Kuranı Kerimde'ki surelerin iniş sebebi

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 10 Nis 2014 tarihinde açılan konu

 1. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki surelerin iniş sebeplerini tek tek inceleyelim aceba hangi sure neden indirilmiş?

  Fatiha suresinin iniş sebebi: Kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha'da vardır.

  Bakara suresinin iniş sebebi: İnanca, ahlâka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu sûrede yer almıştır.

  Âl-i İmrân suresinin iniş sebebi: Hz. Meryem'in babasının mensup olduğu İmrân ailesinden söz edildiği için sûre bu adı almıştır.

  Nisâ suresinin iniş sebebi: Bu sûrede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların hukukî ve içtimaî yer ve değerlerinden bahsedildiği için adına "Nisâ" denmiştir.

  Mâide suresinin iniş sebebi: Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir. Bu sûrede münafıklardan bahsedilmekle beraber ağırlık ehl-i kitapta ve özellikle hristiyanlardadır. Bunun dışında sûrede hac farizası, abdest, gusül, teyemmüm ile ilgili bazı bilgiler, içki ve kumar yasağı, ahitlere ve söze bağlılık, içtimaî ve ahlâkî münasebetler, haram ve helâl yiyecekler gibi bilgi ve hükümlere temas edilmiştir.

  En’âm suresinin iniş sebebi: Sûrenin bazı âyetlerinde Arapların, kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sûreye En'âm sûresi denmiştir.

  A’râf suresinin iniş sebebi: A'râf'ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir.

  Enfâl suresinin iniş sebebi: Sûrenin birinci âyetinde savaştan elde edilen ganimetlerin Allah ve Resûlüne ait olduğu ifade edildiği için sûreye bu ad verilmiştir.

  Tevbe suresinin iniş sebebi: 104. âyet tevbe ile ilgili olduğu için sûreye bu isim verilmiştir. Bu sûre inince Resûlullah (s. a.) Allah'ın emirlerini hacdaki insanlara tebliğ etmesi için Hz. Ali'yi görevlendirdi.

  Yûnus suresinin iniş sebebi: Mekke halkı, kendi içlerinden bir adamın peygamber olabileceğine inanamıyorlar ve: "Allah, Ebû Tâlib'in yetimi Muhammed'den başka bir peygamber bulamadı mı?" diyorlardı. Hiç olmazsa hatırı sayılır, zengin ve makam sahibi birisinin peygamber olmasını daha uygun görüyorlardı. İşte bunun üzerine bu sûre inmiştir.

  Hûd suresinin iniş sebebi: Yunus sûresinden sonra inmiş olup onun devamı niteliğindedir. İtikada ait esasları, Kur'an'ın mucize oluşunu, ahiretle ilgili meseleleri, sevap ve cezayı ve Hz. Hûd'dan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lût, Şuayb ve Musa (a. s.) gibi peygamberlerin kıssalarını ihtiva etmektedir.

  Yûsuf suresinin iniş sebebi: Sûrenin başından sonuna kadar Yusuf Peygamber'den bahsedildiği için bu adı almıştır.

  Ra’d suresinin iniş sebebi: Sûrenin onüçüncü âyetinde gök gürültüsü manasına gelen "er-Ra'd" kelimesi zikredildiği için sûreye bu ad verilmiştir.

  İbrahim suresinin iniş sebebi: 35-41. âyetler Hz. İbrahim'in duasını ihtiva ettiği için sûreye bu ad verilmiştir.

  Hicr suresinin iniş sebebi: Hicr, bir yer adıdır. 80-84. âyetlerde Hicr'den bahsedildiği için sûreye bu ad verilmiştir.

  Nahl suresinin iniş sebebi: 68. âyette bal arısından söz edildiği için sûreye bu ad verilmiştir.

  İsrâ suresinin iniş sebebi: Hz. Peygamber'in Mi'rac mucizesinin Mekke'den Kudüs'e kadar olan kısmı bu sûrede anlatıldığından, sûre "İsrâ" adını almıştır.

  Kehf suresinin iniş sebebi: Sûre bu adı, içinde söz konusu edilen ve "mağara arkadaşları" demek olan "Ashâb-ı Kehf"den almıştır.

  Meryem suresinin iniş sebebi: Bu sûre, diğer bahisler yanında, özellikle Hz. Meryem'den ve onun Hz. İsa'yı dünyaya getirmesinden bahsetmesi sebebiyle "Meryem sûresi" adını almıştır.

  Tâ-Hâ suresinin iniş sebebi: Hz. Ömer'in bu sûre vesilesiyle müslüman oluşu, İslâm tarihinin önemli bir hatıra sayfasıdır.

  Enbiyâ suresinin iniş sebebi: Başka konular yanında bilhassa bazı peygamberler ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden bahsettiği için Enbiyâ (Peygamberler) sûresi adını almıştır.
  Hac suresinin iniş sebebi: Bu sûrede, hac farizasının daha önce Hz. İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hz. Muhammed (s. a.) tarafından da devam ettirildiğinden bahsedildiği için sûreye "Hac sûresi" denilmiştir.
  Mü’minûn suresinin iniş sebebi: kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlâki yaşayışlarından ve nâil olacakları uhrevî nimetlerden bahsedildiği için sûre "el-Mü'minûn" adını almıştır.

  Nûr suresinin iniş sebebi: Allah'ın, gökleri ve yeri aydınlatan nûrundan bahsedildiği için "Nûr sûresi" adını almıştır.

  Furkân suresinin iniş sebebi: Sûre, adını ilk âyetinde geçen "el-furkan" kelimesinden alır. "Furkan", hakkı bâtıldan ayırdeden demektir ve Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir.

  Şu’arâ suresinin iniş sebebi: "Şuarâ", şairler demektir; 224. âyetinde şairlerden sözedildiği için, sûre bu ismi almıştır. Muhaliflerin Kur'an'a karşı ileri sürdükleri iddialarından biri de, onun bir şair tarafından meydana getirilmiş olduğu idi.

  Neml suresinin iniş sebebi: 8. âyetinde, Süleyman aleyhisselâmın ordusuna yol veren karıncalardan söz edildiği için sûre bu ismi almıştır.

  Kasas suresinin iniş sebebi: İsmini 25. âyetinden almıştır. Sûrenin başlıca konularını, Hz. Musa'nın çocukluğundan itibaren hayatı, mücadeleleri; tevhid ehlinnin zaferi ve dünya servetine güvenilmemesi teşkil etmektedir.

  Ankebût suresinin iniş sebebi: 41. âyetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiği için sûre bu ismi almıştır.

  Rûm suresinin iniş sebebi: İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip gelecekleri anlatıldığından, sûreye bu isim verilmiştir.

  Lokman suresinin iniş sebebi: 34 (otuzdört) âyettir. Hz. Lokman'ın kıssasını anlattığı için bu adı almıştır.

  Secde suresinin iniş sebebi: Adını 15. âyette geçen kelimeden alan bu sûre Mekke'de nâzil olmuştur.
  Ahzâb suresinin iniş sebebi: Bu sûrede, müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden bahsedildiği için, bu isim verilmiştir.

  Sebe’ suresinin iniş sebebi: Sûre adını, Yemen'de bir bölge veya kabile ismi olan Sebe' kelimesinin geçtiği 15. âyetten alır.

  Fâtır suresinin iniş sebebi: Mekke'de nâzil olmuştur, 45 (kırkbeş) âyettir.

  Yâsîn suresinin iniş sebebi: Yâsîn sûresi Kur'an'ın kalbi kabul edilmiş ve müslümanlar arasında ayrı bir önem kazanmıştır. Fazileti hakkında hadisler vardır.

  Sâffât suresinin iniş sebebi: Adını, saf tutmuş meleklere işaret eden ilk âyetten alan ve kâinattaki güçlerden söz eder

  Sâd suresinin iniş sebebi: İsmini birinci âyette yer alan Sâd harfinden alır.

  Zümer suresinin iniş sebebi: Adını, 71 ve 73. âyetlerde geçen mümin ve kâfirlerin oluşturduğu topluluklar anlamına gelen "zümer" kelimesinden almıştır.

  Mü’min suresinin iniş sebebi: Adını, Firavun ailesinden inanan bir kişinin vasıflarının sayıldığı 28 - 45. âyetlerden alır.
   
 2. Fussilet suresinin iniş sebebi: Adını, 3. âyette geçen "fussılet" kelimesinden almıştır.

  Şûrâ suresinin iniş sebebi: Adını 38. âyette geçen ve müslümanların, işlerini aralarında danışma ile yapmalarının gereğini bildiren Şurâ kelimesinden almıştır.

  Zuhruf suresinin iniş sebebi: Zuhruf, altın ve mücevher anlamına gelir. Sûrede bunlardan söz edildiği ve Allah'ın insana sahip olduğu altın ve mücevherle değil, inanç ve davranışlarına göre değer verdiği anlatıldığı için sûre bu adla anılmıştır.

  Duhân suresinin iniş sebebi: Adını, onuncu âyette geçen ve duman manasına gelen "duhan" kelimesinden almıştır.

  Câsiye suresinin iniş sebebi: Adını, 28. âyette geçen ve kıyamette diz üstü çökenleri anlatan "câsiye"den almıştır.

  Ahkâf suresinin iniş sebebi: Âd kavminin yaşadığı bölgede rüzgârlar, "ahkaf" denen kum tepeleri meydana getiriyordu. İçinde bu kavmin yaşadığı bölge ve kum yığınlarından söz edildiğinden sûre Ahkaf adını almıştır

  Muhammed suresinin iniş sebebi: Adını Peygamberimizin isminden alan bu sûreye aynı zamanda Kıtâl sûresi de denmiştir.

  Fetih suresinin iniş sebebi: İçinde İslâm'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sûre, hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ile Medine arasında inmiş

  Hucurât suresinin iniş sebebi: Bu sûrede müminlere bazı görgü kuralları, Peygamber'e ve birbirlerine karşı nasıl davranacakları öğretilmektedir.

  Kâf suresinin iniş sebebi: "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır.

  Zâriyât suresinin iniş sebebi: İlk âyette geçen ve "rüzgârlar" anlamına gelen "zâriyât" kelimesi, sûrenin adı olmuştur.

  Tûr suresinin iniş sebebi: Adını, birinci âyette geçen ve üzerinde Hz. Musa'ya Tevrat'ın indiği, böylece onun ilâhi hitaba mazhar olduğu Tûr dağından almıştır.

  Necm suresinin iniş sebebi: Mekke'de inmiştir. 62 (altmışiki) âyettir. Yalnız 32. âyeti Medine'de nâzil olmuştur.

  Kamer suresinin iniş sebebi: Ayın yarılması mucizesi bu sûrede anlatılır.

  Rahmân suresinin iniş sebebi: Bu sûrede Allah'ın nimetleri sayılır. Bunlar sayılırken bütün şuurlu varlıklara hitaben "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?" anlamına gelen ayet sık sık tekrar edilir.

  Vâkı’a suresinin iniş sebebi: Adını ilk âyetinde geçen ve kıyamet olayını ifade eden "vâkıa" kelimesinden almıştır.

  Hadîd suresinin iniş sebebi: Arapça'da demir anlamına gelen "hadid" kelimesiyle isimlenen ve demirin önemine işaret ettiği için bu adı alan sûre Medine'de inmiştir.

  Mücâdele suresinin iniş sebebi: Adını, ilk âyetinde geçen "tecâdilü" kelimesinden alır.

  Haşr suresinin iniş sebebi: 2 - 7. âyetlerinde yahudi kabilelerinden Nadîroğullarının sürülmeleri hakkında bilgi verdiği için bu adı almıştır.

  Mümtehine suresinin iniş sebebi: Adını, 10. âyette geçen "imtehınû" kelimesinden almıştır

  Saff suresinin iniş sebebi:
  Adını, müminlerin saf tutarak Allah yolunda savaştıklarını bildiren 4. âyetinden almıştır

  Cum’a suresinin iniş sebebi: Adını, 9. âyetinde geçen "cum'a" kelimesinden alır.

  Münâfikûn suresinin iniş sebebi: Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır.

  Teğâbun suresinin iniş sebebi: Adını, dokuzuncu âyette geçen ve aldanma, kâr-zarar manasına gelen "teğâbün" kelimesinden alır.

  Talâk suresinin iniş sebebi: Sûre boşama konusunu ihtiva ettiği için bu ismi almıştır

  Tahrîm suresinin iniş sebebi: Adını Hz. Peygamber'in bazı yiyecekleri kendisine yasakladığını anlatan birinci âyetten alır.

  Mülk suresinin iniş sebebi:
  Adını, birinci âyetinde geçen "el-mülk" kelimesinden almıştır.

  Kalem suresinin iniş sebebi:
  "Nûn" sûresi diye de anılır. Adını ilk âyetindeki "kalem" kelimesinden alır.

  Hâkka suresinin iniş sebebi:
  Adını, ilk âyetindeki "el-hâkka" kelimesinden almıştır. "Hâkka"ya değişik manalar verilmiştir.

  Me’âric suresinin iniş sebebi:
  Adını, üçüncü âyetindeki "el-meâric" kelimesinden almıştır.

  Nûh suresinin iniş sebebi:
  Hz. Nuh'un ilâhî elçi olarak gönderilişi ve mücadeleleri anlatıldığından sûre bu ismi almıştır.

  Cin suresinin iniş sebebi:
  Cinlerin Kur'an dinleyip hidayete geldikleri anlatıldığından, sûre bu ismi almıştır.

  Müzzemmil suresinin iniş sebebi:
  Sûre, adını, ilk âyetindeki "el-müzzemmil" kelimesinden almıştır. "Müzemmil" örtünüp bürünen demektir.

  Müddessir suresinin iniş sebebi:
  Sûre, adını ilk âyetindeki "el-müddessir" kelimesinden almıştır. "Müddessir", örtüsüne bürünen, sarınan demektir.

  Kıyâme suresinin iniş sebebi:
  Adını, ilk âyetinde geçen "el-kıyâme" kelimesinden almıştır.

  İnsan suresinin iniş sebebi:
  Adını ilk âyetinde geçen "el-insân" kelimesinden almıştır. "Hel etâke", "ed-Dehr", "el-Ebrâr" ve "el-Emşâc" isimleri ile de anılır.

  Mürselât suresinin iniş sebebi:
  "Gönderilenler" anlamına gelen "el-mürselât" kelimesi ile başladığı için sûre bu adı almıştır.

  Nebe’ suresinin iniş sebebi:
  Meâric'den sonra inmiştir; ilk Mekkî sûrelerden olup 40 (kırk) âyettir. "Nebe' " haber demektir. Kıyamet haberlerini ihtiva ettiği için bu ad verilmiştir.
   
 3. Nâzi’ât suresinin iniş sebebi: Ana fikir olarak kıyameti konu edinir. Cenab-ı Allah, sûrenin başında, kendilerini, ilk beş âyette belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin etmektedir.

  Abese suresinin iniş sebebi: Adını, "yüzünü ekşitti, buruşturdu" anlamına gelen ilk kelimesinden almıştır. Resûlullah'ın bazı davranışlarını tenkit ve onu ikaz mahiyetinde gelen bu ve benzeri âyetler, onun hak peygamber olduğuna en büyük delildir.

  Tekvîr suresinin iniş sebebi: Sûrenin başında güneşin dürülmesinden söz edilmiş ve adını da buradan almıştır.
  İnfitâr suresinin iniş sebebi: Göğün yarılmasından söz ederek başladığı için bu adı almıştır. Konusu ahiret âlemidir.

  Mutaffifîn suresinin iniş sebebi: Ölçü ve tartılarında hile yapanları kötüleyerek başladığı için bu adı almıştır.

  İnşikâk suresinin iniş sebebi: Göğün yarılmasından söz ettiği için bu adı almıştır.

  Bürûc suresinin iniş sebebi: Sûrede burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve o güne tanıklık edecek olanlarla, yine o gün müşahede edilecek olaylara yemin edildikten sonra Yemen'de geçmiş bir olaya temas edilir:

  Târık suresinin iniş sebebi: Adını, 1. âyette geçen "târık" kelimesinden alır. Târık, geceleyin gelen, şiddetlice vuran, kapı çalan demektir.

  A’lâ suresinin iniş sebebi: Cenab-ı Allah bu sûrede kâinatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir.

  Gâşiye suresinin iniş sebebi: Bu sûrede kıyamet ve ahirete ait haberler vardır. ayrıca Allah'ın varlığını anlamaya yardım edecek bazı kevnî deliller serdedilmiştir.

  Fecr suresinin iniş sebebi: Bu sûrede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır.

  Beled suresinin iniş sebebi: Bu sûrede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü âkıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir.

  Şems suresinin iniş sebebi: Bu sûrede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır: İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır.

  Leyl suresinin iniş sebebi: Bu sûrede insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.

  Duhâ suresinin iniş sebebi: Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.

  İnşirâh suresinin iniş sebebi: Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir.

  Tîn suresinin iniş sebebi: "Tîn", dağ adı veya incir demektir.

  Alak suresinin iniş sebebi: Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır.

  Kadr suresinin iniş sebebi: Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.

  Beyyine suresinin iniş sebebi: Bu sûrede kâfirlerden ve müşriklerden söz edilmiş, onların bazı davranışları anlatılmış, inanan ve iyi işler yapanların kurtuluşa ereceği ifade edilmiştir.

  Zilzâl suresinin iniş sebebi: Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden, herkesin -iyi ya da kötü- ettiğini bulacağından bahseder.

  Âdiyât suresinin iniş sebebi: Bu sûrede insanoğlunun nankörlüğünden, kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir.

  Kâri’a suresinin iniş sebebi: Bu sûrede, kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın âkıbetinden söz edilmiştir.

  Tekâsür suresinin iniş sebebi: Cahiliye Arapları, mal, evlât ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar, hatta bu hususta yaşayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de isbat etmek için kabirlere gider, ölmüş akrabalarının çokluğuyla övünürlerdi. Sûrede onların bu tutumu eleştirilmekte ve gerçek üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağı belirtilmektedir.

  Asr suresinin iniş sebebi: "Asr"a yemin ile söze başladığı için bu adı almıştır.

  Hümeze suresinin iniş sebebi: Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir.

  Fil suresinin iniş sebebi: Kâbe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır.

  Kureyş suresinin iniş sebebi: Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır.

  Mâ’ûn suresinin iniş sebebi: Âlimlerin çoğuna göre tamamı Mekke'de inmiştir, 7 (yedi) âyettir. Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir.

  Kevser suresinin iniş sebebi: Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimize müşrikler, nesli kesik manasına "ebter" dediler. Sûrede buna cevap verilmiştir.

  Kâfirûn suresinin iniş sebebi: Kâfirlerden söz ettiği için bu adı almıştır.

  Nasr suresinin iniş sebebi: Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır.

  Tebbet suresinin iniş sebebi: Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kasdıyla Resûlullah'ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti

  İhlâs suresinin iniş sebebi: İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır.

  Felâk suresinin iniş sebebi: Bu sûrelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır

  Nâs suresinin iniş sebebi: Nâs, insanlar demektir. Medine'de inmiştir, 6 (altı) âyettir.