Kur’an-ı Kerîm’de Kaç sûre Vardır?

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Wish tarafından 18 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kur'anda Kaç sure vardır
  Kur’an-ı Kerîm’deki surelerin isimleri  Kur'an-ı Kerîm'de 114 sûre vardır.Kur’an’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan, 6666 adet ayet vardır. Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.

  Kur’an-ı Kerîm’deki Sureler

  Fâtiha

  Bakara

  Âl-i İmrân

  Nisâ

  Mâide

  En’âm

  A’râf

  Enfâl

  Tevbe

  Yunus

  Hûd

  Yusuf

  Ra’d

  İbrahim

  Hicr

  Nahl

  İsrâ

  Kehf

  Meryem

  Tâ-Hâ

  Enbiyâ

  Hac

  Mü’minûn

  Nûr

  Furkan

  Şuarâ

  Neml

  Kasas

  Ankebût

  Rûm

  Lokman

  Secde

  Ahzâb

  Sebe’

  Fâtır

  Yâsin

  Sâffât

  Sâd

  Zümer

  Mü’min

  Fussilet

  Şûrâ

  Zuhruf

  Duhân

  Câsiye

  Ahkaf

  Muhammed

  Fetih

  Hucurât

  Kaf

  Zâriyât

  Tûr

  Necm

  Kamer

  Rahmân

  Vâkıa

  Hadid

  Mücâdele

  Haşr

  Mümtehine

  Saf

  Cum’a

  Münâfikûn

  Teğabün

  Talâk

  Tahrim

  Mülk

  Kalem

  Hâkka

  Meâric

  Nuh

  Cin

  Müzzemmil

  Müddessir

  Kıyamet

  İnsan

  Mürselât

  Nebe’

  Nâziât

  Abese

  Tekvir

  İnfitâr

  Mutaffifin

  İnşikak

  Bürûc

  Târık

  A’lâ

  Gâşiye

  Fecr

  Beled

  Şems

  Leyl

  Duhâ

  İnşirâh

  Tin

  Alak

  Kadir

  Beyyine

  Zilzâl

  Âdiyât

  Kâria

  Tekâsür

  Asr

  Hümeze

  Fil

  Kureyş

  Mâûn

  Kevser

  Kâfirûn

  Nasr

  Tebbet

  İhlâs

  Felâk

  Nâs