu teş- kil eden özelliğinin –ilk
  muhatapları dikkate alındığında– muhtevasından ziyade ifadesinde ve üslûbunda aranılması
  gerektiğini ve bu sebeple Râfiî ve Seyyid Kutub’un tesbitlerinin isabetli olduğunu ifade
  etmiştir (Mebâhis fî ulûmi’l-Kur’ân, s. 320, 334 vd.).
  Burada bir fikir vermek üzere iç ve dış güzelliğin, mükemmelliğin zirvesinde olan
  kutsal kitabımızın i‘câzını ortaya koyan üç özelliğinden söz etmek mümkündür:
   
Yükleniyor...