Kur’ân İlimleri hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Ezlem tarafından 30 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. Kur’ân İlimleri hakkında bilgi


  Kur’ân ilimleri (ulûmü’l-Kur’ân) tamlaması iki mânada kullanılmıştır:
  1. Kur’ân-ı Kerîm’in ihtiva ettiği ilimler ve bilgiler
  Yukarıda “Kur’ân’ın muhtevası” başlığı altında bu hususta yeterli açıklama
  yapılmıştı. Bazı âlimler bu konuda aşırıya kaçarak insana, yakın ve uzak çevresine, görülen
  ve görülmeyen âlemlere ait ne kadar bilgi ve her alana ait ne kadar ilim varsa bunların
  tamamının ya açık ifade ve söz şeklinde ya da mefhum ve işaret olarak Kur’ân’da mevcut
  olduğunu ileri sürmüş, bu yönde zorlama açıklamalar yapmışlardır (meselâ bk. Sıddîk Hasan
  Han, Ebcedü’l-ulûm, II, 189-202).
  2. Kur’ân’ın tarihi, yazılma şekli ve yazı problemleri, okunması, anlaşılması
  gibi konularda yapılan araştırma, inceleme, düzenleme ve açıklamalar
  Hz. Peygamber karışıklığı, başka sözlerle Kur’ân âyetlerinin birbirine
  karıştırılmasını önlemek maksadıyla Kur’ân’dan başka bir şeyin yazılmamasını istediği için
  sahâbe, Kur’ân ilimlerini yazmamış, şifahî olarak öğrenip öğretmeyi tercih etmişlerdir.
  Sonraki dönemlerde önce Kur’ân’ın yazı şekli, nüzûlü, nâsihi ve mensuhu, Mekke’de ve
  Medine’de gelenler gibi belli konularda incelemeler ve derlemeler yapılıp yazılmaya
  başlanmış, III. asırdan itibaren de –böyle parça çalışmalar yanında– bütün Kur’ân ilimlerini
  ihtiva eden kitaplar telif edilmiştir (kısa bir tarihçe ve liste için bk. Subhî es-Sâlih, s. 119-126 vd.).
  Kendisinden önce yapılmış çalışmalardan yararlanarak el-İtkån fî ulûmi’l-Kur’ân
  adıyla bir özet kitap yazan Süyûtî, bu eserinde seksen civarında Kur’ân ilminden
  bahsetmiştir. Kur’ân ilimlerinin en önemlisi tefsirdir.