Kur’ân-ı Kerîm’de Yedi Harf hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 31 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. Kur’ân-ı Kerîm’de Yedi Harf hakkında bilgi


  Birçok hadiste Kur’ân-ı Kerîm’in “yedi harf üzerine” indirildiği zikredilmiştir
  (Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 5).
  Bu “yedi harf”ten maksadın ne olduğu üzerinde değişik açıklamalar vardır. Bunlar
  içinde bize göre gerçeğe uygun olanı şu ikisidir:
  * Yedi harften maksat yedi Arap kabilesinin lehçeleridir.
  Yedi harf aynı mânaya gelen kelimelerin birbirinin yerine kullanılmasıdır.
  Bilindiği üzere Kur’ân, Arapça’nın Kureyş lehçesine uygun olarak vahyedilmiştir.
  Allah Kur’ân’la yeni karşılaşan ve Kureyş lehçesinden farklı lehçeleri bulunan Arap
  kabilelerine kolaylık olsun diye bazı kelimeleri, aynı mânada olup onların kullandıkları
  kelimelerle de ifade buyurmuş yani bu kelimeleri de vahyetmiştir. Bu kelimelerin de sayısı
  yediyi geçmemiştir; yani bir mâna karşılığında en çok yedi farklı kelime kullanılmıştır.
  Bu konuda zikredilen hadislerle yapılan açıklamalardan ortaya çıkan sonuç şudur:
  Kur’ân’a muhatap olan Arap kabileleri, ortak bir dil (Arapça) konuşmakla beraber
  aralarında lehçe farkları vardı ve farklı kabileler, bazı kavramlar ve nesneler (maddî
  varlıklar) için farklı kelimeler kullanırlardı. Hz. Peygamber Kureyş kabilesindendi ve bu
  kabilenin dili en gelişmiş Arap lehçesiydi. Kur’ân-ı Kerîm bu lehçede gelmiş olmakla
  beraber –bütün Kur’ân’ın değil– bazı kelimelerin farklı lehçe ve şekillerde okunmasına
  başlangıçta Allah tarafından izin verilmiş, hangi kelimelerin kullanılacağı da Resûlullah’a
  bildirilmiştir (yedi harf üzere inmesinin mânası budur). Kur’ân ve İslâm zihin ve gönüllere
  yerleştikten sonra Kureyş lehçesi yaygınlaştığı için artık bu ruhsata gerek kalmadığı, öte
  yandan –az da olsa– farklı kelimenin, ümmetin birliğine gölge düşüreceği yönündeki
  12
  işaretler göz önüne alınarak, Hz. Osman zamanında ana nüshadan kopya edilen nüshalar
  Kureyş lehçesine göre yazılmıştır (Buhârî, “Fezâ’ilü’l- Kur’ân”, 3, 5).
  Yukarıda açıklanan yedi harf meselesinin yanı sıra Arapça gramer özelliklerine ve
  tecvid (güzel okuma) kurallarına, bu konulardaki farklı anlayış ve uygulamalara dayanan
  kıraat farklılıkları İslâm âlimlerince ilk asırdan itibaren dikkatli bir incelemeye tâbi
  tutulmuş, o dönemdeki yazının okuma açısından pek çok seçeneğe açık bulunması gerçeği
  göz önüne alınarak sahih okuyuşların sahih olmayanlardan ayırt edilmesine özel bir önem
  atfedilmiştir.
  Bu konu kıraat ilmi diye bilinen disiplin içinde etraflı bir şekilde ele alınmış olup
  Hz. Peygamber’e dayandığı kabul edilen “vücûhü’l-kırâe” (okuma şekilleri) için şöyle bir
  tasnif yapılmıştır: Kırâat-i seb‘a (genel kabule göre mütevâtir rivayete dayalı yedi okuma
  şekli), kırâat-i aşere (çoğunluğa göre mütevâtir, bazı âlimlere göre meşhur rivayete dayalı
  üç okuma şeklinin daha yedi okuma şekline eklenmesiyle elde edilen on okuma şekli),
  takrîb ise kırâat-i aşere imamlarının râvileri ile o râvilerin râvileri arasındaki küçük
  ihtilafları (bunları öğrenip okumayı) ifade etmektedir. Bu on kırâate eklenen dört kırâat
  daha vardır ki bunların şâz olduğu (muteber olan kırâat şartlarını taşımadığı) hususunda
  ittifak edilmiştir.
  Gerek yedi harfin gerekse yukarıda işaret edilen değişik kıraatlerin şu iki önemli
  özelliği gözden kaçırılmamalıdır:
  *Bunların tamamında okuyuş şeklinin Hz. Peygamber’e dayanması esas alınmıştır.
  *İslâm inancı, ibadeti, ahlâkı ve değişik alanlara dair düzenlemeleri hususunda bu
  farklı okuyuşların değiştirici bir etkisi ve sonucu yoktur (bilgi için bk. İbn Atıyye, I, 43-48; Ahmed
  * Muhammed ed-Dimyâtî, İthâfu-fudalâi’l-beşer fi’l- kırââti’l-erba’a aşer, Mısır, 1359, s. 5; Prof. Dr. İsmail
  Karaçam, Kurân-ı Kerim’in Nüzulü ve Kırââti, İstanbul, 1981, s. 249; Abdülhamit Birışık, “Kıraat”, DİA,
  XXV, 426-433).